පරිශීලක:Bff

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to searchNUMBEROFPAGES = 4,361
NUMBEROFARTICLES = 394
NUMBEROFFILES = 67
NUMBEROFEDITS = 13,782
NUMBEROFVIEWS = සැකිල්ල:NUMBEROFVIEWS
NUMBEROFUSERS = 3,249
NUMBEROFACTIVEUSERS = 3
NUMBERINGROUP:bot = 4
NUMBERINGROUP:sysop = 2
NUMBERINGROUP:bureaucrat = 0

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Bff&oldid=3971" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි