ගුත්තිල කාව්‍ය වර්ණනා - සූචිය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සූචිය පළමු අංකයෙන් පිට ද දෙවැන් අංකයෙන් පෙළ ද දැක්වේ. අ අකනිටා බඹලොව 244 (26) අගස්තියා cxxiv (5) අඟුමිණ වළලු (අංගදාභරණ) 179 (32) අංගරාග 223 (14) අත් (අන්ත) - පද පූරණය 74 (32) අත, මුළු බාහුව 179 (6) අතිශයොක්ත්ය ලංකාරය 1xi (29), xcviii (14), 115 (18) අතීතාර්ථයෙහි වර්තමාන 36 (20), 214 (33) අද්භුතොපමාලංකාරය 162 (3) අධම කාව්යාය 1xv (5), 1xx (8) අධමාධම කාව්ය‍ය 1xx (17) අධිකවචනය, අධිකාර්ථයෙහි 252 (33) අනංගයා 243 (22) අනන්වය 1xxv (22) අනවිකාර දොෂ cxxvii (29) අනාගතාර්තයේ වර්තමාන ක්රි2යා 14 (13), 146 (26) අනුප්රා්සාලංකාරය 55 (16) අනුමානාලංකාරය 44 (9), 86 (29) අනුරුද්ධ ශතකය 282 ((39) අන්යාදලාපාලංකාරය 1xi (33), civ (19) අන්යොදක්ත්යංලංකාරය civ (19) අපක්රදම දොෂ 1i (20) අපරගොයානය 234 (25) අපහ්නුත්යශලංකාරය 1xi (28), cix (25) අප්රනකෘතය (1xxii (12) අප්රනස්තුතය 1xxii (14) අප්රනස්තුත ප්රxශංසාලංකාර 1viii (14), cii (12), 90 (16) අප්රාුකරණිකය 1xxii (13) අප්රාුණිවාචක කර්තෘප 80 (2), 85 (22) අප්සරාවෝ 114 (23), 284 (12), 285 (42) අභින්ෂ්ක්රතමණය 26 (10)

332 අභිර්මපිටක 36 (8) අභිධානප්පදිපිකා xxiv (32) අභු‍ාතොමාලංකාරය 62 (27), 325 (35) අභ්යානසකි අතිත ක්‍රියාර්ථවාචි වර්තමාන ක්රිcයා 36 (20) අමරකොශය 1xiv (36) අරමකොශව්යදඛ්යාතන cxxii (24) අමරාවති 143 (8) අමෘතය 284 (35), 285 (32), 286 (13) අර්ථපංචකය 6 (31) අර්ථශ්ලෙෂය 1xxiv (21) අර්ථානතරන්යා6සාලංකාරය cvi (20) අර්ථාපත්ත්යාලංකාරය 112 (6), 131 (17), 215 (2) අර්ධවර්ගාන්ත ලොපය 282 (5) අර්ධවර්ගාන්ත සම්භවය 282 (5) අර්ධාන්තරෛකවාචකත්වය cxx (26) අලකා 84 (24) අලගියවන්න මුකවෙටි xvii (10) අලගෛක්කොනාර් x (26). Xi (20) අලංකාරකෞස්තුභ cxxx (7) අලංකාරචන්ද්රිවකා cxxxiii (8) අලංකාර විමර්ශිනි cxxx (22) අලංකාරශෙඛර cxxx (12) අලංකාරසර්වස්ව cxxx (19) අල්ලටාචාර්ය cxxxi (21) අවඥලංකාරය 135 (10) අවණ්යකය 1xxii (16) අශ්වකර්ණ පර්වතය 261 (13) අෂ්ට දිශා 12 (10) අෂ්ටාර්ය පුද්ගල 5 (29) අසදෘශ ජාතක xxi (21) අසමසම 43 (26) අසුර 259 (9) අසෙනිය මල් 162 (19) අහස් ගහ 151 (29), 153 (14) ආ ආක්ෂෙපාලංකාරය 1xi (30), 138 (12), 177 (24), 206 (34) ආදි සුඛය 113 (31) ආධාර. හෙත්වර්ථයේ 137 (15) 333

ආධාරාර්ථයේ සම්ප්රෙදාන 123 (21) ආනන්ද 15 (16) ආශාරලංකාරය 6 (26) ආගමය, ජන්දෙහෙතුක 195 (23), 200 (3), 252 (24) ඇ ‘ඇද්ද’ 111 (1) ඇල්ගෙවිලිය 248 (24) ඇහැලේපොළේ අදිකාරම් xxi (26) ඉ ඉංග්රිොසිහු xxi (23) ඉත්ථම්භූතාඛ්යාසනය 68 (3, 15) ‘ඉදිරි’ ( < ද්ර)විඩ එදිර්) 126 (14) ඉන්ද්රාරයුධ 143 (13) ඉරුග්ලකුල පරිවෙනාධිපති ix (1) ඉසිපතන 28 (5) ඊ ඊ, ජන්දෙහෙතුක 252 (24, 27) ඊශධර පර්වතය 260 (26) ඊශ්වර, අනංග භංග 243 (20) ඊශ්වර, විෂපානය 285 (28) ඊසාන 278 (31), 279 උ උ. ක්රි(යා පදාන්ත 314 (12) ‘උගැන්විම ‘ ආදි අව්යනක්ත ව්යරවහාර x1vi (18) උච්වෙඃශ්රවවස් 143 (12) උතුරුකුරු දිවයින 234 (27) උතුරු සයුර 62 (16) උතුරු සළු 179 (32) උත්තම කාව්යිය 1xv (4), 1xx (14) උත්තමාර්ථවාචි බහුවචනය 250 (8) උත්තමාර්තයෙහි මිණි ශබ්දය 274 (21)


334

උත්තමී xi (2) උත්තමොත්තම කව්ය ය lxx (14) උත්ප්රේක්ෂාලංකාරය xciv (24), 210 (24), 222 (16), 257 (23) උදාත්තාලංකාරය 13 (24), 17 (6), 237 (11) උදාරාලංකාරය liii (23) උදෙනී නුවර 96 (25) උද්දිෂ්ටකාලයෙහි අතීතක්රි5යා cxxviii (27) උපමා lxi (30), lxxi (13) උපමා , දූෂණය නො වීම 31 (9) උපමානය lxxi (28) උපමානලුප්තොපමාලංකාරය lxxii (33) උපමාවාචකය lxxi (29) උපමෙයය lxxi (28), lxxii (9) උඵමෙයොපමාලංකාරය lxxii (33) උපාලි මහාස්ථවිර xix (7) උමංදා 71 (19) උර්වශි 114 (23) උලකුඩය දෙවි ix (25), xiii (3) උල්ලාසාලංකාරය cxvii (1), 320 (19) ‘උවහොත්’ 117 (6)

ඍතුසංභාරය li (25), 91 (14), 282 (5)

එකාවැළ 179 (11) එක්නැලිගොඩ මොහොට්ටාල xvii (13) ‘එක්වම’ 43 (23)

ඒ ඒ, ඡන්දොහෙතුක 187 (15) ඒ, ප්රදසිද්ධාර්ථයෙහි 32 (24) ඒ, ශුද්ධක්රිකයාවෙහි 48 (16) ඒකදෙශවිවර්ති රූපක xcii (30), xciii (17), 288 (3) ඒකවචනයෙහි බහුත්වය 120 (16)


335

ඓරාවණ 304 (26), 268 (10). 143 (11) ඓරාවත 143 (11)

ඕ ඕලන්දක්කාරයෝ xvii (35)

කටුවානේ මුහන්දිරම් xxi (6) කනකාවල 62 (23) කප්තුර 167 (3), 176 (10) කමටහන් 34 (31) කරණාර්ථයෙහි ආධාර 187 (17) කරණාර්ථයෙහි සම්ප්රiදාන 112 (23) කරතොට ස්වාමී xx (9), xxi (17) කරතොට ධම්මාරාම xx (17) කරවීක පර්වතය 261 (2) කරණභූෂණය cxxx (24) කක්රීෂර්ථයෙහි කරණ 209 (22) කලාපක 226 (6) කලිඳුගඟ 62 (4) කල්යාගණිප්පකරණ xiii (26) කල්පය 21 (10), 159 (16), 160 (6) කල්පිතොපමාලංකාරය xcvii (10) කළඹ 9 (21) කවි lxiii, (2) 15 (17) කව්මිණිකො‍ඬොල xx (31), xxxv (20), lxx (13) කව්මිණිමල්දම xxi (7) කව්මුතුහර xxi (12) කව්ලැකිය 249 (31) කව්සිළුමිණ xix (33), lxxx (8) කසුප්මුනි 300 (4) කහබහන 61 (9) කාකු ව‍ක්රො(ක්තිය lv (30) කාදම්බරී lxiv (37) කාරකපුෂ්පමංජරී xix (29)


336 කාරණා 140 (29) කාලත්ර ය 76 (8) කාලිදාස v (12) කාලිංගබොධි xxi (20) කාව්යගදීපිකා cxxx (30) කව්යය ප්රකකාශය xlix (32), lvii (10), lviii (22), lxx (9), cxx (28), cxxvii (29), cxxxi (1) කාව්යගප්රරදිපය cxxxi (23) කාව්යගය lxii (36) කව්යයලක්ෂණ මණිමාලා ix (10) කව්යයලිංගාලංකාරය 46 (30), 127 (17), 128 (26), 130 (4, 19) 190 (11) කාව්යගශෙ‍ඛරය viii (37), xv (25), xxxiv (23), lii (18), lxvi (26), lxix (23), lxxiii (6, 25), lxxvi (10), lxxviii (1), lxxx (11, 30), lxxxviii (11), xci (6), xcvi (1) xcviii (2), c (28), cix (20), cxii (12), cxv (1), 2 (33), 154 (19), 249 (16), 277 (6), 282 (35), 323 (6, 11) කාව්යා දර්ශය xlix (18), 1 (9 ,14), lxvii (12), cxxxi (30), 31 (5), 283 (1) කාව්යා නුශාසනය cxxxii (9, 16) කාව්යා ලංකාරය cxxxii (21) කාව්යා ලංකාර සූත්රx cxxxii (26) කැණහිල් 219 (2) කිඳුරෝ 196 (4) කිරමස්වාමී xxiii (10) කිරිසයුර 63 (22), 172 (23), 284 (21) කීර්තිශ්රී රාජසිංහ xviii (31) කුන්ද 30 (19) කුමාර අලකේශ්වර xi (34) කුමාරණතුංග, මුනිදාස .i (30) කුමාර සම්භව 165 (4), 176 (26) කුම්භාණ්ඩාලින්දය 260 (20) කුරවීනද 76 (23) කුලකකාව්යාය 6 (32), 30 (8), 164 (29) කුලපර්වත 259 (29) කුවලයානන්ද cxxxiii (1) කුවලයානන්ද කාරිකා cxxxiii (10) කුවෙරනුවර 84 (10)

337 කුසදාකව xvii (18), xxxiv (24), lxix (28), lxxiii (1), lxxx (25), ci (6), cxv (7), 94 (26), 142 (20), 154 (12), 217 (21), 277 (1) කෙලෙස් (ක්ලේශයෝ) 3 (18), 27 (8) කොණ්ඩඤ්ඤ මහාථෙර 29 (2) කොදෙව් 258 (5) කොකිල සන්දෙශය ix (2), xiii (15), xiv (15), xiv (15), xv (19), xxi (3), lxvii (24), lxxiii (15), lxxvi (5), xcii (4), xciv (4), xcvi (6), 249 (26), 325 (1) කොඳ 30 (18) කෝට්ටේ xi (7) කෞස්තුභපාෂාණය 253 (20) ක්රිතයාදීපකාලංකාරය 45 (11), 55 (17) ක්ලfප් xxxix (13) ක්ලෙශවත් දොෂය cxxvi (9)

ගඟරු වණන xxii (16) ‘ගඟුලැල්’ 163 (9) ගජනායක නිලමේ xxi (19) ගජමන් නෝනා xxiii (13) ගණ, ඡන්දස්ය( 2 (1) ගණ, සමූහාර්ථයෙහි 71 (10) ‘ගත’ ක්රියයාපදය 313 (8) ගතියොගයෙහි චතුර්ථි විභක්තිය 66 (29) ‘ගතු’ ක්රි යාපදය 314 (4) ගමනාර්ථ ක්රි’යා 66 (30 , 32) ගරුඬාලින්දය 260 (20) ගල් (< ද්රාවිඩ ‘කල්’) 38 (27) ගහනත් 6 (19) ‘ගායනා’ ශබ්දය 187 (4) ගිරා සන්දෙශය x (10), xv (19), li (3), lxxxv (29), xci (1) , xciii (20), 151 (8) ‘ගිරි’ මෙඝ අර්ථයේ 256 (7) ගුණිභූතව්යංයග්යෙකාව්ය1ය lxix (5) ගුරුමර්මප්රයකාශ cxxxiv (2) ගොපුර 273 (5) ගොනැස් 276 (10)338 ගෞරවාර්ථයෙහි බහුවචනය 4 (14)ල 186 (4), 190 (13), 290 (2) ග්රවන්ථ විවෙචනය cxvii (11)

ච චක්ර රත්නය 234 (34) චක්ර වර්ති 234 (33) චතුරණිවය 46 (12) චතුරාර්යසත්යරයෝ 26 (36) චතුර්මහාද්වීප 234 (22)ල 258 (26) චතුරුමහාරාජ 263 (18) චන්ද්රහකාන්තපාෂාණය 223 (29) චන්ද්රහයා 284 (21) චන්ද්‍හාාලොක 1 (4), lii (30), liv (1) චන්ද්රොාද්භවය 285 (23) චම්පු. lxv (1) චාතුර්මහාරාජික 22 (13), 263 (21) චිත්ර්කාව්යvය lxx (15), cxxxii (24), cxxxiv (12) චිත්ර්මීමාංසා lxv (7), lxix (6), lxxi (14), cxxxiii (19) චිත්රාමවෝ 226 (21) චින්තාමණි 9 (10), 10 (4) චිං හෝ vii (10)

ඡ ඡෙකානුප්රා ස 244 (5), 251 (4)

ජ ජගන්නාථරජ lxx (14) ජයපාල මැතිඳු v (33) , 8 (7), 12 (26) ජයබාහු II xiii (7) ජයමහලේනා vii (13) ජානකීභරණ xxix (23) ජිනබොධාවලී viii (23) ජේම්ස් ද අල්විස් xxii (27) , xxv (26)

ට ‘ට’ ප්රiත්ය ට කර්මයෙහි නො ලැබෙන බව 68 (17)
ත 339

තත්කාලික වර්තමාන 214 (33) තද්ගුණාලංකාරය cx (33) තව්තිසා දෙව්ලොව 50 (14) , 52 (23) , 274 (14) , 303 (28) තිනෙත් 6 (16) තිනෙත් පුත් 6 (25) තිබ්බටුවාවේ මහා ස්ථවීර xix (32) තිමද (ගජිඳු) 116 (5) තිසර සන්දෙශය x (11), lxxx (14) ‘තුටන්’ ශබ්දය 200 (1) තුඩාවේ පඬි xxiii (3) , xxxviii (23) තුන් මඬුලු 60 (29) තුල්ලෝ 4 (15) තුන් සසුන් 29 (23) තල්ය යොගිතාලංකාරය lxxxi (4) තුල්යසයොගොපමාලංකාරය lxxxiv (1) තුසීපුර 22 (11) තුසිත දිව්යයලොකය 274 (17) තෙකල් 76 (7) තෙපි 120 (29) තෙවළ දහම් 7 (12) , 36 (8) තෙවළා බණ 36 (6) තොපි 121 (1) තොරණ 273 (6) තෝමස් මුහන්දිරම් ත්රසයස්ත්රිං ශද් 22 (15) ත්රි්දශාලය 280 (10) ත්රි්පිටකය 36 (8) ත්රි්මූරුතිය 197 (3)


ථූපවංශය 18 (29) , 176 (24)

‘දක්වා’ 95 (19) , 105 (13) දණ්ඩ, දියෙහි යන 134 (9)340

දණ්ඩාපූපන්යා’ය 215 (18) දනපල්වරණ 49 (11) දම්සක් 28 (16) දවග = දාවාග්නිය 90 (31) දසගිව් = දශග්රීනවයා 216 (10) දසදෙස 147 (7) දසරජදම් 92 (19) දසපෙරුම් 5 (12) දසබල 70 (21) දහන් 34 (13) දහම්සොඬදාකව xvi (33) , 325 (14) දැරමිටිපොළ ස්වාමී xix (21) දිගත් 213 (30) දිගැත් (දිඩ්නාගයෝ ) 12 (8) දියවැඩ 328 (30) දියසැවුල් අස්න xxxv (20), lxx (13) දියුණු දියුණුව 189 (15) දිලී = දිලි 246 (25) දිව්ය වෘක්ෂය 9 (28) දිව්ය සෛන්ධව 151 (31) දිසානායක මුදලි xxi (1) දීපාකාලංකාරය lxxxii (24) දීපංකර බුදුහු 18 (20) දීර්ඝීකරණය. ඡන්දොහෙතුක 202 (20) දෘශ්යීකාව්යවය lxxi (5), cxxxiv (27) දෘෂ්ටාන්තාලංකාරය lxi (24), lxxxvi (4), 15 (20 , 2 ) දෙතිස් කථා 72 (11) දෙතිස් දෙවියෝ 267 (32) , 280 (10) දෙතිස් ලකුණු 2 (36) දෙමටගොඩ xv (10) දෙමටාන xv (3) දෙව්දත් 33 (27) , 39 (12) දෙව්බඹුන් 64 (7) දෙසැටදිටු 54 (1) දෙවාරාධනය 22 (32) දෙශ‍විරොධදොප liv (18) දෛවීභාෂා 170 (11) ද්විත්වයෙහි භ්රොස්ව 118 (12)ධ 341

ධජග්ග සූත්ර ය 279 (5) ධනපාල හස්ති = දනපල් වරණ ධන්වන්තරි 285 (31) ධම්මපද lxxxiii (19) ධම්මාලොක නායක ස්වාමී xxix (14) ධර්මකීර්ති (ද්වීතිය ) viii (16), xiv (1) ධර්මකීර්ති ශ්රීි ධර්මරාම නායක ස්වාමී xxix (18), cxxiii (10) ධර්මචක්රතය = දම්සක් ධර්මචක්රතප්රරවර්තන සූත්රමය 29 (1) ධර්මදානය 10 (21) ධර්මධ්වජ xvi (32) ධර්මප්රජදීපිකා cxxix (7) ධර්මලුප්තොපමාලංකාරය lxxii (23) ධෘතරාෂ්ට්රප 142 (27), 263 (17) ධ්යාාන = දහන් ධ්වනිකාව්යපය lxv (6) ධ්වන්යාවලොකය lxv (12), lxix (10), lxix (10), cxxxiii (24)

‘නටන නැටුම්’ 207 (20) ‘නද’ ආනන්දාර්ථයෙහි 282 (19) නන්දන 143 (9) නනදා 266 (21), 268 (19) නරෙන්ද්රනසිංහ xviii (4) නල්ලූර් තුනෛයාර් ix (26) නවනිදන් 84 (24) නාග 257 (7) නාගාලින්දය 260 (20) නාමමාලා xxiv (30) නාමාවලිය ix (26), x (4) නාලාගිරි 37 (1), 38 (5), 42 (39), 49 (22) නාලොව 257 (7) නැණ 122 (21) නිකාය සංග්ර හව viii (23) නිදර්ශනාලංකාරය lxxxvii (5) නිරුක්ත්යංලංකාරය cxvi (6)342

නිර්මාණරති 22 (18), 274 (17) නිශ්චයාලංකාරය 230 (26) නිසාකල් 224 (25) නිසි 94 (25) නීලකොබෝ සන්දෙශය xx (36) නූ 202 (20) නූපුර 205 (17) නෙමින්ධර පර්වතය 261 (7) නෛමිත්තිකාර්ථයෙහි ‘කර’ ‘කොට’ පූරුව ක්රි යා 150 (25) ප පජාපති 279 (32) පංචතන්ත්රිය lxv (2) පංචතූය්ය්ිත් = පසඟතුරු පංචබ‍ාණ 243 (32) පංචශිඛයා = පන්සිළු පඬුඇඹුල් සලස්න 142 (2), 255 (20), 268 (9) පත්තායමේ කිවිඳු xx (31) පදපූරණය, ඡන්දොහෙතුක 187 (18) පදී දු බා මැද සමස් 29 (7) , 324 (23) පන්සිළු 94 (20) පයෝගසිද්ධි xxv (2) පරනිර්මිතවශවර්ති 22 (19), 274 (18) පරමධම්මචෙතිය පිරිවෙන පරමාත්ම 197 (3 , 33) පරරූප සන්ධිය 111 (2) පරවිසන්දෙශය viii (37), xiv (21), xv (11) , li (17) , lxxiv (15), xcii (9), 48 (19) පරසතුමල් 15 (1) පරාක්රලමබාහු V x (30) පරාක්රලමබාහු VI xii (16) පරාක්රලමබාහු VII xii (26) පරාක්රලමබාහු, කලිකාල සිහිත්ය) පණ්ඩිත xix (33) පරාක්රලමබාහු, ශ්රීා සංඝබොධි vii (7) පරිකරාලංකාරය 144 (19) , 145 (20) පරිණාමාලංකාරය lii (30), 180 (25) පරිත්තව්යාාඛ්යා4නය xix (26) පරිවෘත්ත්යාලංකාරය 83 (15) පරිභණ්ඩග්රාහණ 224 (25)
343 පර්යාය lii (14) පර්යායොක්තාලංකාරය lxi (37), 7 (16) පරංගි හටන xvii (24) පරංගීහු xvi (18) පල 27 (34) පසඟතුරු 160 (17) පස්හී = පංචබාණ පාණ්ඩුකම්බල ශෛලාසනය = පඬු ඇඹුල් සලස්න පාතාල 257 (6) පාදගම් 205 (30) පාදාද්යමන්ත ව්ය3පෙත යමක 55 (18) පාදාන්ත ‘හ’ කාරය 173 (27) පාරමි 21 (6) පාරාපත සන්දෙශය 91 (29) පාරිජාත 15 (1), 306 (18) පැරකුම්බාසිරිත x (10), (12) පිටුපත්පහර 183 (10) පින්කෙත් 32 (1) පිය ළී 157 (8) පියුමත් 6 (13) පියුම්මල්නිඝණ්ටුව x (3) පියුම් යොන් 197 (32) ‘පිලිපිලීය’ 252 (20) පී 188 (11) පුංචිබණ්ඩාර vi (34) පුනරුක්තිදොෂ cxxvi (31) පුන් = පුල් 204 (10) පුරොහිත = පෙරවි පුහුදුන් දොස් 53 (19) පර්වක්රි යාර්ථයේ මිශ්ර1ක්රි්යා 152 (8) , 194 (4) පූර්වවිදෙහය 234 (28) පූර්වෙනිවාසානුස්මෘතිඥානය = පෙරවිසිනැණ පෙදෙස්නැණ 46 (23) පෙරවි ( බමුණෝ ) 166 (20) පෙරවිසිනැණ 76 (9) පෙරසුර 259 (8) ප්රසකෘතය lxxii (12) ප්රසතිලොමක්රමමාලංකාරය li (22) ප්රසතිලොම යථා සංඛ්යර li (24) ප්රසතිවස්තුපමාලංකාරය lxi (35), 15 (19)344

ප්රසතීපාලංකාරය xci (13), 134 (22) ප්රසථම විවරණය 20 (10) ප්රසභාස්වර කාන්ති 64 (27) ප්රසලය 159 (8) ප්රසස්ත්ර තය lxxii (14) ප්රසස්තුතාඞ්කුරාලංකාරය cv (18) ප්රසභාර්ෂණාලංකාරය 218 (4) ප්රාුකරණික lxxii (13) ප්රාුතිහාර්ය ශතකය xxi (15) ප්රෙුයො’ලඞ්කාරය cxv (22), 1 (19), 4 (20), 5 (19), 6 (1)

ඵල 28 (1)

බටුවන්තුඩාවෙ දෙවරක්ඛීත xxv (7), cxxi (22) බදුරුකළ (භද්රව ඝටය) 9 (10) බඹ = බ්රරහ්ම 197 (3) බඹගොස 77 (4), 327 (33) බඹසිරස සේසත් 245 (29) බමරතන 188 (16) බරණ ගණිත xx (36) බරණැස් 78 (4) බහිර්ද්වාරය 273 (4) බහුවචනය, ගෞරවාර්ථයෙහි 4 (14), 186 (4), 190 (13), 290 (2) බහුවචන විධික්රි යාවෙහි ‘ව’ ප්ර2ත්ය,ය 109 (18) බහ්රචපමාලංකාරය 10 (11) බහ්වර්ථවාචි එකවචන 116 (13), 120 (16), 213 (5) බාලාවතාරය xx (7) බාලාවතාරසංක්ෂෙප ව්යා(ඛ්යා නය viii (22) බාරස කව්යංය xxi (17) බැ = බෑ 244 (1) බි = බි 244 (1) බිඟු , කාමුකාර්ථයෙහි 221 (23) බුදුගුණාලංකාරය xv (31), xvi (17), xcvii (28), 14 (23), 44 (33) බුදුන් වීමට තැන් 41 (8)


345 බුද්ධගජ්ජ xix (31) බුද්ධඝොෂ හිමි 45 (5) බෙලුවපාණ්ඩු වීණාව 94 (21) බොනපැන් 315 (8) බොධිමණ්ඩපය 26 (24) බොවල ධම්මානන්ද xx (17) බොවල ස්වාමී xx (9) බ්රලහ්මජාල සූත්රxය 54 (7) බ්රලහ්ම විෂ්ණුමහෙශ්වර 197 (3) බ්රලහ්මස්වර = බඹගොස බ්රලහ්මාමර ප්රහබොධය 29 (4)

භක්ති ශතකය cxx (12) භද්රිකල්පය 160 (12) භවතූති v (12) භාරත 171 (16) භාරතී 170 (13) භාවයෝ lxiii (14) භිවිකාලංකාරය 206 (33) භින්නකර්තීක පූර්වක්රි0යා 213 (22) භුවනෛකබාහු IV x (21) භුවනෛකබාහු V xi (4) භුවනෛකබාහු VI xiii (12) භ්රනමර, කාමුකාර්ථයෙහි ‍ 221 (24) භ්රනමර තන්ත්රි(ය = බමරතන භ්රාෛන්තිමත් අලංකාරය lxxix (12), 231 (9)

ම මකරධ්වජ xxi (1) මඝමානවක 265 (5) මහපල 113 (21) මංගල මහාස්වාමී viii (31), xiv (11) මණ්ඩ කල්පය 160 (10) මද 191 (23) මදහස්ති 172 (19) මධුරාර්ථප්ර කාශිනී xix (27)346

මධ්යාම කාව්යරය lxv (5) lxix (5), lxx (14) මනුනීතිය 156 (31) මන්දර පර්වතය 172 (21), මන්දාර 9 (31) මන්දාරමරන්දාවම්පූ lv (21), cxxxiii (28) මම්මටාචාය්ය්වම් xlix (32), lviii (15) මල්සැර, මල්හී 243 (9) මස්, ඵලමාංස 178 (19) මහදිවයින් සතර 258 (5) මහමෙරු පර්වතය 260 (3) මහලි ප්රරශ්නය 265 (3) මයුර සන්දේශය xv (14), cxv (15), 249 (6), 274 (21), 277 (11), 314 (7) මහාපුරුෂ ලක්ෂණ 2 (38) මහාබ්රුහ්ම 197 (33) මහාවංශය xx (2), xxv (18) මහීකාන්තා 21 (25) මාතලි 143 (11) මාත්රා වෘද්ධි, ඡන්දොහෙතුක 195 (23), 246 (26) , 251 (19) මාධුර්යරංජනී cxxxiii (30) මායාබිසව 24 (4) මාරතෙජොභංගය 26 (8), 27 (11) , 55 (29) මාරයුද්ධය 55 (30) මාර්ගඵල = මඟපල මාලාගත අභූතොපමාලංකාරය 62 (27) මැද, අභිමුඛාර්ථයෙහි 95 (16) මිණි, ( < ද්රදවිඩ මණි ) කිඞ්කිණියෙහි 66 (23), 80 (8) මිණි, ශ්රෙුෂ්ථාර්ථයෙහි 274 (21) මිණි, ප්රෙතිධ්වනියෙහි xxxix (14) මිණි, මැණික් කටුවෙහි 179 (7) මිණි, රත්නයෙහි 66 (28) මිණිකොඬල 179 (1) මිණිබිම 81 (8) මිණිවළලු 179 (5) මින්රළ 256 (3) මිලින්ද ප්‍රශ්නය xx (28) මිශ්ර්ක්රි7යා - පූර්වාර්ථයෙහි 152 (10) මිහිඳුරු 282 (14) මිහිරිපැන්නේ ධම්මරතන ස්වාමී xxii (7) මීනරංක = මින්රළ347 මුක්තක කාව්ය=ය 1 (19) මුක්තාභාර, පයොධරයන්හි පැළදීම 91 (12) මුග්ධබොධ ව්යා කරණය xxiv (1) මුලපලාඅල 319 (27) මුල්ගිරිගල ix (3) මුවදෙව්දාවක lxvi (9), lxxix (1), lxxxvi (27), lxxxviii (8), xciii (14) මුළු ( < ද්රxවිඩ මුළු) 190 (11) මෙඝදූත v (24), xviii (18) , 176 (18), 283 (5) මොක්ෂය 198 (1) මොක්ෂසම්පත්ති වර්ජනය 18 (18) මොහොපමාලංකාරය lxxxi (1) මෛත්රොය මහාස්වාමී ix (4)

යක්කඩුවේ ශ්රීෙ ප්ර ඥාරාම නා හිමි iii (27) යක්ඛාලින්දය 260 (21) යථාසංඛ්යාදලංකාරය 85 (25) යම 208 (22) යමාමහ පෙළහර 48 (7), 50 (12) යමුනා 62 (5) යශොධරා දෙවි 25 (11) යසෝබල 320 (16) යා ඡන්දොහෙතුක 195 (22) යාකුල 251 (19) යාම 22 (16) යුගන්ධ 260 (23) යුගාන්තය 158 (24) යුග්මකය 226 (29) යොගරත්නාකර lxxv (6)

රඝුවංශය xviii (18), lxxxiii (14), 11 (15), 213 (26) රජගහ 16 (33) රතවතී කථාව xx (34) රතිස්වාමී 243 (10) රත්මලානේ ධම්මාලොක ස්ථවීර cxxix (6)348 “රනෙයි” 236 (4) රන්රස 202 (16) රන්සිරිවස 253 (11) රසයෝ lxiii (15) රසගංගාධර cxxxiii (31) රසාතල 257 (6) රාජගුරුබණ්ඩාර xix (22) රාජසිංහ I xvi (29), xvii (28) රාජසුන්දර ජේ. ඇස්. Xlviii (2) රාජාධිරාජසිංහ xxi (22) රාම 216 (23) රාමශර්ම 1 (12) රාමාධිපති xiii (21) රාවණ 216 (13) රාහු අසුරෙන්ද්ර3 57 (23) ‘රැකවල්’ 192 (24) ‘රැපැයි’ 212 (18) රියහිමීය = රතිස්වාමී රුවන් මල් නිඝණ්ටුව ix (30) ‘රුසිරු’ 322 (22) රූපකාලංකාරය xcii (14), 16 (12)

ල ලලිතොපමා lxxxix (11) ලා, පදපූරණය 219 (18) ලාග xxxix (9) ලාටනුප්රාxස 191 (6), 251 (4) ලිංගාලංකාරය 232 (11) ලී xxxix (10) ලුප්තොපමාලංකාරය lxxii (19), 12 (25) ලොකවිනාශය 197 (19) ‍ලොවනා cxxxiii (27) ලෝවැඩසඟරාව ix (7)

ව වක්රොසක්ත්යxලංකාරය lv (19), lxi (32) වචන 120 (11)349 වජ්රායුධ 143 (14) වජ්රාසන 26 (31) වණපෙරැළි 156 (4) වත්තේගෙදර වලව්ව vi (32) වනරතන මහාස්වාමී viii (34), xiii (28) වනරතන මහාස්වාමී (ද්විතීය ) xiv (12) වන්දිභට්ට 158 (12) වයිර 33 (25) වරකල්පය 160 (11) වරඟන වරස්ත්රි 157 (29) වරුණ 278 (30) වර්ණ්යරය 1 xxii (16) වර්තමානාර්ථයේ අතීත ක්රිxයා 270 (17) වර්තමාන ක්රිේය, අනාගතාර්ථයෙහි 146 (26) වල්පළ ගුරුන්නාන්සේ xx (17) වසන්ත ශ්රීන 282 (3) වාක්ය ර්ථොපමාලංකාරය lxxv (17), 217 (8 , 23) වාග්දෙවී 170 (26) වාග්භටාලංකාරය cxxxiv (4) වාග්භටීය කාව්ය්නාශාසනය liv (29) වාචකය lxxi (30) වාචකලුප්තොපමාලංකාරය lxxii (29) වාමන සූත්රම lxxi (23) වාමනාචාය්ය්ම xlix (29) වාරුණී දෙවී 285 (18) වාසනාගුන 45 (29) වාහල පණ්ඩිත මුදියන්සේ vi (26) වැදි 158 (12) වෑත්තෑව v (28) , x (10) වෑත්තේ v (32) වැලිගම ශ්රී සුමංගල ස්වාමී xxiii (29) විකල්පාලංකාරය 239 (3) වික්රපමබාහු III x (33) විජයබාහු VI xi (32) විදසුන් 26 (33) විදුරත් 6 (15) විදුලිය 201 (6) විද්යායභූපණ cxxvi (32) විද්යායලංකාර පිරිවෙන xxix (15)350 විද්යොයදය පිරිවෙන xxvi (14), xxix (8) විධිබහු ‘ව’ ප්ර(ත්ය ය 109 (18) විනතක පර්වතය 261 (10) විනය පිටකය 36 (8) විනොක්ත්යයලංකාරය 113 (5), 157 (33) විබත් මල්දම xxiii (12) විමලධර්මසූය්ය්දය xvii (16) විමලකීර්ති මහාස්ථවිර ix (15) විමානවස්තු ප්රසකණය xx (30) වියොවග රත්නමාල xx (33) වීරොධාලංකාරය 45 (34), 49 (1), 137 (32) විරූඪ 142 (27), 263 (17) විරූපාක්ෂ 142 (27), 263 (17) විශෙෂක 164 (30) විශෙෂකාලංකාරය cviii (26) විශ්වන්තර 21 (27) විෂමාලංකාරය 135 (25). 136 (6) විෂය lxxii (15) විෂයීය lxxii (15) විෂ්ණු 197 (3) විසයරස 72 (5) විසිදාගම, මහා vii (32), ix (21) විසිදාගම, ද්වීතීය ix (6), xiii (19) විසුද්ධිමග්ග 35 (1), 43 (32) විරඅලකේශ්වර vii (10), xi (29), xii (2) වීරබාහු II xi (18) වීරරසාලංකාරය 157 (16) වුත්තමාලා cxxi (5) වෘත්තමාලාඛ්යා ix (18), cxxi (34) වෘත්තරත්නාකර පංචිකා ix (23), xiv (29) වෘත්ත වාර්තිකය cxxxiv (7) වෙන්පුත් 197 (32) වෙදය 166 (1), 197 (12) වෙදංග 166 (8) වෙපචිත්ති 142 (17) වෙළුවන 17 (16) වෛජයන්ත ප්රා1සාදය 143 (9), 268 (1), 305 (23) වෛජයන්ත රථය 305 (26) වෛශ්ය්වංශය 8 (22) වෛශ්ර්වණ 142 (27), 263 (17)351 ව්යංරග්ය කාව්යxය lxv (7) ව්යංතිරෙකාලංකාරය lxxxix (28), 86 (19) ව්යංභිචාරිභාවයෝ lxiii (28) ව්යංපෙතයමක 55 (18), 88 (23), 106 (11) ව්යංවධානයෙහි කර්තෘ 165 (13) ව්යංස්තරූපක xciii (8) ව්යංජස්තුත්ය ලංකාරය 130 (4), 133 (26) ව්යුරත්ක්ර්මදොෂ li (5)

ශක්ර 141 (25), 142 (8), 278 (32) ශහලාංජන 231 (29) ශබ්දශෙලෂ lxxiv (1) ශාරිපුත්රථ 15 (16) ශිලම්බු 205 (28) ශිලාමෙඝවර්ණ cxxxi (34) ශිව 197 (3) ශෂ්යා නුශාසනය cxxxv (9) ශුද්ධ ක්රිණයා 48 (17) ශුන්ය කල්පය 160 (6) ශෘංගාර රසය 202 (28), 204 (18) ශ්රගව්ය2 කාව්ය ය lxxi (5) ශ්රීාකාන්තා 25 (27), 284 (21) ශ්රීාචක්රතවර්ති xcvi (21) ශ්රීා ධර්මකීර්ති මහාස්වාමී xiii (31) ශ්රීා හොජදෙව lxii (31) ශ්රීා රාහුල vi (15), viii (35), xiv (13) ශ්රීා රාමචන්ද්රi කවීභාරතී ix (18), xiv (28) ශ්රීාල ශාශ්වත lii (15) ශ්රීාවත්සය = සිරිවස ශ්රීා වික්ර මරාජසිංහ xxi (25) ශ්රීා සුභූති ස්වාමී xxiv (25) ‍ශ්ලෙෂවක්රො ක්තිය lvi (6) ශ්ලිෂ්ටරූපක 221 (23) ශ්ලෙෂොපමාලංකාරය lxxiii (30) ශ්වෙතකෙතු 22 (33) ශ්වෙතවරාහ කල්පය 197 (25)
352

ෂ ෂට්ස්වර්ග 274 (12) ෂඩ් අසාධාරණඥාන 45 (22)

සක්දේව් 141 (25) සකල‍ෙඥය මණ්ඩලය 27 (32) සංකර සංකීර්ණ අලංකාරය cxii (19) සඟගණ 32 (5) සඟබෙදය 36 (31) සට්ඨීස්සර ‍පසේබුදු 37 (22) සතරණ 46 (11) සතරමහා සාගර 46 (12) සතර වරම් දෙවියෝ 142 (28), 261 (34) සතිනි 324 (5) සත්බුමුපියුම් 24 (31) සත්රුවන් 271 (4) සත්සර 297 (20) සද්ධර්මතිලක විහාර xiii (32) සද්ධර්මරත්නාකරය ix (16) සද්ධර්මාලංකාරය viii (20) සන්තාන, දිව්යiවෘක්ෂ‍යක් 9 (32) සඳ, උත්තමාර්ථයෙහි 29 (32) සඳ කත 198 (4) සනුවණ 45 (21) සස්දෙහාර්ථයේ බහුවචනය 79 (14), 110 (8), 119 (24), 122 (8) සපැමිණ. අව්ය2ක්තබව xlvi (6) සපුමල් කුමාර xiii (9) සප්තමී, හෙත්වර්ථයෙහි 137 (15) සමතැස් 75 (16) සමතිස්පෙරුම් 21 (5) සමස්තරූපක xciii (14) සමානොපමාලංකාරය lxxiv (1) සමාපත්ති 28 (2) සමාලංකාරය cxvi (21) සමාසොකත්ය ලංකාරය cvi (1)


353 සමුච්චයාලංකාරය 80 (20), 112 (25), 188 (30), 326 (26) සමුද්රයඝොෂ වෘත්තය 303 (12) සමූහාර්ථවාචී කර්තෘපද 71 (10), 206 (4) සම්භාවනාලංකාරය 253 (34) ‘සර’ සජ්ජනාර්ථවාචි පූර්වක්රි යා 179 (16) සරසවි 170 (10) , 197 (13) සරස්වතී කණ්ඨාභරණ cxxxiv (9) සරණංකර, සංඝරාජ xviii (32), xix (10) සරි ( <ද්රරවිඩ ශරි) 126 (15) සර්වපාදාදි යමක 88 (23) සලකුණ 231 (29) සවනත 179 (1) සසග = ෂට් ස්වර්ග සසන්දෙ හාලංකාරය lxxviii (15) , 78 (25) ‘සඟ’ යොගය 186 (1) සහස්නෙත් 143 (21) සහොක්ත්ය ලංකාරය 27 (19), 90 (16) සංවර්තස්ථිතිය හෙවත් ශුන්ය තා තොමෝ 197 (21) සංශයොපමාලංකාරය lxxix (9) සංඍෂ්ට්යලලංකාරය cxi (21) සාගර මථනය 284 (21) සාගර සතර 46 (12) සාධාරණ එකවචනය 11 (12) සාධාරණ ධර්මය lxxi (28) සාරස්වත xviii (17) සාරකල්පය 160 (9) සාරමණ්ඩකල්පය 160 (11) සාරාලංකාරය liii (32) සාරාර්ථදීපනී xix (25), 305 (28) සාරාර්තසංග්ර හ xix (25) සාළි ඇලේ ස්වාමී xx (9), xxi (11) සාහිත්යේ කෞමුදි cxxxiv (18) සාහිත්යේ දර්පණය cxxxiv (25) සාහිත්යේසාර cxxxiv (30) සැණකෙළි 97 (23) “සඳලි’ ශබ්දය 276 (24) ‘සැරහී’ ශබ්දය 156 (4) සැළලිහිණි සන්දෙශය viii (37), xv (18), liv (18), lxxiv (27), xc (25), xcvii (3), c (23), ci (1), cix (15), 71 (16), 91 (28), 162 (4)354 සැවුල් සන්දෙශය xvii (15), xc (30), 10 (6) සිටිනාමළුවේ ධම්මජෝති ස්වාමි xviii (21) සිටු තනතුරු 168 (1) සිතුමිණ 9 (10) සිතුලිය 268 (23) සිදත් සඟරා .i (28) සිදත් සඟරා අභිනව සන්නය lv (13), cxxiii (10) සිදත් සඟරා පුරාන සන්නය cxix (23) සිද්ධාන්ත ශෙඛර xxiv (2) ‘සිඳපී’ 188 (11) ‘සිඳු’ 299 (4) සිප්කඩුවේ ශ්රී සුමංගල සංඝනායක xxv (7), xxvi (9) සියපත්සිය 242 (19) සියපින් 2 (10) සියබස් ලකර xlix (19), cxxxi (35)” cxxxii (27), 30 (35) සියබස් මල්දම xxiii (11) සිරිවස = ශ්රීiවත්සය 253 (11) සිරිකල 25 (26) සිව්දහන් 34 (13) සිව්සැට බරණ 155 (21) සිංහ, ශ්රෙ ෂ්ඨාර්ථයෙහි 44 (21) සිංහල ථූපවංශය 176 (24) සීතා 216 (26) සීදන්ත සමුද්ර ය 261 (37) සුජාතා 142 (18), 266 (22), 268 (25), 288 (12) සුදසුන් 30 (1) සුදර්ශන පර්වතය 261 (5) සුධර්මා දිව්යංයගනාව 266 (21) සුධර්මා දිව්යංමන්ඩපය 142 (24), 163 (27), 277 (18) සුධීර මුඛමණ්ඩන xix (30) සුබොධාලංකාරය xlix (19), lvii (27), lxxi (20) cxxxv (1) සුභාෂිතය xvii (24), lxxviii (4), cviii (20), 14 (18) සුමෙධ තාපසයෝ 18 (19) සුමංගල විලාසිනී අටුවා 2 (13) සුරසිඳු (සුරගහ) 151 (27), 153 (14) සුරතුර 9 (26) සුරන් පිණිපා කරවීම 57 (8) සුරභිධෙනු 285 (11) සුරාදෙවී 284 (21) සුසූ 118 (11)355 සූත්රෙපිටකය 36 (8) සූය්ය්වී ශතකය cxx (23) සූවිසිමුනි 20 (32) සෙරීවාණිජ 39 (17) සෙනාලංකාර සෙනෙවිරත් x (24), xi (5) ‘සොඳවා’ 144 (30) ස්ථායීභාවයෝ lxiii (21) ස්මර ප්රවතිමල්ලයෝ 288 (30) ස්මරණාලංකාරය lxxvi (28) ස්මෘති lxxvi (31) ස්වර්ණ ගර්භ 197 (29) ස්වර්ණදිය 154 (29)

හ හත්ථවනගල්ල විහාර වංශය lxv (1) හරිචන්දන 9 (32) හංස සන්දෙශය viii (34), ix (8), xv (18), lxviii (8) , lxxiii (11), lxxviii (7), lxxxiii (27), cxxv (21), 79 (19), 89 (29), 214 (4), 216 (39), 236 (8), 315 (36) හිතොපදෙශය lxv (2) හිමව්කුළු 254 (30) හිමාලය 254 (33) හිරණ්ය ගර්භ 197 (30) හෙතුරූපක lv (4) හෙතූපමාලංකාරය 10 (11), 23 (26) හෙත්වලංකාරය lxxviii (14), 16 (14), 87 (31) හෙත්වර්ථයෙහි චතුර්ථි 310 (14) හෙත්වර්ථයෙහි සප්තමි 137 (15) හෙමාද්රිය 62 (23)

ළ, තරුණාර්ථයෙහි xlii (14) ළ, හෘදයාර්ථයෙහි xli (30) ළඟ ශබ්දය xliii (18) ළව’ග 90 (27) ළිඳ් ශබ්දය xliii (21)