ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ/සූත්‍ර පිටකය/මජ්ක්ධීම නිකාය/ආශ්චය්‍ර්‍ය ධර්‍ම සූත්‍රය

Wikibooks වෙතින්

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජේතවන නම්වූ අනේපිඬු මහ සිටුහුගේ ආරාමයෙහි වැඩ වාසය කරණ සේක. එකල්හි සවස් වරුවෙහි පිණ්ඩපාතයෙන් වැළකුණු උපස්ථාන ශාලාවෙහි රැස්ව හුන් බොහෝ භික්‍ෂූන්ගේ මේ අතුරු කථාව ඇතිවිය. ´ඇවැත්නි, තථාගතයන් වහන්සේගේ මහත් ඎද්Ȁdධි ඇතිබව, මහත් ආනුභාව ඇතිබව ආශ්චය්‍ර්‍යය, පුදුමය, අතීතයෙහි පිරිනිවියාවූ, සිඳිනලද තෘෂ්ණා, මාන, දෘෂ්ටි, ප්‍රපඤ්ච ඇති, සිඳිනලද කුසලාකුසල කර්‍ම වෘත්ත ඇති, කෙළවර කළ කුසලාකුසල කර්‍මයන් ඇති, සියලු විපාක වෘත්ත සංඛ්‍යාත දුක් ඉක්මවූ බුද්‍රවරයන් තථාගතයන් වහන්සේ දැනගත් සේක. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු ජාති ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු නම් ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු ගොත්‍ර ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු සිල් ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු සමාධි ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු ප්‍රඥා ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු විහරණ ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙසේ ක්ලේශයන්ගෙන් මිදුණෝ වූහයිද, කියායි.

2. ´´මෙසේ කී කල්හි ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඒ භික්‍ෂූන්ට, ´´ඇවැත්නි, තථාගතයන් වහන්සේලා ආශ්චය්‍ර්‍යද වෙත්. ආශ්චය්‍ර්‍ය ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තද වෙත්. ඇවැත්නි, තථාගතයන් වහන්සේලා අද්භූතද වෙත්. අද්භූත ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තද වෙත්ය´´ යි කීහ.

ඒ භික්‍ෂූන්ගේ මේ අතුරු කථාව වනාහි නොනිමියේ වෙයි. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවස් කාලයෙහි ඵල සමවතින් නැගී සිටියේ, උපස්ථාන ශාලාව යම් තැනකද, එහි පැමිණි සේක. පැමිණ, පනවන ලද අස්නෙහි වැඩහුන් සේක. වැඩහිඳ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් අමතා වදාළ සේක. ´´මහණෙනි, මෙහි දැන් කිනම් කථාවකින් යුක්ත වූවාහුද? තොපගේ කවර නම් කථාවක් නොනිමියේදැ´´ යි ඇසූහ.

3. ´´ස්වාමීනි, මෙහි සවස් කාලයෙහි පිණ්ඩපාතයෙන් වැළකුණු, උපස්ථාන ශාලාවෙහි රැස්වූ අපගේ මේ අතුරු කථාව විය. එනම්, ´ඇවැත්නි, තථාගතයන් වහන්සේගේ මහත් ඎද්ධි ඇති බව, මහත් ආනුභාව ඇති බව, ආශ්චය්‍ර්‍යය, අද්භූතය. අතීතයේදී පිරිනිවියාවූ, සිඳින ලද තෘෂ්ණා, මාන, දෘෂ්ටි ප්‍රපඤ්ච ඇත්තාවූ, කෙළවර කළ කුශලාකුශල කර්‍ම වෘත්ත ඇත්තාවූ, විපාක වෘත්ත සංඛ්‍යාත සියලු දුක් ඉක්මවූ, බුදුවරයෝ වෙත්ද, උන් වහන්සේලා අප තථාගතයන් වහන්සේ දැනගත් සේක. (කෙසේද?) ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු ජාති ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු නම් ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු ගොත්‍ර ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු සිල් ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු සමාධි ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු ප්‍රඥා ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙබඳු විහරණ ඇත්තෝ වූහයිද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මෙසේ ක්ලේශයන්ගෙන් මිදුණෝ වූහයිද, කියායි. ස්වාමීනි, මෙසේ කීකල්හි ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ අපට, ´´ඇවැත්නි, තථාගතවරයෝ ආශ්චය්‍ර්‍යයය. ආශ්චය්‍ර්‍යය ධර්‍මයන්ගෙන් යුක්තද වෙත්. ඇවැත්නි, තථාගතයෝ අද්භූතය. අද්භූත ධර්‍මයන්ගෙන්ද යුක්ත වෙත්ය´´ යි කීහ. ´´ස්වාමීනි, අපගේ මේ අතුරු කථාව නොනිමියේය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩි සේකැ´´ යි කීහ. එකල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් ඇමතූසේක.´´

4. ´´එසේනම් ආනන්‍දය, නුඹට මෙහිදී තථාගතයන් වහන්සේගේ ආශ්චය්‍ර්‍යය අද්භූත ධර්‍මයෝ බෙහෙවින් වැටහෙත්වා.´´

´´භාග්‍යවතුන් වහන්ස,

´ආනන්‍දය, බොධිසත්‍ව තෙමේ සිහි නුවණින් යෙදී තුසිත දෙවියන් කෙරෙහි උපන්නේය.´ යන මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් අසන ලදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙන් පිළිගන්නා ලදි.

´´ස්වාමීනි, සිහි නුවණ දෙකින් යුක්තව බෝසත් තෙම තුසිත දෙව්ලොව උපන්නේය යන මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශච්‍ර්‍යය අද්භූත ධර්‍මයකැයි මම දරමි.´´

´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් අසන ලදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙන් පිළිගන්නා ලදී.

´´ආනන්‍දය, බෝසත් තෙම ආයු ඇතිතාක් තුසිත ලෝකයෙහි සිටියේය´´ කියායි.

´´ස්වාමීනි, බෝසත් තෙම ආයු ඇතිතාක් තුසිත ලෝකයෙහි සිටියේය යන මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශච්‍ර්‍යය අද්භූත ධර්‍මයකැයි මම දරමි.´´

5. ´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසනලදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී. ´´ආනන්‍දය, සිහි නුවණ දෙකින් යුක්තව බෝසත් තෙම තුසිත ලෝකයෙන් චුතව මව්කුස පිළිසිඳ ගත්තේය.´´ යනුයි.

´´ස්වාමීනි, සිහි නුවණ දෙකින් යුක්තව බෝසත් තෙම තුසිත ලෝකයෙන් චුතව මව්කුස පිළිසිඳ ගත්තේය. යන මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශච්‍ර්‍යය අද්භූත ධර්‍මයකැයි මම දරමි.´´

6. ´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් අසනලදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.´´

´´ආනන්‍දය, බෝසත් තෙම යම් කලෙක තුසිත ලෝකයෙන් චුතව මවුකුස පිළිසිඳ ගත්තේද, එකල දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත, බඹුන් සහිත ලෝකයෙහි දෙවි මිනිසුන් සහිත මහණ බමුණන් සහිත ප්‍රජාව කෙරෙහි අප්‍රමාණවූ, මහත්වූ, ආලෝකයක් දෙවියන්ගේ දේවානුභාවය ඉක්මවා පහළවෙයි. යම් තැනක මෙසේ මහත් ඎද්Ȁdධි ඇති, මෙසේ මහත් ආනුභාව ඇති, මේ සඳ හිරු දෙදෙන ආලෝකයෙන් එලිය කරන්නට නොපොහොසත් නොවැසුනු අඳුරු ඇති, නවූ අඳුරු ඇති, යම් ඒ ලෝකන්තරික නිරයක් වේද, එහිද අප්‍රමාණවූ උළාර ආලෝකයක් දෙවියන්ගේ දේවානුභාවයත් ඉක්මවා ලෝකයෙහි පහළවෙයි. එහි යම් සත්ත්‍වයෝ උපන්නාහුද, ඔවුහුද ඒ එලියෙන් ඔවුනොවුන් මෙහි ඉපද සිටින තවත් සත්ත්‍වයෝ ඇතැයි හැඳින ගනිත්

´´මේ දසදහසක් ලෝක ධාතුව හාත්පසින් කම්පා වෙයි. අතිශයින් කම්පා වෙයි. වෙවුලා යයි. මහත්වූ ආලෝකයක් ලෝකයෙහි දෙවියන්ගේ දේවානුභාවයත් ඉක්මවා පහළවෙයි.´´ යනුයි.

´´ස්වාමීනි, බෝධි සත්ත්‍වයන් වහන්සේ යම් කලක තුසිත දෙව්ලොවින් චුතව මවුකුස පිළිසිඳ ගත්තේද, එකල දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත, බඹුන් සහිත ලෝකයෙහි දෙවි මිනිසුන් සහිත මහණ බමුණන් සහිත ප්‍රජාව කෙරෙහි අප්‍රමාණවූ, මහත්වූ, ආලෝකයක් දෙවියන්ගේ දේවානුභාවය ඉක්මවා පහළවෙයිද. නොවැසුනු අඳුරු ඇති, නවූ අඳුරු ඇති, යම් ඒ ලෝකන්තරික නම් අපායක් වේද, යම් තැනක මෙසේ මහත් ඎද්ධි ඇති, මෙසේ මහත් ආනුභාව ඇති, මේ සඳ හිරු දෙදෙන ආලෝකයෙන් එළිය කරන්නට නොපොහොසත්ද, එහිද අප්‍රමාණවූ, උළාර ආලෝකයක් දෙවියන්ගේ දේවානුභාවය ඉක්මවා ලෝකයෙහි පහළවෙයිද, එහි යම් සත්ත්‍වයෝ උපන්නාහුද, ඔවුහුද ඒ එළියෙන් ඔවුනොවුන් හැඳින ගනිත්. මෙහි උපන් තවත් සත්ත්‍වයෝ වෙත්යයි කියායි. මේ දසදහසක් ලෝක ධාතුව හාත්පසින් කම්පා වෙයි. අතිශයින් කම්පා වෙයි. වෙවුලයි. මහත්වූ එළියක් දෙවියන්ගේ දේවානුභාවයන් ඉක්මවා ලෝකයෙහි පහළවෙයි. යන යමක් වේද, මෙයද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශච්‍ර්‍යය අද්භූත ධර්‍මයකැයි මම දරමි.´´

7. ´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් අසන ලදී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.

´´ආනන්‍දය, යම් කලෙක බෝසත් තෙමේ මව් කුසට බැස ගත්තේ වේද, එකල ඒ බෝසතුනුත්, බෝසත් මවත් මිනිසෙක් හෝ අමනුෂ්‍යයෙක් හෝ කිසිවෙක් නොපෙළාවායි දෙවියන් සතර දෙනෙක් ඔහුට ආරක්‍ෂාව පිණිස සිවුදිග එළඹ සිටිති.´´ යනුයි.

´´ස්වාමීනි, බෝධි සත්ත්‍වයන් වහන්සේ යම් කලක මව් කුසට බැසගත්තේ වේද, (එකල) ඒ බෝසතුන්ද, බෝසත් මවද, කිසියම් මනුෂ්‍යයෙක් හෝ අමනුෂ්‍යයෙක් හෝ නොපෙළාවායි, දෙවියන් සතර දෙනෙක් ඔහු රැකිම පිණිස සිවුදිග එළඹ සිටිති යන යමක් වේද, මෙයද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශචය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි මම දරමි.´´

8. ´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගෙන් අසන ලදී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.´´

´´ආනන්‍දය, යම් කලෙක බෝසත් තෙම මව් කුසට බැස ගත්තේද, (එතැන් පටන්) බෝසත් මව ස්වභාවයෙන් සිල්වත් වන්නීය. ප්‍රාණාතයෙන් වෙන් වන්නීය. නොදුන් දෙය ගැන්මෙන් තොර වන්නීය. වරදවා කාමයෙහි හැසිරීමෙන් තොර වන්නීය. බොරු කීමෙන් තොර වන්නීය. රහමෙර පානයෙන් තොර වන්නීය´´ කියායි.

´´ස්වාමීනි, යම් කලෙක බෝධිසත්ත්‍වයන් වහන්සේ මව් කුසට බැස ගත්තේ වේද, (එකල්හි) බෝසත් මව ප්‍රකෘතියෙන් සිල්වත් වන්නීය. ප්‍රාණාතයෙන් වෙන් වන්නීය. නොදුන් දෙය ගැන්මෙන් වෙන් වන්නීය. කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් වෙන් වන්නීය. බොරු කීමෙන් වෙන් වන්නීය. රහමෙර පානයෙන් වෙන් වන්නීය, යන යමක් වේද, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මේද ආශචය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි මම දරමි.

9. ´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගෙන් අසන ලදී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.´´

´´ආනන්‍දය, යම් කලෙක බෝසත් තෙම මව් කුසට බැස ගත්තේද, (එතැන් පටන්) බෝසත් මවට පුරුෂයන් කෙරෙහි කාමයෙන් යුත් සිතක් නූපදී. රාග සිතින් කිසිවකුට බෝසත් මව වෙත එළඹිය නොහැක යනුයි.´´

´´ස්වාමීනි, යම් කලෙක බෝධි සත්ත්‍වයන් වහන්සේ මව් කුසට බැස ගත්තේද, (එකල) බෝසත් මවට පුරුෂයන් කෙරෙහි කාමයෙන් යුත් සිතක් නූපදී. රාග සිතින් කිසිවකුට බෝසත් මව වෙත එළඹිය නොහැක යන යමක් වේද, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මේද ආශචය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි මම දරමි.

10. ´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් අසන ලදී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.´´

´´ආනන්‍දය, යම් කලෙක බෝසත් තෙම මව් කුසට බැස ගත්තේ වේද, බෝසත් මව පස්කම් ගුණ බොහෝ කොට ලබන්නියක් වෙයි. පස්කම් ගුණයෙන් යුක්තවූ, සමන්විතවූ, ඕ තොමෝ සතුටු වෙයි. (යනුයි.)´´

´´ස්වාමීනි, යම් කලෙක බෝධිසත්ත්‍වයන් වහන්සේ මව් කුසට බැස්සේ වේද, (එකල) බෝසත් මව පස්කම් ගුණ ලබන්නියක් වන්නීය. ඒ මව පස්කම් ගුණයෙන් යුක්තවන්නීය, සම්පූර්‍ණ වන්නීය. පිරිවරන්නීය, යන යමක් වේද ස්වාමීනි මෙයද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශචය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි මම දරමි.

10. ´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගෙන් අසන ලදී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.´´

´´ආනන්‍දය, යම් කලෙක බෝසත් තෙම මවු කුසට බැසගත්තේ වේද, (එතැන් පටන්) බෝසත් මවට කිසි ආබාධයක් නොඋපදී. බෝසත් මව සැප ඇත්තියක් වන්නීය. ක්ලාන්ත නොවූ කය ඇත්තියක් වන්නීය. බෝසත් මව කුස තුල සිටින නොපිරිහුනු ඉන්‍ද්‍රිය ඇති සියලු අඞ්ග ප්‍රත්‍යඞ්ගයන්ගෙන් යුත් බෝසතුන් දකී. ආනන්‍දය, යහපත්වූ, ජාතිමත්, පැති අටක් ඇති, හොඳට පිරියම් කළ, වෛඪූය්‍ර්‍ය මාණික්‍යය යම් සේද, එය නිල් පාට හෝ කහ පාට හෝ ලේ පාට හෝ සුදු පාට හෝ පඬුපාට හෝ නූලකින් අවුනන ලද්දේ නම් එය ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් අතට ගෙණ විමසා බලන්නේ මෙය වනාහි යහපත්, ජාතිමත්, අටැස් ඇති, හොඳට පිරියම් කරණ ලද වෙරළු මිණෙකි. එහි නිල් හෝ කහ හෝ රතු හෝ සුදු හෝ පඬුවන් හෝ නූලක් අවුනන ලද්දේයයි යම් සේ දක්නේද, ආනන්‍දය, එපරිද්දෙන්ම යම් කලෙක බෝසත් තෙම මවු කුසට බැසගත්තේ වේද, බෝසත් මවට කිසිත් ආබාධයක් නොවෙයි. බෝසත් මව ක්ලාන්ත නොව සැප ඇත්තියක් වෙයි. බෝසත් මව කුසතුල සිටින, සියලු අඟ පසඟින් යුත්, නොපිරිහුනු ඉඳුරන් ඇති බෝසතුන් දකී.´´ යනුය.

´´ස්වාමීනි, යම් කලක බෝධිසත්ත්‍වයන් වහන්සේ මව් කුසට බැසගත්තේ වේද, (එකල) බෝසත් මවට කිසි ආබාධයක් නූපදී. බෝසත් මව සැප ඇත්තියක් වන්නීය. ක්ලාන්ත නොවූ කය ඇත්තියක් වන්නීය. බෝසත් මව කුස තුල සිටින නොපිරිහුනු ඉන්‍ද්‍රිය ඇති සියලු අඟ පසඟින් යුත් බෝසත්හු දකී. ස්වාමීනි, යහපත්, ජාතිමත්, පැති අටක් ඇති, හොඳට පිරියම් කළ, වෙරළුමිණයක් වේද, එය නිල් පාට හෝ කහ පාට හෝ ලේ පාට හෝ සුදු පාට හෝ පඬුපාට හෝ නූලකින් අවුනන ලද්දේද, එය ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් අතට ගෙණ විමසා බලන්නේ මෙය වනාහි යහපත්, ජාතිමත්, අටැස් ඇති, හොඳට පිරියම් කරණ ලද එහි නිල් හෝ කහ හෝ ලේ හෝ සුදු හෝ පඬුවන් හෝ නූලක් අමුණන ලද්දේ යම් සේ දකීද, ස්වාමීනි, එපරිද්දෙන්ම යම් කලෙක බෝධිසත්ත්‍වයන් වහන්සේ මවු කුසට බැසගත්තේ වේද එකල, බෝසත් මවට කිසිත් ආබාධයක් නොවෙයි. බෝසත් මව ක්ලාන්ත නොවූ සැපැත්තියක් වන්නීය. බෝසත් මව කුසතුල සිටින, සියලු අඟ පසඟින් යුත්, නොපිරිහුනු ඉඳුරන් ඇති බෝසත්හු දකී යන යමක් වේද, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මෙයද ආශ්චය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි මම දරමි..

12 ´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගෙන් අසන ලදී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.´´

´´ආනන්‍දය, බෝසතුන් ඉපදී සත් දවසකදී බෝසත් මව කලුරිය කෙරෙයි. කළුරිය කොට තුසිත දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපදී´´ යනුයි.

´´ස්වාමීනි, බෝසතුන් ඉපද සත් දවසකදී බෝසත් මව කලුරිය කරන්නීය. කළුරිය කොට තුසිත දිව්‍ය ලෝකයෙහි උපදින්නීය යන යමක් වේද, ස්වාමීනි, මෙයද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශ්චය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි මම දරමි.´´

13 ´´ස්වාමීනි, මෙයද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙන් අසන ලදී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.´´

´´ආනන්‍දය, අන් ස්ත්‍රීහු නවමසක් හෝ දසමසක් දරුගැබ කුසින් උසුලා යම්සේ වදත්ද, බෝසත් මව එසේ නොවදන්නීමය. බෝසත් මව දසමසක්ම බෝසත්හු කුසින් උසුලා සිට වදන්නීය යනුයි.´´

´´ස්වාමීනි, අන් ස්ත්‍රීහු නවමසක් හෝ දසමසක් හෝ දරුගැබ කුසින් උසුලා යම්සේ වදත්ද, බෝසත් මව එසේ නොවදන්නීය. බෝසත් මව දසමසක් බෝසත්හු කුසින් උසුලා ප්‍රසූත කරන්නීය යන යමක් වේද, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මෙයද ආශ්චය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි දරමි.

14 ´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගෙන් අසන ලදී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.´´

´´ආනන්‍දය, යම් කලෙක වනාහි අන් ස්ත්‍රීහු හිඳ හෝ නිදා හෝ වදත්. බෝසත් මව බෝසතුන් එසේ නොවදයි. බෝසත් මව බෝසත්හු සිටගෙනම වදයි.´´ යනුය.

´´ස්වාමීනි, යම් කලෙක වනාහි අන් ස්ත්‍රීහු හිඳ හෝ නිදා හෝ වදත්. බෝසත් මව බෝසතුන් එසේ නොවදන්නීය. බෝසත් මව බෝසත්හු සිටගෙනම වදන්නීය යන යමක් වේද, ස්වාමීන් වහන්ස, මෙයද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශ්චය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි මම දරමි.´´

15 ´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් අසන ලදී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.´´

´´ආනන්‍දය, යම් කලෙක බෝසත් තෙම මව් කුසින් නික්මේද, දෙවියෝ ඔහු පළමු කොට පිළිගනිත්. පසුව මනුෂ්‍යයෝ පිළිගනිති යනුයි.´´

´´ස්වාමීනි, යම් කලෙක බෝසත් තෙම මව් කුසින් නික්මේද, (එකල) දෙවියෝ ඔහු පළමු කොට පිළිගනිත්. පසුව මනුෂ්‍යයෝ පිළිගනිති යන යමක් වේද, ස්වාමීනි, මෙයද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශ්චය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි මම දරමි.´´

16 ´´ස්වාමීනි, මෙයද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් අසන ලදී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.´´

´´ආනන්‍දය, යම් කලෙක බෝසත් තෙම මව් කුසින් නික්මේද, බෝසත් තෙමේ බිමට පැමිණීමට පළමුව දිව්‍ය පුත්‍රයන් සතර දෙනෙක් ඔහු පිළිගෙන, ´දේවියනි, සතුටු වුව මැනව. ඔබට මහේශාක්‍ය පුතෙක් උපන්නේය´ යි මව ඉදිරියෙහි තබත් යනුයි.´´

ස්වාමීනි, මෙයද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශ්චය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි මම දරමි.´´

17 ´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් අසන ලදී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.´´

´´ආනන්‍දය, යම් කලෙක බෝසත් තෙම මවු කුසින් නික්මේද, (එකල) ජලධාරා දෙකක් අහසින් පහළවෙයි. එකක් සීත ජලයය. එකක් උණුදියය. යමකින් බෝසතුන්ට හා බෝසත් මවට වතුරෙන් කළ යුත්තක් කෙරේද, එබඳු උදක ධාරා දෙකකි යනුයි.´´

´´ස්වාමීනි, යම් කලෙක බෝසත් තෙම මවු කුසින් නික්මේද, (එකල) ජලධාරා දෙකක් අහසින් පහළවෙයි. එකක් සීත ජලයය. එකක් උෂ්ණ ජලයය. යමකින් බෝසතුන්ට හා බෝසත් මවට දිය කිස කෙරෙත්ද, එබඳුවූ ජලධාරා දෙකකි යන යමක් වේද, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මෙයද ආශ්චය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි මම දරමි.´´

18 ´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගෙන් අසන ලදී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.´´

´´ආනන්‍දය, උපන් කෙණෙහි බෝසත් තෙම සමවූ පාදයෙන් පොළොවෙහි පිහිටා සේසත කරන කල්හි උතුරු දිගට මුහුණලා සත් පියවරක් යයි. සියලු දිශාවන් බලයි. ´ලෝකයාට මම අග්‍ර වෙමි. ලෝකයාට මම ශ්‍රේෂ්ඨ වෙමි. ලෝකයාට මම ජ්‍යෙෂ්ඨ වෙමි. මේ මගේ අන්තිම ඉපදීමයි. නැවත උත්පත්තියක් නැත´ යන වචනය කියන්නේය යනුයි.´´

´´ස්වාමීනි, උපන් කෙණෙහි බෝසත් තෙම සම පයින් පොළොවෙහි පිහිටා උතුරු දිග බලා සත් පියවරක් යයි. (දිව්‍ය) සේසත දරන කල්හි සියලු දිශාවන් බලයි. ´ලෝකයාට මම අග්‍ර වෙමි. ලෝකයාට මම ශ්‍රේෂ්ඨ වෙමි. ලෝකයාට මම ජ්‍යෙෂ්ඨ වෙමි. මේ මගේ අන්තිම උත්පත්තියයි. නැවත උත්පත්තියක් නැත´ යන නිරීභිත වචනය කියන්නේය යන යමක් වේද, ස්වාමීනි, මෙයද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශ්චය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි මම දරමි.´´

19. ´´ස්වාමීනි, මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සමීපයෙන් අසන ලදී, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අසා පිළිගන්නා ලදී.´´

´´ආනන්‍දය, යම් කලෙක බෝසත් තෙම මවුකුසින් නික්මේද, එකල්හි දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත, බ්‍රහ්මයන් සහිත ලෝකයෙහි, දෙවි මිනිසුන් සහිත, මහණ බමුණන් සහිත, ප්‍රජාව කෙරෙහි දෙවියන්ගේ දේවානුභාවය ඉක්මවා ලෝකයෙහි අප්‍රමාණවූ, මහත්වූ, ආලෝකයක් පහළවෙයි. නිතර විවෘතවූ, නොවැසුනු අඳුරු ඇති. නවූ අඳුරු ඇති, යම් ඒ ලෝකාන්තරික නිරයක් වේද, යම් තැනක මෙසේ මහත් ඎද්ධි ඇති, මෙසේ මහත් ආනුභාව ඇති, මේ සඳ හිරු දෙදෙන ආලෝකයෙන් එලිය කරන්නට නොපොහොසත්ද, එහිද, අප්‍රමාණ උළාර ආලෝකයක් දෙවියන්ගේ දේවානුභාවයත් ඉක්මවා ලෝකයෙහි පහළවෙයි. එහි යම් සත්ත්‍වයෝ උපන්නාහුද, ඔවුහුද ඒ ආලෝකයෙන් ඔවුනොවුන් මෙහි උපන් අණ්‍ය සත්ත්‍වයෝත් ඇතැයි හැඳිනගනිත්. මේ දසදහසක් ලෝකධාතුව හාත්පසින් කම්පා වෙයි. අතිශයින් කම්පා වෙයි. වෙවුලායයි. මහත්වූ එලියක් දෙවියන්ගේ දේවානුභාවය ඉක්මවා පහළවෙයි යනුයි.´´

´´ස්වාමීනි, යම් කලක බෝසත් තෙම මවුකුසින් නික්මේද, එකල්හි දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත, බ්‍රහ්මයා සහිත ලෝකයෙහි, දෙවි මිනිසුන් සහිත, මහණ බමුණන් සහිත, ප්‍රජාව කෙරෙහි දෙවියන්ගේ දේවානුභාවය ඉක්මවා ලෝකයෙහි අප්‍රමාණවූ, මහත්වූ, ආලෝකයක් පහළවෙයි. නිතර විවෘතවූ, නොවැසුනු අඳුරු ඇති. නවූ අඳුරු ඇති, යම් ඒ ලෝකාන්තරික නම් නිරයක් වේද, යම් තැනක මෙසේ මහත් ඎද්ධි ඇති, මෙසේ මහත් ආනුභාව ඇති, මේ සඳ හිරු දෙදෙන ආලෝකයෙන් එලිය කරන්නට අපොහොසත්ද, එහිද, අප්‍රමාණවූ උළාරවූ එළියක් දෙවියන්ගේ දේවානුභාවය ඉක්මවා ලෝකයෙහි පහළවෙයි. එහි යම් සත්ත්‍වයෝ උපන්නාහුද, ඔවුහුද ඒ ආලෝකයෙන් මෙහි උපන් අණ්‍ය සත්ත්‍වයෝත් ඇතැයි ඔවුනොවුන් හැඳිනගනිති. මේ දසදහසක් ලෝකධාතුව හාත්පසින් කම්පා වෙයි. වෙවුලයි. මහත්වූ එලියක් දෙවියන්ගේ දේවානුභාවය ඉක්මවා පහළවෙයි යන යමක් වේද, ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මෙයද ආශ්චය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි මම දරමි.´´

20. ´´ආනන්‍දය, එහෙයින් නුඹ මෙහිදී තථාගතයන් වහන්සේගේ මේ ආශ්චය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයද දරාගනුව. ආනන්‍දය, මෙහි තථාගතයන් වහන්සේට දැනුවත්වම වේදනා උපදිත්. දැනුවත්වම දරා පවතිත්. දැන්වත්වම විනාශයට යත්. දැනුවත්වම සංඥාවෝ උපදිත්. දැනුවත්වම විතර්‍කයෝ උපදිත්. දැනුවත්වම දරා පවතිත්. දැනුවත්වම විනාශයට යත්. ආනන්‍දය, නුඹ මෙයද තථාගතයන් වහන්සේගේ ආශ්චය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි දරව.´´

´´ස්වාමීනි, යම් හෙයකින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දැනුවත්වම වේදනා උපදිත්ද, දැනුවත්වම දරා පවතිත්ද. දැන්වත්වම විනාශයට යත්ද. දැනුවත්වම සංඥා උපදිත්ද. දැනුවත්වම විතර්‍ක උපදිත්ද. දැනුවත්වම දරා පවතිත්ද. දැනුවත්වම විනාශයට යත්ද. ස්වාමීනි, මෙයද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශ්චය්‍ර්‍ය අද්භූත ධර්‍මයෙකැයි දරමි.´´

´´ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ මෙය ප්‍රකාශ කළේය. ශාස්තෘන් වහන්සේ (එය ) අනුදන්නා ලද්දේ විය. සතුටුවූ ඒ භික්‍ෂූහු ආයුෂ්මත් ආනන්‍ද ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ ඒ දේශනය සතුටින් පිළිගත්හ.

තෙවන ආශ්චය්‍ර්‍ය ධර්‍ම සූත්‍රය නිමි.

උපුටා ගැනීම - උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ( dahamsithum.wordpress )