නීල කොබෝ සන්දෙශය-සැඳෑ වැනුම්

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
 67

එ ක ල දිවසකර ගිය වෙත’ඹ අත්ගිර

ල ක ල විල’ඹු දකිමින් මැල යි සිත්කර

හැකි ළ තඹර මුව7 පිය උපුල නෙත්තර

අ කු ල වමින් ලුවල බමර මුත්හරඅන්වය  : එකල දිවසකර අත් ගිර අඹ වෙත ගිය දකිමින් ලකල විල් අඹු සිත් මැලසි කර තඹර මුව හැකිල උපුල නෙත්තර පිය බමර මුත් හර අකුලවමින් වල ලූ.

අර්ථම  : එව්ට සුර්යයා අස්ත පර්වත නමැති අඹුව කරා ගිය බව දකිමින් අලංකෘත වූ විල් නමැති සුත්රි්ය සිත මලානික කොට කාමරස (=තඹර-නෙලුම්) වැනි මුඛය හැකිලීම කොට නීලොත්පල (=උපුල-නිල් මානෙල්) නමැති නෙත්රී පියා ගෙන බමර (=භ්රලමර-හෘඬ්ල-මීමැසි) වැල නමැති මුතු හර අකුලා වනය (=වල) ට දැමූ.