ගොයම් කවි/ගොයම් කවි - i

Wikibooks වෙතින්

ii

ද, ඇතැම් කව් නෙළීමේදී ද භාවිතා කරනු ලැබේ.නෙළීමේදී විශෙෂයෙන් භාවිත කරනු ලබන්නේ දිග වචනයන් ගෙන් යුත් කවියි. ස්ත්රිදන් විසින් ගොයම් කවි භාවිතා කිරීම තරම් කර්ණ රසායන අන්යන සංගීතයක් සිංහල ගොවිජනයාට ඇත්තේයයි මම නොසිතමි. ගොයම් කැපීම ආදිය සම්බන්ධමයෙන් භාවිතා කරනු ලබන මේ කව් වලින් බෙ‍ාහොමයක් පත්තිනිගේ උපත හා ජීවිත කථාව ප්රේකාශ කරන බව පෙනේ. සිංහල‍යන්ගේ මිත්යාිත ක විශ්වාස අනුව පවත්වනු ලබන බලි , තොවිල් ආදිය සම්බන්ධමයෙන් ද මේ කව් භාවිතා කරනු ලැබේ. ජනකථා ආරක්ෂාස කිරීම සම්බන්ධතයෙන් පමණක් නොව මේ කව් මෙසේ ප්රකසිද්ධ කිරීමෙන් ලංකාවේ එක්තරා කාලයකදී සිංහල භාෂාවේ තත්ව ය මැනගැනීම සම්බන්ධ යෙන්ද ප්රකයෝජනවත් වන බව මම කල්පනා කරමි. මේ සියලු ම කව් රචනා කර තිබෙන්නේ කෝට්ටේ සහ සීතාවක සමයෙන් පසු සිංහල භාෂාව බෙ‍ාහෝ පිරිහී ගිය සමයක බව පෙනේ. පුරාණ සිංහල භාෂාවට හෝ වතර්මා‍න සිංහල භාෂාව බොහෝ පිරිහී ගිය සමයක බව පෙනේ. පුරාණ සිංහල භාෂාවට හෝ වර්තවමාන සිංහල භාෂාවට හෝ අයත් නොවන බොහෝ වචන මේ කව්වල ගැබ්වී තිබෙන බව ඒවා පරීක්ෂා වෙන් කියවීමෙන් පෙනී යනවා ඇත. එහෙයින් සිංහල භාෂාව පිළිබඳ පර්යෙෂෂණයන් පවත්වන විශ්වවිද්යාාලීය ශිෂ්යායන් ආදීන්ට මේ කව් ප්රියෝජනවත් විය හැකි බව මම සලකමි. මේ කව්වල ඇතුළත්වන ව්යාබකරණ දෝෂාදිය බැහැර කිරීමට කල්පනා නො කරන ලද්දේ එබැවිනි. ලංකාවේ කුඹුරු ගොවිතැන සම්බන්ධැයෙන් විශෙෂ උනන්දුවක් පවතින මේ කාලයේ මේ ගොයම් කව් සහ නෙළුම් කව් ගම්බද ජනයාගේ මනඃ ප්රයසාදයට ද හේතුවන්නේය යි මම කල්පනා කරමි. මේ කව් එකතු කිරීමෙහිදී කොට්ටාවේ ඩී. පී වෙත්තසිංහ මහතාගෙන් මට බෙ‍ාහෝ උපකාර ලැබුණු බව ස්තුති පූර්වකව මෙහි සඳහන් කරමි.


වී. ඩී. ද ලැනරෝල්


“කල්යා ණි”

කඩුවෙල

8/11/46.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ගොයම්_කවි/ගොයම්_කවි_-_i&oldid=14635" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි