ගුත්තිල කාව්‍ය වර්ණනා - පරිශිෂටම

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ප රි ශි ෂ් ට ම්

ශ්රි ලංකාතිලකෙ රම්යෙි කොලම්බනගරෙ වරෙ වසතා’ නල්පවිද්යාමර්ථි හිතසිඬිවිකීර්ෂුණා

‘තුඩාවේ’ ඉති විඛ්යාරත - පණ්ඩිතගුණවර්ධෂනඃ යො විද්වාන් කීතිතිමානාසීත් තස්යි ශිෂෙයණ චිනමණෙඃ

සෛංහලීමාගධිදෛවි වාක්ෂු ප්රාදවිෂු සත්ක්රාමාත් ශික්ෂි තෙන තථා’ ‘ග්ලාදි නානාවාණිෂු පශ්ච්මෙ

මහායශස්විනස් තස්යෙ ශ්රිශ සුමංගලසංඥිනඃ වල්ලිග්රානමයති න්ර්් ස්ය භාගිනෙයෙන ශ්‍රිමතා

මහාතීර්ථනපුරෙ සාධෞ සුධිරාංකරසන්නිහෙ විශාලකුලජාතෙන ගුණවර්ධලවමන්ත්රිෞණා

ශ්රිර සද්ධර්ම්ධිරාජස්ය් පරිනිර්වාණතඃ පරම් නාගසින්ධාවබ්ධි කණිබෙද කෘතෙයං කාව්ය‍වර්ණනෙති.

සිඬිරස්තු.