නීල කොබෝ සන්දෙශය-උදා වැනුම්

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
  71

යලි දිනිඳු පෙර’ඹ බැඳු දද වෙලිදු2

කිරණ රුදු කග විහිදු රණට වදු3

එසඳ ඉඳු සහ නිස දු එම තුරුදු

වගුල කඳු ලැලිය බඳු එපිනි බිඳු


  72

සර එසරා නෙතිඳු’වරා හැර එවරා

මුව තඹරා තුටු අයු රා පොබය කරා

හළ බමරා එඑමුතු හරා නැවත සරා

දිවසකරා දැක එයුරා කරති නුරා
71 යලි දිනුදු පෙර’ඹ බැදු දද වෙලිදු

    කිරණ රුදු කග විහිදු රණට		  වදු
   එ සඳ ඉදු සහ නිස දු එම		        තුරුදු
   වගුල කදු ලැලිය බදු එපිනි               බිදු
 අන්වය  :  සරල යි.
  අර්ථය  :  නැවත සුර්යයා පූර්වාම්බරයෙහි (=පෙර දිග අහස් කුස) බදින ලද ධ්වජාකාර (=දද) වලාපටලයෙන් (=වෙලි)යුක්ත වූ රශ්මි නමැති රෞද්රු වූ කඩු පත ලෙලවා යුද(=රණට) වැදුණු කල්හි චන්ද්රායා (=ඉඳු) හා සමඟ අතුරු දහන් වූ එම නිශා (=රාත්රිද) නමැති සුත්රි(ය ගේ (=නිස දු) කදුලු ජලය පිනි බිදු ආකරයෙන් වැගුරුණේ ය.
 

72 සර එසරා නෙති’දුවරා හැර එවරා

   මුව තඹරා තුටු අයුරා පොබය		කරා
   හල බමරා එමුතු හරා නැවත		සරා
   දිවසකරා දැක එයුරා කරති		නුරා
 අන්වය  : අනාකුල යි.
 අර්ථය  :  එසමයෙහි විල් (සරා) නමැති ඒ කාන්තා තොමෝ නෙත්රා කාර නිල් මානෙල් විදහා ගෙන මුඛාකාර වූ තාමරසයන් සතුටු අයුරින් ප්රෙබුද්ධ කොට (රෑ කාලයෙහි) බහා ලන ලද බමරුන් නමැති මුතු හරයෙන් නැවතත් සැරසීලා සූර්යයා දැක ඒ ආකාර වූ අනුරාග (=නුරා) කරති.