දූත කාර්ය

Wikibooks වෙතින්

දූත කාර්ය[සංස්කරණය]

10. එ බ ව සි තා දැන් වන ලෝවැඩ පිණි ස

ත ර ව ප තා නොවමින් මඳකුත් අල ස

ගි ර ව මෙතා සිත වඩමින් පිය’දහ ස

අ ස ව ඉතා සතොසින් ම කියන මෙබ ස


11. හරගිරි රසිනු’දුල - දිනිසුරු අලකපුර යුරු

ප සි ඳු තරි ඳු මෙන් මුළු ලොව නිති බැබ ළී

න තිඳු සිනිඳු තුනු කැල්මෙන් වනෙ’කහෙ ළී

පෙර සිට ඉටු නොපටු - තොටගමු වෙහෙර විසිතු රු

ති ර සර ගැඹුරු ගුණ පිරිසිදු පිළිවෙති න

ම න හර මහරු සඟ ගණ සමග වැජඹෙ න


තෙව ළා රුවන’කර උඩු යටි කර රුව ට

අ ල ළා ගැඹුරු පද’රුත් මිණි දෙන ලොව ට

තෙව ළා වදනි’සුරු විජයබ තෙරිඳු හ ට

නොවළා ගොසින් මෙ හසුන් සැළ කරව සි ට


12. එ හ සු න් මතු කියමි ඔබ ගිය සද සබ ඳ

තොපගෙන් පිළිවිසින දන විස්ම වන ලෙ ද

වෙ සෙ සින් මෙපුර සිරි වනනා ම බස් සො ද

ස‍තො සින් මිණිකොඬොල් ලෙස තා සවන් ස ද*  • ඇතැම් සංස්කරණයක මේ වෙනුවට ඇත්තේ ගද්යද පාඨයකි.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=දූත_කාර්ය&oldid=4141" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි