නීල කොබෝ සන්දෙශය-අයැදුම

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
  135

ප ද අ ම් බුජ එහිමි ත සිරස සිට පැලඳ

වෙහෙසුන් නිමා සිහිකරුවන් කර එසඳ

පැ ව තු ම් බලා අදහස් උදහස් දෙක ද

පසෙ කින් සිට ත ගිය වග සැලකර සබඳ


 136

තෙද’ගින් දිලිසෙමින්6 දින සෑම එක ලෙද

ද ර මි න් කුළුණු මන් නො නසා ම හැම සඳ

බ ල මි න් ලොවසසුන්7 බුවිපාල8 රැකි සොඳ

සොබමින් කුමර නම්9 කඳ දේව හිමි සඳ 137

ඔබ පතනා කරුණක් ඇද්ද සිතු ලෙස

එ සි දු ව නා සඳහා සිතැඟි නොව’ලස10

සිතු කුළුණා කරමින් නො ව ම උදහස

ඇසුව මනා මය සිට මඳ කල් ම බස11

135

 ප ද අ ම්    -බු‍ජ එ හිමි ත සිරස සිට              පැලඳ
    වෙහෙසුන්  නිමා සිහකරුවන් කර                 එසඳ
    පැ ව තු ම්   බලා අදහස් උදහස්                 දෙක ද
    පසෙකින්   සිට ත ගිය වග සැලකර               සබඳ


 අන්වය: සබඳ, එහිමි පද අම්බුජ ත සිරස පැලඳ සිට වෙහෙ‍සුන්  නමා සිහිකරුවන් කර එසඳ පැවතුම් අදහස් උදහස් දෙක ද බලා පසෙකින් සිටි ත ගිය වත සැලකර.
 අර්ථ  : මිත්රරය, ඒ දෙවියන් ගේ පාද නමැති පද්මය ඔබ ගේ හිසෙහි ප‍ැලඳලා (දෙවියන් පා වැඳ) විඩාව දුරු කොට සිහියෙන් යුතුව එකල්හි පැවතුම් ද අදහස් උදහස් (=කොපය) දෙක ද බලා ගරු බුහුමනින් පැත්තකට වී සිට තොප ගිය කරුණ සිහි කරවන්න. 

136

තෙ ද’ගින් දිලිසෙමින් දින සෑම එක          ලෙද
   ද ර මි  න්  කුළුණු මන් නො නසා ම හැම        සඳ
   බ ල මි න් ලොව සසුන් බුවිපාල රැකි          සොඳ
   සොබමින් කුමරනම් කඳ දේව හිමි             සඳ


  අන්වය: තෙද’ගින් සෑම දින එක ලෙද දිලිසෙමින් හැම සඳ කුළුණූ මන් නො නසා ම දරමින් ලොව බුවිපාල බලමින් සොඳ රැකි සොබමන් කඳ කුමර නම් දේව හිමි සඳ.
  අර්ථ  : තේජස නමැති ගින්නෙන් සැම දා එක ලෙස බබළමින් හැම විට කරුණා (=කුළුණු) සිත නො නසා ම දරමින් ලොකයත් ශාසනයත් රජුනුත් බලා ගනිමින් යහපත් සේ රක්ෂා කළ ශොභමාන වූ ස්කන්ධ කමාර දේව ස්වාමීන්ද්ර යාණෙනි, 


137

 ඔබ පතනා කරුණක් ඇද්ද සිතු            ලෙස
    එ යිදු වනා සඳහා සිතැ’ඟි             නොව’ලස
    සිතකුළුණා කරමින් නො ව ම             උදහස
    ඇසුව මනා -මය සිට මඳ කල්              ම බස


 අන්වය: ඔබ සිතූ ලෙස පතන‍ා කරුණෙක් ඇද්ද සිතැඟි එ සිදුවනා සඳහා නො‍වලස සිතූ කුළුණ කරමින් උදහස නො වූ ම මඳ කල් සිට ම බස ඇසුව මනා ම ය.
 
 අර්ථස : ඔබ වහන්සේ කෙරෙන් සිත් වූ පරිදි ප්රානර්ථනා කරන ක‍ාරණයක් වේ ද අදහස සිදුවනු පිණිස පමා නො වී සිතේ කරුණාව වඩා උදහස් නො වදාරා ස්වල්ප වේලාවක් සිට මාගේ වචනය අසනු මැනවි.
 සංලක්ය්ම  : 1. සිතැ’ඟි (සිතු + අඟි) සිතේ ඉඟිය, සිතේ අදහස.
         2. නො ව’ලස (නො ව + අලස)