ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/විනය පිටකය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පාරාජිකා පාලි

සංඝාදිසේස

පාචිත්තිය පාලි

භික්ඛුනී විනය

මහාවග්ග පාලි

චුල්ලවග්ග පාලි

පරිවාර පාලි

පාථිමොක්ඛ

භික්ෂු භික්ෂුණියන්ගේ පාලනය සඳහා බුදුන් වහන්සේ විසින් පැනවු ශික්ෂා පද, ප්‍රඥ්ප්ති, විනය කර්ම ආදිය විනය පිටකයේ අඩංගුය. මෙහි භික්ෂු භික්ෂුණියන්ගේ පාලනය සඳහා නියෝග පනවා ඇති හෙයින් විනය පිටකයට ආනා දෙසනා යැයිද කියනු ලැබේ.