ගොයම් කවි/ගොයම් කවි - iv

Wikibooks වෙතින්
 24   සමණළ විස්තරය

970 සෙ ත් ආසිරි දෙන අපෙ මුනිඳු න්‍ නේ උ න් තම බුදු ගුණ ලොව පැතිරෙ න්‍ නේ සෙ ත් දි සමරුගෙන් දිනව න්‍ නේ ස තො ස් වඳිමි සිරිපා මුනිඳු න්‍ නේ

971 මු නි ඳු න් නේ ගුණ සතොසින් කිය මී දෙ වි ඳු න් වරමින් දොස් දුර හරි මී මු නි ඳු න් වැඳලා කළ පව් හරි මී මු නි ඳු න් සිරිපා සතොසින් වඳි මී

972 ර ත් ම ල් ඇල්ලට වැඩලා මුනි ඳූ ස ක් ම න් කළ ඒ ගලපිට සිනි ඳූ ස ම ණ ල යන්නට මුනි සිත විහි දූ මැ ඳ පි න් ගනිමුව සිරිපා මුනි ඳු

973 ඉ ර සඳ පානට මුනි රජ වැඩ ලා ති ර කොට කඩකින් මැන සිටුවා ලා ඉ ර සඳ ලකුණුත් ගලේ කොටා ලා මු නි රජ වැඩියේ දහම් දෙසා ලා

974 ස ල් උයනට වැඩි අපෙ මුනිඳුන් හ ට ග ල් ගිරි කඳු හෙල් අස්විය මුනිඳු ට ඇ ල් කෙත බිජු වපුලා වැනි ඉවත ට ම ල් වල පසුකර යති බුදු මගුල ට


- ( 125 ) -

975 ගි ලි නාන සොඳ සිසිලස ඇ ල්‍ ලේ වෙ ලී පුවක් මල් තැඹිලිද ව ල්‍ ලේ තැ ලී තියෙන මල් පිපි තුරු ගො ල්‍ ලේ ගි ලී මලේ වැඩසිට සෙවනැ ල්‍ ලේ

976 රැ ස් කර පින් පව් දැනගෙන සරි යේ ප ස් පවු දුරුකරමින් සිත පිරි යේ දො ස් නැත මේ බණ කිව්වා සරි යේ ගො ස් පසු කරවා දැක මන් කෙළි යේ

977 මේ සැම දඹදිව එලිය වැටී ලා සැම රට කඳුහෙල් ඔබට නැමී ලා ලෝ වැසියන් හට පින් පුරවා ලා හිම යට වනි බටපොලය ගෙවා ලා

978 ප ලා දොළට වැඩ සිට විමසා ලා බ ලා බිමක් මඩමක් කරවා ලා ගෙ නා දනුත් මුරුතැන් වලඳා ලා එ දා එතන මඳකුත් වැඩ සිට ලා

979 ප ලා දොළින් ගඟ එගොඩට වැඩ මු නි ව ලා කුළුත් හැර මගතොට එලිවු නි පි පී සුවඳ මල් වට හැම විහිදු නි බ ලා පියුම් පිට වඩිනා අපෙ මු නි

980 ඉ ඩ ම් කරණ ලෙස බිම් බලවා ලා දො ඩ ම් ගසක ගෙඩි දැක නෙලවා ලා දො ඩ ම් ගෙන්නවා සිට වලඳා ලා දො ඩ ම් බැවිල හෙල පසුකර වා ලා

981 වේ ලි මල්පෙති බිම වැතිරෙ න් නේ නා ලි කප්පා දඬු ගස්ස න් නේ නී ලි හෙලට වැඩ ගොනටු කර න් නේ නි ලි ඇවිදින් මුනිඳු දකි න් නේ

982 නීලි ආවෙ කාරන කී න් දා දරු බිජු ඇටයක් නොලැබුන සි න් දා පෙර කළ අකුසල් පලදුන් සි න් දා ආවේ මෙතනට දරුවන් ස න් දා
- ( 126 ) -

983 වැඳලා බැස සිට මුනි දෙපතු ල් ලේ දරු බිජු ඇටයක් ලබමැයි ලො ල් ලේ දරුවන් නැති බව කැට ලු ඇ ල් ලේ නීලි පැන්නයි එම ගල ප ල් ලේ

984 මුනිඳුන් වඩිනාපෙර මග බැ ද් දේ පිපි මල් විමසු සුරපුර මැ ද් දේ නීලි රදා කෙලි අඬගැසු ස ද් දේ දෙස් කියවන්නට වරමුත් ල ද් දේ

985 සා රා ඇවිදින් මගවයි බ ටු වේ ආ රා ලෙලදෙන කරවට බ ටු වේ දා රා වක් සේ දුම්මල ත ටු වේ ඌ රා සිටි බව මුනිරජ දු ටු වේ

986 පා රු තැල්ල සේ ගලමුන දැක ලා සී රු ලෙසට මුනි රැස් විහිදා ලා ඌ රු තැල්ල යයි නම් පවසා ලා පා රු තැල්ල හෙල පසුකර වැඩ ලා

987 දැ ක ලා බෙත්මෙන් දිය ගෙන්න න් නේ නො ත ලා පලවැල මුනිඳුට දු න් නේ ප ත ලා කඳු හෙල් ගිරිකුළු වැ න් නේ කො ත ලා බැවිල ගෙල පසුකර ය න් නේ

988 ගෙ ත් ත ම් පානට මුනිරජ වැඩ ලා එ ළු ස ම් දිවිසම අස්න සරා ලා ඉ ඳි ක ටු නූලෙන් ගෙන පවසා ලා ගෙ ත් ත ම් කරමින් ඉඳ පිටිපා ලා

989 වා ත මේග වැසි වතුර ගලා ගෙ න බී ත කරණ ගල් පහුරක් පැදගෙ න බී ත රාම කඳු හෙල් ගුගුරා ගෙ න ව ස වතු එයි තද බූත මවාගෙ න

990 මදකුත් ඔබ දෙස නොබලා වැඩ හි ඳ ඉඳිකටු වෙන් ආසන වට ඉර ඇ ඳ මුනිඳුගෙ බුදුරැස් අණසක බයි සො ඳ මුනිඳුගෙ දැහැමෙන් ආසන වැඩහි ඳ
- ( 127 ) -

991 තෙලිහි ලෙනේ ගල්පොත්තට වැඩ ලා යවුල් අතට ගෙන ගල් උදුරා ලා මඩම් කරණ ලෙස බිම තනවා ලා එදා එතන මදකුත් වැඩසිට ලා

992 ක ප් පා කළුගල් ටැම් සිටුවා ලා හ ස් සා පේකඩ වට අද්දා ලා හ ස් සා නා දැව පෝරු සදා ලා ක ප් පා උළුකැට ගෙන සොයවා ලා

993 බෝ වා කප් කෙළ පවතින නා මේ ගා වා වැඩසිට පෙර කළ නා මේ ක ර වා උළු මඩමක් එකදා මේ පු ර වා වැඩියේ මුනි සිරිපා මේ

994 ධ ම් රාජ ගල්පොත්තට වැඩ ලා ධ ම් අලංකාරය පෙන්නා ලා පෙ ම් ලෙසට ගල් පඩි කප්පා ලා ධ ම් කළෝ එතනම වැඩසිට ලා

995 ධ ර්ම රාජ නම් යස පවස ද් දා ස ර්වත නොවෙයි දුක් සැපත් ගෙවෙ ද් දා ස ර්වත නැතුව බිජු වපුල කෙතෙ ද් දා ධ ර්මත රාජගල පසුකර යෙ ද් දා

996 ඈ ත සිටන් එන දිය ගඟුලැ ල් ලේ පා ත එබුදු මුනිඳුගෙ දෙ පතු ල් ලේ දෑ ත තදින් සිට ගල් කොණ එ ල් ලේ සී ත ගඟුලෙ දිය නාති සිය ල් ලේ

997 නා නු මුරත් කර සිරස නමා යේ නා නා කඩ ඇඳ සඳුන් වඩා යේ ගා නා පිනිදිය සඳුන් පුරා යේ මුනිරජ වැඩියයි දහම් දෙසා යේ

998 පෙ ර සිට කළ පින් උපමා දැනගෙ න නි ර යට නොගොසින් නිවන් පුරාගෙ න ලෝ වැසියන් හට පින් පුරවාගෙ න හැර මිටි පානය නම් පවසා ගෙ න
- ( 128 ) -

999 සැ ල් ල සේම සිට කියවන බණ කි ම ල් ල කියන වන අතු කොල ගේ නී සි සි ල ස පවතින බොන පැන් දොළ කි මැ ල් ල වලා කඳුරෙයි යන නම කී

1000 ද හ ස ක් ගණ ඇති අපෙ මුනිඳු න් නේ ද හ ස ක් පිරිවර සමග වඩි න් නේ බෝ ස ත් කඳු තුඩු ඔබට නැමෙ න් නේ අ හ ස ත් ගව්වේ වැඩ නික්මෙ න් නේ

1001 ති ස් සේ වසවත් කළ දේ පවස න් ඇ ස ල කනුව සිටුවාපී බගව ත් දැ ක ලා දිවැසින් මුනි කළ යහප ත් ලි ය ලා පැලවෙයි එන කල්පයට ත්

1002 අහසින් පිරිවර මගට යොදා පී බිම ගිය පිරිවර වට ගෙන්නා පී වසවතු ඇවිදින් ලංකරවා පී එබූ පතුල ගලපිට පෙරලා පී

1003 පන් ලක්සේ කොත මුදුනට වැඩ ලා ඇත වන්සේ බුදු ගුණ අඟවා ලා කොත පිට මළුවේ සක්මන කර ලා කොත පිට මුනි සිරිපාද තබා ලා

1004 මුනිඳුන්නේ ගුණ අසතොත් බෝ වේ ගුවනට වැඩලා සක්මන් පෑ වේ පවතින ලෙස සොඳ දිවස් බැලූ වේ පෙරළූ ගලපිට පතුල එබූ වේ

1005 ල ක් ස ගණන් බුදු ගුණ අඟවා ලා ල ක් සන ඇති සිරිපතුල ඔබා ලා ස ක් රජ දෙවිඳුන් දෙස්කර වා ලා ම ක් කම වැඩියේ ලක්සන පා ලා

1006 සතර වරම් දෙවි දිවස් බල න් නේ දෙවිඳු සමන්කුටෙන් බස්ස න් නේ මුනිඳු එමූ සිරිපා වැඳප න් නේ සතොසින් මිණි පහනුත් අවුල න් නේ
- ( 129 )-

1007 දෙව් රජ වැඩලා මුනි සිරි පා යේ මල් වතු ඇති තැන් වට විමසා යේ කන්යාන ලියන් හැර මල් ගෙන්නා යේ සැමදා නිවරද මල් පූජා යේ

1008 වල්වතු වැද්දා උයන බල න් නේ කැකුළු පිපුන මල් නෙලා තියෙ න් නේ කොතනක සොරුදැයි මෙ මල් නෙල න් නේ සොරා නෙලන මල් ලොව පවස න් නේ

1009 ජ ඩ යා කුමටද බොරු තෙපල න් නේ ස ක ලා ඇවිදින් මෙතන කිය න් නේ ක වු ද තොපේ මල් සොරා නෙල න් නේ රැ ක ව ල් ලා සිට අල්ලා ග න් නේ

1010 උ ය න් බලන වැදි එබස් අසා ලා පෙ ර ය ම නින්දෙන් මල්වතු රැක ලා එ රෑ නෙලන මල් දැක අල්ලා ලා ක වු ද කොතන ආ සොරුදැයි තෙප ලා

1011 ලො ව ට උතුම් සිරිපා මුනිඳුන් නේ එ බු දු රුවක් සිරිපා කොත මුදු නේ නි බ ඳ ම මල් පිදුවේ මුව එත නේ සු ර පු ර විමනෙන් ආවෙමු මෙත නේ

1012 එ බ ස් අසා වැදි සිත සන්තෝ සේ නි බ ඳ ම මල් ගෙන යනු හැම දව සේ එ න් න ට මගතොට කීවොත් එම සේ ම ම ත් එමැයි හෙට එලිවුනු දව සේ

1013 එ තො ත් තොපට අපි ලකුණක් කිය මී ම ගි න් මගට මල් එක දෙක හෙල මී යො දු න් ගණන් අපි හිම පසු කර මී මෙ ම ල් පුදා ගොස් විමනේ වස මී

1014 ස ම ණ ල යන්නට උගෙ සිත අටි යේ ක න් න ට කැවිලිත් පිස බැඳ ගති යේ ක න්යා ලිය කි ලකුණුත් දුවි යේ ද න් නා ලෙස ගොස් සමණල දුටි යේ
- ( 130 ) -

1015 උ ස ත් බලාසිට කොත පිට මුදු නේ දෑ ත් පොවා මල් පිදු එම සඳි නේ දෝ ත් නමා දන ගසමින් සොඳි නේ පා ත් වෙලා වැන්දයි එම සඳි නේ

1016 ආපසු එන්නට මග දැක බැස පී සිත වනේ හිමයත් පසුකර පී බිත අඳුරු හැරලා එලිබැස පී සමනල විස්තර ලොව පවසා පී ________________________________________

25 සක්වල විස්තරය

1017 උ තු ම් මුනිඳු සත පලකළ සිරිපා යුග දරා මුදු න් ස තු න් සියලු මොක්පුර හළ දහම් සරණ දරා මුදු න් ස තු න් සැමට සෙත සලසන සඟුන් සරණ දරා මුදු න් කි ය න් දැනෙන පමණක් මම සක්වල විස්තරේ පට න්

1018 ස ක් වල කෙල ලක්ස ගණන් දරා සිදුරු ‍කලෙක පා න ල ක් ස එනව සැට දහසක් ‍ගනකඩ මහ පොළව ලා න ස ක් වළ සැම දරා සිටින ජලයෙන් යට මැවී මා න ස ක් වල සැම තැනට මුලකි පාන සිදුරු දෙරණ වා න

1019 කෙ ළ සුවහස් සක්වලවල් සැමටම එක පොළව ත ලේ ජ ල ය සාරලක්ස අසූ දහස් යොදුන් ගැඹුරු ව ලේ ජ ල ය පාත නොබසී උඩ ගැඹුරු ආයු සද්ද බ ලේ ජ ල ය උඩින් පිරී සිටින දේව සාපයෙන් නොගි ලේ

1020 ග ල් දෙරණත කෙළ සුවහස් සක්වල සැමතැනට මුල කී ග ල් බොල් ගන එක්සියහස් විසි දහසක් යොදුන් උස කි ඉ ල් පාලග සිටි දෙරණත දරා දේව සාප ජල කි එජල කඳට මෙරට පාත තුන්තලයේ ගණන මෙතෙ කි

1021 ඉ න් මත්තෙහි රුවන්වැල්ල සුනෙර වටේ සිටි කඳු තු න තු න් ගිරිකුළු තුන් දහසක් යොදුනට වැඩිනේය උසි න ඉ න් ඇතුළත දස දහසක් යොදුන් වටා අසුර බව න ගෙ න් කුළු සැම ඊට උඩින් පිහිටියෙ දස දහස් යොදු න

1022 අ යූ සාර දහස් යොදුන් සිව් සමුදුර සුනෙර වටි න උ සූ ර ඟන සත් සමුදුර සැදුනේ සැම දෙරණ වටි න වි සූ උරගුන් මහමෙර මුල අනුහස් තෙද නාග බව න වි සූ සතර වරම් සුරිඳු මහමෙර වට සතර එකො න


- ( 131 ) -

1023 ව ටි න් සතිස් ලක්ස දහස් නැසිය නෑර ලස්ස යොදු න යො දු න් අයම දොළොස් ලක්ස තෙදහස් සිව්සිය පමණි න උ සි න් දෙයාසූ දහසක් යොදුන් සයුර සිය පමණි න ව ටි න් අරක් පහුරසෙ සැම සක්වල පරුවතය සැදු න

1024 ස ත් දහසක් යොදුන් අයම පුරුව විදෙසය අ ව ට ස ත් දඹදිව සත් දහසක් යොදුනෙන් විය අයමින් ව ට ස ත් දහසක් අපර ගෝදානය යොදුනෙන් පිහිට අ ව ට උ ත් තරකුරු නම් දීපය අට දහසක් යොදුනෙන් ව ට

1025 පුරුව විදෙසට සමුදුර ජෝතිරංග රුවනකි මෙ ර මහ දඹදිව තල සමුදුර නීලවර්ණද පාට සුනෙ ර බටහිර දෙස පබුළු සයුර මුවන් පෑය දේසෙට පෙ ර උතුරු දෙසට එරන් සයුර එදෙසට බබලයි රන්ගි ර

1026 නික්ම අසුරපුර මෙරයට පලොල් රුකකි සියක් යොදු න පින්ම අරනපුරේ පිහිට කඩුපුල් රුක සියක් යොදු න පක්සි රුදුරු ගුරුළු බවන ඉඹුලේ උස සියක් යොදු න සක්රි බවන මෙර මුදුනත පරසතු රුක සියක් යොදු න

1027 ස ත ර මහත් දීපය සිට මහ රුක් සතරත් එපම න වි ත ර පමණ වටින සැදී කඳ වැර පසලොසකි යොදු න ස ත ර එකඳ කොලතුරු ඇර කඳ සෑදි උස පණස් යොදු න ස ත ර දිගින් මුදුනට ගිය අතුපස උස පණස් යොදු න

1028 ප න් සියයක් යොදුනකි උස හිමාල පරුවතය දෙර න තු න් දහසක් යොදුනකි වට ගිරිකුළු මහ හිමේ අර න ඉ න් මුදුනට දෙසිය යොදුන් පරුවතයකි උසින් සැදු න පැ න් පිරිසිදු විල වට සැදි පරුවත පස සියක් යොදු න

1029 අ න ව තත්ත විල ගැඹුරින් පනස් යොදුන් අභිමාන ය පෙ න ය වසා රැකි පනි‍ඳෙක් පටලන් සිව්සැට දහස ය ය න දල මූක සිංහද දිවි ගජ හස මූකයෙන් බැසපි ය මු ල සිඳගත් පහන් ජලය සැට යොදුනක් අහස් තල ය

1030 මි ළු න් ප නම් වට මහ මේ පන්සියයක් ගංගා ඇ ති පෙ ර ත් තපස්වරු තැන තැන ගිරිලෙන්වල තපස් රකි ති කෙ ල ක් දේව පිරිස එ දෙවි විමානවල සැපෙන් වෙසෙ ති වි ල ත් රිවිසෙ විමාන දෙවි ඒකාලෝකයෙන් වෙසෙ ති
- ( 132 ) -

1031 ර න් ගිරිගෙන රිදී ගුහා රැකි සීලය පසේ බුදු න් ඉ න් විසිතුරු මිණි ලෙන දොර තුන් දහසක් පමණ යොදුන් ඉ න් සැමදින පුද කළ දිසි මළුවකි ආසන වෙනුවෙ න් න න් විසිතුරු දෙවි පිරිසට පෝය පේව බණ දෙසමි න්

1032 ස ත ර අසූ දහසකි සැම වටමළුවත් කුළු පිරිව ‍ර අ ත ර සිනි ඳු අහස් ගඟින් උමංගනය නේරංජ ර ස ත ර බුදුන් බුදුවු පෙර මඩලකි සිරිමා බෝතු ර වි ත ර දිවිය පුරයක් වැනි දමදිව අප වැනි විස්ත ර

1033 බූමිතලය පටන් දෙසාලිස් දහසකි යොදුන් උසි න චාතුර්මහ රාජික නම් දෙව්ලොව තරුරැස් විහිදෙ න මේකෙන් අවුරුදු පනසක් එක දවසක් වේය එත න එතනින් අනු ලක්සය අවුරුදු සැප විඳිනෙමි ගණනි න

1034 දෙ ර නින් උඩ අසූසාර දහසක් ගියතැනම යොදු න මෙ ර මුදුනේ පිහිටි සක්රූ බවනකි දසදහස් යොදු න න ර ලොව අවුරුදු සියයක් එක දවසක් වේය එත න සු ර ලොව ආසිරි තුන්කෙළ සැට දහසය ඉසුරු විඳි න

1035 බූ මි ය සිට එක් සුවහස් සවිසි දහස් යොදුනෙකි උ ස යා ම ය දෙව්ලොවෙහි පිහිටි විස්තර ආදිය මේලෙ ස සේ ම ය නරලොව අවුරුදු දෙසියක් වේ එතන දව ස සා ම ය කෙල තුදුසය සතලිස් සුවහස් වේය වරු ස

1036 මෙමිනිස් ලොව පටන් ලක්ස අටසැට දහසකින් යොදු න සමතැ ස් බුදුබව සඳහන් තොසිතපුරය පිහිටි එත න මෙමිනිස් ලොව සාරසියක් අවුරුදු එක දිනකි එත න එපණස් සත් කෙළ සැට ලක්සය ආසිරි සැප විඳිමි න

1037 දෙ ල ක් ස දස දහස් යොදුන් දෙරණින් උඩ ගගනතල ය නො යෙ ක් ඉසුරු දිව සිරි සැදි දෙව්ලොව නිර්මාන රති ය මි නි ස් ලොවින් අටසිය අවුරුද්දක් එහි එක දවස ය කෙ ළ ක් දෙසිය සතලිස වැඩි අවුරුදු සතළිස් ලක්ස ය

1038 සි ව් දෙරණට දෙලක්ස දෙපණස් දහසක් යොදුන් උස ය දෙ ව් ලෝකය සැමට උඩින් පරනිර්මිත වසවර්ති ය අ ව් රුදු එක දහස් සියය එසුර ලොවට එක දවස ය අ ව් රුදු නවසිය එක්විසි කෙල ආසිරි සැට ලක්ස ය
- ( 133 ) -

1038 ඉ න් උඩ සක්වල මුදුනේ අතර සොළොස් බඹ තලය කි පි න් රැස්කර සිල් රැකිහට මොක්පුර යන දෙවෙනි මග කි තු න් වෙනි මාර්ග්යට පිහිටි ශුඞ බ්රනහ්ම ලොකය ස කි ස ම් මා සම්බුදු මුකයෙන් මිස බඹතල වැනිය නොහැ කි

1040 බ්ර හ්ම පරිත්තය බඹලොව අසන්ක කෙළවරකි ආ යු බ්ර0හ්ම පුරෝහිත බඹතල අසන්ක ගණනකිය ආ යු බ්ර0හ්ම මහාතන් බඹලොව කල්පේකට පමණ ආ යු බ්ර0හ්ම ජරත්තය බඹලොව එමහ කල්පයකට ආ යු

1041 ආබස්සර නම් බඹලොව සතර කල්පයකි ආ සි රි අප්රමමාණ නම් බඹලොව අට කල්පයකි ආ සි රි පරිත්ත සුබ නම් බඹලොව සෙ‍ාලොස් කල්පයකි ආ සි රි අතප්ප නම් යන බඹලොව දෙතිස් කල්පයකි ආ සි රි

1042 සුබකින්නක නම් බඹලොව ආසිරි වෙයි හැම ක ල් ප ය සුදස්සි නම් යන බඹලොව එක්සිය විසිඅට ක ල් ප ය මේ ආසන නම් බඹලොව පන්සියක් වේ ක ල් ප ය අවිහප්පල නම් බඹලොව ආසිරි එදහස් ක ල් ප ය

1043 අප්පා නම් බඹලොව කෙළ දෙදහස් කල්පය ආයු ස සුදර්ශප නම් බඹලොව ආසිරි වෙයි කප් සාර දහ ස සදිරිස නම් බඹලොව තෙළ අට දහසක් කප් ආයු ස අගනිට්ටා නම් බඹලොව ආසිරි කප් සොළොස් දහ ස

1044 ආකාසඤඤ යතනය ආයු කල්ප විසි දහස ය මිඤඤායතනය ආයුස වෙයි කප් සතලිස් දහස ය ආකින්චිඤඤා සතනය ආයුස කප් සැට දහස ය නේවා සඤඤා යතනය අසූ දහස් වෙයි කල්ප ය

1045 රූ ත ල සොලසකි මේලෙස අරුතල සත් සතරක් වි ය රූ ප ය නැති චිත්තය මිස සතරකි අකුසල් මේක ය රූ ප ය මිස චිත්තය නැති එක අකුසල් බඹ ලෝක ය පා ප ය එක්සිය සතියක් නිරයට වැඩි දුක් සාප ය

1046 සූ සත්තිය සුවහස් සතලිස් දහසකි යොදුනක් උ ස ඉන් උස අගනිට්ටා වැසි දුරෝතලය නිකම් අහ ස මේ පමණය සතර මහත් ඔපමණ සක්වලවල් උ ස වා පො‍ළවෙන් යටත් සිදුරු මුල කොතනද යටත් අහ ස
- ( 134 ) -

1047 දු ක් දෙන අප හිඟු අරුතල අපමණවෙයි අහස් කු සේ සි ත් අටියෙන් කළ අධර්මි අකුසල් පලදෙන විල සේ මෙ ත් සුරනිඳු දහස් ගණන් බුදුවන් ගොඩ නොයන ලෙ සේ ස ක් වලකට අයලකවත් නැත අතීතෙ ගගන හි සේ

1048 උ න් කළ පව් සිතු ආලය සිතුවා මිස සිත නැතිත ය පි න් අඩු වූ තිරිසත්වයො එහි දැවටී දෙය කරුම ය හි න් නැති දුක් දැවටී සිට කැලඹෙයි උසුලන කරුම ය අ න් දෙසකට සිතු ආලය නොසිතවි අදහා දරුම ය ________________________________________

26 හිමාල විස්තරය

1049 ප න් සියයක් යොදුන් උසැති හිමාල නම් පරුවතයෙ න තු න් දහසක් යොදුන් අවට මහ ගිරිකුළු හිමය අර න ඉ න් අතුරෙහි දෙසිය යොදුන් පරුවත පසවටින් සැදු න පැ න් පිරිසිදු විල වට රැදි පරුවතවල් සියක් යොදු න

1050 මු ල් කොට විල් අනෝතත්ත කර්ණමුන්ඩ රතකාරෙ න ග ල් වල සැදි වද්දන්තය කුණාලවිල ලඟම තිබෙ න නි ල් ජල මන්දා කිණිල සිංහ ප්රඟතාප යයි පවස න ක ල් පවතින තුරු සැදුනේ හිමාලෙ විල් සතක් සොබ න

1051 අනෝතත්ත විල වට පරුවත පසකින් සැදි ඇත් තේ සුදර්සනට චිත්රතකූට පරුවත පෙල වට ඇත් තේ ගන්දමාන කෙලාසය යන පරුවත දෙක සත් තේ දිගත් පුලුල උස මහතින් දෙසිය දෙසිය යොදුන් ඇ තේ

1052 ප ත ර මහත් හිමාල වන පිහිටි එ දඹ රුකේ ග ණ න වි ත ර සකිය මහතින් සැදි කදවට පසළොසක ග ණ න ස ත ර දිගට ගිය කඳ අතු සතරම පසළොසක ග ණ න නි ත ර උඩින් මුදුනට ගිය කොලතුර අග සියක් ග ණ න

1053 ව ඳි මි මිනිස් ලොවින් මිදී හිමාලවන උපදින්න ට බු දු න් මිසක් රහතුන් හැර වැඩියේ නැත එවැනි තැනට යො දු න් ගණන් සඳුන් සුවඳ විහිදි යයි එක් සැනෙක ට ඇ දු න් ලැබෙන සැටි ඇසුවොත් හිමාලවන උපන් අය ට

1054 ති ස් දහසක් යොදුන් උසැති රන් දඹගස එහි ඇ ත් තේ වි සි දහසක් යොදුනෙන් දිග සාකා විහිදී ඇ ත් තේ ද ස කෙළතුන් දෙව් පිරිසට සඳු අබරණ ලැබ නි ත් තේ ර ස දඹගෙඩි දෙව් පිරිසට බෝජන ම පල ග ත් තේ


- ( 135 ) -

1055 මෙ වෙ නි වනේ උපන් අයට ලැබෙනා සැප කියන්ට බැ රි එ වෙ නි ලෙසට සුවඳ සලුද සඳුන් ඇත සපි රි ප වෙ නි යන්ට බැරි වනයට තෙරුවන් ගුණ කඳ දහි රි දෙ වෙ නි වරට වත් යන්නට නොකරව් පවු බනේ පි රි

1056 දෙ ව් පුර වැනි මහ දඹදිව හිමාල වන ගතෙහි උතු න් සි ව් පණසක් යොදුන් වටට අනෝතත්ත විලස උතු න් ග ව් සැට යොදුනක් පමණට විල වටකර සිටින නිති න් සි ව් කුලයේ සිංහයො ඇත තන්හි තන්හි නොයෙක් ලෙසි න් ________________________________________

27 අලව් කථාව

1057 සි රි ම ත් දඹදිව අලව් පුරේ යා සි රි ම ත් ගජ හයරිය කතරේ යා නි රි ‍ඳෙ ක් රජ කරමින් එපුරේ යා සි රි ස ත් සක්පුර ලෙස අයුරේ යා

1058 න මි න් අලව්පුර දඹදිව සිරිම ත් පෙ මි න් අලව්පුර නිරිඳුට අදිප ත් ර නෙ ත් කිරුළ දරමින් කඩු බැඳ ග ත් පෙ මි න් ඉසුරු විඳිමින් රජ අදිප ත්

1059 ත රි ඳු කුලෙනි අදිපති නරනි න් දා වි රි ඳු රුපුන් බිඳ ජය ගනිමි න් දා සු රි ඳු එසුරපුර ලෙස ඉසුරෙ න් දා නි රි ඳු එරජ කරමින් මනන න් දා

1060 ඉ රු රැ ස් පැ විලසින් ගනඳුරු බි ඳ ග න ර න් කොත් මාලිගෙ වැජඹෙන ස ඳ ගු න ර න් අග බිසවුන් ලැබ සරණ ද ම න ර න් සිරි විඳිමින් රජ එක ලෙ ද

1061 ප සි ඳු අළව්පුර අදිපති නරව ර මු නි ඳු දහම් නොදනිති එම පුරව ර මැ ති ඳු සෙනෙවි මහ සෙනගක් පිරිව ර නි රි ඳු වැඩියෙ මුව දඩයම් ලොබ ක ර

1062 ග න් ‍ට සුදුසු අවි රැගෙන කැ ලේ යා ය න් ට සැදුනි කොටුපත් අස ලේ යා ය න් ට මුවෙකු පැන ගියොත් කැ ලේ යා දෙ න් ‍ට දහක් දඩ නියම ක ලේ යා


- ( 136 ) -

1063 සැ ක ලා රජ දඩයම ලවු ල් ලේ රැ ක ලා එලවති හිමට මුළු ල් ලේ දැ ක ලා පැන්නයි මුවෙකු ලවු ල් ලේ එ ක ලා රජ වැඩ සිටිය කඩු ල් ලේ

1064 නි න් දා වයි සිතමින් රජ වයි රේ කැ න් දා ගෙන එන පිරිවර අත රේ සි න් දා වන සොමි ඔහු තම වයි රේ සි න් දා එලවති රජ මුව පා රේ

1065 උ න් නා නරනිඳු තම කොටු ම ත් තේ පැ න් නා පිටතට මුවෙකු ස ම ත් තේ ය න් නා මුව දැකලා ඔහු ම ත් තේ ප න් නා යති උන් ගවුවක් ම ත් තේ

1066 නි සා අලව් නිරිඳුගෙ බල දී රා න සා හිමය එලවති වල් පී රා රො සා වෙමින් පැන ගොස් අඩි පා රා ග සා මැරුම කඩුවෙන් මුව නෑ රා

1067 අ ල් ලා නරනිඳු තම කොටු මැ ද් දේ අ ල් ලා මුව ගෙනිමැයි සිත ළු ද් දේ වැ ල් ලා ගෙන බඳිමින් කඳ මැ ද් දේ එ ල් ලා ගෙන එයි මහ හිම මැ ද් දේ

1068 දී ර අලව් නරනිඳු එදි නේ යා නෑ රු මුවා මරමින් එදි නේ යා ගෝ ර සතුන් දැක සිත දුකි නේ යා පා ර නොදැන රජ වඩින තැ නේ යා

1069 බ ල න් ගොසින් නිම නැත එදි නේ යා ල සි න් එනරනිඳු වඩින තැ නේ යා උ සි න් මහත් නුග රුක මුදු නේ යා ල සි න් එනරනිඳු වැඩ සිටි නේ යා

1070 ර ගේ උතුම් වෙසමුනි වර ලදි ‍ නේ ල ගේ පැමිණි අය බිලි ගෙන කඹි නේ ව ගේ නොදැන නරනිඳු වැඩ ඉඳි නේ ල ගේ අලව් යකුගේම විමා නේ
- ( 137 ) -

1071 රු දු රු අලව් යකු විමනින් බැස ලා වි රි දු ලෙසින් දත් කට ඇර බල ලා නු දු රු පැමිණි බිලි දෙකම බලා ලා ගො දු රු පිණිස යති රජු අල්ලා ලා

1072 කෙ ස රුව වන් ගජතෙකු විලසි න් නේ තො ස කොට පින්වත් රජුනි අස න් නේ ග ස මුල උන් නරනිඳු බිය ව න් නේ බ ස මෙලෙසින් නරනිඳු තෙපල න් නේ

1073 ය කු තොට බත්තලියක් සමගි න් නේ ස රු කොට නරබිලි එවමි කිය න් නේ ය කු මේ මුවමස් කා නොලසි න් නේ ය කු මා නොමරා අරව කිය න් නේ

1074 කි ව බසටම යකු සතුටු සිති න් නේ මු වා පමණ බිලිගෙන සතොසි න් නේ ප මා උනොත් බිලි රජුනි බොල න් නේ මෙ මා එපුර අළු කරමි කිය න් නේ

1075 වෙන්නට බොරු බස් නුඹ නොකිය න් නේ දෙ න් ට එබත් තලියක් සමගි න් නේ දෙ න් ට එනර බිලි බාර වෙමි න් නේ ය න් ට නිරිඳු තම පුර නික්මෙ න් නේ

1076 නු ව ර ට වඩිමින් ඒ නරනි න් දා මෙ ව ර සෙනග දකිමින් අඩමි න් දා ප ව ර උතුම් අපෙ හිමි නරනි න් දා ක ව ර දෙසක වැඩියෙද අසමි න් දා

1077 ඊ ට තුමා නරනිඳු තෙපලා ලා කූ ට අලව් යකු හට අසුවී ලා යකු ට දෙන්ට බිලි ආවෙමි සැදි ලා මි ව උපා කෙලෙසින් ද විචා ලා

1078 කිව්ලෙස දඟගෙයි සිටින මිනි ස් සූ ඒ ලෙ ස නරබිලි දෙන්ට සැලැ ස් සූ තදලෙස වස් ගණනක් එමිනි ස් සූ ඒ ලෙ ස දඟ ගෙයි නැතිය මිනි ස් සූ
- ( 138 ) -

1079 බ ලා එපුර සිටි ළදරු බිලි න් දෝ මෙ ලා ගයෙන් යකුහට බිලි බැ න් දෝ දී ලා යකුහට ළදරු බිලි න් දෝ මෙ ලා ගයෙන් නැත ළදරු බිලි න් දෝ

1080 ප ල මු නිරිඳුහට ගොසින් ඇමැ ත් තේ කො ල නැතුව සැලකරමින් ය ත් තේ දී ලා යකුහට දරු බිලි නැ ත් තේ බා ල අලව් කුමරුන් මිස නැ ත් තේ

1081 ය කු හ ට බිලි නුදුනොත් හෙට ද ව සේ ව ද කො ට මරවයි හෙට වැනි ද ව සේ ල ද ම ගෙ දිවි රැකුමට හෙට ද ව සේ පු ද කො ට කුමරුන් දෙමි හෙට ද ව සේ

1082 මෙ සේ යෙදුනු පණත ම බිසවු න් නේ කු ‍සේ ඇවිල ගිනි කඳ විලසි න් නේ මෙ සේ ඔබට ජාතක කුමරු න් නේ කෙ සේ ද යකුහට බිල්ලට දෙ න් නේ

1083 කු ඩා බොලඳ මගෙ දරු බිලිඳු න් නේ ව ඩා නොහැර රස කිරි පොවමි න් නේ ව ඩා බොලඳ සුරතල් කුමරු න් නේ අ ඬා බිසව දෙවියන්ට වඳි න් නේ

1084 පි න් වත් මගෙ කුමරුන් මුළු දි පේ ව න් දුක පිය රජ පෙර කළ පා පේ ර න් රුව මෙන් කුමරුන්ගේ රූ පේ ල න් කොට බිසවුන් කියති විලා පේ

1085 එ ක ලා අපෙ මුනි වැඩසිටි දෙ ව් ර ම් ස ක ල සතුන් ලොව බැළුවෙය අළුය ම් එ ක ල කුමරු බිලි දෙනවා බිලිය ම් දැ ක දිවැසින් මුනි වැඩ කරුණා වෙ ම්

1086 අ නා ගාමි පල වන් කුමරු න් නේ උ නා අකල් මර දැක දිවැසි න් නේ නේ න නුමුත් යකු බිල්ල නොදෙ න් නේ කරුනා වෙන් මුනි වැඩම කර න් නේ
- ( 139 )-

1087 රු දු රු අලව් යකු විමනෙ සිටි න් නේ ග ද් ද බන්ත යකු මුනිඳු වඳි න් නේ ග ද් ද අලව් යකු සිටින විමා නේ අ ග්රත මුනිඳු වැඩියයි ඒ ගම නේ

1088 හි මා ල වනයේ දේව සබාව ට මෙ මා මුරට සිටුවා ගියෙ එතන ට උ තු න් මුනිඳු නොබලා ඔහු ආවි ට ප මා නැතුව වඩිනේ අන් තැනක ට

1089 ‍ම ගේ වෙහෙර තුල වැඩසිට දෙව්ර ම නු ගේ අලව් යකු දුටුයේ අළුය ම ම ගේ පසුව ඇවිදින් තිස් යොදුන ම උ ගේ අසා අරවන්නට වැඩියෙ ම

1090 මු නි ඳු තුමන් එබසට සලස න් නේ ද නි ති බොහොම යකු සත විමස න් නේ පෙ‍ නෙ ති ය යන තැන කිම වැඩ ඉ න් නේ මි නි කාපු ඇට මෙන්න බල න් නේ

1091 මෙ ව න් එබුදු කෙනෙකුන් වැඩවූ යේ එ ව න් එතද යකු දැපන වෙලා යේ සොහො න් වෙමින් යකු දපන වෙලා යේ මෙ ව න් එකාරණ දිවස් බලා යේ

1092 ගෙ වා ගොසින් මහ අලව් පු රේ යා සු වා සු දහසක් ඈත එපු රේ යා ල වා හරිමි සත නිවන් පු රේ යා මෙ දැන දිවස් මුනි දැක නිතො රේ යා

1093 දෙ ව් රම් වෙහෙරට යකු විම නේ යා කි ව් තිස් යොදුනක් මග එව නේ යා ක ව් රුත් නැත් තනි මග එත නේ යා ලො ව් තුරු මුනි වැඩියයි එදි නේ යා

1094 ද ස් ස අලව් යකුගේ වීම නේ යා රැ ස් ස පතල නුග රුක මුදු නේ යා ල ස් ස න බුදු රැස් හැර වඩි නේ යා ද ස් ස එමුනි රජ වැඩසිටි නේ යා
- ( 140 ) -

1095 පොඩිකර ගල් පරුවත බබලා පී වෙඩිසැර යක් මෙන් හ‍ඬෙන් ගසා පී වැ ඩ ක ර මුනිඳුට බල පෙන්නා පී වැ ඩ ක ර යකු තම බල පෙන්නා පි

1096 තෙ ද ඔහුගේ යක් සමග අනේ ක ය අල ව් යකුගෙ විමනට නොම සෝ ක ය සු ද් ද මුනිඳු තෙද දැක ආලෝ ක ය සු්ද‍ ද් ද කරපි මුනිඳුට ආලෝ ක ය

1097 ලොවි තුරු මුනිඳුන් හට මෙලෙසි න් නේ න ව අවුරුදු වැසි වැස්ස රොසි න් නේ අ ව ගුන යක්සෙන් පිරිවරමි න් නේ න ව ගුන වරුසාවක් වැස ප න් නේ

1098 තෝ දැ න් ගදඹය යකුනි අස න් නේ ඌ දැ න් තද බව දනිමි කිය න් නේ ඌ දැ න් සිටිනා තැනට ගොසි න් නේ මා දැ න් වැඩි බව කියව ගොසි න් නේ

1099 ලොවට උතුම් මුනි වදහළ පනත ට ඈ ත් වෙලා සිට දේව සබාව ට සු ග ත් මුනිඳු වැඩි බව කිය යකුහ ට මූ න වසා ගදඹය යකු එම වි ට

1100 ගි න් න ට දැමු වවුලෙකු විලසි න්නේ සු න් කො ට ඔහු වනසමි සිතමි න් නේ ල න් කො ට යක්සෙන් පිරිවරමි න් නේ එ න් න ට යකු දැන් තද රොසකි න් නේ

1101 අ ට විසි යක්සෙන් පිරිවර මි න් නේ සි ට සබයේ යකු නැගිට සිටි න් නේ සැ ට දහසක් උස පරුවතකි න් නේ සි ට කිපෙමින් යකු පැනපි රොසි න් නේ

1102 අ හ ස ට ගැසුවොත් වැසි නව ති න් නේ පො ළ ව ට ගැසුවොත් දා අළු වෙ න් නේ මු හු ද ට ගැසුවොත් දිය සි‍ඳෙමි න් නේ මෙ ලෙ ස ට වේලා යුදය ගස න් නේ
- ( 141 ) -

1103 මෙ ලෙ‍ ස වේලායුද ගෙන සුරත ට බ ල ව අලව්යකු මුනි සහ යුදය ට රො සි න් ගසා වේලායුද මුනිඳු ට ගො සි න් වැටුනි සිරිපා මුල බිස්ස ට

1104 ද මා එයුද කර මුනි සහ පැර දී උ නා යුදය කැනහිලු මෙන් පැර දී නෙ තා මුනිඳු ආසිරි ලොව පැර දී දු න් නා යකුහට සීලය පැහැ දී ________________________________________

28 පත්මාවතී කථාව

1105 කප් ලක්සයකට පෙර දී බුදුව පදුම නම් මුනිව ර දැහැමෙන් වැඩහිඳ එහි දී දෙසුවෙ බණ අමරස ක ර හංසවතී නම් පුර දී පත්මාවති එබිසෝ ක ර සිවුකුලයක ගොස් ඉප දී රාජ මහේසිකවුන් ක ර

1106 සියළු සිරින් විඳ නොලසි න් මහ දන් සපයා නොලසි න් පසේ මුනිඳු බණ දෙසමි න් පත්මාවති බණ අසමි න් එපින් බලේ අනුහසයෙ න් වුතව එදෙව් ලොව ඉපදු න් ලැබූ එහිද එරන් විම න් දහසක් කල් සැප විඳිමි න්

1107 මෑත කල්පෙදී මෙලොව ට කාස්සපය නම් මුනිව ර බුදුවී බණ දෙසා සත ට දැහැමෙන් වැඩහිඳිනා ව ර ඇවිත් ඵලද දෙව්ලොව සි ට මෙවන් කාක නම් පුරව ර වෙමින් දාව දුවනි සොඳ ට උපන් එරන් කුමරි පව ර

1108 විසි දහසක් ආවි කල ට ඉපිද කුමාරිය එම සො ඳ සැප විඳිමින් සිතු විලස ට ඉන්නා කල බිසෝ ඵල ඳ පුර වැසියන් සමග එවි ට සිත් සතුටුව එබිසෝ ල ඳ බොහො වස්තුව වියදම් කො ට කෙරුවේ මහ වෙහෙරක් සො ඳ

1109 බික්සුන් සගනට එදි නා වෙහෙරය කර දන් දෙමි නා එපින් බලේ අනුහසි නා චුතව එදෙව් ලොව උප නා කප් ගණනක් සැප විඳ ලා සිතුලෙස ඒ දිව විම නා නමකළ පින් ගෙවුනුතැ නා කුරුරට ගොස් පිලිසිඳු නා

1110 සුසැදි අරිස්ටය පුර තු ල ත්රිොවිට වන්ජ නම් නරව ර ඔහුට දාව දුවනි සොඳ ට උපන් එරන් කුමරි පව ර අහිපකර නම් එම ව ර සෙනෙවි රජුන් සරණය ක ර විඳ සිරි සැප පමණ එක ල දවස් හැරම උන් එමව ර


- ( 142 ) -

1111 චුතව ඵලද ගොස් මෙයත ර බරණැස් පුරවර එක ලා උපන් තැනම ලඳ එමව ර දන සිටුහට දාසි වෙ ලා මෙලෙසට ඒ දැක සිටුව ර සැම ගොවිතැන් කර විපු ලා නිසිලෙස ඔහු දන රැස් ක ර මෙලෙසට දවසරින ක ලා

1112 නොලසින් ඒ ඇල්කෙත මැද තනමින් උඩ මාලු පැ ලේ කියමින් ගී නද සිවුප ද දාසිය කෙත රකිණ ක ලේ කරල් කඩා ගෙනැත් ඵල ද විලඳ බැදල ගොඩක් ක ලේ වෙමින් උදක් විල‍ට සුද් ද තමා ගෙනැත් නෙළුම් ම ලේ

1113 රැගෙණ ගොසින් ඉඳ පැලපි ට විලඳ එමල සඟවා ගෙ න සිවුපද ගී නද එමවි ට කියමින් කුමරිය නොමදි න ගන්දමාන පරුවත පි ට උන්නු පසේ මුනි දකිමි න දිළිඳු මෙලඳ දෙස එම වි ට දකිමින් දිවයින් එම දි න

1114 හංස රජෙක් මෙන් අහසි න් පසේ මුනිඳු සඳ වඩිමි න කුමරි දනක් දෙන විලසි න් සඟවා තිබූ දෙය ගනිමි න දානය ගැන පසේ බුදු න් වැඩියයි කුමරිගේ විම න දොහොත් මුදුන් දී ඵලදු න් පසේ මුනිඳුහට වඳිමි න

1115 සැලකරමින් කුමරි එදි න පසේ මුනිඳු මෙතැන් වැඩි ය විලඳ නෙළුම් මලක් මෙන් ම සැහෙන දානය ඇති වි ය තෝත්තරේ මුනිඳු වැඩි ය සෑස්තරේ කුමරි දුටි ය මාත්තරේ පින් බලයෙ න් පාත්තරේ ඉතිරී ගි ය

1116 විලඳ නෙළුම් මල් එක ලා පූජා කරමින් මුනිඳු ට තොසේ සිතින් වැඳ බැස ලා කුමරිය පැතු මේ විලස ට දිගු නිල්වරලස බබ ලා නලලද අඩසඳ විලස ට දෙනෙත එ ‍නිල්පුල් සරි ලා ගහනත රන්කුස විලස ට

1117 පුර සඳ ලෙස උවන වෙ ලා මුකය එරන් මදුව ලෙස ට කතාකරණ කල සියොල ඟ මානෙල් සුවඳය වෙන්න ට දෙවුර එරන් කුඹ සරි ලා දෙඅත එරන්දම් විලස ට තුඟු පිට පියයුරු සග ලා වේවා රන් කරඬු ලෙස ට

1118 කුස මල් පෙත්තක් සරි ලා යස දිවසළු ඇඳ ඉණව ට උකුලත රන් රුව බබ ලා සඳුන් සුවඳ ‍ගත ලබන් ට සැමකල් සියොගත බබ ලා ඔප වැඩි රන්කඳ විලස ට දෙරනේ පය තිබුව ක ලා මානෙල්මල් පිටින් යන් ට
- ( 143 ) -

1119 ගොස් දෙව් ලොව සැප විඳලා මල් මොලකැටි ගත ලබන් ට සොඳ රජහට සරණ වෙ ලා මතු අගමෙහෙසුන් වෙන්න ට රුවින් බොහොම උතුම් වෙ ලා පන් සියයක් දරු ලබන් ට පසේ මුනිඳු සඳ එක ලා එපින් දෙමින් වඩින කල ට

1120 කුමරි සිතක් සිතු එක ලා විලඳ පමණ දෙමැයි දන ට ගනිමි අතට නෙළුම් මල ක් පලමුව සිරිදේස අත ට මුනිඳුට මෙවග දැනි ලා දුන්නා ඒ මල කුමරි ට කුමරි නැවත අරන් බ ලා දෙවනුව පිදුවෙ මුනිඳු ට

1121 ගන්දමාන පරුවත ය ‍ට වැඩිය පසේ මුනි දකි නේ ගොපළුන් පන්සියක් එ වි ට මුනිඳුට ගොස් වැඳ වැටු නේ උතුම් පසේ මුනිඳු දැන ට කොයිතැන වැඩිදෝ නොදැ නේ කුමරියගෙන් දන් ගන්න ට වැඩියයි කිව මුනි එදි නේ

1122 දන්දී කුමරිය එම වි ට කුමක් පැතු ද බලය ලෙසි න් නොයෙක් ඉසුරු සැපත ලෙස ට රුවත් පැතුවෙ බලන ලෙසි න් දෙව්ලොව සැප විඳලා සි ට සොඳ රජහට සරණ වෙමි න් පන්සිය දරුවන් ලබන් ට එකුමරිය පැතුවේ මෙලෙසි න්

1123 පසේ මුනිඳු බස් අසමි න් ගොපළුන් සතුටුව එදි නේ කිරි ගෙන පූජා කරමි න් ගොපළුන් පැතු මේ ලෙසි නේ මෙ දුන් දානෙ අනුහසයෙ න් අපි පන්සිය දෙන ගොසි නේ බිසවුන් කුස පිළිසිඳෙමි න් බිහිව එරන් රුව ලෙසි නේ

1124 ගොපළුන් පන්සියම පැ තූ නොසැක මහරු රුව ලබ න්න අපිත් පසේ බුඳුන් වෙමු ය නොයෙක් දහම් බණ දෙස න්න පසේ බුදුන් බෝ සතුටු ව දෙසලා අනුබණ ඔවු න්න පින් දී උන් ලෙසට පැතු ව වැඩියයි අහසින්ම ය න්න

1125 පසේ මුනිඳු සඳ එම වි ට ගරුඩරාජයෙකු විලසි න් ගන්දමාන පරුවතය ට නොලසව වැඩියයි විගසි න් විලඳ එකිරි ගන එමවි ට බෙදලා පන්සියට බුදු න් තබා නෙවම් මල පතුල ට විලඳ වැලඳු පසේ බුදු න්

1126 කුමරි එකල් යාමයකි න් නැසී දිවිය ලොව ඉපදු න දිවිය එසිරි පුද ලබමි න් රන් විමනේ සැප විඳිමි න සොඳින් කල්ප දහස් ගණ න් දිව සැප විඳලා අපම න එයින් චුතව ඇවිත් ලඳු න් මල් ගැබ කුලයක ඉපදු න ________________________________________- ( 144 ) -

29 රාවන කථාව

1127 සඟ ව න් නේ නැතුව එවග මලනුට මහ රාම කුම රු මම ය න් නේ මල්බෑයනි සිරිලක බලනට විසිතු රු සම ගි න් ඒ විබිසන ද හනුමන්තා සමග සොඳු රු ඇ වි දි න් ලංකාව තුලට සිත විලසින් ඉතා රුසි රු

1128 ය න ව ර රාවන රකුසා විස්මව එලියට බැස ලා වා න ර කොල්ලන් යන රඟ බලා නුවන් යුග ඇර ලා වා ම න කුඩ කොඩි සේසත් විජිනි පත්ද ගෙන අල් ලා කේ ස ර සිහ රජෙක් ලෙසට උන්නයි පහසට නැගි ලා

1129 එම කු ල රිවි අඳුරු වෙලා බෙහෙවින් කළුවර වැටු නේ රි වි කු ල රාමස්සාමි එකරුණ කිසිවක් නොදැ නේ ල ක තු ල තොරතුරු දන්නා විබිසන හට කර කත නේ රෑ ක ල මෙන් තිබෙන්නෙ මේ කිමදැයි ඇසි සන්තොසි නේ

1130 එ බ ස ට එම විබිසනේ පවසයි කුමරුට මෙලෙසි න් ඔ බ හ ට වියරව රවුලා කුඩ කොඩිලා ගුවනෙ නොමි න් මෙ ම ර ට ඔබ වැඩිය සෙයින් එලිය නොදක්වන විලසි න් ම හි මෙ ට තද තෙද පවුලේ පෙන්නා ඉඳිනෙයි කී දැ න්

1131 එ ම වි ට මහ රාම කුමරු විබිසනහට පවසන් නේ වි ග ස ට මහ දුන්න රැගෙන විද්දෙ සැරය පාමින් නේ බ බ ල න එම කොඩි සියල්ල එම පහරට ඇද වැටු නේ කැ පෙ මි න් මුහුදට වැටුනයි යවුල ලඟට ගිය ලෙසි නේ

1132 වි බි ස න තෙම රාම කුමරු හට පවසයි මේ ලෙසි නේ අ ණ ගු න නැති රවුලා හට ඉස් දහසක් ඇත සොඳි නේ ප ව ති න වග මමත් දනිමි කීකල යැදගෙන එදි නේ මෙ ති බෙ න ඉස් දහසට මහ ඔටුණුත් නැත කී බැති නේ

1133 අ ස න් මෙ බස් සාමිනි ඔබ සවන් නමාගෙන සොඳි නේ වෙ ති න් කෙනෙක් නැත මෙලොව රවුලාසේ තද තෙදි නේ ස ට න් කලත් අසුර සෙනග ඔවුන් වෙතට පැමිනෙමි නේ යු දෙ න් ජයක් නොමගෙන යයි පැරද සුසුම් ලා‍ නොමි නේ

1134 එමවිට මහ යුද්ද සෙනග රම්රද වෙත පැමිණ ලසි න් ආවුද ගෙන සියලු සෙනග යුදයට සැරසී සරොයි න් සක්රජ වැඳ අවසර ගෙන අසුර සෙනග ආ විලසි න් මනනඳ කර උන්නේ උන් උතුරු දෙසට විත් මෙලෙසි න්- ( 145 ) -


1135 හ නු ම ත් තෙම වානරයින් සමග පැමින රණ මඩල ට බ ල ව ත් මහ තඩිය රැගෙන පහර දුනිය රකුසන් හ ට මු ස ප ත් වි සතුරු සෙනග වැටුනේ යුද බූමිය පි ට මෙ පු ව ත් සැලකලෙ එමවිට බලවත් රාම්ස්සාමි ට

1136 එ ම වි ට රාමස්සාමි හසුන් පතක් ලියා රැගෙ න ර කු සු ට යැව්වේ ලියමන සැම තොරතුරු ලියා තිබු න මෙ වි ට රාවනා කිපී සිතා ලඳ නොදෙන ලෙසි න වි ග ස ට හසුනක් යැව්වයි තොරතුරු ලියමින් කෝපෙ න

1137 එ ම ප ත් බලමින් රාමස්සාමි තම සිත පිරි ‍ යේ පැ හැ ප ත් අවි සරසාලා යුද කරණා ලෙස වැර යේ පි රි ප ත් කරණට රවුලට ගිය විට මහ රැළ රැළ යේ බි ය ප ත් වී උන්නේ සැම රකුසන් දැක එන සැටි යේ

1138 ද කි මි න් මහ හනුමන්තා පවසයි උන්හට මෙලෙස ට ත ඩි යෙ න් වැල්පයෙන් නැසූ එකා යවුට පවසා සි ට ව ඳි මි න් උන් කෝපය තද රාවනාට පවසා තු ට වි ග සි න් ආවෝ යුදයට රකුසු සෙනග එ අසා යි ට

1139 එ ම වි ට රාමා සරොසින් පාය උඩට පැමිනෙමි නේ ර කු සු ට පවසයි වදනක් මෙලෙසින් තම සිත ලෙසි නේ අ හ ස ට පැමිනී සිටිනා තොප කවුරුද ඇසු සඳි නේ එ බ ස ට මෙළෙසින් රවුලා පවසයි සිත තද රොසි නේ

1140 සැ ම ටම යුද කර ජය ගෙන අසුර රජෙකු ලෙස සොඳිනේ න ම පරසිඳු කරරගන මම පිරිවර සමගින් හිදි නේ සැ ම සුර සෙන් වන්දා මගෙ පැමුල දැමු අනුහසි නේ ම ම මේ සිරිලකට පසිඳු රජෙක්ය කීවයි එදි නේ

1141 එ ව ද න අසමින් රාමා පායෙන් පනිමින් විගස ට පෙ ර දි න කළ වගක් සිහිව කියන්ට සැරසෙන්නෙ කුමට සො මි ගු න යුත් සීතා ලඳ තා අල්ලා ගත් වරද ට ස රො සි න ආවෙමි තොප හා සමගින් යුද කර ගන්න ට ________________________________________

30 කඳු දහ අට

1142 කොළොම්පුරේ දෙවුන් ද රද සීනිගම ද කසා තොට ට බිම්තැන්නද වැදි පත්තුව යොනා මැරෙව දැස් තොට ට පුත්තලමද ඉලන්දගොඩ කඩවත් පිලියල් හතර ට නවතොට මුනයේ සිටියත් වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට


- ( 146 ) -

1143 මාවැලිගඟ කිඹුල්වාන හක්පිඹිනා දඹුලු ගල ට කළුගඟ සහ මැණික් ගඟද බිසෝ කොටුව කැළණි ගඟ ට කුරුගඟ සහ මස්කෙළියද සීතගඟුල කඳු දහඅ ට ගංඟා කඳුවල සිටියත් වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1144 අළුත්නුවර දේවගලද වලපනෙ කොත්මලේ ගල ට උඩත්තයද හන්තානා දෙවියන් කෙලිනා පහනෙ ට අලගල්ලද ගෝනගලද යටවත්තද කඳු දහ අ ට පරුවත කඳුවල සිටියත් වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1145 මිහින්තලේ අටසැටලෙන සේන චෛත්යා වෙහෙර ට අඹතලගල මිරිසවැටිය බයාගිරිය නම් වෙහෙර ට ජයසිරි මහ රුවන් වැලිය තූපාරාමය වෙහෙර ට අටමස්තානේ සිටියත් වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1146 මින්නේරිය චාමරවැව කරුවලගස් වැව් එලිය ට මාගල්ලද තිසා වැවද බිසෝකොටුව සොරෙව් වැව ට නුවරවැවද බුලන්කුලම ඇතා‍ වැටුනු වැව් එලිය ට වැව්වල දියපිට සිටියත් වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1147 සමණල ගලපිට වැඩි තෙද අනුහස් පාමින් මොනව ට තෙද ඇති පත්තිනි දෙවියෝ වැඩසි‍ටිනේ යහතින් ර ට වැඳ වැඳ සිට සියලු දෙනෝ පින්දෙති දෙවිඳුගෙ නාමෙ ට දෝත පුරා පින්දෙමි මම වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1148 වැඳ වැඳ සිට කිව්වේ අද දෙවියන්ගේ බස් මෙලෙස ට පිරිය සිතින් දෙවියන් හට අද අප රැකවල් විලස ට සැකක් නැතුව වැඩසිට අද අසන් කියන බස් මෙලෙස ට සිරස නමා වැන්දෙමි මම වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1149 ඉන්දියාව සහ සියමද පර්සියාව ගල් පහුර ට එංගලන්ත මහනුවරද මදුරාසිය වැව් එලිය ට අයිස් මුහුද ජර්මනියද රැල නදදෙන මහ මුහුද ට මුහුදේ රැලපිට සිටියති වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1150 තක්සලාව මහවනය ද පලරුක් ඇති වැව් එලිය ට ඕලන්දය මලින්දයද යොනුන් වසන වැව් එලිය ට කිරි මුහුදද අමා විලද මානෙල් මල් වැව් එලිය ට විල්වල දියපිට සිටියත් වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට
- ( 147 ) -

1151	රන්විමනද	මැණික්තොටද දරුවන් තොඩුලන නුවර	ට

ලේ මුහුදද නෙළුම් පොකුණ බිසෝ පැනපු මල්පොකුණ ට නාග ලොවේ කඩුපුල් මල් ගෙනා එසත් අනුහසය ට විල්වල දියපිට සිටියත් වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1152 අලව්පුරද රන්තැටියද කදා වළලු ඇති පුරය ට යුද ඇති මහ සොලි රටද නැණලත් ඒ කොසොල් රට ට කාසි රටද වෙළඳ පුර ද දිලිසෙන ඒ පුන්සඳ ව ට රන් තරු නෙලමින් සිටියත් වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1153 රෝමානුව කතෝලිකද කස්තුරි පිනිදිය යැදුම ට එන්සාල්ද පතගි පුවක් සුවඳ සඳුන් නැදුන් රුක ට රාන් රූන් ගාන ලියෝ ඇවිත් එමල් නෙලති සොඳ ට රුක්වල මල්පිට සිටියත් ‍වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1154 ඉතාලිය ද අප්රිතකාව නැව් තොටමුනයේ වෙරල ට දිය රකුසුව චන්ර් අප කුමරු රකුසු විලද පැන් පොකුණ ට මක්කම වැල්ලට වැඩ තෙද අනුහස් පාමින් එත‍න ට චන්ර් වැ මඩල වැඩසිටියත් වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1155 දඹදිව සහ මැණික් තොරණ රත්රන් සහ රඹ තොරණ ට අසූරියන් උන දන්ඩද පාත්තරා මිණි මුතු පි ට දුල්ල ලීල කොම්බු නලා නද පැතිරෙන රන් තොරණ ට තොරන් වැල්ලෙ වැඩ සිටියත් වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1156 තෙල්පාන ද විසදූමය නාගදරණ ගැසුව තැන ට මිණි මුතු සහ රුවන් වැසිද තරුරැස් ඇති ප්රැසාද ව ට සියළු දනෝ අටළොස් කෙළ පූජාවන් කළයි එවි ට මිණි මුතු ගැන ගැන සිටියත් වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1157 මල්දම සහ තිසාරමද රන් දාගැබ මුල් අඩිය ට වැඳ මවු වැඳ රුවන් දණ්ඩ රන්තොට සහ මැණික් තොට ට මයියන්ගන තිසා ලෙනද එරන් බිබිලි වැව් එලිය ට එරන්විමනෙ වැඩසිටියත් වඩින්න දෙවියනි මෙතන ට

1158 සක්රඩබවන සළුමිණියද බ්රතහ්මලෝකෙ සිළුමිණිය ට වැඳ වැඳ සිට සියලු ‍දනෝ පින්දෙති දෙවිඳුගෙ නාමෙ ට සද්ද නගා වැන්දෙමි අපි වස්දොස් සැම දුරුකරන් ට දෝත සිරස නලල තබා වැන්දෙමි දෙවියනි මෙ ඔබ ට
- ( 148 ) -

1159 ම ග වා සන එනල්ලෙනේ මුනිඳුන් විවරණ වැඩසි ට මු ද වා මල් පහන් කපුරු මුනිඳුන් සිහිකර වදිමි න බ ග වා යන එගල්ලෙනේ සිටි දෙවි වඩිනේ මෙතන ට ක ර වා දෙන සියලු මෙපින් දෙවි අනුමෝදන් වෙන්න ට ________________________________________

31 මාස දොලහ

1160 ල ක් දිව සිරිමා පත්තිනි පඬිපුර වඩිනා ගම නේ ය ක් සනි හට බාරකළේ නරලොව කෙලි පුද රැගෙ නේ දු ක් නොසිතා තොසිතපුරේ හිමියන් සහ බණ අස නේ බ ක් මස වන් සියලු රෝග දුරලන් පත්තිනි සඳි නේ

1161 අ ස න් දෙවිඳු මම් මෙකියන දුක් බෝවිය සව්සත හ ට නි ස න් සලව බුදුවෙන්නට බාදා නැත එබුදු බව ට තො ස න් කැලුම් පැතිර ලොවට මතු බුදුවෙන බුදුන් ලොව ට වෙ ස ක් මසේ වන් රෝදුක් දුරලන් පත්තිනි බලය ට

1162 ද හ ම් බලෙන් එන විලසට බෝව කරපු පව් මෙලෙස ට ද හ ම් බලෙන් තුන් නෙතකින් එක්නෙත මැකු අනුහසය ට තො ස න් වඩන ගොපළුන් හට තෙදබලපෑ අනුහසය ට පො සො න් මසේ වන් රෝදුක් දුරලන් පත්තිනි බලය ට

1163 ඉ හ ළ ග‍ඟේ පේරැස් මුදු ගලවා දමමින් තෙදි නේ ඉ හ ළ වතුර දෙකට බෙදී ගියමෙන් තෙද අනුහසි නේ ප හ ළ තොටින් දෙන්න එදා ගඟ බැස ගිය අනුහසි නේ ඇ ස ළ මසේ වන් රෝදුක් දුරලන් පත්තිනි සඳි නේ

1164 ය කි නි දුවක් ආවයි වෙල්ලිය අම්බලමේදී කන්න ට ය කි නි ය හට බාර කළයි නරලොව කෙළිපුද ගන්න ට දු කි නි එදා සියලු දෙනා බාරකළේ යකිණිය හ ට නි කි නි මසේ වන් රෝදුක් දුරලන් පත්තිනි බලය ට

1165 මෙ න ර ලොවට ඔබම මිසක් වෙන පිහිටක් නැතේ දැන ට දෙ ර ණ නාග කඳුලෙ උපන් තෙදබල පෑ අනුහසය ට සි ද් ද පතිනි දෙවිඳු මිසක් වෙන සරණක් නැත දෙරණ ට බි න ර මසේ වන් රෝදුක් දුරලන් පත්තිනි බලය ට

1166 ස ක් දෙවිඳුට බොජුන් තනා අඳුන් එ ගිරිකුල මුදු නේ ල ක් සන පඬිපුර ගිනිලා සක්රජ අඹතුරු සෙව නේ ස ක් දෙවියන් ගෙන්නා ගෙන පඬි නෙතමැකු අනුහසි නේ ව ප් මස වන් සියලු රෝග දුරලන් පත්තිනි සඳි නේ


- ( 149 ) -

1167 වි ල් නරයක ඉපිද පතිනි තෙදබල පෑ අණ රුසි රූ ග ල් අරනෙක මානිල්මල් විල වැඩවුන්නා රුසි රූ ම ල් කුලයක ඉපිද පතිනි තෙදබල මුළුලොව පැතු රූ ඉ ල් මස වන් සියලු රෝග දුරලන් තෙද පතිනිව රූ

1168 සි ඳු මැද කාවේරි ග‍ඟේ සොඳ පත්තිනි දෙවි වැඩි යෝ සි ඳු මැද රන් ඔරුව තනා සොඳ කාවෙරි ගඟ වැඩි යෝ ල ඳ මනා මරක්කාලි මානායර රැගෙණ ගි යෝ උ ඳු වප් මස වන් රෝදුක් දුරලන් පත්තිනි දෙවි යෝ

1169 පි රු ව පාරමිතා ලොවට පත්තිනි සඳ මතු බුදුවෙ න දු රු ව ලොවට තම තෙදබල පෑ අනුහසයෙන් සෝබ න පි රු ව පසේ මුනි රජුගෙන් වරම ගත්තු අනුහසයෙ න දු රු තු ම‍සේ වන්‍ රෝදුක් දුරලන් පත්තිනි බලයෙ න

1170 ප ව න් සැසී රුක් සෙවනේ සොඳ පත්තිනි දෙවි වැඩි යෝ නු ව න් දෙකත් රතු කරගෙන අඬමින් ජල පත්තිනි යෝ නි ව න් එදා අපගේ තෙද පත්තිනි දෙවි යස වැඩි යෝ න ව න් මසේ වන් රෝදුක් දුරලන් පත්තිනි දෙවි යෝ

1171 සො ඳි න් අඳුන්ගිරි පරුවත වැඩ ඉඳ සිල් රකිණ දි නේ තෙ දි න් පාඬි රජුන් කරපු අණඩුවලට මුළු දෙර නේ තෙ දි න් පාඬි නෙත මකමින් සැම සතහට සෙත දුන් නේ මැ දි න් මසේ වන් රෝදුක් දුරලන් පත්තිනි තෙදි නේ

1172 බක්ද වෙසක් පොසොන් ඇසල නිකිණි බිනර වප් මසි නේ ඉල් උඳුවප් දුරුතු නවම් මැදින්ද මෙදොලොස් මසි නේ සත් පත්තිනි දොලහ රජුන් සිව්දෙවියෝ අනුහසි ‍ නේ දොළොස් මසේ වන් රෝදුක් දුරලන් පත්තිනි තෙදි නේ ________________________________________

32 සත්දින

1173 ද ස පෙරුමන් බලෙන් මුනිඳු දස බිම්බර මරුන් බි ඳා ව ස වතුගෙන් දින දින මිහිකත දෙස් කී බලෙන් ළු දා ය ස තුන්ලොව පැතිර මුනිඳු බුදුවිය පස්මරුන් බ දා දො ස හැර සත් දවසට කවි කියමි සුගත් බලෙන් එ දා

1174 ම ස ඳ වෙසක් ලත් කුජ දින පූර්ණඑ විසා ලත් නැකත ට සු ග ත් මුනිඳු වැඩහිඳ සත් දවසක් විදුරාසන පි ට දෙ ස ත් දහම් තුන්ලොව සව් සතුන් එතර කරණ ලෙස ට එ ස ත් දිනට මුල් රිවිදින දොස හැර සෙත් දෙවන් ‍සත ට


- ( 150 ) -

1175 අ වෙ නි නොවී බුදුවෙන දා පිට දුන් බෝමුලට ලොබි න් ම වෙ නි කමින් සිට අම්බස පැවසිය අප මුනිඳු උතු න් දෙ වෙ නි සතියෙ මුනි වැඩසිට වටපිට නොබලාම නෙති න් දෙ වෙ නි දිනට ලග සඳු දින දුරුවේ අනුහසි න්

1176 තු න් වෙනි සතියේ මුනිරජ සක්මන් කරමින් ගුව නේ ස න් තොස වූ සුරබඹ නාරා යන සෙන් ආ එදි නේ දු න් විවරණ ලැබ අපමුනි සව්සත ගොඩලා පෙමි ‍ නේ තු න් වෙනිවූ අඟහරු දින සෙත් දී සව් සත රකි නේ

1177 ප ත ර තෙදැති දෙවි බඹ සුර රන් විමනක් මවා සතු ට ස ත ර සතියෙ මුනි වැඩ සිට දහම් දෙසති දෙවියන් හ ට වි ත ර නැණින් තුන්ලොව සව් සතුන් එතර කරණ ලෙස ට නි ත ර සැපත් වෙයි මෙ අපව බුද දින සෙත් වෙයන් සත ට

1178 ප ස් වෙනි සතියෙ මුනිරජ අජපල් මුල වැඩ හිඳිමි න රො ස් මරගන රග පාමින් බස් තෙපලති අමා රසි න බ ස් පමණක් නොලැබ නුවන් බැල්මක් වත් නෙලා නෙති න දො ස් දුරුකර සෙත්සිරි වේ එ අනුහසින් ලත් ගුරු දි න

1179 ද ර ණ උරඟ පෙනගොබ යට සවෙනි සතියෙ පැමිණි ව රේ පෙ‍ා ර ණ වයිර ඇති මසවතු මේග එ වස්පාපු ව රේ ස ර ණ බලෙන් පොද පමණක් නොලැබ නුවන් තෙද පැති රේ ස ර ණ මුනිඳු අනුහසයෙන් කිවි දින සෙත් දෙන් නිත රේ

1180 ක ල ද යවා අප මුනිරජ වැඩහිඳ කිරිපළු සෙව නේ වෙ ළ ඳ දෙබෑ කෙනෙක් එවර ගැල් පැදගෙන යන ගම නේ වි ල ඳ සරා මී පැණියෙන් මුනිඳුට දන්දී එදි නේ වැ ල ඳු මුනිඳු අනුහසයෙන් සැති දින සෙත් දෙන් නිති නේ

1181 ස ත් දින සත් සෝරාවද මස් දොළසද දොළොස් රැ සා ස ත් විසි මහ නැකත් සමඟ වක් ගණනින් පැමිණි දො සා වෙ ත් සියොලඟ පැමිණි දෝස සුගත් මුනිඳු බලෙන් ග සා ස ත් දවසේ දොස දුරුකර සව් සතහට සෙත් සල සා ________________________________________

33 ගේ නිම්ම 1182 ප ර සිදු පත්තිනි හට කළ පිනි පා ක ර මින් දින දින පිරිපොත දුර පා ඇ ර ගල් මුල් වැලි ඉරු රැස් දුර පා අ ර මුනු කළ බිම නොවදින් මුනි පා - ( 151 ) -

1183 දි ගි න් පලල මැන මෙතෙකැයි පැහැදු ල නි ද න් කරණ රන් රිදියෙන් කප මු ල බො ජු න් පුදා ගෙන පතිහට මන දො ල සොඳි න් පතිනි ආසිරි දෙන් හැමක ල

1184 උ පා මොහො‍ත් සිරි සේසත් නැකත ට දෙ පා පෙලක් මැන ඉඳුවා නිසිකො ‍ට එ පා උඩින් යටලී තුන සවිකො ට වි පා ක දෙන් පත්තිනි සඳ මේ ගෙ ‍ට

1185 ත නා තලන් කුරුපා යන පමණ ට ව නා පරාලද උමයන් මතුපි ට ද නා තොසව කම් කරණා සහතු ට දි නා ඉසුරු දෙන් දෙවියෝ මේ ගෙ ට

1186 ස ත ර අගුව තබමින් බැඳ ඉර ලී ල ත ර ගෙපෙල වට කරමින් සෙවි ලී වි ත ර ඇඳින මෙලෙස කල ගෙව ලී නි ත ර පතිනි සලසන් සුබ මගු ලී

1187 බි ත් ති සතර මොක් පාළුද තරකො ට නෙ ත් ති කවුළු දොර උළුවහු මේ ගෙ ට ස ත් ති ලෙසට පෑ මැටියෙන් මතුපි ට වෙ ත් ති ඉසුරු දෙන් දෙවියෝ මේ ගෙ ට

1188 ගෙ යි දුමුටුද අටු මෙලද තර ක ල ක යි ඔරුවද අප පැනි කළ පාපෙ ල ව යි වාරන මේ ගෙට සිතුයම් ක ල වෙ යි ආසිරි මේ කප නිමතෙක් බ ල

1189 ඇ ඳ පුටු මුක්කාලිද මුතු පෝරු ද බැ ඳ තිර ජවනිද විසිතුරු වියන ද ම ද රිසි රැස ඇති පිලි සොඳ කොට්ට ද මෙ දා මෙහෙසි දොස හැර රකු මනන ද

1190 න න් බඩු පුරවන සහ පට පෙට්ටි ද ප න් හිඳ උල්කටු සොඳ පොන් කට්ටු ද ර න් රිදි පිරිතයිලා අත් පෙට්ටි ද මි න් රකු පත්තිනි නොකර ගැහැට්ටු ද
- ( 152 ) -

1191 ක ග ත් කොන්ත දුනු රොවිද කිරිවටි ද ම හ ත් රුපුන් සිට කරණ අදිච්චි ද ග ත ත් පැළඳි සැට්ටද සුදු තොප්පි ද ව ඩ ත් දිගා අදරින් පත්තිනි ස ද

1192 ඉ ඩ ක් කට්ටු තුප්පොට්ටිද ඔරිය ල් ක ඩ ක් කට්ටු කව්නිද මුරි රත් නි ල් නො යෙ ක් මුට් ටු ගෙට සරිකර මෙසිය ල් ක ඩ ක් කට්ටු හැර රකු දෙවි බෝක ල්

1193 ව ට් ට වනක් සල සන්දල සඟන ට ව ට් ට කුල්ල වන මෝලද තරකො ට දු ස් ට රෝග දුර පලයන් ඉවත ට ඉ ස් ට වැඩක් සලසන් දෙවි මේ ගෙ ට

1194 කැ ඩ ප ත් දන් කටු සහ කර කතු රූ සි ටි යො ත් වැව කටු පානෙක සොඳු රූ න ව ර ත් නෙන් කළ අබරණ සොඳු රූ ඇති තෙ ක් මේ ගෙට වෙයි සව් ඉසු රූ

1195 සැ ටි න න් දැනගෙන වාරන වෙන වෙ න මැ ටි යෙ න් හැටහතරක් කළ බාජ න අ ටි යෙ න් ලොබකර බුදිනා බෝජ න සි ටි යෙ න් පත්තිනි රකු සාදාර න

1196 සි ටු වා කොට කණු පෝරු ළුරූ ක ර අ ටු වා මේල සෑදු ලෑලි පෝරුක ර සි ටි ය සියලු දොස යන මෙන් දුරුක ර අ ටු වෙ සියලු දොස මේ ගෙයි දුරුක ර

1297 මිහිකත මේගෙට වඩිමින් නී ත් තේ පුන් කළසක් පිට වැඩහිඳ ග ත් තේ ගේ මැද්දේ දොස දුරුකර නි ත් තේ එතනින් ගියෙ දොස සිට එලිප ත් තේ

1198 පොතකුත් පන්හිඳ ගෙන තම සුරත ට ක ග ග ත් ත්රී සූලන් සහ ලඹ කැ ට ද ස අ ත් විස්කම් බල අණ මුල්කො ‍ට එ ලි ප ත් තේ දොස බැස පිල් පඬිය ට
- ( 153 ) -

1199 දි ලි සෙන ගනඳුරු මුළුලොව එලිවි ය පි ළි වෙළ දොස සැම ගෙට වැද රැස්වි ය දි ලි හුණු පත්මය පවතින් ලෙල වි ය පි ල් පඬියේ දොස අගුවට බැස ගි ය

1200 ය ස තෙද ඇති මිහිකත දකුණට ය න ල ස නොව රන් කළසක් මල් සමගි න බැ ස මදකුත් නොසිටින මුනි බලයෙ න බැ ස හැම දොස අගුවෙන් මිදුලට ය න

1201 ව න් ඩ ආයු සිරි මෙලොවට සතු න් ඩා ඉ න් ඩ බොවා කල් සැපසේ උ න් ඩා ග න් ඩ තිරත්නය නිති අදහ න් ඩා ය න් ඩ මිදුලෙ දොස දුවපි දුව න් ඩා

1202 රැ ඳි ය කඩුල්ලේ මොහොතක් වේ ලා මේ දි ය තුලේ දොස අණසක පා ලා මි දි ය සියලු දොස සුන් කරවා ලා ව දි ය ඇලට දොස යන්ඩ හැරි ලා

1203 ක ලි න් කලට මහ මේගය ව න් නේ පැ යි න් පැයට දිය යටින් දුව න් නේ බ ලෙ න් මුනිඳු මහ අණසක ද න් නේ ඇ ලෙ න් ගොසින් දොස ගඟට වැටෙ න් නේ

1204 ස ඟ ගන මුනිඳුන් මනකල ති ත් තේ ස ඟ සැව්වන් සහ දිය කෙළ නි ත් තේ ග ග සිට පිරිපොත දුරුකර නි ත් තේ මි ග දොස සයුරට වදිය මෙවැ ත් තේ

1205 ස ස ර වසන තෙක් මෙලොව සතු න් නේ අ තු රු අන්තරා කලෙක නොව න් නේ නි ත ර ආයු සෙත් සලසා දෙ න් නේ ම ක ර කටේ දොස් දා අළුවෙ න් නේ

1206 ද රු ම දහම් ඇසූ පසිඳු දිවාක ර අ රු ම නොවි ලත් කිදෝ මනහ ර ස රු ව සාන්තිය ගිනි නිව උන් පෙ ර දු රු ව ගියේ දොස මේ හැම රොක්ක ර
- ( 154 ) -

1207 නැකතට හිටවූ කප් හැම කප් ය ට තලහන් කුරුපා පරාල නන් ය ට උබපත් පිදුරුත් සිව් දොස රොක්කො ට බැස ගියෙ හැම දොස මේ හැම රොක්කො ට

1208 අ සූ දහස් වළු තබමින් රත් නිල් සළු පැළඳ බර න වි සූ තොසින බවනේ දෙවි පැළඳ මෙසිව් සැට අබර න දෙ සූ දහම් විමසා පුරෙ සත් බව ලැබ මතු බුදුවෙ න ඇ සූ අයට වඩති ඉසුරු මෙගෙට පතිනි සඳ අපම න

1209 නිවරද හිමි මැරෙව් පාඬි පරදවමින් පතිනි එ දා ගිනිකඳ රැඳි පියයුරු රැස් ගසමින් පඬි පුරය මැ දා අළුකර දැමු නුවර දෙවනු මවමින් සුර විමන ලෙ දා එදා එගිනි නිව් යාගය මෙහෙට මෙතන කරමි අ දා

1210 ම ගු ල් කපද ඉඳුවන ලෙස සුබ මොහොතින් ලැවු පා න ම ගු ල් ගෙටද දඬු තනවා අස්න ‍ඉසුරු ලැවූ පා න සි ය ල් සතුටු රස මාළුත් ලිප බැඳ ගිනි ලැවූ පා න සි සි ල් කරමි අමා පොටින් නිවා එගිනි ගේ නිමා න

1211 දු මු ටු අටුව මේල් වියන් රිකිලි බැඳුම් අතර තු රේ එ දු ටු දනන් අටි කරවන නන් බඩු පිරියල් අත රේ ක පු ටු නැවුන් කෙන්ඩිය පැන් උපත කියන් සැප දෙ රේ ස තු ටු කරමි මෙගේ නිවා පා පෙල මොක් පා අත රේ

1212 දො ර උළුවහු එලිපතු පඬි අගුළුද කෙකි යතුරු ත නා ත ර ලෙස තරහන් කපමින් පලා උමයන්ද ව නා සු ර රජ දුන් අමා පොටින් ගිනිකඳ නිවමින් එත නා ඇ ර පිරිපොත මෙගෙට දිගා වඩිති පතිනි සන්තොසි නා

1213 ගෙ ත් තම සේ නැත මතුපිට සෙවිල්ලමින් ඉර ලී බැ ඳ වි ස් තර කර ගෙයි සිව්කොණ පිල් කූඩම මඩුවද සො ඳ එ ක් සියසුන තැබූ නෑයින් මෙගෙයි වැසෙන දැසිදස් සො ඳ ප ත් තිනි සඳ පඩිපුරදි කළ යාගය වේවා අ ද

1214 ග න ඳුරු බිඳ පානේ ගිනි නිරතුරුවම ඇවිලෙයි ගි නි අ න තුරු ලෙයි ගිනි බඩගිනි වියෝ එ ගිනි නැසුවෝ තිනි ර න කුරු වන් මිණි සලඹද නද දි සිට සිරිමා මූ නි දි න දින ආසිරි මේ ගෙට සලසන් අද සිරිමා මු නි
- ( 155 ) -

1215 ක ර දර මිණි රුවන් සැට්ට මාරුක් මලකින්ම ස රා බ ර නේ සිව් සැටක් පැළඳි මිණි කිරුළක් සිරස ද රා ත ර සෙන් මරු බිඳ ජය ගත් පිනිස නැගුනි දෙරණ ඉ රා ප ර සිඳු මිහිකත් සව්සිරි දෙන් අද සිට මෙගේ පු රා

1216 ව ට තුන් ගව් පිරි ජලකඳ සැට යොත්තක් ගුවන් මෙ ගේ තු ට‍ කර තිස්තුන් කෙළ දෙවි නිතර කෙළින අහස් ග ගේ ම ට තුළ පැන් ගෙන ඇවිදින් දෙවියෝ සිට නිවන් මෙ ගේ ර ට හිමි රජු පටන් මෙමා රකිති ඉසුරු දිදී මෙ ගේ

1217 ප න් සාලිස් පණස් යොදු න හි න් කර රතයෙන් වඩිමි න තු න් වෙස් පෑ ඉඳුරු දිගි න ස න් තොස කර රකු අපම න

1218 මි ණි කිරුළක් සිරස දැ රූ සි නි ඳු සේම සුරත දැ රූ ගි නි කොණ සිට දෙවි සිකු රූ දු නි මේ ගෙට සව් ඉසු රූ

1219 ර න් කග ගත් අටිකර වා ග ත් අත රන්කුස දැරු වා එ ක් යමකොණ විසිතුරු වා සෙ ත් සලසන් අඟහරු වා

1220 රො ස උරගිඳු මුක ඇ ත් තේ ව ස විස සුරතින් ග ත් තේ ය ස රාහුට නයිරි ත් තේ සෙ ත සරසා රකු නි ත් තේ

1221 සොළො ස් මුනේ සැදි දන හ ට නො ල ස් ව දරමින් යුදය ට ස ති ස් වරා වරුනේ සි ට ස තො ස් කරයි දෙවි මේ ගෙ ට

1222 බ ඳ වේළුවත් වඩති ලො ‍ බේ ම ද ගිජි‍ඳෙකු පිට පැල බේ ස ද දෙවි කරමින් වස බේ අ ද ආසිරි මෙහෙට ලැ බේ
- ( 156 ) -

1223 උ දා ර කරවමින් එත න න ද දී සිට විදුරාස න බු ද හු උතුර නිබඳ වස න අ ද ආසිරි වඩයි මෙත න

1224 ය සා ඉසුරු තෙද අදිප ති තො සා සුපුන් කළසක් ග ති ඉ සා න කොණ බ්රසහස්ප ති වි සා ර කර ආසිරි දෙ ති

1225 අ ත කි න් ගෙල ලකවැල පො ත උ ර ගු න් ආසිරි දිවුන ත අ ත කි න් බැඳි පියුම් පිට ත ස තො සි න් රකු දෙවි බඹ පු ත

1126 අ ස් විද බෙරණය ද කැ තී බ ක් මිස මේසය නැක තී බ ක් මි ගස උන් තෙදැ තී ප ත් තිනි දෙවි ආවඩ තී

1127 රෙහෙණය මුවහිස නැකති න් එහි වාසභ වෙසක් මසි න් මෙහෙ දම් රැකලා මෙලෙසි න් පිහිට පතිනි දෙවි රැක දෙ න්

1128 අ ද ය පුනාවස නැක තා ල ද ය මතුන පොසොන් යු තා ලි ඳ මැද කලයද නව තා තෙ ද පත්තිනි වඩන් සෙ තා

1229 පු ස යද අස්ලිස නැකති න් තො ස කවකය ඇසල මසි න් ව ස ගොඩ වැලලු විලසි න් ය ස පත්තිනි දිගා වඩ න්

1230 මා පුවපල් ගුනෙන් ත මා සිංහ නිකිණි ඇතුළත මා කුමරුන් ලත් පිනෙන් ත මා මෙහි රකු පත්තිනි උතු මා
- ( 157 ) -

1231 තුරුපල් හත සිත නැකති න් ලද කන්යාත බිනර මසි න් ලඳ ගලවා සිට රැකි ද න් පිහිට පතිනි දෙවි රැක දෙ න්

1232 තු ටු කර සා විසා නැක ත් ඉ ටු ව තුලා වජ මස ල ත් කෙ ටු ඉස තබමින් සැප ල ත් තු ටු ව පතිනි දිගා වඩ ත්

1233 අ නු ර දෙට ද වෘශ්චික රැ ස ප ව ර බලත් එහි ඉල් ම ස ක දු රු පොතින් පෑ තෙද ය ස නි ත ර පතිනි සලසන් තො ස

1234 මු ල පුවසල උතුරුසලි න් ධ නු හා උඳුවප් ද මසි න් ම ල කඳ පුල් පතිනි උප න් ග ල වා රකු මෙගෙයි සිය න්

1235 සු ව න දනට මකරයෙ නි ලැ බු න දුරුතු තිස් දෙකෙ නී උ ප ත දෙවිඳු නුගපති නී සො බ න ඉසුරු මෙගෙට දු නී

1236 සියවස පුටුපා නැකති න් කුම්බ ලග්න නවන් මසි න් ඉඳ උස් ගිරිකුල ද අගි න් සඳසේ ගුණ වඩා රකි න්

1237 තු රු පුටු රේවති මී නේ හි රු රැස ලත් මැදින් දි නේ ඔ රු වෙන් වැඩි පතිනිය නේ උ ව දුරු දුරලා රකි නේ

1238 ඉ රු සඳු අඟහරු බුද දා ගු රු සිකුරුද සෙනසුරු දා දු රු කර පිරිපොත හැම දා මු රු පති රැකදෙන් නිබ ඳා
- ( 158 ) -

1239 එ කු න් පණස් යොදුන් ව ටා වි ම න් ගිමන් වැඩම සි ටා අ න න් තයෙන් ගුණ මෙවි ටා තො සි න් රකුව කප් හිම ටා

1240 ද හ ස ක් රජ වතින් දැ රූ නැ ගි ස ක් රජ සමග මු රූ ද හ ස ක් නෙත් ලා සොඳු රූ රැ ක දෙ න් කල් සව් ඉසු රූ

1241 නවරත්නෙන් ගිමන් සැ දී ගත් අත රන්කග ලෙල දී දස අත රට රජු පැර දී රකු පත්තිනි ඉසුරු දි දී

1242 උ පු ල් දනී නම් නිරතු රු ග ඟු ල් සිසිල් මෙන් නිරතු රු මෙ ර ග ල් කර රජ විසිතු රු මෙ ක ල් රකිති ඇර විසිතු රු

1243 නො යෙ ක් ලක්ස පිරිවරි නේ සිටි නො ල ක් ස හිරි මුදු නේ ගරුඬ ප ක් ස මහ රජු නේ නොයෙක් ලක් ස රැකා නිති නේ

1244 ය ස ස් ද රා මෙර මුදු නේ සු‍ නෙ ස් ව රා ලඟ සිටි නේ ඊ ස් ව රා නම් රජු නේ ද ව ස් පු රා රකු නිති නේ

1245 පෙ ම් මා සව නලල ද රා නි ම් මා නැති ඉසුරු පු රා උ ම් මා දෙවි ලඟ පව රා ස මා ගමව රකු නිත රා ________________________________________

35 පින්දීම

1246 උ ද ය ට පායන ඉරි දෙවියන් ඩ යි ස ව ස ට පායන සඳ දෙවියන් ඩ යි ස ත ර සයුරෙ වැසෙනා දෙවියන් ඩ යි ස ත ර වරම් දෙවියෝ පින් ගන් ඩ යි


- ( 159 ) -

1247 ඇල්ලේ වැල්ලේ කෙළිනා දෙ වි ය නි පොළවට පල්ලේ මිහිකත් දෙ වි ය නි මේ කවි සරසා කිව්වත් දෙ වි ය නි පින් අනුමෝවන් සක්වල දෙ වි ය නි

1248 ච න්ර්්වල මඩල වැසෙනා දෙවියන් ඩ යි ඉ න්ර්චෝව වතී පෑ ඉරි දෙවියන් ඩ යි සැ ක්රන බවන වැසෙනා දෙවියන් ඩ යි ච ක්ර් වර්ති තොසිතේ උපදින් ඩ යි

1249 දෙ සි ය ක් අණතුරු අපට නොවන් ඩ යි අට අනුවක් රෝගත් නොවදින් ඩ යි ද හ ස ක් අණතුරු අපට නොවන් ඩ යි කෙ ලෙ‍ සු න් මුල්සිඳ නිවන් දකින් ඩ යි

1250 දිය ගොඩ වැසෙනා සියලු සතුන් ඩ යි අපා දුකක් කිසි කලෙක නොවන් ඩ යි කය ලත් සිවුපා සියලු සතුන් ඩ යි සතොසින් පින්දෙමි නිවන් දකින් ඩ යි

1251 රෝ ග දුකක් කිසි කලෙක නොවන් ඩ යි බෝ ග ඉසුරු තැන නිති වැඩ වෙන් ඩ යි වෙ ග වෙමින් බස් තුඩ නොවකින් ඩ යි නා ග ලොවේ දෙවියෝ පින් ගන් ඩ යි

1252 ස තු රු බයක් කිසි කලෙක නොවන් ඩ යි මි තු රු වෙලා සතහට පවතින් ඩ යි ව ස් තු යදින් හට නිති දන් දෙන් ඩ යි ක ත ර ගමේ දෙවියෝ පින් ගන් ඩ යි

1253 පොහොසත් මවුකුස පිළිසිඳ ගන් ඩ යි දැසි දැස් ගම් බිම් පටුනු ලබන් ඩ යි දස දහසක් කෙළ ආයු ලබන් ඩ යි යහපත් කළ පින් නිවන් දකින් ඩ යි

1254 වස්ත්රාි බත බුලතින් දුන්නන් ඩ යි රත්තරනුත් රිදියෙන් දුන්නන් ඩ යි අත් හැර පස් පව් දුරැර දමන් ඩ යි වස් හැර මේ කවි පින් අරගන් ඩ යි
- ( 160 ) -

1255 නවග්රිහ නම් නව දෙන දෙවියන් ඩ යි තිරත් කලක් අප සැපසෙ රකින් ඩ යි ඉරත් සඳත් සමගිව දෙවියන් ඩ යි අපිත් මෙපින් දෙමි නිවන් දකින් ඩ යි

1256 තු න් ගව්වක් උස විමන් ලබන් ඩ යි තු න් ගව්වක් ඇති විදි ලබන් ඩ යි තු න් කෙළ ගණනක් විදි ලබන් ඩ යි තු න් ලොවටම අපි අගරජ වෙන් ඩ යි

1257 දේ ස දේස වල බාස දැනෙන් ඩ යි බා ස වෙනම සැමතැන පවතින් ඩ යි දෝ ස දුකක් කිසි කලක නොවන් ඩ යි ආ සෙ වැසෙන දෙවියෝ පින් ගන් ඩ යි

1258 මෙ ලො ව උපන් සව් සත පවතින් ඩ යි මෙ ලො ව සතුන් සසරින් ගොඩ ලන් ඩ යි දෙ ලො ව වැසෙන දෙවි අණ පවතින් ඩ යි පො ළ ව මිහිකත පින් ලැ බ ගන් ඩ යි

1259 දැ ත මුදුන් දී පින් පුරවන් ඩ යි බි ත නොවී නිවණට පැමිණෙන් ඩ යි පා ත මෙසක්වල දිවස් බලන් ඩ යි නා ත දෙවියො මේ පින් ලැබ ගන් ඩ යි

1260 ප ත ර නොවන අත් දොළසක් වන් ඩ යි නි ත ර ම මයුරා පිට වැඩ ඉන් ඩ යි එ ත ර වෙමින් නිවණට පැමිනෙන් ඩ යි ක ත ර ගමේ දෙවියෝ පින් ගන් ඩ යි

1261 දි මු ත් මුනිඳු ගුණ සිතේ දරන් ඩ යි කි සි ත් ලෙඩක් අපහට නොමවන් ඩ යි ම හ ත් ඉසුරු ගව බෝග ලබන් ඩ යි අ ළු ත් නුවර දෙවියෝ පින් ගන් ඩ යි

1262 ර න් ද ම වැනි බණ පද තෙපලන් ඩ යි ප න් ද ම සේ නැණ එලිය ලබන් ඩ යි අ න් ද මන්ද ලෙඩ දුක් නොලැබෙන් ඩ යි ක න් ද කදිර දෙවියෝ පින් ගන් ඩ යි
- ( 161 ) –

1263 සැ ම ව ර දන්දී කුසල් කරන් ඩ යි පි රි ව ර සම්පත් මතු සෑදෙන් ඩ යි ගො ර ත ර මරුවා නොපෙනී යන් ඩ යි ඉ සි ව ර දෙවියෝ මේ පින් ගන් ඩ යි

1264 නි ත ර මුනිඳු ගුණ සිතේ දරන් ඩ යි ඉ ව ර නොවන වස්තුව ලැබ ගන් ඩ යි ස ත ර අපාදුක් දුරුවී යන් ඩ යි ස ත ර දිගින් වැඩි දෙවි පින් ගන් ඩ යි

1265 ච න්ර්න් මඬල සේ ගුණ බෝ වන් ඩ යි ගි න්ර්න්ර සේම අණසක පවතින් ඩ යි ච න්ර්න්ර මඩල වැස සිටි දෙවියන් ඩ යි ඉ න්ර්න්ර දිගින් වැඩි දෙවි පින් ගන් ඩ යි

1266 එ ක් වී මේ කවි ඇසූ සතුන් ඩ යි දු ක් කිසි කලකත් සිතට නොවන් ඩ යි නි ක් ම නිවන් පුරයට අපි යන් ඩ යි අ ග් නි දිගින් වැඩි දෙවි පින් ගන් ඩ යි

1267 ලී ම කීම හැම සිල්ප උගන් ඩ යි දී ම යදින්හට තොර නොකරන් ඩ යි යා ම තුනේ නිති බණම අසන් ඩ යි යා ම දිගින් වැඩි දෙවි පින් ගන් ඩ යි

1268 ව යි ර මෙලොව කා‍ටත් නොසිතන් ඩ යි ස යු ර පිනමින් එතරට යන් ඩ යි අ යි රා වති හා ගණ දෙවි යන් ඩ යි නෙ තී දිගින් වැඩි දෙවි පින් ගන් ඩ යි

1269 ලැය බඩ ලෙඩ කිසි කලක නොවන් ඩ යි සිය ලඟ සරියේ වැර සර වෙන් ඩ යි ධර්මය අසා යදිහට දන් දෙන් ඩ යි වයඹ දිගින් වැඩි දෙවි පින් ගන් ඩ යි

1270 ත රු ණ වයස පින් තොර නොකරන් ඩ යි ක රු ම අපායට සිත නොනැමෙන් ඩ යි ද රු ම අසා යදිහට දන් දෙන් ඩ යි ව රු ණ දිගින් වැඩි දෙවි ‍පින් ගන් ඩ යි
- ( 162 ) -

1271 ඇ ළු ම් නොවන බස තුඩි නොකරන් ඩ යි පි යු ම් සුවඳ මෙන් රැස් පැතිරෙන් ඩ යි ද හ ම් අසා පව් නොකර සිටින් ඩ යි යා ම දිගින් වැඩ දෙවි පින් ගන් ඩ යි

1272 මු සා වාද බස් තුඩ නොවකින් ඩ යි ල සා නිවන් පුරයට අපි යන් ඩ යි අ සා දහම් යදිහට දන් දෙන් ඩ යි ඉ සා න යෙන් වැඩි දෙවි පින් ඩ යි

1273 ර ට රට වල හැම ඇසූ සතුන් ඩ යි දු ට හට හතුරෝ නැතුව සිටින් ඩ යි ව ට කර සේනා දැලේ යන් ඩ යි අ ට කොණ වැඩි දෙවියෝ පින් ගන් ඩ යි

1274 මු නි ඳා වැඳ අපි නිවන් ලබන් ඩ යි සු රි ඳා සේ සව් ඉසුරු ලබන් ඩ යි දෙ න දා නේ නොවරදවා දෙන් ඩ යි ඉ රි දා වැඩි සැම දෙවි පින් ගන් ඩ යි

1275 නි බ ඳා මුනි දෙසු දහම් අසන් ඩ යි නො ර ඳා පව් සිත තුළින් හරින් ඩ යි ගු ණ දා නේ සැම වස්තු ලබන් ඩ යි ස ඳු දා වැඩි සැම දෙවි පින් ගන් ඩ යි

1276 පි වි තු රු තිසරණ අදහා ගන් ඩ යි සු මි තු රු නෑ පිරිවර ලැබ ගන් ඩ යි අ ති ග රු නිවණත් අපට ලැබෙන් ඩ යි අ ග හ රු දින වැඩි දෙවි පින් ගන් ඩ යි

1277 අ ණ මි න කිසි කළකත් නොකරන් ඩ යි මු නි බ න ‍දැනගෙන කුසල් කරන් ඩ යි ස සො බ න මෙත් මුනිඳුන් දැක ගන් ඩ යි බු ද දි න වැඩි සැම දෙවි පින් ගන් ඩ යි

1278 තෙ රු වන සිත තුල නිතර රඳන් ඩ යි ග රු තර මුනිඳුගෙ දහම් රකින් ඩ යි කෙ රු ව කුසල් සතහට අත් වෙන් ඩ යි ගු රු දින වැඩ සැම දෙවි පින් ගන් ඩ යි
- ( 163 ) -

1279 බු දු බ න දැක ගෙන සීලෙ රකින් ඩ යි ම න මෙ න යදිහට නිති දන් දෙන් ඩ යි ම තු දි න මෙත් මුනි රජුන් දකින් ඩ යි කි වි දි න වැඩි සැමදෙවි පින් ගන් ඩ යි

1280 කි සි දි න යමෙකුට වයිර නොවන් ඩ යි මු නි බ න විලසින් දවස් හරින් ඩ යි තෙ රු ව න සිහිකර පුදා විඳින් ඩ යි සැ නි දි න වැඩි සැම දෙවි පින් ගන් ඩ යි

1281 ස ඳු න් සුවඳ මල් පහන් පුදන් ඩ යි නද කිඳුරන්සේ නාද කරන් ඩ යි යුද මහමෙර වත් බිඳ ජය ගන් ඩ යි සත් දින වැඩි සැම දෙවි පින් ගන් ඩ යි

1282 ස තු ‍ටි න් අපහට පැන් දුන්නන් ඩ යි බ ල මි න් කුස ගිනි බත් දුන්නන් ඩ යි බු ල ති න් පුවකින් හුණු දුන්නන් ඩ යි ස තු ටි න් පින්දෙමි නිවන් දකින් ඩ යි

1283 ග රු ත ර නැණ නුවණින් උපදින් ඩ යි පි රි ව ර නෑ මිතුරන් ලැබ ගන් ඩ යි ජ ර ම ර යක් නැති නිවණට යන් ඩ යි ගු රු ව ර අපගේ නිවන් දකින් ඩ යි

1284 ක ප් පා කණු මුල් බිම් තැනු වන් ඩ යි ස ප් පා යම් කළ දෙමව් පියන් ඩ යි ක ප් පා කෝටියෙ ආයු ලබන් ඩ යි අ ප් පා සැමගේ නිවන් දකින් ඩ යි

1285 ස ම් මා සම්බුදු බවම පතන් ඩ යි ද ම් මා දස අකුසල් නොකරන් ඩ යි නි ම් මා වක් නැති ආයු ලබන් ඩ යි අ ම් මා සැමගේ නිවන් දකින් ඩ යි


සි ඬි ර ස් තුං ________________________________________


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ගොයම්_කවි/ගොයම්_කවි_-_iv&oldid=14641" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි