නිසඳැස් වත/සිතුවිලි/කියනු රිසියෙමි

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔබ
සරල සමීකරණයක්
වුනි නම්
ඔබට ඇත්තේ
එකම එක
තාත්වික මූලයක්
බව දනිමි.
ඔබ වර්ග සමීකරණයක්
වුනි නම්
ඔබට ඇත්තේ
මූල දෙකක්
බවද දනිමි.

එනමුදු ඔබ
බහුපද සමීකරණයක්
බව
කියනු රිසියෙමි.

හුදෙක් මාගේ
ප්‍රයත්නයන්
අවකලනය වන කල්හි
නුඹේ සිතිවිලි
අනුකලනය
වනු දුටිමි.

මා සරල රේඛාවක්
වන කල්හි
ඔබ පරාවලයක වී
කිසිදා එක් නොවනා
අනන්ත‍යට
යන බව කියමි.