Jump to content

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-ජයවර්ධපන පුර වර්ණනා

Wikibooks වෙතින්

ජයවර්ධින පුර වර්ණැනා.


5 තු නු රුවනෙහි බැති පෙම් තර සත නිතො ර

උ නු නොව යුත් පහ දද බිහිදොර පත ර

ම නු කුල මුදුන් නිරිඳුන් රඳන හැම ව ර

ද නු ම මිතුර ජය වද්දන පුර පව ර


ප: යො:- තුනුරුවනෙහි තර බැති පෙම් සත තිතොර උනු නොව යුත් පහ දද බිහිදොර පතර මනුකුල මුදුන් නිරිඳුන් හැමවර රඳන ජයවද්දන පුර පවර ම මිතුර ‍දනු.


ප: ග: ස:- තුනුරුවනෙහි, ත්රිතවිධ රත්නයෙහි; තර, ස්ථිර වූ; බැති පෙම්, භක්ති ප්රෙ-මයෙන් යුක්ත වූ; සත, ජනයන් ගෙන්; නිතොර, නිරන්තරයෙන්; උනු නොව, ඌන නොව; යුත්, යුක්ත වූ; පහ, ප්රාිසාදයන්ගෙන් ද; දද, ධ්වජයන්ගෙන් ද; බිහිදොර බිහිදවාරයන්ගෙන් ද; පතර ව්යාිප්ත වූ; මනු කුල, මනුරාජවංශයට; මුදුන් මසතකප්රාිප්ත වූ; නිරිඳුන් (පරාක්රුමබාහු) නරෙන්ද්රදයන්; හැමවර, සියලු කාලයෙහි; රඳන, රඤ්ජමාන වූ; ජයවද්දන පුරපවර, ජයවර්ධවන පුරප්ර වරය; ම මිතුර, මාගේ මිත්ර්ය; දනු, ජානනය කරව.


6 ක ළ සුල කළ හෙළ රුවනින් තුඟු නැබ ළ

ලෙ ල සිලිලෙන් පිරි පිරි වෙත පවුරු දු ල

අ ළ ලන වර කිරණව මත් පහර බ ල

ප ළ කළෙ සළාදී නැගි වට තරහ වැ ල


ප: යො:- හෙළ රුවනින් සුලකළ කළ තුඟු නැබල ලෙල සිලිලෙන් පිරි පිරි වෙත දුල පවුර කිරණව අලලන වර මත් පහර බල සළාදී වට නැගි තරඟවැල පළකළෙ.


ප: ග: ස:- හෙළ රුවනින්, ධවලවර්ණල රත්න‍යන් ගෙන්; සුලකළ, මනා සේ අලඞකාර කරන ලද; තුඟු, උස් වූ; නෑබල, මහත් වූ; ලෙල සිලිලෙන්, ලීලොපෙත ජලය කරණ කොට ගෙන; පිරි, පිරිගියා වූ; පිරි වෙත, පිරි වෙත, පරිඛාව සමීපයෙහි; දුල, උඡ්චලිත වූ; පවුර, ප්රා,කාරය තෙම; කිරණව, කිරි මුහුදු; අලලන වර, ආලොලනය කරන කල්හි හෙවත් කළඹන කල්හි; මත් පහර, මථන ප්රනභාරයාගේ; බල, ශක්තියෙන්; සළාදී, දියපහර අටගැනී; වට නැගි, හාත්පස නැගුණා වූ; තරඟවැල, තරඞගාවලියේ විලාසය පළකළෙ, ප්ර කාශ කෙළේ විය.


7 සො බ ම න් වුවන් නෙත් පියයුරු බැම සස ල

අ ග න න් දිය කෙළිනු දැක මෙහි ගෙදිගු වී ල

ග න ර න් පියුම් නිලුපුල් තිසර බිඟු කැ ල

ද න කැ න් දනිති තොරතුරු ඇසුමෙන් තෙප ල


ප: යො:- සොබමන් වුවන් නෙත් පියයුරු සසල බැම් අඟනන් මෙහි ගෙදිගුවිල දිය කෙළිනු දැක ‍ගන රන් පියුම් නිලුපුල් තිසර ‍බිඟු කැල තොරතුරු තෙපල ඇසුමෙන් දන කැන් දනිති.


ප: ග: ස:- සොබමන්, ශොභමාන වූ; වූවන්, වක්ත්රවයෙන් ද; නෙත්, නෙත්ර යෙන් ද; පියයුරු, පයොධරයෙන් ද; සසල බැම, චඤචල වූ භ්රෑර යුග්මයෙන් ද යුක්ත වූ; අඟනන්, පුරාඞගනාවන්; මෙහි, මේ නගරයෙහි; ගෙදිගුවිල, ගෘහදීර්ඝිකා තඩාගයන් හි; දිය කෙළිනු දැක, ජල ක්රීිඩා කරනු දර්ශගනය කොට; ගන රන්, ඝනකනකමය වූ; පියුම්, පද්මයන් ද; තිලුපුල්, නිලොත්පලයන් ද; තිසර, හංසයන් ද; බිඟු කැල, භාඞග සමූහයා ද සම්බන්‍ධකොට ඇති; තොරතුරු, විශේෂ විභාගයන්; තෙපල ඇසුමෙන්, වචනය ශ්ර වණය කිරීම් මාත්රොයෙන්; දැන කැන්, ජන සමූහයා; දනිති, ජානනයකර ගනිති.


8

කි කි ණි දැලින් ලෙල දෙන මුතු ලැල් සම ග

ගි හි ණි ලකුළු තුගු පහ මුදුන මන ර ග

කි ර ණි නොවිදි සැදි රත මිණි කැරළි අ ග

පැ මි ණි මෙ පුර නුබ මැද හිරු ලහිරු ර ග


ප: යො:- ලෙල දෙන මුතු ලැල් සමග කිකිණි දැලින් ගිහිණි ලකුළු තුගු මනරග පහ මුදුන කැරළි අග සැදි රතමිණි කිරණින් ඔවිදි මෙ පුර නුබ මැද පැමිණි හිරු ලහිරු රග.

ප: ග: ස:- ලෙල දෙන, ලීලොපෙත වන්නා වූ; මුතු ලැල් සමග, මුක්තාලනිකාවන් හා එක් වූ; කිකිණි දැලින්, කිඞකිණික ජාලාවෙන්; ගිහිණි, ගැවසී ගත්තා වූ; ලකුළු, අලඞකෘත වූ; තුගු, උස් වූ; මනරග, මනොහර වූ; පහ මුදුන, ප්රාැසාද මස්තක‍යන්හි වූ; කැරලි අග, ශාඞගාග්ර යන්හි; සැදි, සර්ජිත කරන ලද්දා වූ; රතමිණි කිරණින්, රක්තමාණික්යි රශ්මියෙන්; ඔවිදි, විසිරගියා වූ; මෙ පුර, මේ ජයවර්ධ්න පුරයෙහි; නුබ මැද, නගොමධ්යනයට; පැමිණි, ප්රාිප්ත වූ; හිරු, සුය්ය්යව තෙම; ලහිරු රඟ, බාල සූය්ය්ිය යා හා සමාන වේ.


9

නි ල් මිණි පැහැති තුඟු පහ මිහිඟුති නදි නේ

කු ල් මිත් මෙනෙන් රැවටුණු මැදුරු සිකි කැ නේ

තු ල් ගන ගිගුම් අසමින් නොමද ඇම දි නේ

පි ල් නොම හඹත් දිනිඳුට මුත් උදෑස නේ


ප: යො:- නිල්මිණි පැහැති තුගු පහ මිහිගුනි නදිනේ කුල්මත් මෙනෙන් රැවටුණු මදුරු සිකි කැනේ තුල් ගන ගිගුම් නොම ද අසමින් ඇම ‍දිනේ උදෑසනේ දිනිඳුට මුත් පිල් නොම හඹත්.

ප: ග: ස:- නිල් මිණි පැහැති, නීල මාණික්යල ප්රැභාවෙන් යුක්ත වූ; තුඟු, උස් වූ; පහ, ප්රානසාදයන්හි; මියුඟුනි නදිනේ, මිහිඟු බෙර නාදයෙන්; කුල්මත් මෙනෙන්, ක්රී-ඩා මත්තචිත්තයෙන්; රැවටුණු, මුළාවට පත් වූ; ගන ගිගුම්, මෙඝ ගර්ජනාව; නොමද, බොහෝ‍කොට; අසමින්, ශ්ර්වණය කෙරෙමින්; ඇම දිනේ, සියලු දි‍නයන් හි; උදෑසනේ, ප්රා,තඃකාලයෙහි; දිනිඳුට මුත්, සූය්ය්හඹ යාහට විනා; පිල් නොම හඹක්, පිඤ්ජාවන් ආවතීනය නො කරත්.


10

ම න හ ර පුළු‍ලුකුළු පියයුරු බරන් දැ ක

මෙ හෙ ව ර සියුම් බඹ නොහසළ වනැයි සැ ක

හැ ම ව ර ගනන් මැද පෙදෙසින් නොලැබු සෙ ක

පු ර තු ර සරණ සලෙලුන් බල සකි නොයෙ ක


ප: යො:- මනහර පුළුල් උකුළු පියයුරු බරන් දැක බඹ සියුම් මෙහෙවර නොහසලවනැ යි සැක හැම වරඟනන් මැද පෙදෙසින් අසෙක නො ලැබූ පුරතුර සරණ නොයෙක සලෙලුන් සකි බල.

ප: ග: ස:- මනහර, මනොහර වූ; පුළුල්, පෘථුල වූ; උකුළු, ජඝන ප්රලදේශයන් හා; පියයුරු බරන්, පයොධර භාරයන්; දැක, දර්ශපනය කොට; බඹ, මහබ්රාහ්මයා; සියුම් මෙහෙවර, සූක්‍ෂම වූ කර්මථන්ත විෂයයන්; නො‍හසළවනැ යි, පුරුදුකර නොමැතිය’යි යන; සැක, සංකාව; හැම වරඟනන්. සියල් උත්තමාඞගනාවන් ගේ; මැද පෙදෙසින්, මධ්යහ ප්රනදේශයෙන්; නො ලැබූ, නොම ලද්දා වූ; පුරතුරු, නගරාභ්යයන්තරයෙහි; සරණ, හැසිරෙන්නා වූ; නොයෙක සලෙලුන්, අනෙක සල්ලාල ජනයන්; සකි, මිත්රෙය; බල, අවලොකනය කරව.


11

මෙ පු ර ගනන් තනපිඩු වැනි යොවුනිති රි

එ බ ර සුලා හඬනෙව් නද මෙවුල් සි රි

ප ව ර මොනර කරදඟ වී තම නොස රි

නි ත ර කියන වැනි මිණි නුපුර ගිගි රි


ප: යො:- මෙ පුර, අගනන් තනපිඬු යොවුනිතිරි මෙවුල් සිරි නද එ බර උසුලා හඬනෙව් දඟ පවර මොනර කර තම නොසරි වි මිණි නූපුර ගිගිරි නිතර කියන වැනි.

ප: ග: ස:- මේපුර, මේ නගරයෙහි; අඟනන්, කාන්තාවුන් ගේ; තනපිඬු, පයොධර පිණ්ඩයෝ; යොවුනිතිරි වැනි, යෞවන භාවයෙන් ඉතිරී ගියාක් මෙන් වෙත්. මෙවුල් සිරි නද, මෙඛලාවන්‍ ගේ ශ්රි්යා නාදය; එ බර, ඒ පයොධරයන් ගේ භාරය; උසුලා, දරාගෙන සිට; හඬනෙව්, රාව දෙන්නාක් මෙන් වේ. දඟ, ජඞඝා යුග්මය; පවර, උතුම් වූ; මොනර කර, මයුර ග්රීෙවය; තම තමන්හට; නොසරි වී, සමාන නොවන්නේය යි කියා; මිණි නුපුර, මණි නුපුරයන් ගේ; ගිගිරි, ගිගිරි යන අනුකරණ නාදයෙන්; නිතර, නිරන්තරයෙන්; කියනු වැනි, කියන්නාක් මෙන් වේ.


12

කො ම ල අදර කර සරණත ලපලු ද ර

උ දු ල දසන් කුසුමැති තෙන පල පත ර

ස ලො ල සලෙලු යදි දන මන නඳන ක ර

ල ක ළ මෙ පුර ලිය කප්ලිය වෙනි පව ර


ප: යො:- කොමල අදර කර සරණත ලපලු දර උදුල දසන් කුසුම් ඇති තෙනෙ පතර පල සලොල සලෙලු යදි දන මන නදනකර ලකළ මෙ පුර ලිය පවර කප්ලිය වෙනි.

ප: ග: ස:- කොමල, කොමල වූ; අදර කර සරණත, අධරය, හස්තය, පාදතලය නමැති; ලපලු දර, ලා පල්ලවයන් දරන්නා වූ; උදුල, උජ්වලිත වූ; දසන්, දනතයන් නමැති; කුසුම් ඇති, කුසුමයන්ගෙන් යුක්ත වූ; තෙනෙ, පයොධර නමැති; පතර පල, මහත් ඵලයන් ඇති සලොල සලෙලු, ලොභිතාවයෙන් යුත් සල්ලාල ජනයන් නැමැති; යදි දන, යාචක ජනයා ගේ; මන, චිත්තය; නදනකර, ආනන්‍ද කරමින්; ලකළ, අලඞකෘත වූ; මෙ පුර ලිය, මේ පුරයෙහි වූ කාන්තාවෝ තුමු; පවර කප්ලිය වෙති. ප්රාවර කල්පලතාවන් වැන්නෝ වෙත්.


13

ඇ ති දොර දොර ඉඳුනිල් මිණි රන් තො රණ

පැ ති ර අඳුරු කර හැර පැළඹෙත කි රණ

ති ති රැය සරණ වේ මැද සුරඟන හ රණ

වෙ ති මෙහි බිසරැ දිගැසිය සහ තුටු උ රණ


ප: යො:- දොර දොර ඇති ඉඳුනිල් මිණි රන් තොරණ කිරණ පැතිර අඳුරු ‍කර හැර පැලඹෙත නීති රැය වේ මැද සරණ සුරඟන හරණ මෙහි අබිසරු දිගැසිය තුටු සහ උරණ වෙති.

ප: ග: ස:- දොර දොර, වාරයක් වාරයක් පාසා; ඇති, විද්යානමාන වූ; ඉඳුනිල් මිණි, ඉන්‍ද්රවනීල මාණික්යවමය වූ ද; රන්, ස්වර්ණතමය වූ ද; තොරණ, බහිවාරයන්ගේ; කිරණ, රශ්මිය; පැතිර, ව්යා,ප්තව; අඳුරු, අන්ධාකාරය; කර, ඇති කොට ද; හැර, අන්‍ධකාරය දුරු කොට ද; පැළඹෙත, පැළඹෙන කල්හි; නිති, නිරන්තරයෙන්; රැය, රාත්රිපයෙහි; වේ මැද, වීථි මධ්යයයෙහි; සරණ, හැසිරෙන්නා වූ; සුරගන හරණ, දිව්යාවඞගනාවන් පරාජය කරන්නා වූ; මෙහි, මේ නගරයෙහි; අබිසරු දිගැසිය අභිවාරිකාඞගනාවෝ; තුටු සහ උරණ වෙති, සන්තුෂ්ටිය හා සමග උරණයට ද පැමිණෙති.


14

ත ර පහ අග ලකළ කලදෝ කො තේයා

හ ර ගිරි ගිසින් හුණු සුරගඟ ව තේයා

තොර නොව ලෙලෙන රන් දද පල වෙ තේයා

සු ර ගන එ ගඟ බැස කෙළිතී සි තේයා


ප: යො:- පහ අග ලකළ ‍ක‍ලදෝ කොතේයා තර හර ගිරි ගිසින් හුණු සුර ගඟ වතේයා පල වෙතේයා තොර නොව ලෙලෙන රන් දද එ ගඟ සුරඟන බැස කෙළිති සිතේයා.

ප: ග: පහ අග, ප්රාඟසාදාග්රායන්හි; ලකළ, අලඞකෘත වූ; කලදෝ කොතේයා, කලධෙ‍ෟතශාඞගයන්ගේ; තර, රශ්මිය; හර ගිරි ගිසින්, කෛලාස පර්ව ත මස්තකයෙන්; හුණු, පතිත වූ; සුරගඟ, ආකාශ ගඞඟාව; වතේයා, විස්තීර්ණන වූවාක් මෙන් වේ. පලවෙතේයා, ඡන්දාසන්නයෙහි; තොර නොව, නිරන්තරව; ලෙ‍ලෙන, ලීලොපෙත වන්නා වූ; රන් දද, ස්වර්ණි ධජයන් ගේ විලාසය; එ ගඟ, ඒගඞගාවෙහි; සුරගඟ, දිව්යාරඞගනාවෝ; බැස, අවතීර්ණශව; කෙළිති, ක්රීගඩා කෙරෙත්ය යි; සිතේයා, සිතෙන්නේ වෙයි.


15

ද ළ සි ළු කැ කු ළු කොක වැ ළු දුලු සිරුරු ක ළු

ම ද වෙ ළු කැ කු ළු බි ඟු තැ ළු කන් තලනු ලෙ ළු

රු පු ර ළු ගි ම ළු පි හි කු ළු ගන කුළු එක ළු

ග ජ මු ළු නැ බු ළු සු ල කු ළු මුළු බල යත ළු


ප: යො:- සිළු කැකුළු දළ කොකවැල් උදුලු සිරුරු කළු මද වෙළු කැකුළු බිඟු කැළු කන්තල නීඋලෙළු රුපු රළු ගිම් අළු පිහිකුළු ගනකුළු එකලු මුළු සුලකුළු නැඹුළු ගජමුළු යහළු බල.

ප: ග: ස:- සිළු, වහ්තිශිඛා වැනි වූ; කැකුළු දළ, අභිනව හෙවත් වැඩී‍ගන එන දංෂ්ටා නමැති; කොකවැල්, බලාකාවලියෙන්; උදුලු, උජ්චලිත වූ; සිරුරු, ශරීරය; කළු, කාලවර්ණ් වූ; මද, මදයෙන්; වෙළු, වෙඨනය වූ; කකුළු, කකීශ වූ; බිඟු, භාඞගයන් විසින්; තැළු, තාඩනය කරනලද; කන්තල, කර්ණ ස්ථල නමැති; නීඋලෙළු, ජල උල් ලොලයෙන් යුක්ත වූ; රුපු, ශත්රෑවන් නමැති; රළු ගිම්, රෞද්ර් ග්රීුෂ්මය; අළු, දුරුකළා වූ; පිහිකුළු, ප්රාතිච්ඡන්න වූ හෙවත් ආවරණය වූ; ගනකුළු එකළු, මෙඝකූටයාකාර වූ; මුළු සුලකුළු, සකලාඞගයන් මනාසේ අලඞකාර වූ; තැබුළු, මහත් වු; ගජ මුළු, හස්ති සමූහයා; යහළු, මිත්ර ය; බල, නිරීක්‍ෂණය කරව.


16

ම ද ග ළ වරණ ගළ පළ කළ කුළු පුව ළ

රු පු ඔ ළ මොල ගහළ හළ ලෙල පුරණ තු ළ

නොව හ ළ විරල රළ පෙළ හෙළ දහර ස ළ

ර සු දු ළ ලකළ හය පෙළ බල සකි කොම ළ


ප: යො:- ගළ මද වරණ ගළ පුවළ කුළු පළ කළ ඔළ මොළ රුපු ගහළ හළ පුරණ තුළ ලෙල නොවහළ අවිරල හෙළ දහර සළ රළ පෙළ රසුදුල ‍ලකළ හය පෙළ කොමළ සකි බල.

ප: ග: ස:- ගළ මද, ගලිත වූ මදයෙන් යුත්; වරණ ගළ, වාරණ සමූහයාගෙන්; පුවළ, ප්රෞලඪ වූ; කුළු, කූටයන්; පළ කළ, ප්රණකාශ කළා වූ; ඔළ මොළ, උද්දාම ගුණයෙන් ප්රසචණ්ඩ වූ; රුපු, සතුරන් නමැති ගහළ හළ, කසල‍යන් දුරුකළා වූ; පුර අණ තුළ, නගර නමැති සමුද්රා්භ්යහන්තරයෙහි; ලෙල, ලීලොපෙත වූ; නොවහළ, ප්ර තිවජ්න්න නොම වූ; අවිරල, විරල නොම වූ; හෙළ දහර, ධවලවර්ණ ධාරාවෙන්; සල, චලිත වූ; රළ පෙළ, තරඞග පඞක්තියාකාර වූ; රසුදුල, කිඞකිණිකජාලයෙන් උජ්චලිත වූ; ලකළ, අලඞකෘත වූ; හය පෙළ, අශ්ව පංකතීය; කොමල සකි, කොමළ වූ මිත්රපයා‍ණනි; බල, නිරීක්‍ෂණය කරව.


17

රැඳී රජ මිතුරු මහ සෙන් උවිඳු කිවි ගු රු

සුවිමල් කමල් සර මින් දද දන ඉසු රු

යුතු හරිසඳු තිරිඳු විජයොත් පහ තිසු ‍රු

මෙ ලෙසින් මේ පුරවර පුරදර පුර අයු රු


ප: යො:- රජ මිතුරු මහ සෙන් උවිඳු කිවිගුරු රැඳි සුවිමල් කමල් සර මින් දද දන ඉසුරු හරිසඳු තිරිදු විජයොත් පහ තිසුරැ යුතු මෙ පුරවර මෙලෙසින් පුරදර පුර අයුරු.

ප: ග: ස:- රජ මිතුරු, රාජ මිත්රරයන් විසින් ද; මහ සෙන්, මහ සේනාවන් විසින් ද; උවිඳු, උපෙන්‍ද්රවයන් විසින් ද; කිවිගුරු, කාව්යාළචාය්ය්හ සයන් විසින් ද; රැඳි, රඤ්ජමාන වූ; සුවිමල්, අතිනිර්මිලවූ; කමල් සර, පද්ම තඩාගයෙන් ද; මින් දද, මකරධ්වජයන් ගෙන් ද; දන ඉසුරු, ධනේශ්වරයන්ගේන ද; හරිසඳු, හරිශ්චන්ද්රගයා හා සමාන වූ; තිරිඳු, නරෙන්ද්රහයාගෙන් ද; විජයොත් පහ, වෛජයන්ත නම් ප්රාෙසාදයෙන්ද; තිසුරු, නීති සූරයන්ගෙන් ද; යුතු, යුක්ත වූ; මෙ පුරවර, මේ පුරප්රරවරය; මෙලෙසින්, මෙයාකාරයෙන්; පුරඳර පුර අයුරු, පුරෙන්ද්රෙපුරය කාර විය.


18

දෙසඳුන් සපු මුහුළු සහයුරු වෙ‍ළෙප් ම තු

නද දුන් ගිරා පික සැළ‍ලිහිණි බිඟු යු තු

දුළ නන් කුසුම් රොන්’වුල් වැලිතල දිමු තු

ගෙවුයන් සියන් දැක ඇදගත නො හැකි සි තු


ප: යො:- දෙසඳුන් සපු මුහුළු සහයුරු වෙළෙප් මතු නද දුන් ගිරා පික සැළලිහිණි. බිඟු යුතු දුල නන් කුසුම් රොන් අවුල් වැලිතල දිමුතු ගෙවුයන් සියන් දැක සිතු ඇදගත නො හැක.

ප: ග: ස:- දෙසඳුන්, සුදු හඳුන් සහ රන් හඳුන් ය; සපු, චම්පක ය; මුහුළු, මූනමල් ය; සහයුරු, සහකාර හෙවත් මී අඹ රා යන වෘක්‍ෂයන්ගේ; වෙළෙප් මතු, විටප මස්තකයන්හි; නද දුන්, නාද කරන්නා වූ; ගිරා, ශුකය; පික, කොකිලය; සැළලිහිණි, ශාරිකාය; බිඟු, භාංගය; (යන පක්‍ෂීන්ගෙන්) යුතු, යුක්ත වූ; දුල, ජ්වලිත වූ; නන් කුසුම් රොන්, ‍නාන පුෂ්ප රෙනුයෙන්; අවුල්, ආකූල වූ; වැලිතල වාලුකාස්ථලයෙන්; දිමුතු, දීප්තිමත් වූ; ගෙවු‍යන් සියන්, ගෘහොද්යාවන ශතයන්; දැක, දර්ශදනය කොට; සිතු, චිත්තය; ඇදගත නොහැකි, ඇදගත නොමහැක්කේ වෙයි.


19

සුරපුර මේ පුර දෙ තටුව සව් සිරින් පු රා

මහබඹ මෙර තුලාකර බලනවර කී රා

ලුහුබැවිනෙ’දෙව් පුරරැඳු නෙව සුතෙර සි රා

බට වැනි බරින් දෙරණට මෙ පුර ‍මනහ රා


ප: යො:- මහබඹ සුරපුර මෙ පුර දෙ තටුව සව් සිරින් පුරා මෙර තුලාකර කිරා බලනවර එ දෙව්පුර ලුහුබැවින් සු‍නෙරසිරා රැඳුනෙව් මනහරා මෙ පුර බරින් දෙරණට බට වැනි.

ප: ග: ස:- මහබඹ, මහබ්රෙහ්මයා විසින්; සුරපුර, දිව්යිපුරය හා; මෙ පුර, මේ නගරය ද; දෙ තටුව, තලවය; සව්සිරින් පුරා, සකලෛශ්වය්ය්් යෙන් පූරණය කොට; මහමෙර, මහමෙරු පථිතය; තුලාකර, (තරාදි) දණ්ඩක් කොට ගෙන; ‍කිරා, ප්රපමිතකොට; බලනවර, පරීක්‍ෂාකර බලනා කල්හි; එ දෙව්පුර, ඒ දිව්යා පුරය; ලුහු බැවින්, සැහැල්ලු හෙයින්; සුනෙරසිරා, සුනෙරු පථිත මස්තකයෙහි; රැඳුනෙව්, රඤ්ජිත වූවාක් ‍වැන්න හෙවත් නැවතී පිහිටියා‍ක් වැනි විය; මනහරා, මනොහර වූ; මෙ පුර, මේ නගරය; බරින්, ‍ඓශ්වය්ය්රැඳභාර අධිකත්‍වයෙන්; දෙරණට, ධරණිතලයට; ‍බට වැනි, අවතීර්ණාවූවාක් මෙන් විය.


20

ලෙ සේ පබලු රන් රිදී මුතු මිණි අක ර

ගො සේ පසගතුරු සිවුරඟ සෙන් නිතො ර

වි සේ ස වත් ඉසුරෙන් දිනු අලක පු ර

කෙ සේ වණම් එක මුවකින් සිරි මෙ පු ර


ප: යො:- පබලු රන් රිදී මුතු මිණි අකර ලෙසේ පසඟතුරු ගොසේ සිව්රඟයෙන් නිතොර විසේසවත් ඉසුරෙන් අලක පුර දිනු මෙ පුර සිරි එක මුවකින් කෙසේ වනම්.

ප: ග: ස:- පබලු, ප්රඑවාලය; රන්, ස්වර්ණණය; රිදී, රජතය; මුතු, මුක්තාය; මිණි, මාණික්යතය; (යනාදීන්ගේ) අකර ලෙසේ, ආකරායමාන වූ; පසගතුරු ගොසේ, පඤ්චාඞගික තූය්ය්නු ඝෝෂාවෙන් හා සිව්රඟ සෙන්, චතුරඞගනී සේනාවනේ; ගොසේ, ඝෝෂායෙන්; විසේසවත්, විශේෂත්වයෙන් යුක්ත වූ; ඉසුරෙන්, ඓශ්වය්ය්, කයෙන්; අලක පුර, ආලකනන්‍දාපුරය; දිනූ, ජයග්ර හණය කළා වූ; මෙ පුර, මේ ජයවර්ධදන පුරයෙහි; සිරි, ඓශ්චය්ය්; ුය; එක මුවකින්, එක මුඛයකින්; කෙසේ ‍වණම්, කවරාකාරයකින් වර්ණ නා කරම් ද?


(උ) තවද මේ පුරවරාධිප ප්ර;ණත නාපති මකුටමණිවිරාජිත වරණා රවි‍න්‍දයෙන් විරාජමාන වූ මහරාජාධිරාජයාගේ ගුණ වර්ණිනායෙක, එදා තා කර්ණඋ සාඵල්ය‍ය ලබ.


(උ) තවද, මතුද; මේ පුරවරාධිප, මෙම ජයවර්ධනන පුරයට අධිපති වූ; ප්රණණත නාපති, ප්රදතිෂ්ඨාභවෙෂණය පිණිස අවනත වූ නරශ්රේනෂ්ඨයාගේ; මකුට මණි, ක්රිිටරත්නයන් කරණකොට ගෙන; විරාජිත, බබලන්නා වූ; වරණාරවින්දයෙන්, පාදපද්මයෙන්; විරාජමාන වූ, විශේෂයෙන් බබලන්නා වූ; මහරාජාධිරාජයා ගේ, මහරාජයන්ට අධිපති වූ රාජයා ගේ; ගුණ වර්ණරනායෙක, ගුණ වර්ණ,නාවෙක් වේ.

එද, ඒ වර්ණ නාවෙන් ද; තා, යුෂ්මතා ගේ; කර්ණව සාඵල්යෙය ලබ, කන් ලැබූ ප්ර,යෝජනත්වය ලැබ ගනුව.