Jump to content

ඤා‍ණරත්න කුමාරයාගේ සහ නිමල කාමාවති කුමාරියගේ කථාව

Wikibooks වෙතින්

ඤා‍ණරත්න කුමාරයාගේ සහ නිමල කාමාවති කුමාරියගේ කථාව1 7 සසර සැරිසර මි න කෙත් කුඹුරු දොලව ල් පාරමී දම් පුර මි න ‍සල්පිල් උයන් සුල ක ල් බුදුව ලොව අග උ න මල් විල් ගංගාද සිය ල් වඳිම් මුනිරජ පාදසතුටි න තිබේ එම පුර නිතර සුනිම ල්

2 8 කෙලෙස් බිඳ හරිමි න ගජ ගව තුරග වෙන වෙ න ලෝසතට කරුන‍ා‍ වෙ න රත වාහන ද දුවමි න දෙසූ සඳහම් ගු න වස්තු මිනි අපම න වඳිම් දෙනුවව සිරස නමමි න තිබේ සුර පුර සේම ‍සෝබ න

3 9 සසුන නිති වඩමි න සුරඟනන් පර ද න දෙසා දම් කඳ අපම න රුසිරු ලියන් තැන තැ න මුනිපුත්රක සසොබ න රා මතින් තැවෙ මි න වඳිම් සඟගන තිවෙනු එකහි න එපුර විසිතුරු තිබේ අපම න

4 10 සසුන නිති රකි නා එපුර පාලන ක ර දිවනෙත් ලමින් නිති නා නිරි‍ඳෙක් උත්න ගරු ත ර සුරකැලට සොඳි නා චන්ර්පාල ගුප්තය ස ර මෙපින්දී ගැත් රකින ලෙසි නා බිසව සමගින් වසන එම ව ර

5 11 පොරන කල සිදු උ න කිරුලයට හිමිව න පුවතක් ගොතා මවිසි න උතුන් කුමරෙක් ඉපදු න කවි කරම එකහි න බමුනු කැන්දවමි න කියමි ඇති දොස් බැහැර හරිමි න විමසු සුබපල රජුන් එවිසි න

6 12 දඹදිව් තල පොර න ලකුනු සැම බලමි න් කලිඟුනම් පුර බබල න උපන් කුමරුගෙ සොබ ම න් විසිතුරු එහිතිබෙ න මහත් පින් ඇති බැවි න් කියමි මඳකින් අසන විලසි න මෙසේ නම් තැබූ බමුනු සතුටි න්


13. කිරුලට හිමිවෙනා කුමරුන් හට එදි නා කුලය ට එබින නමකුත් තබමින් ඉති නා හරිය ට පුරගුරුසෙ නැනබල ඇති බැවි නා කුමරුට නමක් තැබු සනදත් බමුහු පි නා(2) 14. ත බ ලා ඤානරත්නය නම කුමරුන් ට එ ක ලා පස්වරුස වන්කල කදිම ට ය ව ලා තක්සලාපුර ඇදිරිදු ලග ට ප ත ලා සිල්ප දැනගත්කල සිත් ලෙස ට

15. ත රු න වයස පත්උන කල කුමරුන් ට ඇ ඳි න සැම සතරද ගුරුගෙන් සොඳ ට න ර න පිය දැකීමට එන්ට සිය ර ට රැගෙන වර ඇදුරුගෙන් විත් සියපුර ට

16. දැක ලා පුත් කුමරුන් රජ පිති උ නා සිය ලා පුර සමඟ ක්රී ටය දෙනලෙසි නා බැඳ ලා සරනයක් දෙන්නට ඇසුව තැ නා එක ලා කුමරු කිව් රජහට මේ ලෙසි නා

17. දෙ ස දෙස ඇවිද ගොස් මගෙ සිත ලෙසි නේ තොස වැඩු කුමරියෙක් සොයමින් ලසින් නේ ය ස ලෙස කාර බැඳගන්නට තුටින් නේ දො ස නැති කුමරු වරගති යන විලසින් නේ

18. බ ර න සැම පැලඳ සුර කුමරෙක් වැන් න රැගෙන රන් කඩුව සුරතට ලෙ‍ලදෙමි න සු ර න වැඳ ගමනයට යන්නට සොඳි න වි ම න හැර නගර වීදියක හැරු න

19. ඉ ති න් කුමරු යන කල වීථියෙ බැස ලා අ ල න් කාර තිබෙනා විසිතුරු දැක ලා තු ටි න් කුමරු ගොස් වීදිය පසු කර ලා ප ලි න් බරිත පැමිනි වනයකට ලො ලා

20. එ ව නේ නොයෙක් රස ඇති පලතුරු මියු රු අ ති නේ කඩා බුදිමින් යන කල කුම රු එ දි නේ රෑවී එනකල වැටෙමින් අඳු රු තිබු නේ ගල් ගෙයක් ඇස දැකලා සොඳු රු

21. ගො සි නා කුමරු එම ගල්ගෙට ඇතුල් වෙ ලා තු ටි නා නිදාගත්තේය නිදි බර වැඩි ලා නි ද නා කලට මෙවිලස සිහිනයක් ලො ලා පෙනු නා කුමරුහට එ අසව් කන් දී ලා

(3) 22. ව ය සි න් මහළු මිනිසෙක් ඇවිදින් ලග ට සිහිනෙන් මෙලෙස කිව්වෙය එම කුමරු හ ට සැ බ වි න් ඔබට අද සිට සත්වෙනිදා ට පැලෙමින් මෙගල ලැබේවි පෙට්ටියක් තු ට

23. බ ය ක් නැතිව එම පෙට්ටිය කඩනු ම නා ල‍ඳෙ ක් එවිට සිටිතිය එහිතුල යසි නා උ ද ක් එලඳ ගෙන ඔබ සරනෙට ඉති නා නොයෙක් සැපත් විඳිමින් පසු වෙනු දෙදෙ නා

24. ශ්රිතයා ව න් ත කුමරුට එමහලු මිනි සා මෙ යා කා ර සිනය පවසමින් ය සා ගි යා අ තු රු දන්වී නොව පෙනි ඇ සා ද යා කු ම රු පිබිදි බැළු කල විග සා

25. දෙනෙතට කෙනෙක් නොමදැක එම ලෙසින් අ නේ පුදුමෙට පත්ව කුමරා පසුවදා දි නේ එලියට ගොසින් එවනේ ඇති‍ තැනේ තැ නේ අහරට රසුති පලතුරු කති කඩාග නේ

26. කු ම රු න් වනේ ඉඳ සත්දවසක් සතු ට අ ව් දි න් සිටින කල සත්වෙනිදා ලෙන ට ගු ගු ර න් හඬක් දි ගල පැලෙමින් එවි ට වි ග සින් පෙට්ටියක් වැටුනෙය දෙරන පි ට

27. ක ඩ ලා තුටින බැළුකල සොඳ ‍එපෙට්ටි ය බ බ ලා රුවින් ඉඳ එහි කුමරියෙක් ප්රි ය පැ න ලා වැලඳ කුමරුගෙමුව සිම්ඹේ ය එ ක ලා කුමරු ඈහට ලොබ බැඳ ගති ය

28. පවර එපෙට්ටියෙ කොටලා තිබු අකු රා සතර උගත් මෙකුරු දකිමින් එව රා පතර ලෙසින් කියවා වැළුකල නොහැ රා මෙවර අසමු තිබූ කුරු එහි ගම්බි රා

29. ම වු කු ස උපන් කුමරියෙකුත් නොවේ මා දෙවුලොව සිටන් චුතවී විත් ඉපදුනි මා ස වු සැ ප වේය මේ ලියගත් අයහට මා ලෙ වු තු ල පසිඳු නිමලා කාමාවති මා

30. පු න් සඳවැන්න සිරියාවත දිලිසේ ළු ර න් කෙඳි වැන්න වරලස ඇගේ බබලා ළු පු න් තන පන්දු තිසරුන් ලෙස ඔප ඇති ළු සු න් දර දෙපල දත් මුතුහර මෙන් තිබෙ ළු(4)

31. නි ල් පු ල් සමන ඇස් දෙක මුළු ලොව වටි ය සු ර ත ල් දෙතොල නාදළු මෙන් බැබලී ය ක ම් බු ල් පිපුන රතු රෝසා මල් වැනි ය පැ හැ දු ල් වටොර රඹකඳ මෙන් දිලිසේ ය

32. මෙ ලෙ ස ට සිලාලේකනෙ තිබු බව දැක ලා හ නි ක ට කිවෙ කුමරිය හට මේ තෙපු ලා සි රි ත ට පිය බඳිනි මගෙ බස නුබ අහ ලා ස ව න ට යොමා කල්හරිනුය පුස නොබ ලා

33. මෙම අ ර නේ ටික කල් අපි වාස වෙ ලා යසලෙ සි නේ සුළු පැලකුත් සාදා ලා අ ම ර සි නේ සෙසු ‍දින මෙහි නැවතී ලා ප සු තු ටි නේ හැකි සියපුර යන්ට බ ලා

34. කි ය මි න් කුමරු එවනේ ඉන්නට නිති නා ස ද මි න් සුළු ගෙයක් කුමරිය නවත මි නා ය ස සි න් කුමරු දඩයම් කරනා ලෙසි නා නිතියෙන් වනගතේ යන්නෙය දවල් දි නා

35. වි ද ලා මුවන් ගෝනුන් නිති මරාග න බැ ඳ ලා බරට ගෙනැවිත් කුමරිට දෙමි න උ ය ලා රසකරමි දෙදෙනා තා රැකෙ න එ ක ලා වසන කල සිදුඋන දේ අස න

36. කු ම රු න් දිනක් ගියකල දඩයම් පිනි සා ත නි යෙ න් කුමරි සිටියේ මුදුරේ සතො සා ව න යෙන් මුවෙක් දැකලා වැද්දෙකි යසෙ සා එ ල ව න් නට උනිය එමුවා පසු නොල සා

37. එ දි නා කුමරි සිටිනා සුළු ගේ අස ල දු ව නා මුවා පසු වැද්දා විකල බො ල නෙතිනා කුමාරිය දැක වැදි සිතු එක ල මෙව නා කිමද තනියම කුමරයෙක් දු ල

38. ත රු න වැද්දාවදැක එම කුමාරි ය බැ ඳු නා රා ගින්න කුමරියහට පිරි ය ය සි න වැදි කැඳවා ලඟ ඉන්දාගති ය තු ටි න බසක් වැදිහට කුමරිය කී ය

39. තු ල් තුඟුමඬල පිරිමැඩ මගෙ රත්තර නේ ම ල් මෙන් මුව සිඹලා මගෙල අතලා පෙමි නේ ඇ ල් මෙන් සුරති නිදිමුව රත්තරන් ප නේ ක ල් නොමහරින් හිමියා එති විගසකි නේ(5)

40. මෙලෙසින් කියා වැදි සමගින් කුමාරි ය වි ඳි මි න් සැපත තම කුමරුට රහසින් ය ය ස සි න් කුමරු නැතිවේලේ සැම දින ය ඇ වි දි න් එවැදි කුමරුගෙ මනගෙන යති ය

41. ක ල ක් පටන් වැදි සහ කුමරිය පේ මා බි ය ක් නොවී එසුරති විඳ පසු වී මා කි සි ත් මෙගැන කුමරුන් නොදනිති සැ මා කෙතෙක් ගුන කලත් අඟනුන් ඔයලෙස මා

42. කු ම රි ය දිනක් වැදිහට ආදර කර ලා සැ ප ත ය මදි නිසා වැදිගේ මුව සිඹ ලා අ ස නු ය හිමියනේ මගෙ බස සිරිනි දු ලා නු ව න ය කියමි සැපවිඳිනට ලොල් කර ලා

43. අ ර ග න මිනිගෙඩිය ලනුවකට බඳිමින් නේ ත බ මි න පනේ නුබවසනා නිවසෙ අ නේ බ ඳි මි න ලනුව මගෙ ඇඳ කකුලේ තදි නේ වි ග සි න ලනුව අදිනෙමි ඔබට එන මෙ නේ

44. එ ලෙ සි න මිනිගෙඩිය එල්ලා වැදි නිව ස අ ර ග න ලනුව කුම‍රියහටදී යසෙ ස සකුටින කුමරු නැති වෙලා බලා නො ස සොලවන කලට වැදි එති රාම සැර ලෙ ස

45. මෙහෙමට උපා ඇදලා කුමරිය විසි නා ක දි ම ට රවටවාගන කුමරුට යසි නා වි ට වි ට සුරති විඳිනා කල වැදි හොරෙ නා ඇ සු ම ට මිහිරි කරුණක් උන් යස ලෙසි නා

46. සැ ම දා කුමරුන් දඩයම් කරනා මග හැර ලා එ ස ඳා ගියෙ දකුනු පැත්තේ වනයට සිත ලොල් ලා සු මු දා අතු ඉති වල යස ඉදුනු එඅඹ දැක ලා නොරදා එම ගසට නැගපි කුමරුන් ලොල් වී ලා

47. ග සේ කරටියට නගිමින් ඉදුනු එඅඹ කමි නා තොසේ සිතින් වටපිට එම කුමරු බලන සඳි නා ඇ සේ දැකපි නුගසෙවනක බාවනකර වස නා ය සේ තපසු තුන්දෙනකුන් එකතැන උන්සිටි නා

48. කු ම රු න් සන්සුන් ලීලාවයකින් ගස මුදු නේ බ ල මි න් සිටිනා අතරට උන්කල තද අගු නේ ලි හ මි න් තපසුන් තුන්දෙන කොන්ඩා තුනම සැනි නේ අ ග නු න් තැන්දෙනකුන් ගති කොන්ඩ තුනෙන් බැති ‍නේ


(6)

49. අ ඟ නු න් තුන්දෙනහට කිව් දානේ පිසින ලෙසි නා ත ප සු න් තුන්දෙනා ගියේ ඉස්නානෙට තුටි නා බ ල මි න් වට පිට එම රුදු තුන්දෙන ලියො අගු නා ලි හ මි න් තුන්දෙන කොන්ඩෙන් කල පුදුමය අස නා

50. හොරසැමියන් උන් තුන්දෙන කොන්ඩේ සඟවමි නා තිරසරයෙ න් එලියට ගෙන ආදර වඩවමි නා වැරබලයෙ න් පිසු දානේ උන්හට කවමින් නා අර තපසු න් එන්නට පෙර කම්සැප විඳයෙහෙ නා

51. ඉ න් පසු තුන්දෙන අරගන කොන්ඩේ සඟවා ලා ස න් සුන් ලෙස කින් දානය බෙදා සිටින එක ලා ග න් බිර තපසුන් තුන්දෙන ඇවිදින් දිය නා ලා තු න් දෙන දානය වලදා අඟනුන්ටත් කව ලා

52. කි සි ත් නොදැන තපසුන් තුන්දෙනා කොන්ඩා දිය ලා සි රි ත් ලෙසින් එම අඟනුන් ඔළුවේ සඟවා ලා දි මු ත් ලෙසින් භාවනාව කරනා‍ කල සිය ලා උ ග ත් කුමරු ගසඋඩසිට දුටුවේ මෙම සිය ලා

53. අ ඟ නු න්‍ ගේ ඇති මායම් හොඳට ඇදින ග ත්තා ර හ සි න් තම සිතේ තබා කුමරුන් නොනැවැ ත්තා බ ස් මි න් එම ගසින් බිමට මුවෙක් මරා ග ත්තා ස තු ටි න් නිවසට යනකල උනදේ අසස ත්තා

54. රා ගෙ න් පිඩිතව වසන කුමරිය සුළු විම නේ අ ඳි මි න් මිනිගෙඩිය ලනුව වැද්දට එන ලෙසි නේ ඇසෙමින් හඬ වැදිතරුනා ඊ සැරමෙන් පැමි නේ සි ඹි මි න් මුව කුමාරියගේ උකුලෙ වාඩි වෙමි නේ

55. ප්රතතමෙන් වැදි තරුනට එම තරුන කුමරි විසි නා කව මින් මුව මස් සමගින් රසබෝජනා සැනි නා වි ඳි මි න් පස් කම් රසයත් තම කුමරුට හොරෙ නා දුටුවෙ න් දුරදිම කුමරා මෙමවිස්මය එදි නා

56. අ ඟ නු න් ගේ ඇති මායම් තවදුරටත් දැනි ලා කි සි ය න් නුදුටුව විලසින් සැනිගි සිට එක ලා එ තැ නි න් වැදි ගියාට පසු නිවසට පැමිනී ලා කි ය මි න් කුමරුට කරුනක් කුමරුන් මෙසෙ සප ලා

57. අ ස න් ප්රි්ය වඩන කුමරිය මගේ ප නේ මෙවන් හිමේ යනකල මම මෙඅද දි නේ උ තු න් බල දරන තවුසන් එතුන් දෙ නේ නෙතින් දුටුවෙමිය උන්ගේ බලතදි නේ


(7)

58. එ නි සා නම දෙනෙක් හට දානය දෙන් ‍ට පි වි සා සොඳුර අරමුනු කරනුය සොඳ ට එලෙසා කිව් කලට කුමරිය වියතු ට ය ස සා දානේ පිලියෙල කලෙ මනා කො ට

59. ප ත් කොල ඕනෑ දොලහක් මෙය බෙදන්න ට සි ත් ලෙස කුමරු කිව්කල තම කුමාරි ට ඇ ත් තට සුවාමිනි නවදෙනකු කෑම ට ප ත් කොල කුමට දොලහක් පවසනුය ම ට

60. එ ගැ නා කිසිත් ඕනෑනැත මෙතිහට ට මෙගැන මගේ අනුමත ඕනෑවෙන් ට ක ර නා කරුනු කිසිවක් නොදැන කුමරි ‍ට සැ නි නා කෙසෙල් කොල දොලහක් තෙනා තු ට

61. දා නෙ ට ආරාදනා කරනා විලසින න වි ග ස ට කුමරු ගොස් මහවනයට සැනි න නු ග ය ට සිටපු පෙරකි තපසු තුන්දෙ න දෙන කට දැක වැඳපි කුමරුන් යසලෙසි න

62. ව න පලතුරු නිඹද අනුබවකර රැකෙ න ය න ලොවගැන නිතර බාවනකර වස න නැන ගුන මෙලොව සැමසැප දුරහැර ලමි න පි න වන සුවාමීනි තුන්දෙන අසනු මැ න

63. පි න ක් කරගන්ඩ ම‍ෙග සිත ආලවෙ ලා ම ම ත් මගෙ කුමරි සමගින් සමගි වෙ ලා සැ ක ක් නොවදනක් ඔබතුන් දෙනට ලො ලා ම ත ක් වී දෙන්ඩ අදදින ආවෙ බ ලා

64. එ නි සා මා සමග වඩිනුය කියමින් නේ සතො සා සිතින් අයදුම පිළිගනිමින් නේ යසෙ සා කිසිත් වටපිට නොබලා යසි නේ දොහොසා නොව නිවසයට වැඩියේ තිදෙ නේ

65. ඉ න් දා තපසු තුන්දෙන නිවසතුල අ නේ සු න්දා කුමරු රන්කඟ සුරතින් රැගෙ නේ බි න්දා සිරස් තුන්දෙනගේ මා විසි නේ සු න්නා කරලවමි මා බස අස බැති නේ

66. තප සුන් තිදෙන පියවි කුමරුට කිය ති අපි නන් කිසිත් වරදක් නොකලෙමි අග ති එව දන් අසා කුමරුන් තපසුට කිය ති අඟ නුන් තිදෙනා පෙනුවනු කිවුකල දිමු ති


(8)

67. වෙ ව් ලා බයෙන් තපසුන් තුන්දෙන එදි නා ලි හ ලා කොන්ඩාතුන අගනුන් ගත් සැනි නා එ ක ලා අඟනුව්න ‍තුන්දෙන අල්වග නා මෙක ලා සොර සැමියෝ පෙන්වන්ඩ කීතැ නා

68. තු න් දෙන අඟනුවන් උන් කොන්ඩා උනමි නා ග න් බිර හොර සැමින් එලියට ගත් සැනි නා ඉ න් පසු කුමරු කුමරිය වෙත ගොස් යසි නා ග න් බිර කේසේ අල්ලා කිව් මේ ලෙසි නා

69. සැ නි න් තිගේ හොර සැමියා මාවෙත ට මෙ දැ න් ගෙන්නුවේ නැත්නම් දොසවෙති ට බ සි න් කුමරි මිනිගෙඩිය ලනුව තු ට තෙ දි න් ඇද්දකල වැදි ආවයි සතු ට

70. රා ග ම ති න් ආමුත් වැදිගල් වෙ වව් සෝමතැනින් ලත් කුමරා දැක නි වව් යා ය ඉ ති න් දිව් කියමින් සිත් වෙ වව් ප්රේ ම උ තු න් කුමරා සිතතුටු වෙ වව්

71. ග න් බිර තපසුවන් තුන්දෙනහට එදි නා න න් ‍නැති ලියන්ගේ අගුනත් දක්වමි නා තු න් දෙනහට තපස් බාවන කරන මෙ නා ය න් නට හැරියෙ කිසි අනතුරු නොකරමි නා

72. අ ඟ නු න් තුන්දෙනා කැන්දා තමගල ට ඔ ව ද න් කියා මත්තට රැකෙනා ලෙස ට අ ඟ නු න් තුන්දෙන හොර සැමියන් වෙත ට ස තු ටි න් බාරකෙරු එක්වී වසන්න ට

73. උ ත් තම තමන් රුදු කුමරිය කැන්ඳා ලා සි ත් ලෙස වැද්දහට කුමරිය බාරක ලා ල ත් සිරි සැපෙන් වසනට අයදුම් කර ලා උ න් තම කුමරු ගියෙ වන තපසට ලොබ ලා

74. අ ඟ නු න් ගේ ඇති මායම් තපසුන් දැන නිති නේ ස තු ටි න් ඉන්පසු යසලෙස බාවන කර නිති නේ සොබමන් යන ලොව ගැන සිත ආලවෙලා තිදෙ නේ ය ස සි න් බාවනා කලේ එකසිත දරමින් නේ

75. තු න් දෙන අඟනුන් සමගිව සොරසැමි යන් තිදෙ නා ග න් බිර ලෙස කුමරු දුන්න ඔවදන්ගෙන සොඳි නා පි න් කරමින් දූදරුවන් ලැබ සිරිසැප තින් නා උ න් නේ දුසිරිත් හරිමින් සුසිරිතෙ හැසිරෙමි නා


(9)

76. කු රි රු එවන් කුමාරියද කුමරුට කල දොස ටා අ යු රු නොවම අත්පිට පඩිසන් දීලා එවි ටා ම හ රු එවැදි කුමරි හැරම වෙන දෙසයක් යස ටා සොඳුරු සිතින් උනී නැවති පව්කම්හැර යස ටා

77. අ ර න තුලේ සතුරු කුමරි තනිවි දුක් විඳ ලා සොබන කුමරු හැර අන්හිමිගත්වරදට පත ලා ව ස න වනේ උරඟෙක්කා කුමරිය ගියෙ මැරි ලා නැ නි න කුමරු තපස් රැක්කෙ මතු සැප සලකා ලා

78. අ ඟ නු න් ගේ ඇති සිව්සැට මාය න් බෙහෙවින් දැනගන්නට හැකි මෙපොතෙ න් ග න නි න් සතපහ ලොවදී බලමි න් නැනයෙන් කල්හරිනුය ලියො සමගි න්

79. සි රි ස ර ලක දකුනුදෙස හක්මන නමැ ති ම න හ ර නියම් ගම්බරයෙහි දිනු දිමු ති ප ර පු ර කොඩිතුවක්කු ආරච්චිගේ ය ති පු ව ත ර ජිනදාස නම් මම වෙමින් රු ති

80. සු මි තු රු ලවා ඒ.ඩී. ලෝරැන්සි කිය න වි සි තු රු ලෙස මේ පොත කවිකරවා රැගෙ න දි ය තු රු පසිඳු කෙරුවෙමි සත්වෙන මෙති න නි ර තු රු සිහල කවුරුත් සුදනන් විසි න

81. ග නි මි න් බලා මෙම පොත යොමුකර දෙඇ ස අ ඟ නු න් ගෙන් දැනගන ඇති වෙනා දො ස නු ව නි න් ඔවුන් හා ඉඳ පින්කර විග ස අ ම ව න් උතුන් මොක්සිරි සැප ලබනු තො ස