ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/අංගුත්තර නිකාය

Wikibooks වෙතින්

අංගුත්තර නිකාය 1 ( ප්‍රථම භාගය )[සංස්කරණය]

අංගුත්තර නිකාය 2 ( දවතීයභාගය )[සංස්කරණය]

අංගුත්තර නිකාය 3 (තෘතීයභාගය )[සංස්කරණය]

අංගුත්තර නිකාය 4 ( චතුර්ථ භාගය )[සංස්කරණය]

අංගුත්තර නිකාය 5 ( පඤචම භාගය )[සංස්කරණය]

අංගුත්තර නිකාය 6 (ෂෂඨ භාගය )[සංස්කරණය]