ප්‍රවර්ගය:විෂයය:ඉංජිනේරුවේදය

Wikibooks වෙතින්

< විෂයය අනුව පොත්

ඉංජිනේරුවේදය
Books in this subject area deal with engineering: the discipline and profession of acquiring and applying technical, scientific, and mathematical knowledge in order to design and implement materials, structures, machines, devices, systems, and processes that safely realize a desired objective.
උප කොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:විෂයය:ඉංජිනේරුවේදය

Category:විෂයය:ඉංජිනේරුවේදය/all booksCategory:Featured books

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"විෂයය:ඉංජිනේරුවේදය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.