නීල කොබෝ සන්දෙශය-මඟ සලකුණු

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
 6	

අත ගැප්4 තපන පත පෑ විට සිසි කිරණ

නෙක පුප් නදන වන ලෙද ම සිතු පොබයන5

හරි තප් වන කොබෝ සඳ ම මිතුරු කලණ

මඳ ලප් මෙ ගම සිට අස ත යතුරුඅන්වය: තපන අත ගැප් පත යිසි කිරණ පැවිට නෙක පුප් නදන වන ලෙදප මසිතු පොබ යන කලණ ම මිතුරු හරිතප් වන කොබෝ සඳ මෙ ගම සිට ත යතුරු කරන ම

මිතුරු හරිතප් වන කොබෝ සඳ මෙ ගම සිට ත යතුරු කරන මග ලප් අය.

අර්ථ: හිරු බැසගිය කල්හි සඳ රස් පැවු විට නොඑක් පුස්ප පුබුදු වන්නාක් මෙන් මාගේ සිත පුබුදු කරන කලයාණ මිත්රුවු නිල්වන් කො‍බෙයි රජ මෙ ගම සිට තොප ගමන් කරන්නා වු මං පකුණු අසව

සංලක්ෂ්යම;1 තපන - සුර්යයා.

2.අත ගැප් පත - අස්ත පර්වතයට පැමිනි කල්හි ;(හිරු)බැස

  බැස ගිය විට.

3.හරි තප්වන -හරිත වර්ණ (පලාවන් පැහැය) වු

4.අත ගැල් තපන පත පැ විට සිසි කිරණ -නෙක පුප් නඳන වන ලෙද පිපෙන්නාක් මෙන් මා සිත තුටු කරන්නා වු මින් හැ‍ඟෙනුයේ සඳ රසින් මල් පුබුදින්නාක් මෙන් කොබෝ මිතුර තොප දකුමෙන් මා සිත සතුටු විය. යනුයි.