නීල කොබෝ සන්දෙශය-නිසා වැනුම්

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
 68

එ ද වි ග සා තරු අසෙසා1 කුමුදු රැසා

ගෙන - සඑසා ය හ න’ හ සා සිතු විලසා

නිසයුරු සා අ ම ප හ සා විඳින ලෙසා

සැරසි නි සා තුටුව නිසා ඟන නොලසා


  69

කු මු දු ද ලේ පො බ ද ව්’ ලේ කර විපුලේ

පෙර සයිලේ දොරි ‘නෙ ක‍ ලේ වැද සසලේ

එ නිස කලේ හැඳි සුනිලේ වත හැකිළේ

කිසි අවුලේ නො ව ම ලොලේ අවල කෙළේ


  70

මෙ ම ලෙසිනා මෙම කරුණා පැමිණි තැනා

තුරු මු දු නා වෙත පැමිණා සිතැඟි වනා

සි කි ය හ නා සුරසරණා ගෙන බැතිනා

වි ල ස ම නා නිද සොබනා යකි සඳිනා68 එ ද විගසා තරු අසෙසා කුමුදු රැසා

   ගෙනසරසා යහන’හ සා සිතූ	       විලසා
   නිස යුරු සා අම ප හ සා විඳින           ලෙසා
   සැරසිනි සා තුටුව නිසා’ ඟන          නොලසා
 අන්වය  : අනාකූල යි.


 අර්ථ  : ඒ විගස තාරකා නමැති සියලු කුමුදු රාශිය ගෙන ආකාශය නමැති යහනාව සිත් වූ පරිදි සැරසිලි කරලා නිසාකරයා (=නිසයුරු-චන්ද්ර යා) නමැති ස්වාමීහු සමඟ අමාත ස්පර්ශය විඳින ලෙස රාත්රිස නමැති අඬ්ගනාව (=නිසා ගන -නිසා+අඟන) අනලස්ව සන්තොෂයෙන් සැරසිණි.

69 කුමුදු දලේ පො බ ද ව’ ලේ කර විපුලේ

   පෙර සයිලේ දොරි’ නෙ ක ලේ වැද            සසලේ
   එනිසා කලේ හැ ඳි සු නි ලේ වත              හැකිලේ
   කිසි අවුලේ නො ව ම ලොල් අවල             කෙළේ
    අන්වය  :  විපුලේ අලේ කර කුමුදු දලේ පොබදව එකලේ පෙර සයිලේ දොරින් වැද සසලේ එ නිස කලේ හැඳි සුනිලේ වත හැකිලේ කිසි අවුලේ නොව ම ලොල් අවල කෙළේ.
 අර්ථ  : මහත් සේ අභිලාෂය කොට කෞමද පුත්ර යන් (=කුමුදු දලේ -කුමුදු මල් පෙති) ප්ර්බුද්ධව ඒකුෂණයෙහි පුරෟව ශෛල (=පෙර ගිර) පර්වත නමැති දොරටුවෙන් වැදි චන්ද්රක තෙම ඒ නිසා (=රාත්රි ) කාන්තාව විසින් හඳිනා ලද සුනිලේ වූ එනම් අන්ධකාරය (=කළුවර) නමැති වස්ත්රතය හකුළුවා මඳ අවුලකුදු නැතිව රතී ක්රිරඩා කරයි.
    සංලක්ය්් ය  : නිස කලේ - නිසා කලේ යනු ජන්දය සදහා මාත්රා් හානි වී යෙදි තිබේ.

70 මෙ ම ලෙසිනා මෙ ම කරුණා පැමිණි තැනා

   තුරු මුදුනා වෙත පැමිණා සිතැ’ඟි 			වනා
   සිකි යහනා සුර සරණා ගෙන 		      බැතිනා
   විලස මනා නාද සොබනා සකි		       සඳිනා
  අන්වය  : සුමග යි.
  අර්ථය  : මෙ ලෙසින් මෙ කාරණය පැමිණි තැන සිතේ අදහස ලෙස රුක් මුදුනට පැමිණ මයුර වාහනාරූඪ දෙවියන් (එනම් කතරගම්දෙවි) පිහිට බැතින් ඉත සිතින් ලබා ගෙන සොබමන් මිතුර සිත් වූ ලෙස නිඳන්න.
    සංලක්ය්ූ ය  : සිතැඟි - (සිත්+ඇඟි) සිතේ ඉඟිය, සිතේ අදහස