නිසඳැස් වත/සිතුවිලි/දුරුත්තේ සීතල

Wikibooks වෙතින්
දුරුත්තේ සීතල
ආයෙමත් ඇවිල්ලා
හිමිදිරි පාන්දරට
නිදියහනේ ගුලිවෙන්න
ආයෙමත් පුංචිම පුංචි වෙලාවක්
සීතලේට ගුලි වෙන්න
මට හිතෙනවා සැමදා උදේ...