ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-මාර්ග වර්ණ නා-2

Wikibooks වෙතින්

65 ස ම ද අනග රඟ දෙන වැලි තලා රැ ස

නොම ද නෙරළු තුරු සෙවනතැ මග දෙප ස

ත ස ඳ ලෙසට සැතපී මාවතට බැ ස

නෙතැ’ද වඩන පයියාගල සිරි විල ස


ප: යො:- සමද අනගරග දෙන වැලි තලා රැස මග දෙපස ‍නොද නෙරළු තුරැ සෙවනතැත සඳ ලෙසට සැතපී මාවතට බැස පයියාගල සිරි විලස නෙත ඇඳ ‍වඩන. ප: ග: ස:- සමද, මද හසිතවූ; අනගරඟ දෙන, අනඞගයා නෘත්ය පවත්වන්නාවු; වැලිතලා රැස, වාලුකාතල රාශියෙන් යුත්; මග දෙපස, මාර්ගවය දෙපාර්ශයවයෙහි; නොමද, බොහෝ වූ නෙරළු තුරු, නාරිකෙල වෘක්‍ෂයන්ගේ; සෙවනතැ, ඡායාකුල ප්රවදේශයෙහි; තසඳ ලෙසට, යුෂ්මතාගේ චිත්තානුකූල පරිදි; සැතපී, සන්තර්පණය වී; ‍මාවතට බැස, මහ මාර්ගඅයට අවතීර්ණුව; පයියාගල එනම් ග්රා්මයෙහි වූ; සිරි විලස, ශ්‍රී විලාසය; නෙත ඇද, නෙත්ර යෙහි සංකල්ප රූපයක් කොට ගෙන; වඩන, ගමනය කරන්න.


66 දු ල ය මල් සැරය ‍ලැබගෙන මල් සැ ‍ව්ව

මූ ල ය හිඳ පුලුපු නොපැවති රිවි හ ව්ව

ලොල ය වඩන අසමින් ලිය ගී රැ ව්ව

ප ල ය බලා‍ගන මත්ගොන කල රැ ව්ව


ප: යො:- මල් සැව්ව ලදුය මල් සැරය ලැබගෙන රිවි හව්ව නොපැවති පුලුපු මූලය හිඳ ලොලය වඩන ලිය ගී රැව්ව අසමින් මත්ගොන බලාගෙන කල රැව්ව පලය. ප: ග: ස:- මල් සැව්ව, පුෂ්පචාප‍යාගේ; දූලය, දීප්තියෙන් යුක්ත වූ; මල් සැරය, පුෂ්ප වාණය; ලැ‍බගෙන, ලබාගෙන; රිව් හව්ව, සූය්ය් යුතාපය; නො පැවති, නො පැවතුනාවූ; පුලුපු මූලය; නාලිකෙරලා ශාඛා මූලයෙහි; හිඳ, නිෂණ්ණව; ලොලය වඩන, ලොලතාවය වර්ධනනය කරන්නාවූ; ලිය ගී රැව්ව, ස්ත්රීවන්ගේ ගීතිකා රාවය; අසමින්, ශ්ර්රවනය කරමින්; මත්ගොන, මග්ගෙන නම් ග්රාිමය; බලාගන, නිරීක්‍ෂණය කොට ගෙන; කලරැව්ව, පාරාපතය; පලය, ප්රගයාණය කරව. (35)


67 ආ රා අතය පැන අඹරා මුගුරු හෙ ල

බෝරා මතය නන් දෙඩුමෙන් කල වික ල

පූ රා මතය අඟවන මොළ බබුරු කැ ල

පා රා පතය දකු පෙර මග බේරැඞ ල


ප: යො:- මුගුරු හෙල අතය ආරා අඹරා පැන බෝරා මතය කල විකල නන් දෙඩුමෙන් පුරා මතය අගවන මොළ බබුරු කැල බේරුගල පෙරමග පාරාපතය දකු. ප: ග: ස:- මුගුරු, මුද්ගරයන් හා හෙල තොමරයන්ද; අතය ආරා, හස්තයෙන් ආරූඪ ‍කරගෙන; අඹරා පැන, ආකාශයට පැනලා; බෝ රා මතය, බොහෝ වූ රා මතය හේතු කොටගෙන; කල විකල, කාලය අන්තර්ව්යේ විනාශ කරනු ලබන; නන් දෙඩුමෙන්, නානාවිධ කථාවෙන්; පූ. පානය කරන ලද; රා මතය, රා බීමෙන් වූ මත්තභාවය; අඟවන, ප්රයකාශ කරවන්නාවූ; මොළ, ප්රවචණ්ඩවූ; බබුරු කැල, බර්බර සමූහයා; බේරුහල; එනම් ග්රානමයෙහි; පෙරමග ඉදිරි මාර්ගායෙහිදී; පාරාපතය, කපොත පක්‍ෂිය; දකු, දර්ශ;නය කරව.


68 ර න් තැ ටි අයුරු තුගු පුන් පියයුරු උදු ල

ම ත් අ ටි කරන අගනන් රඟ දෙන ‍ඉපි ල

උ න් සැ ටි බලා සිටි ‍සලෙලුන් නො පැ ඇ ල

බෙන් තොටි ’නෙතර සැතපෙව කාලි කෝවි ල


ප: යො:- තුගු රන් තැටි අයුරු පුන් පියයුරු උදුල මන් අටි කරන අගනන් ඉපිල රඟ දෙන උන් සැටි බලා ඇල නො පෑ සිටි. සලෙලුන් බෙන්තොටින් එතර ‍කාලි කෝවිල සැතපෙව. ප: ග: ස:- තුගු, උස්ව නැගි; රන් තැටි අයුරු, ස්වර්ණර ස්ථාලි වැනි වූ; පුන් පියයුරු, පූර්ණත පයොධරයන් කරන කොට ගෙන; උදුල, උජ්චලිත වූ; මන් අටි කරන, චිත්තාසාව උපදවන්නා වූ; අඟනන්, කාන්තාවන්; ඉපිල, උත්සන්නව; රග දෙත, ‍නාත්ය කරන කල්හි; උන් සැටි බලා; උන්ගේ ආකාරය නිරීක්‍ෂණය කොට; ඇල නො පෑ, අන් අතකට නොම හැරී; සිටි, සිටියා වූ; සලෙලුන්, කාමුක පුරුෂයන්ගෙන් යුත්; බෙන්තොටින්, භීමතීතර්ථර නගරයෙන්; එතෙර, පරතීරයෙහි වූ; කාලි කෝවිල, කාලි දේවතාවිය අධිගෘහිත දේවස්ථානයෙහි; සැතපෙව, සන්තර්ප්ණය වෙව.

(36)


69 එත සඳ රද එ ගුවන ව න වා ස ය ට

අඳුරු රුපුන් වන් සඳ ව න වා ස ය ට

ගොසින් තොසින් බෙම්තොට ව න වා ස ය ට

වදු මිතුරිඳු රෑ දින ව න වා ස ය ට


ප: යො:- සඳ රද එ ගුවන වන වාසයට එත අඳුරු රුපුන් වන වාසයට වන් සඳ බෙම්තොට වන වාසයට තොසින් ගොසින් මිතුරිඳු රෑ දින වන වාසයට වදු. ප: ග: ස:- සඳ රද, චන්ද්ර නමැති රාජයා; එ ගුවන, ඒ ආකාශ නමැති; වන, විරහිනීය කරා; වාසයට, විසීම පිණිස; එත, එන්නා වූ කල්හි; අඳුරු, අන්ධකාර නමැති; රුපුන්, සතුරන්; වන, ආරණ්ය යෙහි; වාසයට, විසීම සඳහා; වන් සඳ, පැමිණියා වූ කල්හි; බෙම්තොට, භීමතීතර්ථය නම් පුරාසන්නයෙහි වූ; වන වාසයට, වනවාස නම් විහාරස්ථානයට; තොසින්, ‍සන්තෝෂයෙන්; ගොසින්, ගමනය‍ කොට; මිතුරිඳු, මිත්රොසත්තමය; රෑ දින, රාත්රි් භාගයෙහි; වන, උවමනා වන්නා වූ; වාසයට, විසීම පිණිස; වදු, ප්රදවිෂ්ට වෙව.


70 එ ව් රිවි ‍හිමි විල් කත කිරණ රන් ප ත

එ ව් කියවන බිගුරැව් වතිනි සිය ප ත

සි ව් දිගිනෙත එ ‍ස‍ිලදෙහි නල සුවඳ යු ත

ය ව් ම මිතුර වැඳ මුනිඳුන් බැතින් සි ත


ප: යො:- රිවි හිමි විල් කත එව් කිරණ රන් පත සියපත වතිනි කියවන එව් බිඟු රැව් සුවඳ යුත නල සිව් දිගින් එන එ ස‍දෙහි ම මිතුර සිත බැතින් මුනිඳුන් වැඳ යව්. ප: ග: ස:- රිවි හිමි, සූය්ය්ින්යා නමැති වල්ලභයා විසින්, විල් කත, තඩාග නමැති කාන්තාවට; එව්, එවන ලද්දා වූ‍; කිරණ රන් පත, රශ්මිය නමැති ස්වර්ණක පත්ර ය; සිය පත වතිති, ශත පත්ර් නමැති මුඛයෙන් කියවන; එව්, කියවන්නාක් වැනි වූ; බිඟු රැව්, භාඞග රාවයෙන් හා; සුවඳ යුත, සුගන්ධයෙන් යුක්ත වූ; නල, මාරුතය; සිව් දිගින්, චතුර් දිශාවෙන්; එන එන්නා වූ; එ සදෙහි, ඒ ප්රාතතා කාලයෙහි; ම මිතුර, මාගේ මිත්රුය; සිත බැතින්, චිත්ත භක්තියෙන් යුක්තව; මුනිඳුන්, සර්වමඥයන්වහන්සේ; වැඳ, ප්රනණාමය කොට; යව්, ප්රියාණය කර.


71 නි ල් ල දු ල ය වන පෙත මුව ගන කෙළි න

වැ ල් ල තු ල ය මුතු රැස තුල මන නඳ න

පු ල් ල දු ල ය කුසුමැති තුරු සුමු සොබ න

නි ල් ල පොළ ය දකිමින් එ පිට යාග න


ප: යො:- නිල්ල දුලය මුව ගන කෙළින වන පෙත මුතු රැස තුල මන නඳන වැල්ල තුලය පුල්ල දුලය කුසුමැති තුරු සුමු සොබන නිල්ල පොළය දකිමින් එ පිට යාගන. ප: ග: ස:- නිල්ල දුලය, නීල වර්ණතයෙන් පවලති වූ; මුවගන කෙළින, මෘග සමූහයා ක්රීැඩා කරන්නා වූ; වන පෙත, අරණ්යූ පඞකතියෙන් යුත්; මුතු රැස් තුල, මුක්තා රාශියක් වැනි වූ; වැල්ල තුලය, වාලුකාතලයන් අතරෙහි; පුල්ල, පිපී ගියා වූ; දූලය, දීප්තිමත් වූ; කුසුමැති, පුෂ්පයෙන් සමලඞකෘත වූ; තුරු සුමු, රුක් සමූහයෙන්; සොබන, ශොභමාන වූ; නිල්ල පොළය, නිල්ල පොල නම් ප්රසදේශය; දකිමින්, දර්ශ,නය කරමින්; එ පිට, ඒ වන පඞකතිය මස්තකයෙන්; යාගන, යාත්රාිග්ර හණය කරන්න.


72 ග ස් බ ඩ සේ උ ස් ඉ ඩ මෙව් ලද ලිය ළු

තොස් ව ඩ ව න ඇ ස් අ ඩ දිටිති කල් මු ළු

‍දො ස් සැ ඩ ම ද බ ස් තු ඩ තුඩ අම එක ළු

ගොස් වැ ඩ කරු කොස් ගොඩ සැතපෙව යහ ළු


ප: යො:- උස් ඉඩමෙව් ගස් බඩ සේ ලිය අළු ලද තොස් වඩවන ඇස් අඩ දිටිති තුඩ තුඩ දොස් මද සැඩ මද අම එකළු බස් මුළු කල් කොස්ගොඩ වැඩ කරු යහළු සැතපෙව. ප: ග: ස:- උස් ඉඩමෙව්, උස් වූ ස්ථානයන් හි මෙන් වූ; ගස් බඩ, වෘක්‍ෂාසන්න වූ; සේ, ඡායාවන් හි; ලිය අළු, ලතාකාරවූ; ලද, තරුණ වූ; තොස් වඩවන, සන්තුෂ්ටීන් වර්ධූනය කරවන්නා වූ; ඇස් අඩ දිටිති, අක්‍ෂින් සම්බන්ධ අර්ධ, දෘෂ්ටියෙන් යුක්තව; තුඩ තුඩ, මුඛයක් මුඛයක් පාසා; දොස් මද, දොෂයන් විරහිත; සැඩ මද, චණ්ඩ ගතිය නොමැති; අම එකළු, අමෘතයාකාර වූ; බස්, වචනයන් පවසන්නා වූ; මුළු කල්, කාන්තා සමූහයාගෙන් යුත්; කොස්ගොඩ, එනම් ග්රා්මයට; ගොස්, ගමනය කොට; වැඩ කරු යහළු, අභිවෘද්ධිදායක මිත්ර ය; සැතපෙව, සන්තර්පිණය කරව.


73 අ යු රු තිසර තන බැද රන් ප ටි න් ප ටි න්

මි යු රු තොපුල් තෙපලන ලිය ක ටි න් ක ටි න්

සොඳු රු සලෙළු මුළු දැක එන ව ටි න් පි ටි න්

මි තු රු වඩින් මනහර වැලි තොටි න් තු ටි න්


ප: යො:- තිසර අයුරු තන රන් පටින් පටින් බැඳ ‍කටින් කටින් මියුරු තෙපුල් තෙපලන ලිය දැක වටින් පිටින් එනසොඳුරු සලෙළු මුළු මනහර වැලි තොටින් මිතුරු තුටින් වඩින්.

ප: ග: ස:- තිසර අයුරු, හංසාකාර වූ; තන, පයොධරයන්; රන් පටින් පටින්, ස්වර්ණි පට්ටයෙන් සජ්ජිත පට්ටවස්ත්ර,යෙන්; බැඳ, බන්‍ධනය කොට; කටින් කටින්, මුඛයක් මුඛයක් පාසා; මියුරු තෙපුල්; මධුර වචන තෙපලන; කථනය කරනු ලබන්නා වූ; ලිය, කාන්තාවන්; දැක, දර්ශ නය කොට; වටින් පිටින්, අවටින් හා දුරින්; එන, එන්නා වූ;‍සොඳුරු, සුන්දර වූ; සලෙළු මුළු, සල්ලාලයන් රැස් වන්නා වූ; මනහර, ‍මනොහර වූ; වැලි තොටින්, වැලිතොට නම් ග්රා මයෙන්; මිතුරු, මිත්ර ය; තුටින් වඩින, ප්රී,තියෙන් ගමනය කරන්.


74 මැ ල ව රිවි රැසින් සිව් මැලි තොප වෙ ර ය

තු ල ව මුතු පලක් මැද නිල් මිණි හ ර ය

ග ල ව සිසිල් සරතැස පැහැර බැහැ ර ය

ලොල ව නොරඳ මහදම්පා මුව දො ර ය


ප: යො:- රවි රැසින් මැලව සිව්මැලි තොප වෙරය නිල් මිණි හරය මැද මුතු පලක් තුලට සිසිල් ‍ගලව සරතැස බැහැරය පැහැර මහදම්පා මුවදොරය ලොලව නොරද. ප: ග: ස:- රිවි රැසින්, සූය්ය්ණි රශ්මිය කරණකොට ගෙන; මැලව, මලානික භාවයට පැමිණි; සිව්මැලි, සුකුමාරවූ; තොප; යුෂ්මතුන්ගේ; වෙරය, ශරීරය; නිල්, නීලවර්ණිවූ; මිණිහරය මැද, මාණික්යන භාරයක මධ්ය:යෙහි; මුතුපලක් තුලවැ, මුක්තා ඵලයකට සමානවූ‍; සිලිල්, සලි‍ලයෙහි ගලව, තිමග්නකොට; සරතැස, ශ්රාමන්තභාවය; බැහැරය, පිටතට; පැහැර, දුරු කොට; මගදම්පා මුවදොරය, මාදම්පා මෝදරය; ලොලව, ලොලත්වයෙන් යුක්තව; නො රද, රැඳි නොම සිටුව.


75 ක ම ලැ ස සමාගම වන සදෙහි සිරි ස ඳ

මු හු ල ස ඉනීගිලි කුසුමෙව් බහුල මැ ද

ග හ රැ ස පෙනෙන ගුවනත සේරැස නො ම ද

අ ද හ ස විලස සැදි තොටගමු වෙහෙර ර ද


ප: යො:- කමලැස සිරිසඳ සමාගම වන ‍සදෙහි මුහුලස ඉනී ඔහු ලමැද ගිලි කුසුමෙව් නො මද සේ රැස් ගහ රැස ගුවනත පෙනෙන අදහස විලස සැදි තොටගමු වෙහෙර රද. ප: ග: ස:- කමලැස, පද්මාක්‍ෂි නම් වූ විෂ්ණුහු; සිරි සඳ, ශ්රී, කාන්තාව හා; සමාගම වන ‍සදෙහි, සංගමය වන කාලයෙහි; මුහුලස, කෙශ කලාපය; ඉනී මිදී යාමෙන්; ඔහු, ඒ විෂ්ණු හුගේ; ලමැද, වක්‍ෂස්ථලයෙහි; ගිලි, ගලිත

වූ; කුසුමෙව්, පුෂ්පයන් පරිද්දෙන්; නො මද, බොහෝ වූ‍; සේ රැස්, ධවල රශ්මියෙන් යුක්ත වූ; ගහ රැස්, තාරකා රාශිය; ගුවනත, ආකාශයෙහි; පෙනෙන, දෘශ්ය මානවන කල්හි; අදහස විලස, අභිප්රාුය පරිද්දෙන්; සැදි, සකල විහාරාංගයෙන් සර්ජිත වූ; තොටගමු වෙහෙර, තීතර්ථැග්රාුම විහාරයෙහි; රඳ, නිවාසග්රවහණය කර.


76 දි ව යු රු පෙ‍ණ පෙනෙන සිඳු උරඟ ගෙළෙ බ ඳ

දි ව යු රු රත මිණෙක සිරිසර පාන ස ඳ

දි ව යු රු සිය නාත දෙවි හිමිඳුන් නැ ම ද

දි ව යු රු මගට වැද යාගන් මිතුරු ස ඳ

ප: යො:- දිවයුරු පෙ‍ණ පෙනෙන සිඳු උරඟ ගෙළෙ බඳ රත මිණෙක සිරිසර දිවයුරු පාන සඳ දිවයුරු සිය නාත දෙවි හිමිඳුන් නමැද දිවයුරු මගට වැද මිතුරු සඳ යාගන්. ප: ග: ස:- දිවයුරු, ප්රවදීපාකාර වූ; පෙ‍ණ, ඵෙණ මාලාවන්; පෙනෙන, දෘශ්ය මාන වන්නා වූ; සිඳු උරග, සාගර නමැති නාගයා‍ ගේ; ගෙළෙ බඳ, කණ්ඨයෙහි බද්ධ වූ; රත මිණෙක, රක්තවර්ණ මාණික්යි රත්නයෙක්හි; සිරි සර, ශ්රීර සාරය; දිවයුරු, සූය්ය්,ැදයා; පාන සඳ, ප්රනකාශ කරන කල්හි; දිවයුරු සිය, සූය්ය්‍ණෙ බන්‍ධවූ; නාතදෙවි හිමිඳුන්, නාථදිව්ය ස්වාමීන්ද්රකයන්; නමැද, නමස්කාරකොට; දිවයුරු මගට, දිවාකර පථයට; වැද, ප්රසවිෂ්ටව; මිතුරු සඳ, මිත්රොනත්තමය; යාගන්, යාත්රා ග්ර හණය කරන්.


77 පෙත් මග දකුණු දිග - රන්තැඹිලි’රන් නරඹා

දුනුකේ කුසුම් රොණ’තුළ - එ තරව යා මො‍ලපුවෙන්.

ප: යො:- දකුණු දිග පෙත් මග රන්තැඹිලි අරන් තරඹා දු‍නුකේ කුසුම් රොන් අතුළ මොලපුවෙන් එතරව යා. ප: ග: ස:- දකුණු දිග, දක්‍ෂිණ දිශායෙහි; පෙත් මග, පිය ගැටදෙස මග; රන් තැඹිලි, ස්වර්ණගසන්තීරමය වූ; අරන්, ආරණ්යෙයන්; නරඹා, අවලොකනය කොට; දුනුකේ කුසුම් රොන්, රාජ කෙ‍තකි පුෂ්ප රේණුන්; අතුල, දතුරණ ලද; මොලපුවෙන්, මොලපුව නම් ඔයෙන්; එතරව, පරතෙරව පැමිණිලා; යා, යාත්රාෙකරව.


78 ලි ය න් කියන ගී විඳ මල් ක ඩි න් ක ඩි න්

ස සි න් සැදුණු වෙල් යා දැක ම ඩි න් ගොඩි න්

ක මි න් ගොදුරු බැස මුං වතු බ ඩි න් උ ඩි න්

සෙ මි න් සිටම සකි මාවේ ක ඩි න් ව ඩි න්


ප: යො:- ලියන් කඩින් කඩින් මල් කියන ගී විඳ සසින් සැදුණු ගොඩින් මඩින් වෙල් යා දැක බැස ගොදුරු කමින් මුං වතු බඩින් උඩින් සෙමින් සිටම සකි මාවේකඩින් වඩින්.

ප: ග: ස:- ලියන්, කාන්තාවන්; කඩින් කඩින්, කාණ්ඩයෙන් කාණ්ඩයෙන් යුතුව; මල් කියන, ප්රඩතිමල්ලව කියන්නා වූ; ගී, ගීතිකාවන්; විඳ, වින්‍දනය කෙරෙමින්; සසින් සැදුණු, ශෂ්යනයන්ගෙන් සැදීගිය; ගොඩින් මඩින්, ගොඩ බිමෙන් හා මඩ බිමෙන් යුක්ත; වෙල් යා දැක, ක්ෂේත්රෙපන්තීන් දර්ශ නය කොට; බැස, භුමියට ‍අවතීර්ණාව; ගොදුරු කමින්, ආහාර ඛාදනය කෙරෙමින්; මුං වතු බඩින්, මුදිගාරණ්යරයන් ආසන්නයෙහි වූ; උඩින්, ආකාශයෙන්; සෙමින් සිටම, ශීඝ්‍ුමතාවයෙන් යුක්තවම; සකි, මිත්රෙය; මාවේකඩින්, මාවේකඩ නම් ප්රයදේශයෙන්; වඩින්, ගමනය කරන්.


79 ල ප් අ ඩු වෙ න් මිස සඳ සදිසි වුවති න

තෙ ප් ක ඩු වෙ න් මෙන් නෙත’ගින් පහර දෙ න

ඔ ප් වැ ඩු වෙ න් ‍ ලිය සරි ලිය දැක සොබ න

සි ප් ක ඩු වෙ න් යා සැතපී යා දස න


ප: යො:- ලප් අඩුවෙන් මිස සඳ සදිසි වුවතින තෙප් කඩුවෙන් මෙන් නෙත් අගින් පහර දෙන ඔප් වැඩු වෙන් ලිය සරි සොබන ලිය දැක සැතපී සිප්කඩුවෙන් යා දසත යා. ප: ග: ස:- ලප් අඩුවෙන් මිස, ලප අඩු වීමෙන් විනා; (අන්යර ලක්ෂ:ණයන්ගෙන්) සඳ සදිසි, චන්‍ද්ර්යා හා සමාන වූ; වුවනින, චක්ක්රයයෙන් යුක්ත වූ; තෙප්, ශක්ති නම් ආයුධයෙන් හා; කඩුවෙන් මෙන්, ඛංගයෙන් ද මෙන්, නෙත් අගින්, නෙත්රාආග්රපයෙන්; පහර දෙන, ප්රෙහාර දානය කරන්නා වූ, ඔප්, කාන්තිය; වැඩු, වර්ධ;නය වූ; වෙන් ලිය සරි, විෂ්ණු භාර්යායෙන ව හා සමාන වූ; සොබන, ශොභන වූ; ලිය, කාන්තාවන්; දැක, දර්ශරනයකොට; සැතපී, සන්තර්පිතව; සිප්කඩුවෙන්, එනම් ග්රාාමයෙන්; යා දසත, ශොභන දර්ශීනයෙන් යුත් මිත්ර ය; යා, ගමනය කරව.


80 සේ පෙ ළි නා සුසැදුණු පොල්වතු කැ ටි ය

සේ පු ලි නා තල එන සත ගැටි ගැ ටි ය

නේ ර ළි නා යන නැව් සමුදුර වැ ටි ය

මී කෙ ළි නා කල වදු උඩුගල්පි ටි ය


ප: යො:- සේ පෙළිනා සුසැදුණු පොල්වතු කැටිය සේ පුලිනා තල සත ගැටි ගැටිය එන සමුදුර වැටිය නැව් නේ රළිනා යන උඩුගල්පිටිය මී කෙළිනා කල වදු. ප: ග: ස:- සේ පෙළිනා, ඡායා පංකතියෙන්; සුසැදුණු, මනාසේ සර්ජිත වූ; පොල්වතු කැටිය, නාලිකෙර උද්යාඩන සමූහයෙන් යුක්ත වූ; සේ පුලිනා තල, ධවල වර්ණක වාලුකා තලයන්හි; සත, සත්වයන්; ගැටි ගැටිය එන, ගැටි ගැටී එන්නා වූ; සමුදුර, සමුද්ර්යෙහි; වැටිය, පෙළගැසී; නැව්, නෞකාවන්; නේ ‍රළිනා, අනෙක තරඞගයෙන් යුක්තව; යන, යාත්රාී කරන්නා වූ; උඩුගල් පිටිය, එනම් ප්රසදේශයට; මී කෙළිනා කල, මධුපයන් ක්රීයඩා කරන්නා වූ කාලයෙහි; වදු, ප්රකවිෂ්ට වෙව.


81 අ ව ර සයුර සරතුර රැඳි ‍සරෙව් ර ත

ප ව ර දිනිඳු වට තම බිඟු රැසෙව් ව‍ ත

ප ව ර අන් ලියන් සසගින් වන තිය ත

එ ව ර ලගින් රත්ගම් මුනිඳු මැදුර ත


ප: යො:- අවර සයුර සරතුර රැඳි රත සරෙව් පවර දිතිඳු වට තම බිඟු රැසෙව් වත පවර අත් ලියන් සසගින් තියත වන එවර රත්ගම් මුනිඳු මැදුරත ලගින්. ප: ග: ස:- අවර සයුර, පශ්විම සාගර නමැති; සරතුර, තඩාගාභ්යසන්තරහෙයි රැඳි, රඤ්ජිත වූ; රත ‍සරෙව්, රක්තවර්ණ‍ පද්මයක් වැනි වූ; පවර, ප්රරවර වූ; දිනිඳු වට, සූය්ය්රක්යා හාත්පස්හි; තම, අන්ධ;කාරය; බිඟු රැසෙව් වත, භෘඞග සමූහයක් මෙන් වන කාලයෙහි; පවර, වල්ලභයන්; අන් ලියන්, අන්යව ස්ත්රීදන් හා; සසගින්, සංසර්ගාය පිණිස; නියත වන, නියම වන්නා වූ; එවර, පූර්ථො ක්ත සන්‍ධ්යාන කාලයෙහි; රත්ගම්, රත්ගම් නම් වූ ග්රා්මයෙහි; මුනි මැදුරත, සර්වනඥ මන්‍දිරාභ්යලන්තරයෙහි; ලගින්, නිවාස ග්රරහණය කරන්.


82 තු ඟු ත ර තරහ අත් යුත් බමර බැම නි ති න්

ඉ ඳු ව ර නුවන යා හස කර තඹර ව ති න්

සි ය ක ර හිමිහු දැක රඟනෙව් විලඹු ම ති න්

ම මි තු ර එ සඳ වඩිනේ මැනවි ගුවන ති න්


ප: යො:- තර තුගු ගරග අත් බමර බැම තිතින් යුත් ඉඳුවර නුවන අයා තඹර වතින් හස කර විල්ලඹු සියකර හිමිහු දැක මතින් නටනෙව් එ සඳ මමිතුර ගුවනතින් වඩිනේ මැනවි.

ප: ග: ස:- තර තුඟු, අතිශයින් උත්තුංග වූ; තරඟ අත්, තරඞග නමැති හස්තයෙන් හා‍; බමර බැම, හෘඞග නමැති භ්රැිලතාවෙන් ද; නිතින් යුත්, නිරන්තරයෙන් යුක්තව; ඉඳුවර, ඉන්දීවරයන් නමැති; නුවන අයා, නෙත්රෙයන් ඇර; තඹර වතින්, තාම රස නමැති වක්ත්රයයෙන්; හස කර, හාස්යත පවත්වමින්; විල්ලඹු, තඩාග නමැති අම්බිකාව; සියකර හිමිහු දැක, සූය්ය්යුකයා නමැති ස්වාමියා දර්ශැනය කොට; මතින්, මත්ත භාවයෙන්; නටනෙව්, නටන්නාක් මෙන් වූ; එ සඳ, ඒ කාලයෙහි; මමිතුර, මාගේ මිත්රියා; ගුවනතින්, ආකාශයෙන්; වඩිනේ මැනවි, ගමනය කිරීම යහපත් වේ.


83 පො ළ ඹා සපිරි සිරි ලක් තුනු ව‍ ගේ යා

නෙ ළු ඹා සුසැදි පුලු පුල් මල් ව‍ ගේ යා

ස සොබා ගොතා හෙලු කෙස් වැටි ‍ර ගේ යා

න ර ඹා පියාසර කර ගිං ග ගේ යා


ප: යො:- පොළඹා සිරි සපිරි ලක් තුනු වගේයා සුසැදි පුල් නෙළුඹා උපුල් මල් වගේයා සසොබා‍ ගොතා හෙලු කෙස් වැටි ර‍ගේයා ගිංග‍ගේයා නරඹා පියාසර කර.

ප: ග: ස:- පොළඹා, ප්රගලොභ කරවන්නා වූ; සිරි, ඓශ්වය්ය්රයායෙන්; සපිරි, සම්පූර්ණස වූ; ලක් තුනු වගේයා ලඞකා නමැති තත්වඞගිය විසින්; සුසැදි, මනාකොට සුසර්ජිත වූ; පුල්, ථුල්ල වූ; නෙළුඹා, ශතපත්ර් හා; උපුල් මල් වගේයා, උත්පල පුෂ්ප වර්ගවයන්; සසොබා, ශොභා සහිතව; ගොතා, ග්රුන්ථනය කොට; හෙළු, ප්රාක්‍ෂිප්ත කරන ලද හෙවත් හෙළන ලද; කෙස් වැටිය රගේයා, කේශ කලාපය වැනි වූ; ගිංගගේයා, එනම් ගංගාව; නරඹා නිරීක්ෂගනය කරමින්; පියාසර කර, පක්ෂ,ප්රාසාරණය කරව.


84 ස රා සොඳින් මහ සයුරත මුළු ල් ලේ

පෙ රා රැගෙන රන් මුතු මිණි සිය ‍ල් ලේ

ස රා තිබූ මෙන් සල්පිල් උදු ල් ලේ

පු රා මෙසිරි දැක යාගන් ගා ල් ලේ


ප: යො:- මහ සයුරත මුළුල්ලේ සොඳින් සරා රන් මුතු මිණි සියල්ලේ පෙරා රැගෙන සරා තුබු මෙන් උදුල්ලේ සල්පිල් ගාල්ලේ මෙ සිරි පුරා දැක යාගන්.

ප: ග: ස:- මහ සයුරත, මහා සමුද්රා න්තය දක්වා; මුළුල්ලේ, සියලු ස්ථානයන්හි; සොඳින්, යහපත් සේ; සරා සඤචාරය කෙරෙමින්; රන් මුතු මිණි, ස්වර්ණ ය මුක්තාය මාණික්යප විශේෂයන්ය යන; සියල්ලේ, සියලු වස්තූන්; පෙරා රැගෙන බේරා ඇරගෙන; සරා සරසලා; තුබු මෙන්, තිබුවාක් පරිද්දෙන්; උදුල්ලේ, උජ්චලිත වූ; සල්පිල්, ආපණ ශාලාවන්ගෙන් යුත්; ගාල්ලේ ගාලුනාම නගරයෙහි; මෙ සිරි, ය‍ථොක්ත ඓශ්වය්ය්ශාලය; පුරා, සම්පූර්ණගකොට; දැක, දර්ශතනය කොට; යාගන්, යාත්රාය ග්රාහණය කරන්.


85 ස ල ග මි යු රු ස හ ය රු සමතුව න් නේ

ම ල ග බ ම රු පි පි තු රු හිස සැදෙ න් නේ

ම ල ග ල තු රු ස හ තු රු ඉන් කර න් නේ

බ ල ග මි තු රු වි සි තු රු මීරිපැ න් නේ


ප: යො:- සලග මියුරු සහයුරු නේ සමතුවන් තුරුහිස පිපි මලග බමරු සැදෙන්නේ ඉන් මලගල තුරු සහතුරු කරන්නේ මීරිපැන්නේ විසිතුරු මිතුරු බලග. ප: ග: ස:- සලග, ශාලාග්ර ; මියුරු, මයුරයන්ගෙන් ද; යහ යුරු, සහකාර වෘක්‍ෂ; නේ, අනෙකවිධ වූ; සමතුවන්, කොකිලයන්ගෙන් ද; තුරු හිස, වෘක්‍ෂ මස්තකයන්ගේ; පිපි, පුෂ්පිත වූ; මලග, පුෂ්පාග්රහ; බමරු, භෘඞගයන්ගෙන් ද; සැදෙන්නේ, සර්ජිත වන්නේය; ඉන්, ඒ හෙයින්; මලගලතුරු, පුෂ්පලගිත වෘක්‍ෂ ද; සහතුරු කරන්නේ, පුෂ්ප සහිත වෘක්‍ෂ භාවයට පමුණුවන්නේය; මීරිපැන්නේ, (මෙ බඳු ලක්‍ෂණයෙන් යුත්) මීරිපැන්නේ නම් ග්රානමයෙහි; විසිතුරු, විචිත්රලය; මිතුරු, මිත්ර්ය; බලග, නිරීක්‍ෂණය කරව.