නීල කොබෝ සන්දෙශය-ගමන ඇරඹුමට නකත

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

(ආ) මෙ සේ අති රමණීයාලංකාර වු මෙ ම ග්රා මයා ගේ විස්තීර්ණ කථනය කිරීමෙන් ඉක්බිති පක්ෂීන්ද්රරයාහට යාත්රාරරම්භය පිණිස නක්ෂත්රම මුහුර්. නියොග කරන්නේ ඊඪ්යාාවරාදි වු ග්රනන්ථ පාඨය ඇසුරෙනි.


 16

දිනිසුරු රියක සරතිති ගුරු දින සම්බා

දිතගුරු ලගින් මැද පත් විට රිවි බිම්බා

සිහිකරු ජඇතිව තම කුල සුර3 නො කලම්බා

ම.මිතුරු මෙ පියසින් කර ගමනා රම්බාඅට්: මෙ සේ ඉතා රම්යාඨකාර මේ ගමේ විස්තර කිමෙන් පසු නිල කොබෝ පක්ෂියාහට ගමන ආරම්භ කිරිම පිනිස නකත් මොහොත් නියම කරනුයේ ඊඨයාවරාදි වු ග්රින්ථ පාඨයෙහි දැක්වුහු ගෙසට ය.

  • වැඩිසතර සඳහා දස්ධම් රත්නාවලි -මහාලි ප්රනශ්න වසතුව බල්න.

අන්වය: සරපයි.

අට් :හතේ නකතින් යුක්ත වු විසේ නිය නම් තිට්ය ලත් ගුරු දින (බෘහස්ලතින්දා) සම්හාව ච ශුක්රස (සිකුරු) ග්ර භයා ලග්ගස්තව සුර්යයා මුදුන් පැමිණි කල්හි සිහු නුවනින් යුතුව තම කුල දෙවියන් උදහස් නො කර හෙවත් සිහි කොට ම මිතුරු මේ ගමින් ගමන් ආරම්භ කරන්න.

සංලක්ෂ්යම:

1.දිනිසුරු රිකය -භතේ නකතින් යුක්ත වු 2.සරතිති -චිසේනිය නම් තිට්ය ලත්. 3.දිත ගුරුපගින් -සිකුරා ලග්නස්ථව. 4.රිවි බිම්බා -සුර්යයා. 5.මැද පත් විට -මුදුන් පත් කල්හි. 6.නො කලම්බා -උදහසකට නො පමුණුවා