Jump to content

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-පරාක්රමබාහු රාජ වර්ණනා

Wikibooks වෙතින්

පරාක්රමබාහු රාජ වර්ණ්නා.


21

ස ත කු ම් බා ගිරියුරු ගුණැති තිරස ර

මෙ න කු ම් බා යොන් පාකළ රුපු සයු ර

බ ද කු ම් බා සරි යදි දන නදන ක ර

පැ ර කු ම් බා නරනිඳු දින මෙ පුරව ර


ප: යො:- සතකුම්බා ගිරියුරු තිරසරු ගුණැති කුම්බා යොන් මෙන රුපු සයුර පාකළ යදි දන නදනකර බදකුම්බා සරි පැරකුම්බා නරනිදු මෙ පුරවර දින.

ප: ග: ස:- සතකුම්බා ගිරියුරු, සතකුම්බා නම් පර්වරතය මෙන්; තිරසර ගුණැති, ස්ථිර සාර ගුණයෙන් යුක්ත වූ; කුම්බා යොන් මෙන, කුම්භයොනිය හෙවත් අගස්ති නම් රුසියා මෙන්; රුපු සයුර, ශත්රැා නමැති සාගරය; පාකළ, පානය කළා වූ; යදි දන, යාචක ජනයා; නඳනකර, ආනන්දකර වූ; බදකුම්බා සරි, භද්රරඝටයාකාර වූ; පැරකුම්බා නරනිදු, පරාක්රොමබාහු නරෙන්‍ද්ර්යා; මෙ පුරවර, මේ පුරප්ර වරයෙහි; දින, ජය ගනීවා.


22

දි න කර කුල’ග මේ නිරිඳු අයුරු පුරඳු රු

ග න තෙද කලඹ දිවයුරු කිරණින් රුදු රු

වෙ න මිහිපල් කල් පුල් නෙතුපුල් අතු රු

දැ න වී කඳුළු පිනිබිදු බලව විසිතු රු


ප: යො:- දිනකර කුල අග පුරඳුරු අයුරු මේ තිරිඳු ගන තෙද කලඹ රුදුරු දිවයුරු කිරණින් වෙන මිහිපල් කල් පුල් නෙත් උපුල් අතුරු කඳුළු පිනි බිඳු දැන වි විසිතුරු බලව.

ප: ග: ස:- දිනකර කුල, සූය්ය් ප වංශයට; අග, අග්ර වූ; පුර ඳුරු අයුරු, පුරෙන්‍ද්රා ය මාන වූ; මෙ තිරිඳු, මේ නරෙන්‍ද්ර යාගේ; ගන, සාන්‍ද්රු වූ; තෙද කලඹ, තෙජ පුඤ්ජය නමැති; රුදුරු, රෞද්‍ර වූ; දිවයුරු කිරණින්, සූය්ය්ඹඳ රශ්මිය කරණකොට ගෙන; වෙන මිහිපල් කල්, අන්යර ශත්රැයමහීපාල කාන්තාවන්ගේ; පුල්, පිපීගිය; නෙත් උපුල් අතුරු, නෙත්රෙ නමැති උත්පලාභ්යගන්තරයෙහි; ‍කඳුළු, වාෂ්ප ජල නමැති; පිනිබිඳු, තුෂාරබින්දුන්; දැන වී, ජනිතකර වූයේවී; විසිතුරු බලව, චිත්රුයක් නිරීක්‍ෂණය කරව.


23

ග න ව ල් ගිරිදුදුළු සෙව්නා විපුල් වන

යු ද ලොල් රදුන් සිළුමල් ගිහිණි ග ල් වන

ම න ක ල් මේ රද සරණත තඹර තු ල් වන

නි ය ම ල් කිළුටු කළ පමණෙකි නිමල් වන


ප: යො:-‍විපුල්වන ගන වල් ගිරිදුදුළු සෙව්නා යුදලොල් රදුන් සිළුමල් ගිහිණි ගල්වන මෙ රද මනකල් තඹරතුල්වන සරණත නියමල් නිමල් වන කිළුටු කළ පමණෙකි.

ප: ග: ස:- විපුල්වන, මහත් වූ; ගන වල්, ඝන වූ වනයන් හා; ගිරිදුදුළු, පථිත දුර්ගපයන්; සෙවුනා, ආශ්රිිත වූ; යුදලොල් රදුන්, යුඩාභිලාෂිරාජයන් ගේ; සිළුමල්, ශිඛාමාලාවන්; ගිහිණි, ගගණ ලෙස හෙවත් බොහෝ සේ; ගල්වන, ශලිත කරවන්නා වූ; මෙ රද, මේ රාජයා; මනකල්, මනොහර වූ; තඹරතුල් වන, තාමරසයාකාර වූ; සරණත, පාදයෙහි; නියමල්, නඛපුෂ්පයන්හි; නිමල් වන, නිර්මයල වර්ණුය; කිළුටුකළ පමණෙකි, ක්ලිෂ්ටභාවයට පත්කළා වූ ප්රරමාණයක් ම වේ.


24

යු ග ත පත සහස පත සිය කිරණ බ ඳු

දි මු ත මොහු තෙද’ග රුපු අගිල විල රු ඳු

දි ග ත දිවෙන යස දුම ගුණ සුවඳ රැ ඳු

මෙ ලොත සරල් වරලස උනඹුවෝ මි ඳු


ප: යො:- යුගත පත සහය පත සිය කිරණ බඳු මොහු දිමුත තෙද අග රුදු රුපු අගිල් ඇවිල ගුණ සුවඳ රැඳූ යස දුම දිගත දිවෙන උන් අඹුවෝ මලොත සරල් වරලස මිදු.

ප: ග: ස:- යුගත, යුගාන්තයෙහි; පත, සම්ප්රාභප්ත වූ; සහස පත සිය, සුය්ය්රල යාගේ; කිරණ බඳු, රශ්මිය වැනි වූ; මොහු මේ රාජයාගේ; දිමුත, දීප්තිමත් වූ; තෙද අග, තෙජස නමැති වග්නිය; රුදූ, රෞද්රා වූ; රුපු, ශත්රැ න් නමැති; අගිල් ඇවිල, අගිල් වනයෙහි ඇවිලී; ගුණ සුවඳ, ගුණ නමැති

සුගන්‍ධය; රැඳු, රඤ්ජිත වූ; යස දුම, කීර්ත ති නමැති ධූමය; දිගත, දිශාන්තයෙහි; දිවෙන, දාවනය වන කල්හි; උන්, ඔවුන්; (ශත්රැයරාජයන්) ගේ; අඹුවෝ, අම්බිකාවෝ; මලොත, පුෂ්පාව ගෘහිත වූ; සරල්, රැළි සහිත වූ; වරලස, කෙශකලාපයන්; මිදූ, මුක්ත කළාහු ය.


25

උ ර ගි ඳු නිහර ගර සුදහර ගහ විය ත

කෙ ‍ලෙ සි ඳු ඉඳු සිඳුරු සිඳුවර නිසිඳු සි ත

පි රි සි දු කරන මෙ තිරිඳු යස රස දස ත

කි රි සි ඳු පැමිණිවර කිතුයුගය සිරි ග ත


ප: යො:- උරගිඳු නිහර හර සුදහර ඉඳු සිඳුරු සිඳුවර නිස ඉඳු සිත මෙ නිරිඳු යස රස දසත පිරිසිදු කරත කිතුයුගය පැමිණිවර කිරිසිඳු සිරිගත.

ප: ග: ස:- උරගිඳු, උරගෙන්ද්රරයාය; නිහර, තුෂාරය; හර, මුක්තාහාරය; සුදඟර, ශේවතාඞගරාගය; ඉඳු සිඳුරු, ශක්ර‍යාගේ හසතිය; සිඳුවර, සින්‍ධුවාර පුෂ්ප (නිකමල්) ය; නිස ඉඳු, චන්‍ද්රගයාය; (යන මේ උත්තම සප්රාරණික අප්රා ණික වස්තූන් මෙන්) සිත, ශුඝ්රන වර්ණර වූ;

මෙ නිරිඳු, මේ නරෙන්ද්රමයා ගේ; යස රස, කීර්තණති නමැති ජලය; දසත, දස දිශාවන්; පිරිසිදු කරත, පරිශුධ කරන කල්හි; කිතුයුගය පැමිණිවර, කෘතයුගය සම්ප්රාිප්ත වූ කල්හි; කිරිසිඳු, ක්ෂීරසාගර‍යාගේ; සිරිගත, ශ්රිුයාග්රදහණය කළේ විය.


26

ලෙව් දන මනැ’ස කරවන සහතොස විපු ල

මෙ තිරිඳු රුවට පරදිනුවට පළමු ක ල

මෙහෙසුරැ දළැ’සගින් කළ බව ගත වික ල

සිතෙනුයෙ ‍ම්දනහට එමයයි සෙතට වූ ල


ප: යො:- ලෙව් දන මනැස විපුල සහතොස කරවන මෙ නිරිඳු රුවට පරදිනුවට පළමු කල මෙහෙසුරු දළ ඇස අගින් ගත විකල කළ බව මදනහට සෙතට මුළ එමයයි ‍සිතෙනුයෙ.

ප: ග: ස:- ලෙව් දන, ලොකවාසි ජනයාගේ; මනැස, සිත් හා නෙත්; විපුල, මහත් සේ; සහතොස කරවන, සන්තුෂ්ටියට පමුණුවන; මෙ නිරිඳු, මේ නරෙන්‍ද්ර්යාගේ; රුවට, රූපයට; පරදිනුවට, පරාජය වීමට; පළමු කල, ප්ර්ථම කාලයෙහි; මෙහෙසුරු, මහෙශ්වරයා විසින්; දළ, ලලාටයෙහි වූ; ඇස අගින්,

සුරු, මෙහෙශ්වරයා විසින්; දළ, ලලාටයෙහි වූ; ඇස අගින්, නෙත්රානග්නියෙන්; ගත ශරීරය; විකල කළ බව, විකාරයට පමුණුවන ලද්දේය යන බව; මදනහට, අනඞගයාගේ; සෙතට ශාන්තියට; මුල, මූලහේතු වූයේ; එමයයි, එයම වේය යි; සිතෙනුයෙ, චිත්තනය වන්නේමැ යි.


27

සවුළු කුල කමලකර දිමුතු දිය නෙ ත

මෙ නර පවර සුනිමල් පැරකු‍මින් යු ත

පසිදු දියත නුවනත යලි නුවණ නෙ ත

මෙ සක් යුවල සපැමිණි සවණත සත ත


ප: යො:- සවුළු කුල කමලකර දිමුතු දියනෙත සුනිමල් පැවතුමින් යුත මෙ නර පවර දියත පසිදු නුවනත යලි නුවණ නෙත මෙ සක් යුවල සවණත සපැමිණි.

ප: ග: ස:- සවුළු කුල, සවුළුනාමරාජකුටුම්බ පරම්පරාව නමැති; කමලකර, පද්මාකාරයට; දිමුතු, දීප්තිමත් වූ; දියනෙත සූය්ය්මැතයා වැනි වූ; සුනිමල්, අතිනිමල වූ; පැවතුමින් යුත, ප්රූවතීනයෙන් යුක්ත වු; මෙ නර පවර, මේ නරශ්රෙ ෂ්ඨයාගේ; දියත, ලොකයෙහි; පසිඳු, ප්රුසිධ වූ, නුවණත, ස්වභාව නෙත්රශය හා; යලි, නැවත; නුවණ නෙත, ප්රීඥා නමැති නෙත්රහය ද යන; මෙ සක් යුවල, මේ නෙත්රය යුග්මය; ස්වණත, ශ්රඳවණානත්රරරයට; සතත, නිරන්තරයෙන්; සපැමිණි, සම්ප්රානප්ත විය.


28

ති ල ක ට තිලක වන් මොහුදිය ඉසුරු ප තා

ති ල ක ට ගෙන කොපුල් ඇඳි ගජ සමින් යු තා

ව ල ක ට වැදි විසල් ගෙන උමයඟන අ තා

සෙ ල ක ට තැඟි තව රකිනෙව් පටන් ග තා


ප: යො:- තිලකට තිලක වන් මොහු දිය ඉසුරැ පතා නිලකට කොපුල් ගෙන ඇඳි ගජ සමින් යුතා විසල් වලකට වැදි උමයඟන අතා ගෙන සෙලකට නැඟි තව රකිනු පටන් ගතා එව්.

ප: ග: ස:- තිලකට, තුන් ලකට හෙවත් ත්රිට සිංහලට; තිලක වන්, තිලකයක් වැනි වූ; මොහු, මේ රාජයාගේ; දිය ඉසුරු, ජය ඓශ්වය්ය්,ි යන්; පතා, ප්රාාතර්ථ නය කොට; තිලකට, නීලකණ්ඨ තෙමේ හෙවත් ඊශ්වර තෙමේ; කො‍පුල් ගෙන, ‍කපොලයන් ග්රටහණය කොට; ඇඳි, අච්ඡාදනය කරන ලද්දා වූ; ගජ සමින් යුතා, හස්ති චර්මොයෙන් යුක්තව; විසල් වලකට, විශාල වනයකට; වැදී, ප්රතවිෂ්ටව; උමයගන, පාථිති දෙවිය; අතා

හස්තයෙන්; ගෙන, ග්ර්හණය කොට; සෙලකට, ශෛලයකට; නැඟී, ආරූඨව; තව, තාපස කර්මගය; රකිනු, රක්‍ෂණය කරනු පිණිස; පටන්, ප්රාශරම්භ වීය්ය්න් ය; ගතා එව්, ග්රරහණය කළාක් මෙනි.


29

කි ර ණි ඳු කුල කමල රණ හස වන් ලකු ළු

මෙ නි රි ඳු උදය ගිරි සැදි මිණි කිරුළු කු ළු

පි රි සි දු ගිර’වරණ පිරි සදිනි නොහකු ළු

නෙ නි රි ඳු සුපුල් කර සියපන් විය මුකු ළු


ප: යො:- කිරණිඳු කුල කමල ලකුළු රණ ගස වන් මෙ තිරිඳු උදය ගිරි සැදි මිණි කිරුළු කුළු නොහකුළු පිරිසිදු හිරවරණ පිරිසදිනි නෙ නිරිඳු සුපුල් කර සියපත් මුකුළු විය.

ප: ග: ස:- කිරණිඳු කුල, සූය්ය්ුල වංශ නමැති; කමල, පද්මයට; ලකුළු රණ හස වන්, අලංකාර ස්වර්ණ හංසයෙකු බඳු වූ; මෙ නිරිඳු, මේ නරෙන්‍ද්ර නමැති; උදය ගිරි, උදය පර්වසතයෙහි; සැදි, සර්ජිත වූ; මිණි කිරුළු, මණික්රීිට නමැති; කුළු, ශිඛායෙහි; නොහකුළු, විහිද ගියා වූ හෙවත් ප්රූස්තරිත වූ; පිරිසිදු, පරිශුධ වූ; හිරවරණ, ශෙවතවජත්රි නමැති; පිරිසඳිනි, පූර්ණ්චන්‍ද්රායා කරණ කොට ගෙන; නෙ තිරිඳු අනෙක නරෙන්‍ද්රියන්ගේ; සුපුල්, සොත්ඵුල්ල වූ; කර සියපත්, හස්ත නමැති පද්ම සමූහය; මුකුළු විය, මුකුලිත වූයේ ය.


30

වැ ර සැරනොයෙක සිවුරඟ සෙනඟ පිරිවැ රූ

පු ර වෙය පත අරා අයිරාවණ සිඳු රූ

ව ර මිණි කිරුළු සහ සිවු සැට බරණ දැ රූ

න ර ලොව පසක් පුරඳුරු සිරි පැයි මෙ වි රූ


ප: යො:- වැර සර නොයෙක සිවු රඟ සෙනග පිරිවැරූ අයිරාවණ සිඳුරූ අරා පුර වෙය පත වර මිණි කිරුළු සහ සිවු සැට බරණ දැරූ මේ විරූ නර ලොව පසක් පුරඳුරු සිරි පැයි.

ප: ග: ස:- වැර සර, වීරා සාර වූ; නොයෙක සිවුරඟ සෙනග, අනෙක වූ චතුරඞගිනී සෙනාව විසින්; පිරිවැරූ, පිරිවරණ ලද්දා වූ; අයිරාවණ සිදුරූ, ‍ඓරාවන නම් හස්තිරාජයාට; අරා, ආරූඨව; පුර වෙය, නගර වීථියට; පත, සම්ප්රාරප්ත වූ; වර මිණි කිරුළු සහ, උත්තම මාණික්යු ක්රීනටයන් සමග; සිව් සැට බරණ, චතුෂ්ටි ආභරණයන්; දැරූ, ධාරණය කළා වූ; මෙ විරූ, මේ වීර තෙමේ; ‍නර ලොව, ‍මනුෂ්යරලොකයෙහි; පසන්, ප්රරත්යමක්‍ෂ වූ; පුරඳුරු සිරි, පුරන්‍දරශ්රී්ය; රැපැයි, ගෙන හැර දැක්වී.


31

ක ර ද ර විරිදු රණ ’ රණ දිලි ලවග බ ඳ

ති ර ස ර සුනෙර සිරි මෙ නිරිඳුගෙ මන න ඳ

පෙ ර ස ර සන තුබු යස දස දිගත ඇ ඳ

උ ර හ ර ගිරය තෙලි මකුලුතු කිරි මුහු ඳ


ප: යො:- කරදර විරිදු රණ අරණ දිලි ලවග බඳ තිර සර සුනෙර සරි මන නඳ මේ නිරිඳුගෙ යස සරසන පෙර දස දිගත ඇද තුබූ තෙලි උර හර ගිරය මකුලුතු කිරි මුහුද.

ප: ග: ස:- කරදර, ක්රෑයරත්‍වයෙන් යුක්ත වූ; විරිදු, සතුරන් ගේ; රණ අරණ, යුධ නමැති ආරණ්යසයට; දිලි, ජ්වලිත වූ; ලවග බඳ, දාවාග්තියක් හා සමාන වූ; තිරසර, ස්ථිර සාර ගුණයෙන්; සුනෙර සරි, මහමරු පර්වවතය වැනි වූ; මන නඳ, මනොනන්දනීය වූ; මෙ ‍නිරිඳුගෙ, මේ නරෙන්ද්රරයා ගේ; යස, කීර්තවතිය; සරසන, පද්මාසනය විසින්; පෙර, පුර්ව්යෙහි; දස දිගත; දශදිශාන්තයෙහි; ඇඳ, ලේඛනය කොට; තුබූ, තබන ලද්දා වූ; තෙලි, තුලිකාව හෙවත් තෙලිකූර නම්; උර හර ගිරය, කෛලාස පර්වනතය වේ; මකුලුතු, අඤ්ජන භාජනය තෙමේ; කිරි මුහුද, ක්ෂීර සාගරය වේ.


32

නූ නා පැළඳි සිරි මොහු තිලිත යස ස ක

ගා නා ස‍දෙහි සුරඟන වෙණ තබා ඇ ක

නා නා දෙස වැනෙන නෙලෙන’තු තිදස රු ක

පා නා වැනි සතොස සලමින් හිස තිසැ ක


ප: යො:- සිරි නූනා, වැළඳි මොහු තිලිණ යස සක සුරඟන වෙණ ඇක තබා ගානා සදෙහි නෙලෙන් නානා දෙස වැනෙන අතු තිදස රුක හිස සළමින් සතොස නිසැක පානා මෙනි.

ප: ග: ස:- සිරි, ශ්රී කාන්තාව; නූනා, අත තොම හැර; වැළඳී, වැළඳ ගත්තා වූ; මොහු, මේ රාජයාගේ; තිලිණ සය සක, ත්යා;ගය හා කීර්ත ති චක්රතය; සුරඟන, දිව්යාහඞගනාවන්; වෙණ, වීණාව; ඇක තබා, ඇකයෙහි තබාගෙන; ගානා ස‍දෙහි, වාදනය කරනා කල්හි; නෙලෙන්, මාරුතයෙන්; නානා දෙස, අනෙක දිශාවට; වැනෙන, චඤවල වන්නා වූ; අතු, ශාඛායෙන් යුක්ත වූ; තිදස රුක, ත්රි,දශ වෘක්‍ෂය; හිස සලමින්, ශීෂී චලනය කෙරෙමින්; සතොස, සන්තුෂ්ටිය; නිසැක පානා වැනි, නිශ්ශඞකිතව ප්රහකාශ කරන්නාක් මෙන් වේ.


33

කි රි සමුදුර වෙණුද සුර වරණ තිදසි ඳු

කි රි හස තිවට කලදෝ ගිර මෙහෙසුරු ඳු

දි රි කර සුලා සිටිනෝ නිතරම පුරු ඳු

ස රි සිරි සතාදෝ යසසට මෙ නරනි ඳු


ප: යො:- කිරි සමුදුර වෙණුද සුරවරණ තිදසිඳු කිරි හස තීවට කලදෝ ගිර මෙහෙසුරුදු පුරුදු නිතරම දිරිකර උසුලා සිටිනෝ මෙ නරනිඳු යසසට සරි සිරි පතාදෝ.

ප: ග: ස:- කිරි සමුදුර, ක්‍ෂීර සාගරය තෙමේ; වෙණුද, විෂ්ණු ද; සුර වරණ, දිව්යෝ වාරණ තෙමේ; තිදසිඳු, ශක්රෂයා ද; කිරි හස, සෙවන හංග තෙමේ; ‍තිවට, මහ බ්ර හ්මයා ද; කලදෝගිර, කෛලාසගිරි පර්වාතය තෙමේ; මෙහෙසුරුදු, මහෙශ්වරයා ද; පුරුදු, පරිවිතව; නිතරම, නිරන්තරයෙන්; දිරිකර, ධෛය්ය්ෙශ උපදවා; උසුලා සිටිනෝ, ධරාගන සිටින්නාහු; මෙ නරනිඳු, මේ නරෙන්‍ද්රියාගේ; යසසට සරි, කීර්‍තතියට සමාන වූ; සිරි, ඓශ්වය්ය්දුතයක්; පතාදෝ, ප්රායර්ථ නා කරගන දෝ හෝ යි, (සැක කළ යුතු)


34

ද ඹ දෙණි අලකපුර වැසි දනිසුරු විල ස

ලොබ වත මෙ රජු වෙත සරසවි සිරි නිවෙ ස

ත ඹ රණ පිවිස වියොවග වනුව සිහිල ස

බ ඹ දියබඳ දෙදෙන විඳිනෝවද වෙහෙ ස


ප: යො:- දඹදෙණි/අලකපුර දනිසුරු විලස වැනි මෙ රජු වෙත ‍සරසවි සිරි නිවෙස ලොබවත වියොවග සිහිලස වනුව තඹර අණ පිවිස බඹ දියබඳ දෙදෙන වෙහෙස වි‍ඳිනෝවද.

ප: ග: ස:- දඹදෙණි, ජම්බුද්රොැණි නමැති; අලකපුර, ආලකමන්‍දා පුරයෙහි; දතිසුරු විලස, ධනේශ්වරයාගේ විලාසයෙන්; වැසි, වාසය කරන්නා වූ; මෙ රජු වෙත, මේ පරාක්රගම බාහු රාජයා කෙරෙහි; සරසවි, සරස්වතී දෙවිය හා; සිරි, ශ්රීාකාන්තාව; නිවෙස, නිවෙස්නය කරනු සඳහා; ලොබවත, ලොහවත් ම; වියොවග, විරහාග්නිය; සිහිලස වනුව, ශීතල වන පිණිස; තඹර, තාම රසයට හා; අණ, ක්‍ෂිරාර්ණනවයට; පිවිස, ප්රිවිෂ්ටව; බඹ, බ්ර හ්මයා හා; දියබඳ දෙදෙන, විෂ්ණු ද යන දෙදෙනා; වෙහෙස විඳිනෝව ද, හිංසා විඳින්නාහු වෙත් ද?


35

මි න් ඉබු කුරු වරා නරසී ගොපලු වෙ ස

වෙ න් හත් මෙ ඇ නන් විකරන් දැක සියැ ස

පි න් වත් අප නිරිඳු වෙත පවති නෙක ලෙ ස

ම න් තොස් වෙමින් වුසු සිරිසඳ ඇම දව ස


ප: යො:- මින් ඉබු වරා නරසී ගොපලු වෙස මේ ඈ වෙන් ගත් නන් විකරන් සියැස දැක එක ලෙස පවතින පින්වත් අප නිරිඳු වෙත ‍මන් තොස් වෙමින් සිරිසඳ ඇම දවස වුසු.

ප: ග: ස:- මින්, මත්ස්ය් වෙශය; ඉබු, කුම වෙ‍ශය; වරා, වරාහ වෙශය; නරසී, නාසිංහ වෙශය; ගොපලු වෙස, ගොපාල වෙශය යන; මේ ඈ, මේ ආදිකොට ඇති; වෙන්, විෂ්ණු විසින්; ගත්, ගන්නාලද; නන් විකරන්, නානා විකාර වෙශයන්; සියැස, ස්වකීය අක්‍ෂියෙන්; දැක, දර්ශනනය කොට; එක ලෙස, එකාකාරයෙන්; පවතින, ප්රසවෘත්තවන්නා වූ; පින්වත්, පුණ්ය වන්ත වූ; අප නිරිඳු වෙත, අපගේ නරෙන්ර් අයා වෙත්හි; මන් තොස් වෙමින්, චිත්ත ප්රීිතියට පැමිණ; සිරිසඳ, ශ්රීවකාන්තා තොමෝ; ඇම දවස, සදාකාලයෙහි; වුසූ, වාසය කළාය.


36

අ ණ තද විකුම් පින් යස තෙද මියුරු බ ණ

නැ ණ බල රුසිරු දප් හිරොතප් මෙත් කුළු ණ

ර ණ දිරි සැදැ දන් සිල් සිහි මෙ ඇ ගු ණ

ග ණ සහ නිපන් මෙ නිරිඳු තුල සල කල ණ


ප: යො:- තද අණ විකුම් පින් යස තෙද මියුරු බණ නැණ බල රුසිරු දප් හිරි ඔතප් මෙන් කුළුණ රණ දිරි සැදෑ දන් සිල් සිහි මෙ ඈ ගුණ ගණ සහ නීපන් මෙ නිරිඳු සල කලණ තුල.

ප: ග: ස:- තද අණ, ස්ථිර ආඥාය; විකුම්, වික්ර මය; පින්, පුණ්ය්ය; යස, කීර්තණතිය; තෙද, තෙජසය; මියුරු බණ, මධුර වචනය; නැණ, ප්රෙඥාය; බල, ශක්තිය; රුසිරු, රූපශ්රීසය; දප්, දපීය; හිරි, (පාපයට) ලජ්ජාවය; ඔතප්, පාපයට හයය; මෙන්, මෛත්රිපයය; කුළුණු, කරුණාවය; රණ දිරි, යුඬයෙහි ධෛර්ය්ලණ ය; සැදෑ, ශ්රුඬාවය; දන්, දන් දීමය; සිල්, සිල් රැකීමය; සිහි, ස්මෘතිය; මේ ඈ ගුණ ගණ සහ, මේ ආදී ගුණ සමූහය සමග; තිපන්, නිපෙන්න වූ; මෙ නිරිඳු, මේ නරෙන්ද්රු තෙමේ; සල කලණ තුල, ශාප කල්ය්ණ වෘක්‍ෂයක් හා සමාන වේ.37

ම හ ත සැපත මොහු ගුණ තෙද පව ස තය

ස ත ත සහස නෙත දෙව් මැති පසව තය

ව ත ත සවත දිතගුරු සොම් බඹ ක ‍තය

ස ම ත මෙ සුර සැක හැර’නත නො සම තය


ප: යො:- මොහු මහත සැපත ගුණ තෙද සැක හැර පවසතය සතත සහස නෙත දෙව් මැති පසවතය වතත සවත දිතගුරැ සොමි බඹ කතය මෙ සුර ‍සමත අන්ත නො සමතය.

ප: ග: ස:- මොහු; මේ රාජයාගේ; මහත, මහත් වූ; සැපත, සම්පත්තිය ද; ගුණ, ගුණය ද; තෙද, තෙජස ද; සැක හැර, ශඞකා දුරු කොට; පවසතය, ප්ර කාශ කරතහොත්; සතත, මහ බ්ර හ්මයා ද; සහස නෙත, ශක්රකයා ද; දෙව් මැති, බෘහස්පති ද; පසවතය, විශ්වකර්මහයා ද; වත් අත, ගණ දෙවියා ද; සවත, ස්කන්ධ කුමාරයා ද; දිතගුරු, ශුක්රදයා ද; සොම්, බුදහු ද; බඹ කතය, සරස්වතීය ද (යන) මෙ සුර, මේ දෙවතාවෝ තුමු; සමත, සමතර්ථූ වෙත්; අනත, අනන්ත නාගරාජ තෙමේ; නො සමත, අසමතර්ථ; වේ.


38

පු ව ත ර සව් සිරින් නර ලොවට පත් මු දුන්

න ඳ ක ර යදි දනන් මෙන් සුරබි නව න දුන්

ම න හ ර බසින් විලසින් හෙබි මෙ නරනි දුන්

අ ව ස ර රැගන් සිරිපා තඹර දී මු දුන්


ප: යො:- පුවතර සව් සිරින් නර ලොවට මුදුන් පත් සුරබි නව නදුන් මෙන් යදි දනන් නඳ කර මනහර බසින් විලසින්, හෙබි මෙ නරනිඳුන් සිරිපා තඹර මුදුන් දී අවසර රැගත්.


ප: ග: ස:- පුවතර, ප්රිසිඬ වූ; සව් සිරින්, සකලෛශ්වය්ය් යන් කරණ කොට ගෙන; නර ලොවට, මනුෂ්යන ලොකයාහට; මුදුන් පත්, මස්තක ප්රාවප්ත වූ; සුරබි, සුරහි ධෙනුව හා; නව නදුන් මෙන්, නව නිධානය ද පරිද්දෙන්; ‍යදි දනන්, යාචක ජනයන් හට; නඳ කර, ආනන්‍ද කර වූ; ‍මනහර, මනොහර වූ; බසින්, වාක් මාලාවෙන් හා; විලසින්, විලාසයෙන් ද; හෙබි, ශොහමාන වූ; මෙ නරනිදුන්, මේ පරාක්ර මබාහු නරෙන්‍ද්රායා ගේ; ‍සිරිපා තඹර, ශ්රීද පාද පද්මය; මුදුන්, මස්තකයෙහි; දී, දානය කොට අවසර ඇරහන්, අවකාශ ග්රමහණය කරන්.39

පෙ ර මුනිඳුන් තමහට කළ ගුණ පව ර

ක ර සඳහන් සුර රද පිදු කිරුළ යු ර

ත ර සර හිව් පහතුරු වොරැදි විසිතු ර

ත ර පතරැති පත රන් මිණි කරඬු තු ර


ප: යො:- පෙර මුනිඳුන් තමහට කළ ගුණ පවර සඳහන් කර සුර රද පිදු කිරුළ යුර තරසර හිවි විසිතුර පහතුරු වොරැදි තර පතර ඇති රන් මිණි කරඬු තුර පත.

ප: ග: ස:- පෙර, පූර්වරයෙහි; මුනිඳුන්, සර්වඅඥයන් වහන්සේ; තමහට, අස්මත්හට; කළ ගුණ, කරන ලද ගුණයෙහි; පවර, උත්තමතාවය; සඳහන්කර, ආවර්ජහජනය කොට හෙවත් සිහි කොට; සුර රද, ශක්රප දෙවෙන්ද්රරයා විසින්; පිදූ, පුදනු ලද්දා වූ; කිරුළ යුර, ක්‍රිටායමාන වූ; තර සර, ස්ථිර සාර වූ හිවි, උස් වූ; විසිතුරු, විචිත්රු වූ; පහතුරු, ප්රානසාදාහ්ය න්තරයෙහි; වොරැදි, විරාජමාන වූ; තර පතර ඇති, රශ්මි සමූහයෙන් විසිර ගියා වූ; රන් මිණි, සවර්ණ මාණික්යව විශේෂයෙන් නිර්මිත වූ; කරඬු තුර, කරණ්ඩාභ්යසන්තරයට; පත ප්රා ප්ත වූ


40

වි හි දා කැලුම් සිත ලෙව් සත නෙත තර ඟ

සු ස දා රඳන හෙළ දිව’ඹර ල සඳ ර ඟ

ඇ ම දා සතන් නඳ කළ නර සුරනු’ර ඟ

ද ළ දා හිමිඳු වැඳ පල ලබ සඟ පව ඟ


ප: යො:- සිත කැලුම් විහිදා ‍ලෙව් සත නෙත තරග සුසදා හෙළ දිවි අඹර ල සඳ රඟ’රඳන නර සුරන් උරඟ සතන් ඇමදා නඳ කළ දළදා හිමිඳු වැඳ සඟ පවඟ පල ලබ.

ප: ග: ස:- සිත කැලුම්, ශෙවත කාන්තිය; විහිදා, විස්තීර්ණශ කොට; ලව් සත, ලොක සත්‍වයන් ගේ; නෙත, නෙත්ර නමැති; තරඟ, තරඞගයන්; සුසදා, සුසර්ජිත කොට; හෙල දිව, සිංහල චීප නමැති; අඹර, ආකාශයෙහි; ල සඳ රඟ, බාල චන්‍ද්රාවකාරයෙන්; රඳන, රඤ්ජමාන වූ; නර සුරන් උරඟ, මනුෂ්ය දිව්යක නාගයන් ගේ; සතන්, සන්තානයන්; ඇමදා, සදාකාලයෙහි; නද කළ, ආනන්‍දය කළා වූ; දළදා හිමිඳු, දංෂ්ට්රා් ස්වාමීන්ද්රතයන් වහන්සේ; වැඳ, නමස්කාර කොට; ‍සග පවග, ස්වර්ගාමපවර්ගජ සම්පත්තීන් සංඛ්යා්ත; පල, පුණ්යා ඵලයන්; ලබ, ප්රරතිලාභය කර.


41

දි න ර ත් න මා වන් තෙද යස කොත් නග න

පැ න ර ත් න මා මිතුරෙන් සෙත් මග මඟ න

ව න ර ත් න මා ලය යුතු උර තුල රඳ න

ව න ර ත් න මා හිමි වඳු සහ මහ සඟ න


ප: යො:- දින රත්නමා වන් තෙද යස කොත් නඟන පැන රත්න මා මිතුරෙන් සෙත් මහ මගන උර තුල රඳන වන රත්න මාලය යුතු මහ සඟන සහ වනරත්න මාහිමි වදු.

ප: ග: ස:- දින රත්නමා වන්, සූය්ය්ුර යා හා චන්‍ද්රඋයා වැනි වූ; තෙද යස, තෙජස හා කීර්තඳතිය නමැති; කොත් නඟන, කෙතුන් ආරොපනය කරන්නා වූ; පැන, ප්රයඥා නමැති; රත්න මා මිතුරෙන්, රත්නමය මහ ප්ර්දීපයෙන්; සෙත් මග, ශාන්ති මාර්ග ය; මඟන, ප‍ෙය්ය්දීපෂණය කරන්නා වූ; උර තල, වක්‍ෂස්ථලයෙහි; රඟන, කෘත්යත කරන්නා වූ; වන රත්න මාලය යුතු, විනය නමැති රන්ත මාලාවෙන් යුක්ත වූ; මහ සඟන සහ, මහ සංඝයා සහිත වූ; වනරත්න මාහිමි, වනරතන මාහිමි ස්වාමීන් වහන්සේ; වඳු, ප්රතණාමය කර.


42

දි ත් රද පිණිස සුර පියුමැයි නමැති ලො ල

ග ත් සිය අතින් කොති’නැන මෙර සිදුරුක ළ

ග ත් තෙද ‍රැසෙව් මහසෙන් දෙව් රදුනු’දු ල

සි ත් ‍සහතොසින් නමදුව දෙනුව මන දො ළ


ප: යො:- සුර පියුමැයි නමැති දිත් රද පිණිස ලොල සිය අතින් ගත් කොනින් ඇන මෙර සිදුරු කළ තෙද රැසෙව් ගත් උදුල මහසෙන් දෙව් රදුන් මන දොළ දෙනුව සිත් සහතොසින් නමදුව.

ප: ග: ස:- සුර පියුමැයි නමැති, පද්මාසුරය යන නාමයෙන් යුත්; දිත් රද පිණිස, අසුර රාජයා ග්ර හණය කරනු සඳහා; ලොල, ලොලතාවයෙන් යුතුව; සිය අතින් ස්වකීය හස්තයෙන්; ගත්, ග්රයහණය කරන ලද; කොතින්, කුන්තයෙන්; ඇන, ඝනනය කොට හෙවත් ඇනලා; මෙර, මේරූ පර්ව්තය; සිදුරු ‍කළ, ඡිද්‍රය කළා වූ; තෙද රැසෙව්, තෙජො රාශියක් වැනි වූ; ගත් උදුල, ශරීරාඞගයෙන් උජ්චලිත වූ; මහසෙන් දෙව් රදුන්, ෂන්මුඛ දිව්යි රාජයාහට; මන දොළ, චිත්තාභිලාෂය; දෙනුව, ඉෂ්ටකරදෙන පිණිස; සිත් සහතොසින්, චිත්ත සන්තෝෂයෙන් යුක්තව; නමදුව, නමස්කාර කරව.


43

දින කර දින හතය සොමි ලදැරි ලගැ තුරු

පන වර නැමද තෙරුවන් සිතිනි පිවි තුරු

සිරි බර මෙ නුවරින් මනරම් ඉටු මි තුරු

සිහි කර යතුරු කර කරණී මෙත් සු තුරු


ප: යො:- දිනකර හතය සොම් ලදැරි ලගැ උතුරු පනවර දින පිවිතුරු සිතිනි තෙරුවන් නැමද සිරිබර මෙ නුවරින් මනරම් ඉටු මිතුරු කරණි මෙත් සුතුරු සිහිකර යතුරු කර.

ප: ග: ස:- දිනකර, සූය්ය්ුර යා; හතය, නක්ෂඋත්රෂයෙහි වූ; සොම්, බුදුහු; ලදැරි ලැහැ, කන්යාරව ලග්නය වී. එහි හෙවත් කන්යි ලග්නයෙහි; උතුරු, උත්තරා න‍ක්‍ෂත්රයයෙහි වූ; පනවර දින, දියවක් දවස්හි; පිවිතුරු සිතිනි, පවිත්ර වූ චිත්තයෙන් යුතුව; තෙරුවන් නමැද, ත්රිදවිධ රත්නය නමස්කාර කොට; සිරිබර, ඓශ්වය්ය්‍ු භාරයෙන් යුත්; මෙ නුවරින්, මේ නගරයෙන්; මනරම්, මනොරම්යෙ වූ; ඉටු මිතුරු, ඉෂ්ට මිත්ර ය; කරණී මෙත් සුතුරු, කරණීය මෙත්ත සූත්රනය; සිහිකර, ස්මරණය කොට; යතුරු ‍කර, යාත්රා්ග්ර හණය කරව.