පරිගනකයේ ඓතිහාසික වැදගත්කම

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


                 වර්තමානයේ අප භාවිත කරන ශුද්ධ පරිගණකය