නීල කොබෝ සන්දෙශය-ආසි

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
   1	

සැරද සරස විජය

සවණෙ’ව් කලණ කළ නද

සරද දද රද විලසින1

සුව ලෙද නිල කොබෝ සඳ1 සරද දද. රද ලෙද.


අන්වය: සරස කලණ නද විජය සවණ එව් කළ නිල කොබෝ සඳ දද රද විලසින සුව ලෙද සැරද

අර්ථය: රසවත් වු යහපත් වු නාදය විජය නාදයක් සේ ප්රථක‍ාශ කළා වු නීල කොබෝ පක්ෂිරාජය; සරත් කල්හි සඳ සේ සැප වු නියායෙන් බොහෝ කලක් ජීවත් වෙහිවා.

සංලක්ය්ව  :

1 සරස - රසවත් වු

2. විජය සව්ණෙ’ව් - (විජය + සවණ + එව්)

විජය ධ්වනිය - (විජය නාදය, දිනුම් හඬ - ජය නද) ක් සේ

3. නිල කෙබෝ සඳ - නීල කොබෝ - යනු ඡන්දස පිණිස හසිව ව ‘නිල කොබෝ’ යි සිටී. නීල කොබෙයියා යනු ගැමි වහරයි. සඳ - උත්තමාර්ථය ප්රබකාශ කෙරේ.

චන්ද්රි, සිංහ, හස්ති, ව්යා ඝ්ර්, නාමයනට උත්තමාර්ථය යෙදේ.

4. සරද - සරත් කල්හි (ශරද් - සරද -සරත්)

වප්, ඉල්, දෙ මස සරත් සෘතුව යි. මෙ කල්හි චන්ද්රා සුර්ට රශ්මි ඉතා නිර්ම ල වෙ යි. ලොකය බබළන ස්වභාව ඇත්තේ යිි. අහස්හි සුදු වලා පෙනේ. රුක් අත්තන, බඳුවද, වැලුක් යන මේ රුක්හි මල් පිපේ.

5. දද රද - චන්ද්ර යා

6. සැරද - ආශිර්වාද ගර්භවිධි ක්රිකයා, මධ්යදම පුරුෂ එක වචනයි. චිර කාලාර්ථ වාචක මාගධ චිර - යන නිපාත පදයෙන් සැර - යි සිද්ධ යි. දෙ - යනු වර්තමාන මධ්ය‍ම පුරුෂ එක වචන ආඛ්යාිතයි. සැර - දෙ - ස්වර පුර්ව රූපයෙන් “සැරද”

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=නීල_කොබෝ_සන්දෙශය-ආසි&oldid=4299" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි