පොදු නම්

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පොදු නම්[සංස්කරණය]

අග 27, 53 අය 89

අගතියෙන් 100 අයදිමින් 202

අග රජ 78 අයු 122

අගසැරි 184 අයුරු 74, 174

අඟනක 81 අරණ 136

අඟනන් 17, 107, 161 අරද 38

අට 106 අරා 2

අඩයටි 172 අරුණරස් 58, 119

අඩු 66, 95 අරුත් 84

අත 2, 82 අලු 77

අතට 36,177 අවට 74, 112, 181

අත පය 180 අවසර 45. 96

අතර 60 අවි 4

අතින් 118 අවි සරම 57, 61

අතු 195 අවු (ආහු) 2

අතුරු 84 අවුණන 182

අතුළ 112 අවුළුවමින් 68

අදර 88, 91 අස්වැදැ 129

අදරින 174 අසා 130

අදහස් 6 අසුට 65

අදිකරණ 82, 100 අසුන් 9

අදිකාරි 100 අසුබ 66

අදින 148 අසෙනිය 75, 116

අඳුන් 201 අහස් සැරි 184

අඳුන් කුළ 54 අළලත 162

අඳුර 7 අළලන 36

අඳුරු 3, 115 අළලමින 174

අනතුරු 115 ආ (වඩා) 177 (සිරි) 81

අනැගි 15 ආයු 72

අප 78, 171. 202, 206 ඇටඹ 137

අපමණ 13 ඇටරඹ 137

අපිස් 202 ඇත් 64

අබරණ 177, 178 ඇත්හල 103

අබියස 12 ඇතහොත් 194

අබිසරු ඇති 27, 50, 94, 151, 159

අඹර 75 ඇතුන් 89

අම්බා 162 ඇතොත් 64

අමාකර 108 ඇදැ 132, 160

ඇඳැ 94, 155,178 උදක් 182

ඇනැලත 60 උදම් 37

ඇම 30, 59 උදා 98

ඇමඳ (ැ) 120 උදු 55

ඇමැතිවරු 82 උදුල (ළ) 15, 59, 152,181

ඇය. 181 උදුළිය 112

ඇල් ගෙවි 130 උන් 156, 166

ඇවිස (ඇවිසැ) 55 උනු 171

ඇවුළු 68 උයන්වතු 128

ඇස 187 උර 114 (-බිතැ) 160, 164

ඇසට 65 උරණ 13

ඇසෙන 29, 65 උවනින් 167

ඇළ. 139, 141 උසුලන 198

ඈ 96 උළ 15

ඈපා 88 එ 28,32,66,82,92,101,102,129,

ඉගෙන 82, 180 137, 139, 146, 147, 152, 153, 165

ඉටු 88 173, 175, 184, 185, 186, 187.

ඉණ සැද 197 එක් 72, 162. 179. 203

ඉතිරැ 144 ———සත් 203

ඉඳ (ඉඳැ) 43, 97, 100. 106, 130, එක 32, 49, 122, 141, 191

             131, 140, 154	———තුල් 102

ඉඳු 55 ———පැහැර 67

ඉඳුනිල් 27, 150, 190, 198 එඩි 176

———මිණි 19, 75 එත 117

ඉඳුවරන් 22 එන 2, 3, 58, 99,116, 154

ඉන් 64 එනු 118

ඉන්දු 22 එයින් 61

ඉරියවුව 171 එව් 27, 92

ඉසි 75, 116, 164 එහි 16, 18. 26, 44, 89, 93. 113, 146

———වර 95, 98, 179 161. 169, 176, 178, 186

ඉසුර 26 එළි 120, 204

ඉසුරුබව 42 ඒ 9, 206

ඉසුරෙන් 56 ඔත් 171

ඊ (එහි) 184 ඔද 2. 176

උඩුකුරු 159 ඔප 105

———වියන් 74 ඔහු 80

උණු 44 කග 172

උත්තුඟු 23 ———පට 61

උතුම් 37, 81, 96, 124 ———සිපට 61

උතුරු 21 කට 56

කටරොළු 174 ———කැලැ 125

කඩ 143 ———පබඳ 90

කඩවතිනි 104 කවර 3. 151

කඩු 104 කවරෙක් 146, 186

කත් 156 කවුරු 3, 4, 61. 167

කදහස 71 කස්තුරු 86

කඳ 48. 115 කළ 9, 10,47,53,54,57,62,66,83,

කඳු 55 86,124.125.138,181,185,188,

කඳුරු 139 192,197,202,204,205

කනා 181 කළු 35

———මිණිවැට 74 කළුහර 136

———ලිය 146, 167. 186 කැන් 161

කපුරු 36, 169 කැන්දු 22

කමල 70, 111. කැරැ (කැර,කර) 5,8,39,40,77,78,

කමින් 132 95,108,111,124,125,128,130

කයිරවසිය 93 158, 178, 195

කර (අත) 23. 64, 95,103 කැරැවු 103

  (-ව) 34 (බෙල්ල) 199	කැල 30, 128. 141
  (කැරැ) 62, 78, 170, 172, 176	කැලන් 103, 145

කරඬු 109 කැලුම් 117, 148. 150,188

කරන 42, 81, 120, 171,176,176 කිකිණි 183

කරනුව 59 කිණිහිර 136

කරඹ 137 කිත් 69

කරවා 199 කිඳු 120, 150, 189

කරවූ 170 කිපෙන 23

කල් 75, 97, 130 කිම 64

  (ගෑනු) 130, 133	කිමිදි 207

———බඳ 28, 178 කියති 29, 66, 84

———බඳුන් 150 කියන 43, 64

කල 113, 176 කියමි 9

කලක් 106 කියැලිය (කියෙලිය) 114. 160, 164

කලඹා 150 195

කලදෝ (දෝ) 14, 73. 97. 157.165 කිරණ (රස්) 11, 13, 62, 112, 120,

කලණ 23, 69 128, 174, 187, 204

කලා 109 කිරඹ 137

———පති 63 කිරිය 95

——— පිරි 71 කිරුළ 125, 188

කලැ 55 කිවත් 72

කලිඳු ගඟ 19 කිවි 98

කවි 84. 125 කිවිවරන් 90

කිසල 173 කොවුල් 127. 133

කිසි 2, 170 ‍ෙකාළඹ 137

කිගිර 136 කෝවිලට 95

කී 95, 179 ගං 86, 139

කුම් 6 ගඟ 153, 156, 159

කුම්බා 162 ගඟැ 155, 157

කුඹුතල 85 ගජ 29. 55. 132

කුල් 133 ———සෙන් 30

කුල්මතින් 2 ගණ 142, 174, 202

කුල 68 ගත් 32, 47, 96, 104. 157

කුලයෙන් 33 ගත 35, 117. 189. 192. 193

කුසුම් 143, 182 ———වරැ 181

කුසුම්කඩ (-යුද) 143 ගති 28, 48. 153,190

කුසුමන් 22, 116, 142 ගතින් 66

කුසුමෙකැ 2 ගතිනා 146

කුහුල් 16, 51 ගතිනි 69, 167

කෙ 31, 50, 55,66,72,156,157,164 ගඳදුම් 126

කෙත්වලට 129 ගන (ැ) 115, 165, 189

කෙනකු 8 ———කල 185

කෙරෙම් 6 ———කුළ 54, 173

කෙසර 5, 33, 176 ———කුළක් 124

කෙළැකෙළැ 101,166 ———කුළු 14

කෙළන 190, 194, 196 ———නිල් 75

කෙළනට 157 ———රන් 73, 120, 177

කෙළනා 19. 161 ———රනින් 197

කෙළැ (කෙළ) 158,168 ගනිමින් 177

කෙළි 167, 183 ගමන් 117

කෙළිති 17 ගමන 109

කෙළිනා 155 ගමනට 98

කෙළිනුයෙන 159 ගමනින් 146

කෙළිමින් 165 ගයට 179

කෙළෙ 37,47.52,162 ගරු 176

කෙළෙන (නා) 97,108 ගල්කුළු 130

කොකුම්ලිය 127 ගල 125

කොටැ (කොට) 40,56,86,102- ගවසා 143

        131, 179, 183	ගස් උඩ 140

කො‍ඬොලින් 9 ගසන 117

‍ෙකාත් 27, 104 ගසමින් 22

‍ෙකාපුලත 115 ගහනත 192

කොමළ 107, 199 ගැටෙමින 164

ගැබෙහි 171 ———තුති 99

ගැඹර 30, 100 ටැම් 73, 198

———තර 87 ඩෙබර 136

ගැඹුරු 84, 90, 207 ත් (—ද) 103

ගැවැසුණු 196 ත (- තා) 91,152,166,170,189,204

ගිගුමට 29 තද 4,44,46,49,156.174

ගිමන 139 තදේයා 168

ගිය 41, 156 තන් 175

———හොත 21 තන 159, 160, 164

ගිරා (-අඹ) 137 (-පෙළ) 135 තනතුරු 176

ගිරා 134 තනවමින 169

———මත්ත 142 තනවා 127

———මුඳුනත 164 තනා 178

ගිලි 2 තබා 82

ගිලෙමින් 80 තඹ සිළ 138

ගිවුළු 137 තඹ සිළු 206

ගිය 49 තම 13,22,34,63,82,116

ගි 130. 187 (-හට) 47

ගුණ 69,70,88.131,174 තමා 5

ගුණෙන් 96 තර 69, 202

ගුවන 58, 119 තරඟ 41, 204

ගුරුවරන් 95 තරමින් 2

ගෙතු 32 තරසර 11,41,200

ගෙ දිගුවිල 28 තරළමිණ 9

ගෙන 160.164.165,198 තරිඳු 176

ගෙනැ 4. 59.71.85,89,93.127, තරු 49

                   154	තැරි 177

ගෙනේ 110 තවසර වරන් 183

ගෙමියුරු 14, 145 තා 9, 10

ගෙවමින 139 තාරකපති 16

ගේදොර 95 තාළ (-සත) 101,179,180

ගොතා 152 තැන (තැනැ) 32, 59.159

ගොදුරු 47, 129 තැනැතැනැ 49

ගොබින් 192 තැනින් 129, 175

ගොර 170 ———තැනැ 128

ගොස් 90, 139 තිබෙන 129

ගොස 43 තිබෙයි 183

ගොසින් 152 තිර 74

ජය 25. 71,85.93, තිරසර 56, 60, 90

———ගෙනැ 78, 143 තිසර 111, 174

තිසරුන 159 ———සිළු 38

තියු 43 තෙදින් 174

තුඟු 11,12,19,43,54,71,73,96, තෙදින 68

   97,103.113,130.132,134,	තෙදියත 150
   140, 142,159	තෙනෙනා 146

———තර 20,173, 194 තෙපල 36

තුට 166 තෙපලන 5

තුටු 88, 168 තෙමහල් 7

තුඩ 135 තෙර 90

තුඩු 38, 157 තෙරැ 125

තුන් 96 තෙරුවන් 121

———ලක 79 තෙවළා 202

———ලොවැ 96 තෙවුන (තෙවුනා) 123,125,202

———සිත 124 තෙවුණේ 46

තුනු 95,150, 158,183,186 තොප 2,4,6,9,103,105,109

———ගිම් 108 134, 163

———ගිමන් 110, 131 තොර 189, 190

———ගිමන 160 තොරණ 18. 150

———ගිමන 154 තොස 76, 105.111

———සර 143 තොසින් 78

———සිරි 201 තොසින 8. 65

තුමා 102 (- උතුමා) තෝඩු 194

තුමුල 80, 141 ද (-ත්) 34, 94,102,115,124,127.

තුරු (ගස්) 106, 113. 120, 132, 138 169, 170, 202

    142, (- යට) 131	— (?) 2, 35,50,61,161
    (තරු) 58, 75, 116, 136	දක්වති 183
   (තූර්ය) 101, (-රැව්) 138	දකණ 23
    තෙක් 149	දකින 49, 199 (-නා) 142

———රාජ 33 දකු 187

තුල් 19.54,96,97,101,108,134, දකුණු 21

                   142.	දඟ (බැදීම) 199

තුල 43 දඟ (කෙංඩා) 199

තුවර 136 දත් 61, 84

තුළ (ැ) 15,19,164,205 දද 14,19,29,97,138.161,190

      (-‍ට) 92	දන්වා 206

තුළෙහි 123 දන 29,75,76,99,105,158

තෙ කෙළ සැට සුවහස් 122 දනා 151, 170

තෙද 4,13,45,46,187 දනු 10

———අනල 80 දප 46, 54

———බිජු 48 දම් 170

———සොඬ 69 දිගු 51,111,118,132,148,178,191

දම් 60 ———කරමින, මිනි, 16.38

දමක් 182 ———තර 143, 195.200

දමා 121, 181 ———බිත 78

දර 144, 160,164 දින 30, 33, 46, 185

දරණ 112, 170 ———කර 5, 63, 125

දරමින් 177 ———හට 13

———මින 172 ———සිය 70

දරා 42, 62 දිනවන 156

දරුණ 13 දිනා 25,146

දල 164 දිනී 30

———දර 160 දිනූ 40, 68, 144. 172

දවගතු 49 දිමුත 16, 19,21,48,179,193

දවස 72, 96 201 (දිමුතා 14)

දවා 50 දිමුතු 1, 78

දසදිග 199 දිය 70, 141, 164, 165.167.168

———දිගතැ 150 ———කඳ 24

———දෙස 58, 119 ———කෙළියට 156

දහගප් 170 ———කෙළනා 155

දහම් (කඳ) 202 දියත 82. 83,204

දහස් 59 දියතුර 143

දහසක් 72 ———තුළ 54

දළ 12, 23,46,54,67,69 ———තෙක් 53

———දා 123 ———නඳන 171

———නයන 46, 198 නෙත 21,48

දා 124, දාතු 170 ———බප් 170

———ගබ 124 දියුණු 125

දැකැ 8,40,60,94,102,101,140 දිව 4

දැඟුම් 37 දිවි 5, 55, 56

දැඩි 176 දිවු 174

දැන් 6,9 දිසි 27,53,54,69,97,116,140,151

දැනැ 3,57,83,101,125 166, 174, 181

———ගෙනැ 129 දිළිඳුන් 67

දැනැවි 18 දිළෙන (දිලෙන,නා) 75,106,108

දැරු 29 131,142,145,173,184,191

දැව 73 දී 10, 79, 89, 131

දැවූ 205 දුකක් 2 දුකෙක් 26

දැහැ 139, 154 දුටු 2, 76, 158, 166, 176, 183

දිගට 65 දුන් 5, 13, 75, 76

දුන්නෙහි 63 දෙසැ 38, 43, 87

දුනු 104, 172 දෙසූ 170

———කම්හි 63 දෙසෙහි 57

———දිය 63 දෙළුම් 135

දුම් කඳු 115 දොඹ 137

දුමරදු (ට) 124,173 දොඩා 158

දුර 37, 121 දොරළ 138

———ලන 3 ‍දෝ 6, 13

දුරු 117, 125, 136 ‍නගරවරැ 149

———කරන 18 නඟන 29, 180

දුරේකළ 7 නඟා ලු 105

දුල් 75, 97, 133, 190 නද 14. 65, 128, 169, 183

දුලය 50 නදට 180

දුලා 14 නදන් 124

දුළ 10,12,23,39,46,53,54,120, නඳ 2,6,5,97,101,160,175, 192,

           162, 202	                      197

දුළන 103 නඳන 96, 131, 193, 195

දුවන 24 නන් 4, 38, 73, 76,78, 87, 107,

දුහුල් 14, 178 178

දෙ ගොඩ 131 නනා 151

දෙතා 14 නම් 2

දෙති 179 නමකර 205

දෙන 65,96,99,100.128,145,174 ———කළ 96, 202

            176, 179, 195	——— කැරැ 96

දෙපස (-පසැ) 71, 78, 136, 142, නමට 90

         148, 177, 192	නමඳිමින 8

දෙපදෙහි 179 නමඳු 123, 124, 125, 170, 173, 174,

දෙපිට (ැ) 61 නයන 198

දෙපෙති 48 නර 123, 195, 202

දෙබැම 192 නරදම්සැරි 126

දෙමළෙහි 84 නරන් 193, 201

දෙරණ 19, 23, 62.69. 83.103 ———පණු 72

දෙ‍රණට 106 නරඹ 23, 137, 138

දෙව් 8, 27 නරඹත 31

———රජගෙට 175 නරඹන් 132

———විමනතෙහි 92 නරඹන 134

දෙවන 151 නරඹා 16,93

දෙවැනි 5 නරවර 69

දෙවි 193 නල 110, 139

දෙවියන් 203 ———පහස 154

නව 18, 169 නිදනා 170

නවතත් 104 නිදොස් 202

නවමිණි 123, 197 නිදොස 96

———රුවන් 73, 182 නිබොරු 3

නළ 78, 101 නිඹ 157

නළලත 189 නිමල් 16, 51,101

නළු 125 නිමල 80

නහනුවස් 149 නිමවමි 72

නා 142 නිමිති 99

නානා 85 නිමුණු 168

——රජු ගෙ 62 නියම 118

——ලිය (දළු) 167 නියමින් 66

——ලිය (ගෑනු) 146 නිල් 106,111,134,143,150,155,

නැකැතින් 98 159, 178, 190, 191

නැහ(ැ) 49, 106, 121 නිල්ගල 134

නැහි 36, 48 නිල 92, 176

———නැඟි 88 නිලා 14

නැඟී 55, 64, 130 නිවා හැර 108

නැඟුම් 55 නිවෙස් 8

නැ‍ඟෙමින් 65, 102 නිවෙසින් 121

නැණින් 30,83,88 නිසග 85

නැණින 125 නිසරු 21

නැණිනි 101 නසැදි 200

නැති, 26,159 නිසි 2, 33,86, 106,116,180,192,

නැබළ 10, 24, 53, 54, 101.153,176 196.197

නැමඳ 202 නිසිත 83

නැවැති 26, 90, 95.177 නුබ 2, 102. 106

නැවක් 175 ———මිණි 206

නෑ (සියන) 206 නුඹ 2, 117

නෑරා 118 නුමුත් 9, 87

නික්මුණු 164 නුමුත 31, 192

නිකසළ 101, 188 නුමුතු 128

නිකුත්වන 9 නුවන් 22, 26, 191

නිත්තෙන් 202 නුවනින් 167

නිතර 23, 125 නුවනුන් 22

නිති 30,70,77,89,96,107,126,153 නුවර 11, 147, 152

නිතින් 2, 52 නුවු 8

නිතින 69, 71. 145, 191,(නිතිනා) නුසුන් 9

                    146	නෙ (දිග) 52, (දිගුබිත) 78

නිතොර 96, 144. 195. 202 නෙත් 111, 148, 159, 199- සිත් 32

———කැන් 150 ———හිම් 37, 81, 174

නෙත 48, 82, 189, 201 පට 166

නෙතැ 178 ———සළු 86

නො 2, 35,42,131,135,183 පටින් 189

———කැරැ 95 පටු 88

———කොටැ 171 පඬුරු 89

———ගෙවෙන 72 පත් 27, 70.89,90,104,162,192,

———ගොසින් 118 පත 16,48, 135

———තෝරා 118 පතඟ 128

———දැනැ 29, 45 ———කුල 176

———නැවැතැ 40, 48 පතඹ 137

———පමණ 27 පතර 15.28,100,110,113,144,

———පහළ 128 147, 202, 204

———පැකිළෙන 60 පතළ 114, 191

———පැළැදියෝ 2 පතළා 150

———පෙනෙයි 65 පතිත 39

———මද 44, 78. 92,94,106,120 පතුරුවා 5

      175	පද 23, 157, 181, 207

———මඳින් 62, 121,129 ———පහරින් 4

———මඳින 58, 71, 119 ———ලස 8

———මඳු 59 පන්දු 22

———මින් 26 පබඳ 79,93,176,187

———මින 7, 29,73,77,116,170, පබඳා 123

      199	පබසර 63

———යවා 130 පබළු 138

      රඳයි 60	පමණ 3,26,59,65,129,176,179

———ලස 50,60,116 පමා 109

———ලා 63 පර 136

———වන 30,71,89,207 පරණල 60

———වමින් 91 පරපුටු 169

———වරද 81 පරපුරැ 13

———වැ2,84,94,156,180,182,190 පරරද 78

නො විතර 33, 90, 144 පරසිදු 82. 96, 189, 199

———විහිද 181 පල 137, 175

———වි 60, 109 පලිස් 172

———වූ 88 පලු 169

———වෙන් 52 පවත 201, 204

———සම 63 පවතින් 206

———හැරැ 15, 25. 67,76 පවන් 169

———හිඳැ 44 පවන 19, 108

පවර 2,17,33,63,68,76,91,96, පැටි 172

   100,113,114,149,202	පැටිය 111

පවසති 3, 4, 81 පැතිරැ 39, 45,52,144

පවසන 130 පැතිරෙන 7, 11, 46. 77. 165

පවසමිනි 99 පැතිරෙයි 150

පවසා 72, 80 පැනැ 139, 155

පවා 4 ———ගෙනැ 104

පවුර 11, 12 ———පැනැ 140, 160

පවුරෙනි 112 පැමිණි 125

පස් 83 පැමිණෙන 121

පස 194 පැමිණේ 21

පසන් 26, 52, 77, 117 පැයි 19

පසැ 103 පැලැඹෙන 157

පසිඳැලන 100 පැවැති 89, 99

පසිඳු 57, 59. 124, 143, 150 පැසුණු 129

පසු කරමින් 140, 143 පැහැ 12. 39,48.54.74,75,97,135,

———කළ 186 160,182,188.189,190

———කැරැ 109, 141, 168 පැහැදැ 92, 93, 124, 154

———බා 158 පැහැදා 123

පසෙකැ 203 පැහැදේයා 168

පසෙහි 85 පැහැදුල් 19, 51

පහ 13,21 ———නද 58, 119, 197

පහකැරැ 169 පත් 106, 174

පහන් 26, 126 ———පත 135

පහනින් 74 ———සන් 165

පහමිණිකොත් රැසින් 7 ———සර 10,17.115.173.181,194

පහරින 165 197. 198, 199

පහස 125, 154 පැළැඳැ 79, 130, 178, 204

පහළ 166 පැළැඳි 74, 189, 202

පළ 1,12,46,53,54,62,74,78,86, පැළෙකැ 192

  97, 108, 135, 162, 166,171,181	පෑ 75, 158
   183. 185. 197	පෑදය 180

———කළ 15 පැපෑ 141

පළග 100 පෑයෙන් 105

පළනෙන් 135 පිට 78, 166

පළමුවෙන 169 පිටතට 60

පා 69, 138 පි‍ඬෙකැ 2

පා (-පා) 64. 97 පිනන 20

පාබලසෙන් 202 පිනවන 73, 107. 160

පාය 100 විනා 129, 170

පිදු 123 පුරා 88, 187

පිපි 142, 161 පුරැ 9, 19. 156

පිය 125 පුරුදු 84

———කර 17, 195 පුරෙහි 31

———පතර 1, 2. පුල් 106, 130. 161

පියුමැ 161 පුලා 109

පිරි 7,24.31.43.92,99.121.159 පුවත 203, 205

     193,    196	පුවතර 3,24,44,50,56.64,90,95

———සිඳැ 42, 58,119,125 203

———සුදු 26,51,52,69,74,95,125 පුවළ 114. 176. 181

              172, 174	පුහුණු 57

පිරිවරින 174 පුළුල් 51

පිරෙමින 25 පුළුලු 114

පිල් 138, 142 පෙටිය 111

———කැල 134 පෙණ 62,152

———ඇස 134 පෙතඟ 36

පිවිස 91 පෙන්වති 184

පිහිටි 23 පෙනෙන 103, 126

පිළිබිඹු 19 පෙම් 88, 125

පිළිම 171, 172 පෙර 88, 98, 179

පිළිමිණි 11 ———දවස 55

පිළිරැව් 43 ———දිගින 58, 119

පිළිවෙත් 174 ———දෙසැ 126

පීනා 85 ———මඟ 99

පුදකැරැ 95, 126 ———මඟැ 105, 142

පුදට 118 පෙරෙවි 81

පුදපඬුරු 86 පෙළ 106

පුන් 106 පෙළින් 200

———සඳ 168 පෙළිනි 75

පුබුදු 70 පේරදඹ 137

පුර 5, 15,20,28,29,30.33,150 පොලොඹා 158

          158	බට 106

———තුර 20 බටදොඹ 137

පුරමින් 68, 175 බඩසා 129

පුරමින 25, 105 බණ්ඩාරනායක 176

පුරවර 13, 145, 150 බඳ 51,80,90,149

——වරැ 17,21 බඳන 75

——වරෙහි 32 බඳින් 171

——වෙයැ 25 බඳින 105

——සර 147 බඳිමින් 155

බදු 55, 74,124	බැවින් 66

බන් 73, 157,177 බැවින 116, 134

බබළත 19 බැසැ 110

බබළන 13, 73,75,194 බිජු 125

බබළයි 70, 71 ———රැස් 135

බඹවිහරණින් 174 බිඟු 128, 169

——සර 35 බිඟුන් 110

බමවත 59 ——කැන් 161

බමවයි 64 ——දැල් 159

බයිරව 93 ——115

බරත (-සත,-සතර) 179,184,187 බිතැ 160

බරණ 149,202 බිතු 73

බරින 29 බිඳ (ැ) 25,57

බල 40,41,111,115,116,118,126, බිඳි 33,207.

    131,133,149,152,154,155,	බිමැ 131

178,180 බිමන් 75

බලග 103,120,128 බිය 42

බලති 161 බියෙන 49

බලා (කොක්) 14 බියෙනි 40, 55

බලා 14,63,105,109 බිසරුවො 40

බව 3, 40 බිසෝ (‍-දෙවියන්) 203

———අග 49 බුජබල 31

බවට 21 බුදු 98

බස 5, 57 බුදිමින් 129

බසින 122 බුදු බඳින් 171

බසිමින 165 බුහුමන් 91

බහුරිරඟ 181 බූනුග 136

බළ 54 බූසැරි 184

බා 158 බෙලෙන 104

බාරත 94 බේදය 180

බැති 88,118,125,175 ම (-මා) 10,95,112,116,123,143

බැතින් 95 170, 173, 180,205, (මැ) 64

බැතින 82,123,173 මකමින් 119

බැතියෙන් 124 මගද 84,207

බැඳ (ැ) 84, 148, 178 මඟ (-ව) 136

බැඳි 74 මඟ (ැ) 2, 136, 142

බැ‍ඳෙමින් 69 මඟා 99

බැම 159, 190 මඩම 102

බැල්මට 134 මඩල 196 මඩලින් 173

මඬලෙන 49 මලින් 152

මත් 17 මලිගිය 152

මත්තේ 141 මලිනි 75

මත 16, 132 මහ 24,82,88,102,132,138,170

මතඟ 16, 103 173

———නැඟුම 64 මහත් 87, 84

මතට 60 මහත 31, 83

මතු 9, 128, 156 මහ පාය 100

මතුරෙන් 99 ———මඩම 102

මද්දල 179, 180, 185 ———වේ 30

මද යුදට 111 ———සෙන් 25,31,87

මඳ 106, 134 මහිම 64

මඳක් 66,97,131,182 මහිමෙන 25

මඳනල 117, 127 මා 5

———පවනින් 186 මාතාවක 10

———මඳිනා 154 මාදඹ 137

මදුර 125 ———නුග 136

මන් 5,38,73,88,143,168. මාපා 88

මන 22,75,105,129,145,158,160. මැ 2,22,35,42,63,78,131,135,

        165,166,167,170,199	      183,  187

———කල් 19,150 මැඩැ 58,140,143,172

———තුට 183 ———ගත 49

———දොළ 152 මැඬි 176

———නඳ 42, 58,80,92,119,148 මැති 88,102

                   149,197	———ගණ 30,88,102

———නෙත් 76 ———වරු 85

———රඟ 48,87,99 මැද දෙස 155

———රම් 94 මැදින් 152

———රමා 109 මැඳුරු 14

———හර 11,13,17,20,76,90,203 මැදෙහි 148

මනා 129, 146, 154, 167, 186 මැනැවි 142

———ලිය 167 මැවු 36

මනෝහර 121 මී අඹ (-මී අඹ) 128

මම් 6 මිණි 135, 177,

මම 72 ———තර 52

මරකත 135 ———තොරණ 150

මරු 172 ———‍තෝඩු 194

මල් 118, 126, 130, 138, 154 මිණින් 14

———රොන් 110 ———මැඳුරුවලැ 16

———තුරු 154 ———මිතුරු 3

———මුතු 138 ———රුව 124

———රැස් 15 ———වර 123

මිතුර 2,9,10,23,103,110,113, ———සස්න 202

   121,124,125,133,136,141	මුල් 81
   144,160,170,171,173,180	මුව 27, 82
   206	මුවරඳ 154

මිතුරු 5,175,202,205,207 මුවෙන් 72

මිතුරු නොවන 207 මුසන් 120

මින් 19,141,191 මුහුදු ගොස 29

මියුරු 14,84,145,174 මුහුළස 165

     207	මුළු 2,3,53,54,83,198,204

මිස(ැ) 26,35,55,60,65,167 මෙ 2,3,5,8,9,11,13,15,17,19,

මිහි 135 20,21,29,30,31,32,33,35,36,

———පා 76,138 37,39,40,42,43,44,45,46,47,

———පිට (පිටැ) 112,135 48,49,50,51,52,53,54,56,57,

———මඬල 42 59,60,61,62,64,65,66,67,6.9

———ලොල් 190 70,71,78,79,83,90,91,100

මිහිසුර 71 102,115,119,134,145,168,

මී අඹ 137 175,187,196,198,202,203,

මුකවෙටි 207 204,205,206,207

මුකුලිත 7, 58 මෙනෙහි 175

මුණය 60 මෙනේ 110

මුත් 4, 31 ———කැරැ 121

මුතුපට 166 මෙරද 9,41

——ලැල් 77 මෙහෙයා 65

මුදු 74 මෙහි 27

මුදුන් 71, 79, 89 මෙ 6, 34, 99

මුදුන 73 මොනර 142, 188, 199

මුදුනත් 80, 86 මොහු 42, 44, 55, 63, 72

මුදුනත 130, 189, 202, 206 මොහුට 61

මුදුනතා 14 ‍ෙමාහොත 45

මුදුනතැ 21, 82 ය (-යැ) 18, 103, 164

මුදුනතෙහි 188 යට 78

මුදුනා 70 යටියෙන් 181

මුදුනැ 97, 134 යත 45, 52, 55, 103

මුදුනින් 160, 165 යති 174

මුදුනින 164 යන (කියන) 2

මුනි 202 යන 3, 21, 39,93,99,103,105,134,

———ගුණ 98 140, 144

———රජුගෙ 170 යනු 118

යමෙහි 96 යුවළෙකැ 190

යව 102, 104, 107,109,140,141 යුවළෙකි 191

යස 25, 52 යෙති 88

———රැස 53 යෙදී 207

———රැසින් 51, 204 යෙහෙන 100, 131, 140

යසස් 205 යොදමින් 36, 84, 147

යසස 58,72,119 යෝනන් 105

යසසින් 54, 93 රකින 82. 174, 202

යහ දසන 127, 140 රකිනා 125

යහපත් 192 රකී 56

යාගන් 105,106, 110, 127, 130 රඟ 2, 41,87,134,156,157,158

යාගන්නැ 101 164,178,179,181,183,185

යාපත් 106 186, 191, 199

යැ 3, 14,18,29,37,39,40,45,46, රඟන 134, 145, 180

     66, 159, 161, 166, 199	රඟනා 142

යැදි (-හට) 151 රඟදෙන 12, 99

යි, 3, 18, 29, 45, 161, 166 රඟදුන් 186

යුග 85, 109,191,192,194,199 ———වහසල 92

   205	රඟා 45, 99

———ඇස් 139 රජ 62

———කෙළ (ැ) 17,46,67,104,198 ———කුමරුවෝ 79

———කන 111 ———නීතිසත 82

———දිටිය 111 ———පහ 27

———පස 194 ———සිරින් 139

———සවනතැ 130 රජු ගෙ 44.45,46,50,54,64,191

යුත් 1,17,70,115,135,137,140, රජුන් 66,91

    174	රටවලෙහි 86

යුත්ත 142 රත් 157

යුත 31, 78,192,193,201,204 ———කළ 60

යුති 27 ———මිණි 157

යුතී 153 රත 135

යුතු, 23,30,73,75,88,93,96,106, ———මිණි 1, 13

   112,117,128,138,159,171,	———තොරණ 18
   176,182,184,187	———වන් 18

යුද 40, 55,94,143 රතු 155

යුදට 172 රද 9, 38, 55, 119

යුර 33, 108, 125 ———හිමි 42

යුරු 77, 112, 194 රදලිය 138

යුවළ 190 රඳන 7,11,30,69,71,104,107,

යුවළෙක් 194 151, 153, 173, 174

රඳනා 31,70,96,143 රිදී 97, 177

රදුගෙ 189, 190 රිවි 46, 80, 120, 174, 198

රදුට 13 ———රස් 140

රන් 14, 73, 97, 188,189 රිසි 120

———කමින් 78 රිසිනි 61

———කොත් 74 රුති 88, 89

———හස 150 රුදු 44, 50, 55, 79, (මහ) 112, 124

———පියුමැ 161 රුදුරු 48

——මිණිකලස් 76 රුපු 4,25,33,41,54,55,119

———රූ 26, 105 රුපුන් 85

රන 149, 155, 162 රුපුරද 42, 58

———ලිය 20 ———නුවර 40

———හස 160 රුවට 66,177

රනාහස 146 රුවන් 197

රනින් 197 ———කරඩුව 123

රඹ 192 ———කොත් 21

රස් 15, 18, 150 ———පබා 77

රස අඳුන් 201 රුවිනි 148

———බස් 9 රුසිරින් 168, 186

රසින 123 රුසිරු 145, 183

රහසපද 64 ———සර 144

රළ 24, 67 රිසිරෙන් 158

———පෙළ 12 රූ 73, 94, 105

රළානේ 132 රූපත් 107

රැකැගත 55 ———සිරි 186

රැකියෙන් 35 රොත්තේ 141

රැගත් 32, 113 රොන 127

රැගන්මින් 117 ලකර 17, 84, 125

රැඟුම් 182, 184, 187 ලකළ 9, 24, 59, 153, 138, 153

———පුද 93 ලකුණෙන් 23, 124

රැගෙනැ 25,36,38,96,118 ලගින් 113

රැඳි 11,14,47,62,70,101,144,173, ලත් 176

     188, 200	ලද 148

රැව් 43 ලදි 200

රැස 43, 205 ලදින 123

රැසක් 182 ලදු 42

රැසි 120 ලඹ 137

රැසින් 78 ලඹාදෙන 77

රැසෙහි 98 ලමඟ 136

රෑරඟ 136 ලමිනි 37

ලස 60 වඩ ව‍ඩා 88

ලිය 138,146,155,167,186,188 වඩවන 77

ලියන් 143 වඩවමින් 140

ලූ 11 වඩවා 2

ලෙටි 172 ‍වඩින් 121, 129, 143, 169

ලෙද 175, 176, 184 ව‍ඩා 105. 177

ලෙදේයා 168 වඩුවා 175

ලෙව් 27 වගින් 129

ලෙවන් (හට) 78 වත් 60, 104, 155, 159, 175

ලෙස (-ලෙසැ) 7, 31, 35, 38, 50, වත 22, 31, 36, 37, 44, 51, 54, 111,

  55, 58, 60, 67, 72, 81, 91, 155	      161
  175, 176, 182, 187, 202.	———සිරි 16

ලෙසට 61, 68, 112, 179, 180 වතළ 24, 59, 67, 119,135,138,

ලෙසි 120 153

ලෙසින් 6, 89, 96, 104 ———කළ 12

         125, 168, 182	වතළේ 119

ලෙසින 2 වති 146

ලෙළ 9, 12, 19, 97,158,190 වතිනි 72

———දෙන 186 වදන් 81, 95

ලෙළවත 61 වදහළ 98, 122

ලෙළෙන 145 වදින 86

ලොබ 148 වදිමින් 93

ලොල් 102, 130, 155, 178 වදිය 61

ලොලාවෙලා 14 වදු 112

ලොව 82, 202, 205 වදින 126

ලොවට 174, 188 වඳිමින 175

ලොවැ 32, 121 වඳු 171

ලෝසැරි 184 වන් 10, 38, 55,78,115,150,156,

වග 186 166, 172, 187

වගැ 19 වන්නි 89

වගළ 135 ———වරු 89

වට 12, 79, 106 වන 9, 26, 71, 96, 100, 139, 162,

වට කැරැ 11 169, 171

වටකැරැ කැරෑ 59 වනගබ 137

වටින් 77 ———ගළ 133

වඩදියක් 87 වනත 31

වඩන 76, 183 වනලිය 186

වඩනා 108 වනසන 4

වඩනේ 98 වනසරන් 147

වඩමින් 91 වනා 151

වනාලිය 146, 167 ———හොත් 171

වනින් 52 වැඳැ (වැඳ) 82, 91, 203

වනුයෙන් 63 වැඳැ වැඳැ 80, 88, 89

වම් 103 වැඳිගණන් 90

වයන 145, 180 වැඳුම් 175

වයි 93 වැන්නැ 134

වයිර 93 වැනි 11, 12, 24. 36, 59, 63, 79, 156

වර 3, 10, 17, 20, 24, 33, 42, 56, 70, වැනුම් 9

   72,75, 95, 96, 158, 174	වැයුමෙහි 101

වරණ 138. 205 වැලැඳැ 120

වරද 182 වැලැඳි 203

වරල් 178 වැලි 112

වරලස 152, 155 ———තල 166, 197

වරලැ 143 ———තලැ 131

වරැ 2, 12, 23 ———මළුයෙන් 112

වරින් වරැ 63 වැස 72

වල් 125 වැසන 117

වලාකුළෙහි 63 වැළ 116

වවන 83 වැළන් 190

වස් 72 වැළැකී 100

වසත 35 විකුම් 31, 56, 62

වසන 8, 30, 50 විකුමට 68

වසමින්......155 විකුමන් 4

වසා (‍ෙරාද) 92 විකුමෙන් 79, 85, 176

වහසල මු. වෙ. 83 විඥාපනය (31 පිටුව)

වළ 141 විට 81, 177

වළානේ 132 විටැ 166, 183

වාර්තා (30 පිටුව) විටින් විට 65

වාසල් 97 විත් 157

වැ (ව) 19,21,44,63,72,81,87,93, විතර 3, 30,63

     95, 98,116,166,187	විතරණ 56

වැජැඹෙන 30, 174, 198 විදහමින 134

වැජැඹේ 38 විදහා 142

වැටැහේ 166 වීදා 134

වැඩ 99 විදැ 147

වැඩැසිට 172 විඳැ 108, 110, 127, 139, 169

වැඩැහිඳ 170 විඳැවිඳැ 154

වැඩි 46, 66, 176 විදි 74, 81

වැදැ (වැද) 18, 21, 40, 41, 44. 67,87, විඳිනා 29

    92, 95, 127,160	විදු 14, 59, 24, 155, 189

විඳු කිඳු 74 විදි 138

විදුලි 61, 173 වුදු 144

විදුලිය 106, 158 වුවන 161, 193

විනා 146, 151 විදු කිඳු 74වුවනතින් 108

විප් 99 වුවනින් 106

———මුළු 81 වුවහොත් 66

විපුල් 51, 101, 139, 196 වූ 2, 9, 74,80,81,199

විමන්තුර 95 වෙඩි 104

විමසා 100, 101 වෙතත් 104

වියත්නු 66 වෙතට 22

වියරණ 84 වෙතැ 35, 96,104,116,191

වියො (දුක්) 35 වෙති 13

විරිදුන් 41, 68, 79 වෙද 99

විරුදු 59, 84 වෙන් 96

විලස් 15, 51, 148 වෙන 26, 167

විලස 12,43,53,54,86,151,167 වෙනේ 110

    171, 181, 185, 193	වෙමින් 2, 96, 106, 161

විලසින් 33, 62,82,111,116,125 වෙමිනි 159

විලෙකි 196 වෙයි 66, 109

වි (-වි) 159 වෙයින් 12

වි (යැ, ය) 39, 43 වෙර 181

විත් 177 වෙරළ 104, 114, 153

විශේෂයක් (31 පිටුව) වෙලඟ 136

විසල් 15, 97, 139 වෙසින් 96

විසිතුරු 18, 73, 75, 76, 182 වෙසෙයි 40

විසින් 66 වෙසෙස් 202

විසින 29, 36 වෙසෙස 50,55,187

විසිරැ 49 වෙසෙසින 182

විසිරි 181 වෙසෙසින් 62,175

විසු 51 වෙහෙරට 169

විසුරන 182 වෙහෙස 44

විසුළ 15, 152, 188 වෙහෙසිනි 45

විහඟ 128 වෙළෙව් 128

විහරණින් 174 වේ 27, 35, 45, 148

විහිඟුම් 126 ———මඟැ 23

විහිදු 124 වොරඳ 38

විහිදෙන 62 වොරඳන 69,73,75,78,159,190

විළි 19, 21 වොරැඳි 74, 147

විළියෙන 156 වොරැඳෙන 123.126

වී 50 ශ්රෙවනය 34

ශ්රී 34 සන්සුන් 78

සක් 174 සප් 170

සකම් වීදිය 81 සපිරි 125

සකි 2, 99,118,131,204 සපිරුණු 22, 175

———සඳ 152 සපු 142

සග 173 සපුර (-කළ) 205

———සිරි 173 සපුරා 91,110,152

සඟවන 63 සබඳ 6,93,94,98,102,106,

සහළ 174, 190, 198 120, 130,149,203

සත් 32 සබයට 91

———ලොව 202 සබර 136

සත 27,31,35,37,39,193 සබවස 56

සතන් 82,191 සබාමඬුයෙහි 71

සතන 107 සම 66

සතර 23, 30 සමඟ 87

———පද 103 සමඟින් 126

———වැනි 56 සමත 31, 119, 201

සතරෙහි 187 සමන් බහදුරු 8

———විදි 95 සමර 23, 59

සතුටු 145 ———සමර 144

සතෙහි 179 සමස්ත 34

සතොස 50, 77, 91, 99, 110 සමුදුර 193

සතොසින් 118, 132, 163 සමුදුරට 87

සතොසින් 134 සමා 109

ස‍ෙතාසිනා 129 සයුර 15, 67, 83

සදහස 60 සයුරට 86

සදමින 206 සයුරත් 104

සදිසි 1,9,26,109,138,178 සර 105,110,144,173

සඳ 1,2,9,18,33,36,78,90,98, සරණ 205

   102,112,125,152,175,176	සරති 20, 147
   184, 187,202,203,205	සරන්දමා 183

———කැන් 11 සරන 18,79.149,174,191

වලා පෙළ 45 සරනා 23, 146

සඳිනි 129 සරල් 178

සඳුන් 127, 169 සරසියදින 98

———හර 86 සරි 56,61,156,162,179

ස‍ඳේයා 168 සරු 174

සන් 76, 165, 169 සරොසින 172

සල් 138 සැපසේ 57

———පිල් 15, 138 සැම 32, 176

සලකමින් 45 සැරද 1

සලන 185 සැරැයි 177

සලෙළු 161 සැවුල් අස්න 207

———සැලෙළන් 26 සැළ (කර,කරව) 203, 204, 205

සලෙළුන් 17, 18, 22, 148 සැළඹ 137

සව් 26,37,43,91,92,176 සිට 176

    191, 195	සිටැ 99.177,203

———ඉසුරු 9 සිටි 22, 93,132.160

———සිරි 7 සිටි ත් 82, 87

සවන් 5, 9 සිටිති 25, 79,80,85,86,89

සවන 194, 202 සිටින 69, 105, 148

සස් 129 සිටිනා 87, 103

සස්න 202 සිටිය 109

සසඳ 106 සිටියෙන් 62

සසල 71 සිටු 88

සසොබන 182 සිත් 28. 104, 157

සසොබා 158 සිත 21. 35, 36, 91, 125, 166

සහ 4,26,58,82,83,89,100,110 සිතට 166

   153,157,161,169,176,206	සිතැ 102

සහතුරු 119 සිතා 14

සහසකර 114, 187 සිතින් 2.16,175,178

සළු 181 සිතින 172

සා 173 සිතු 57,93,107,116,154,180

———මඬුලු 106 සිතෙනු 40

සාමන්ත 34 සිතෙහි 91

සාමුවන 140 සිඳු 55

සැක 18, 115 සිඳුවර 138

සැකයෙන් 161 සිඳුවර 138

සැටිය 111 සි‍ඳෙන 46

සැඩ 165, 172 සිනිඳු 36,37,70,74,125

සැත්ත 142 සිපත් 62

සැතැපී 131, 140 සිපත 59

සැතැපුණේ 62 සිය 2, 25, 56, 174

සැදී 1,14.76,91,112,114,125,128 ———කිරණින් 121

    152, 188, 200	———ගණනින් 76

සැදු 56 ———දහස් වර 61

සැව 2 සියන 20

සැපත් 32 සියපත් 159

සැපත 31, 35 ———බස

සියලු 62 සුභු 97

සියුම් 174 සුද්ද 180, 185

සිර 42,181,188,204 සුදී 207

සිරසෙහි 188 සුදු 27, 54, 74, 112, 131

සිරි 10,19,31,32,43,69,75,91,92, සුන් 47

   97,114,132,135,151,153,164	සුනිමල් 78,178
  165,175,189,190,192,198	සුනිමල 41,127,141,176,196
  200	සුනිල් 52, 148

සිරිත් 89 සුපිපි 110

සිරිතින් 177 සුපිරිසුදු 70, 71, 78, 131

සිරින් 46, 52, 54,75,97.177,207 සුපිහිටි 69,103

සිරින 105 සුපුන් 18, 78, 83, 188

සිරිනි 20, 76, 125, 144 සුපුල් 16, 133

සිරිසර 9, 138,160,162, 173,188, සුබ 99, 206

     203	සුබද 98

සිරිපද 79, 176, 202 සුබෝදය 180

———ලස 8 සුමට 112

———ලසිනි 126 සුමන (සු මන) 202

සිරිමත් 192 සුර 118. 189, 190,191

සිරිමත 19, 40 ———ගුරු 98

———මුවෙන් 122 සුරත (සු රත) 48

සිරුරු රැසින් 118 සුරනර 62

සිරෙකැ 113, 154 ——නරන් 193, 201

සිල් 174 ——රජු 202

සිලි‍ටි 199 ——රඳ 126, 197

සිලිල් 15 ——රදු ගෙ 199

සිලිලැ 158 සුලකළ 2,12,14,96,123,176,192,

සිවු (පිරිසුදු සිල්) 123 197

———වේ 81 සුවඳ 127, 154

———සයුර 42 සුවන් 188

———සැටකලා 71 සුවිපුල් 102

සිසි 188 සුවිසුළ 9

———වත් 159 සුසදමින 116

———කැන් 83 සුසදා 190

සිසිරකර 125, 204 සුසුමෙහි 29

සිහ 207 සෙ 10,28,133,176

සිහිල් 139, 196 සෙතට 81

සිහිකැරැ 98 සෙද 44,49,160

සිළු 1 සෙදු 55

සිකර 127 සෙන් 4, 25,29,104,202

සිමැඳුරු 16 සෙනඟ 24, 87

සෙනෙවි 88 හැම 10,17,20,24,42,46,56,70,

සෙබෙහි 100 72,75,81,96,97.100,159,174,

සෙමෙර 78, 125 175, 184, 202, 203

සෙවණ(ැ) 53,128,176 ———තන් 67

සෙවු 156 හැරැ 42,101,119,156

සෙවුන 202 ———ගෙනැ 169

සෙවුනා 76, 200 හැල් 129

සේ 2,10,57,78,107,150 හැලි 78

සේනානායක 85 ———සිරි 164

සේසත් 53,181 හැසිරෙති 16

සේසතෙයි 78 හිඳිමින 139

සොඳ 18, 78,79,97,107,102,128, හිඳුවත 48

      130, 203	හිම් 94

‍ෙසාඳට 16,21,38,84,108,139, හිමි 30,36,39,40,56,61,80,

     185,189,191,199,207	   123,131,170,171,172,174

සොබන 29,36,45,46,51,65,82, හිරු 121,131, 194

    131,140,148,185,190,192	හිස 43
    194,206	හිසින් 27

‍ෙසාබමන් 62,67,163,165,168 හුණු 12,112,152

සොර 136 හෙන 78, 160, 164

‍ෙසාවින් 35 හෙබි 52, 189, 192

හත (නකත) 98 හෙළ 54, 74, 112, 166, 181

හමන 110, 127, 169 හෙළන 29, 180

හමනා 108 හෙළිකැරැ 118

හමා 117 ———කළ 78

හය 24,29,65 හෙළු 84

හර 33,41 හොත් 109

හරණ 11 හොබන 174

හස 146, 157 හොබවන 77

හසර 187 හෝ 6,89,139

හසරද 2 ළ 105, 202

හසළ 57, 59. 101 ———පෙම් 96

හසළෙන් 55 ———හිරු 194

හසුන් 8, 206 ළකල් 16. 101,133.196

හළ 54,57.152,165 ළඟැ2,99

හළුකළ 50 ළද 2,75

හා 52 ළන්දු 22

හැකි 55,171 ළඳ 161

හැඟ 2, 161 ළඳුන් 78

හැඳ 178 ළෙන් 94්ර2

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පොදු_නම්&oldid=4132" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි