නීල කොබෝ සන්දෙශය-කටයුතු නියමය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
 5

එබැවින් කලණ සබඳිනි ගුණැ’ති තිරතර2

තගොසින් අප සඳා වෙත කදිර පුරවර

සිකියන් ඇරූ සුර හිමි සඳුට බරකර

මෙ හසුන්3 පඬුර දී සැල කරව තොරතුර
අන්වය:එබැවින් තිර තර ගුණැති කලණ සබදිනි අප සදා කදිර පුරවර ත ගොසින් සිකියන් ඇරු බර කර සුර හිම් සදුට මෙ හසුන් පඬුර දි මෙ තොරතුර සැලකරව.

අර්ථ: එබැවින් අතිශයින් ස්ට්රවු ගුණ ඇති කල්යාරණ මිත්ර යාණෙනි. අපගේ කටයුත්තක් සඳහා වුස්වමි අතුමාට මේ සන්දෙශය නමැති පඬුර (ප්රාකහාතය -තැග්ග) දි මේ තොරතුරු දන්වා සිටින්න.


සංලක්ෂ්ය :1 ගුණැති (ගුණ +ඇති)

      2.අප සඳා -අප ගේ කටයුත්තක් සඳහා .සඳහා යනු ඇඟවිමටය සඳා සදාහා -සඳා “සඳහ”ධාතුයි.
     3.කදිර පුරවර සිකියන් ඇරු සුර හිමි සදුට බරකර

කදිර පුරවර නම්-කතරගම නගරයයි. තිස්ස මහාරාමයේ සිට මයිල දොලසක් ගිය විට මැනික් ගග හමු වේ. ඉන් එගොඩය කතරගම. මෙය ඌව පළාතේ බුත්තල (පුරාණයේ ගුන්හග් මඩුල්ල)ට අයිතිය. බුදුන් වැඩම කළ සොලොස් මහා ස්තානයට අයත් මෙහි ඔවුන් වහන්සේ පරිභොග කළ ස්තානයෙහි කිරි වෙහෙර පිහිටියේය.ඊට දකුණු දිගිනි ච්ර ප්ර දිද්ද කතරගම දේවාලය.

සිකියන් ඇරු -මයුර (මයුර)වාහනාරුඨ වු:
බරකර -අත් දොළසක් ඇත්තේ වු සුරහිමි සඳු -දේව ස්වාමි උතුමා මේ කතරගම දෙවියන් යයි සම්මත වු ස්කන්ද දේවයා යි. මෙහි සදු-උත්තමාර්ථයි.

මුණු සයකි අත් දොළසකි මයුරා පිට වාහනේ රුනු රටෙ පිහිටිකන්ද කදිර දේව රාජනේ

4.හසුන් -හස්න -අස්න -සන්දෙශය.