ප්‍රවර්ගය:User warning templates/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
3839018 2021-05-26T11:46:45Z 1234qwer1234qwer4 fmt
1768328 2010-04-22T03:36:22Z Adrignola recat
1548265 2009-06-25T18:34:02Z Darklama recat
1530777 2009-06-13T01:34:03Z Innv + [[ru:Категория:Шаблоны:Предупреждения]]
631483 2006-10-31T12:08:51Z Darklama +Templates category
322379 2005-12-29T23:45:32Z Yamamoto Ichiro

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

U