නීල කොබෝ සන්දෙශය-දුත ආසිරි

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
 148

එ බෝ තුළ තෙදැ’ති සවතිඳු ගෙන් පේම

ලැ බෝ කල සෑම සුබ ආසිරි බෝම

කොබෝ නිල මිතුර8 සමගිව සිය සෑම

තොබෝ කල යෙහෙන් පවතුව සිතු සේ ම9
148 එ බෝ ‘කුළ තෙදැ’ති සවතිඳු ගෙන් පේම

      ලැ බෝ කල සෑම සුබ ආසිරි                  බෝම
      කො‍ බෝ නිල මිතුර සමගිව සිය                සෑම
      තො ාබි් කල යෙහෙන් පවතුව සිතු            සේම
   අන්වය  :  නිල කොබෝ මිතුර උතුළ බෝ තෙදැති එ සවනිදුගෙන් බෝම පේම සෑම සුබ ආසිරි බෝ කල ලැබ සෑම සිය සමගිවතෝ බෝ කල සිතූ සේ ම යෙහෙන් පවතුව.
   අර්ථබ  : නිල් කොබෝ මිත්ර ය, (ලොකයෙහි) උතුරා ගියා වූ බොහෝ වූ තෙද ඇති ඒ ස මුහුණු දෙව්රජාණ ගේ බොහොම ආදරයද සෑම වූ තෙද ඇති ඒ ස මුහුණු දෙව්රජාණ ගේ බොහොම ආදරයද සෑම ශුභ ආශිර්වාදයද බොහෝ කල් ලැබ ගෙන සියලු නෑයන් හා එක් වී සමගිව (ඔබ) චිරාත් කාලයක් සිතූ මනාප ලෙස යහලත් සේ පවතීවා.
   සංලක්ය්ස   : 1. තුළ: උතුර - උතුළ - තුළ - මින් උතුරා යනඅරුත සිතා මතා ගත යුතු බව ප්රපත්ය.ක්ෂ වේ. මෙ වැනි සංශය ස්ථාන නො මැනවි.
       2 . සෑම සිය සම ව : සෑම - සියලු ඥතීන් හා සිය_ එක් වී, සමගිව - සමගි සම්පන්නව : “සිය” යනු “සියො” - යි වී නම් ‘මැනවි “සිවො” නම් එක්විම (සංයොගය) යි.
       3. පවතුව : සැරද යනාදින් සන්දේශය පටන්. ගැනුණු සේ ම පවතු පවතුව යන ආශිර්වාදාත්මක විධි ක්රිණයාවකින් යුත් පද්යවයෙකින් දුතාශංසනය නිමවීම සියලු සන්දෙශකාරයෝ ම ශිෂ්ට මාර්ගයක් කොට ගත්හ.වර්ණෙනා සහිත නීලකොබෝ සන්දෙතශය සමාපිතයි.