නිසඳැස් වත/සිතුවිලි/සිප ගන්නට ඇත්නම්

Wikibooks වෙතින්
සීතල පිණි පොද
පොකුරු ගැහි ගැහී
මිහිලිය සිප ගනිද්දී
සිහින් සුළං පොදක් වී
ඔබේ දෙනෙත්
මායිමේ සිට
සිප ගන්නට ඇත්නම්