තන්හි නම්

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

තන්හි නම්[සංස්කරණය]

අස්ගම 108 මඟුල් වීදිය 101

කලිඳු ගඟ 52 මානස. වි. 2

කළුගඟ 152 මින්වාන 105

කුරුවිටගඟ 131 මිලිල විටිය 111

කුරුවිට මූකළාන මෙනේරිපි‍ටියා බැවුල 110

කෙලෙස 12, 54, 64 වසුවිල් විට 102

‍ෙකාස්ගොඩ 140 සපරගමුපුර 7, 144

ගණේගොඩ 143 සමන්ගිර 8, 126

ගැටදෙල්ගසමඩම 106 සිරිලක 68, 87

ගැටහැත්තේ 104 සීතාවක පුර 10

තලාපිටිය 109 හිමග 64

දළදා ගේ 121 ———ගිරි 96

දෙල්ගමුවෙහෙර 112 ———ගිරි රජ 96

පුරවීදිය 100 ———පවු 43

බමුණාවත්ත. 144 ———වතිනා 154

බයිරවකෝවිල 93 ———වල 127

බෙලි අත්තේ (වළ) 141 ———සෙල් 97

බෝපත්ත 107

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=තන්හි_නම්&oldid=4131" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි