Jump to content

ප රෙ වි ස න්දෙශ කාව්ය වර්ණනා-මාර්ග වර්ණ නා-4

Wikibooks වෙතින්

107 නි ල් දු ම් යොන් වැලෙව් ගුම්ගත් මහි ලොලු න

ම ල් ද ම් තුරු වෙළෙප් යුතු වෙළෙමින් හඳි න

පොල් හෙ ම් තැඹිලි පුවකිඟු රඹ වන සොබ න

ව ල් ල ම් බලම ඉඳ සැතපෙමිනි යාග න


ප: යො:- තිල් දුම්යොන් වැලෙව් ගුම්ගත් මිහි ලොලුන වෙලෙමින් හිඳින මල්දම් තුරු වෙලෙප් යුතු පොල්හෙම් තැඹිලි පුවත් ඉඟු රඹ වන සොබන වල්ලම්බලම ඉඳ සැතපෙමිනි යාගන.

ප: ග: ස:- නිල්, නීලවර්ණො වූ; දුම් යොන් වැලෙව්, ධූමයොති පංතියක් හෙවත් වැසි වලාකුළු පේළියක් මෙන්; ගුම්ගත්, ඝොෂා ග්ර;හණය කළා වූ; මිහි ලොලුන, මධු ලොලයන්ගෙන්; වෙලෙමින්, වෙඨනය වෙමින් හෙවත් හාත්පස ගැවසීමෙන්; හිඳින, තිෂීදනය කරන්නා වූ; මල්දම්, මාලා දාමයෙන් යුක්ත වූ; තුරු වෙලෙප් යුත, වෘක්‍ෂ විටපයෙන් සමන්විත වූ; පොල්, නාරි‍ කෙලය; හෙම් තැඹිලි, රන්තැඹිලිය; පුවක්, පූගය; ඉඟු, ඉක්‍ෂූය; රඹ, රම්හාය යන; වන, අරණ්ය්යෙන්; සොබන, ශොභන වූ; වල්ලම්බලම, වල්ලම්බලම නම් වූ ස්ථානයෙහි; ‍ඉඳ, නැවතී; සැතපෙමිනි, සන්තර්පනය වෙමින්; යාගන, යාත්රාැ ග්රණහණය ‍කරගන.


108 මි හි ක ත සුනිල් මුහුලස මෙන් තරව බැ ඳි

ව න පෙ ත මැද කුසුම් සුඹුලක සිරින් සැ දි

සි ය ග ත පැහැ එන සුර කැලට එහි රැ ඳි

ග ම නොත යෙහෙකි මිතුරිඳු සඳ තොසින් යෙ දි


ප: යො:- මිහිකත තරව බැඳි සුනිල් මුහුලස මෙන් වන පෙත මැද කුසුම් සුඹුලක සිරින් සැදි සියගත පැපෑ එන එහි රැඳි සුර කැලට තොසින් යෙදි මිතුරිඳු සඳ ‍ගමනොත යෙහෙකි. ප: ග: ස:- මිහිකත, මිහී කාන්තාව විසින්; තරව, ස්ථිර කොට; බැඳි, බන්‍ධනය කරන ලද; සුනිල්, අති නීලවර්ණ් වූ; මුහුලස මෙන්, ධම්මිල්ලයාගේ විලාසයෙන්; වන පෙත මැද, වන පඞකතිය මධ්ය:යෙහි; කුසුම් සුඹුලක සිරින්, පුෂ්පචුම්බටයකුගේ ශොභාවෙන්; සැදි, සර්ජිත වූ; සිය ගත, ස්වකීය ශරීරයෙහි; පෑ ප්‍රභාව, පෑ ප්රිකාශ කෙරමින්; එන, එන්නා වූ; එහි, ඒ වනයෙහි; රැඳි, නිවාසිත වූ; සුර කැලට, දිව්යත සමූහයා සඳහා; තොසින් යෙදි, සන්තෝෂ චිත්තයෙන් යුක්තව; මිතුරිඳු සඳ, මිත්රොුත්තමය; ගමනොත, ගමන් ප්රායප්ත වුවහොත්; යෙහෙකි, යහපත් වේ.


109 සු රි ඳු න් සදිසි සිළුමිණි කුල සත පාය

දි රි යෙ න් ගිරිඳු සරි යසසින් පිනි පාය

සි රි බ න් තැන් පිහිටි විජයබා නර පාය

සි රි ව න් දෙළෙහි සැතපෙව පිය සත පාය


ප: යො:- සතපාය කුල සිළුමිණි සුරිඳුන් සදිසි දිරියෙන් ගිරිඉඳු සරි යසසින් පිතිපාය විජයබ නරපාය සිරිබන් තැන් පිහිටි සිරිවන් දෙළෙහි පිය සතපාය සැතපෙව.

ප: ග: ස:- සතපාය කුල, සූය්ය්න් වංශයට; සිළුමිණි, ශිඛා මාණික්ය;යක් වැනි වූ; සුරිඳුන් සදිසි, ශක්ර,දෙවෙන්ද්රයයා හා සමාන වූ; දිරියෙන්, ධෛය්ය්සි යෙන්; ගිරි ඉඳු සරි, මහමෙර හා සමාන වූ; යසසින්, කීර්තියෙන්; පිනිපාය, චන්‍ද්රා යමාන වූ; විජයබ නරපාය, විජයබාහු නරේන්‍ද්රවයන්; සිරිබන් තැන් පිහිටි, සිරිය බන්ධනය කළ ස්ථානයෙහි පිහිටියා වූ; සිරි‍වන් දෙළෙහි, ශ්රීස මන්දිනරයෙහි; පිය සතපාය, පක්‍ෂපත්ර සන්තර්පනය කොට; සැතපෙව, සයනව කරව.


110 ප ඟු ර න් සහ සිඟුරු ගැවසුණු සුනිල් අ තින්

ව ගු ර න් නෙන් පවන මල් අසල් වන පෙ තින්

ම ගු ර න් කා නැහැගෙන වනතුරු දියත රු තින්

ප ගු ර න් වෙල් එලිය දැක යන්න වෙන් ප තින්


ප: යො:- පගුරන් සහ සිගුරැ ගැවසුන් සුනිල් අතින්, අසල් වන පෙතින් මල් පවන වගුරන්නෙන් වන අතුරු දියත මගුරන් රුතින් කා නැගෙන පගුරන් වෙල් එලිය දැක වෙන් පතින් යන්න. ප: ග: ස:- පගුරන් සහ , පගුරු වෘක්ෂයන් සහිත; සිගුරු හිඟුරු ලතාවෙන්; ගැවසුණු, ගැවසී ගියා වූ; සුනිල් අතින්, අති නීල ශාඛාවෙන් යුක්ත වූ; අසල් වන පෙතින්, ආසන්න වන පඞක්තියෙන්; මල්, කුසුමයන්; පවන, මරුතයෙන්; වගුරන්නෙන්, විසුරුවාලන හෙයින්; වන අතුරු, වන අන්තරයෙහි; දියක, ජලාන්තරයෙහි වූ; මගුරන්, රොහිත මත්ස්යශයන්; රුතින්, රුචියෙන් යුක්තව; කා නැගෙන, ඛාදනය කොට මතුවෙන්නා වූ; පගුරන් වෙල් එලිය, පඹුරණනම්‍ ක්ෂෙැත්රන ප්රනදේශ‍ය; දැක, දර්ශ නය කොට; වෙන් පතින්, ආකාශ පථයෙන්; යන්න, ගමනය කරන්න.


111 නො ස රු ප් පා කරනුව එන කුරුළු කැ ලා

නො ස ත ප් පා සොලවන ටක පෝරු වැ ලා

ක ස රු ප් පා වෙල කිරිවන් ගොයම් ව ලා

නො ස ත ප් පා යව ඇල් ගෙවිලියන් බ ලා


ප: යො:- නොසරුප්පා කරනුව එන කුරුළු කැලා නොසතප්පා ටකපෝරු වැල සොලවන කසරුප්පා වෙල කිරිවන් ගොයම් ‍වලා නොසතප්පා ඇල් ගෙවිලියන් බලා යව. ප: ග: ස:- නොසරුප්පා කරනුව, (අස්වැන්න) අසාරුප්යය කරලීම හෙවත් පාළු කරනා පිණිස; එන, එන්නා වූ; කුරුළු කැලා, පක්‍ෂි සමූහයා;

නොසතප්පා, සන්තර්පණය වීමට අවකාශ නොම දී; ටකපෝරු වැල, ටක යන අනුකරන ශබ්දය උපදවන පෝරු පේළිය; සොලවන; චාලනය කරවන්නා වූ; කසරුප්පාවෙල, කසරුප්පාවෙලනම් ප්රපදේශයෙහි; කිරිවන්, කිරි වැදී තිබෙන්නා වූ; ගොයම් වලා, ශෂ්යාදකුලස්ථානයන්හී; නොසතප්පා, සන්තර්පණයට නොම නැවතී; ඇල්ගෙවිලියන් බලා, ශාලි ගොපිකාඞගනාවන් ‍පමණක් නිරීක්‍ෂණය කොට; යව; ගමනය කරව.


112 බි ගු බ ට ක ල ට තඹරට සුවඳට රොන ට

මු තු ප ට ලෙ ස ට සැදි වැලිපිට දෙන දව ට

ලි ය දු ට නො සි ට සහතුට නෙතට සැපත ට

එ ම වි ට ම ග ට බැස යව මහතොට ගම ට


ප: යො:- රොනට සුවඳට බිඟු තඹරට බට කලට මුතුපට ලෙසට සැදි වැලිපිට දවට දෙන ලියදුව නෙතට සැපතට නොසිට එම විට මගට බැස මහතොට ගමට යව. ප: ග: ස:- රොණට, පුෂ්ප රෙණුන්ගේ; සුවඳට, සුගන්ධසය පිණිස; බිඟු, භෘඞගනයන්; තඹරට, තාමරසයට; බට කලට, පැමුණුනා වූ කාලයෙහි; මුතුපට ලෙසට, මුක්තාපට්ටවිලාසයෙන්; සැදි, සර්ජිත වූ; වැලිපිට, වාලුකාතල මතුයෙහි; දවටදෙන, දැවටෙන්නා වූ; ලිය, කාන්තාවන්; දුට, දර්ශකනය වුවහොත්; නෙතට, නෙත්රටයට අයත්; ‍සැපතට, සම්පත්තිය පිණිස; සහතුට, සන්තුෂ්ටිය වසඟව; නොසිට, නොව නැවතී; එම විට, ඒ කාල‍යෙහි; මගට බැස, මාර්ගයයට අවතීර්ණටව; මහතොට ගමට, මහතීර්ත ග්රා,මයට; යව, ගමනය කරව.


113 කා ල ම දෙටුන් හා දළයන් ඉඳ තිතො ර

කු ල ම නැතිව දොස් පිරිසිඳින බැවග ර

සී ල ම සිහිල් පිරිගේ මැදුරත් සොඳු ර

පා ල ම යෙහෙන් සැතපී යන්න ම මිතු ර


ප: යො:- කාලම දෙටුන් හා දළයන් තිතොර ඉඳ කුලම නැතිව බැවහර දොස් පිරිසිඳින පාලම සීලම සිහිල් පිරි සොඳුරු හේමැදුරත් යෙහෙන් සැතපී ම මිතුර යන්න. ප: ග: ස:- කාලම දෙටුන් හා, කාහළ ජ්යෙරෂ්ඨයන් හා; දළයන්, ධුරයන්හි නියුක්තයන්ද; නිතොර, අනවරතයෙන්; ඉඳ, ඉඳගෙන; කුලම නැතුව, කුතුහලභාවය විරහිතවම; බැවහර, ව්යකවහාරතීර්ණගයෙන්; දොස්,

දෝෂයන්; පිරිසිඳින, විනිශ්චය කොටලන්නා වූ; පාලම, සෙතු මස්තකයෙහි වූ; සීලම්, ස්වභාවයෙන්ම; සිහිල්, අති සීතලත්වයෙන්; පිරි, පූර්ණො වූ; සොඳුරු, සුන්‍දර වූ; හේමැදුරත්, සෙතුමන්දිරාභ්යතන්තරයෙහි; යෙහෙන්, සැප‍ සේ; සැතපී, සන්තර්පනය වී; ම මිතුර, මාගේ මිත්රවය; යන්න, ප්ර්යානය කරන්න.


114 දෙ තෙ ර මුහුළු ‍සල් දොඹ පුල්වලා අ ගින්

නි තොර සිපිරි සිහිලඹ නිල්වලා ර ගින්

වැ ති ර කෙළින මත් ගජ නිල්වලා ග ගින්

එ ත ර පියාසර කර නිල්වලා ම ගින්

ප: යො:- දෙතෙර පුල් වලා අගින් මුහුළු සල් දොඹ නිල්වලා රගින් නිතොර සපිරි සිහිලඹ වැතිර මතගජ කෙලින නිල්වලා ගඟින් එ‍තර නිල්වලා මගින් පියාසර කර. ප: ග: ස:- දෙතෙර, උභය තීරයෙහි; පුල් වලා, මනාව පිපී ආකූලව ගිය; අගින්, මස්තකයෙන් යුක්තවූ; මුහුළු, වකුලය; සල්, ශාලය; දොඹ, පුන්නාගය; යන වෘක්‍ෂයන් ගෙන් යුත්; නිල්වලා රගින්, නීල වලාහකාකාරයෙන්; නිතොර, තිරන්තරයෙන්; සපිරි, සම්පූර්ණ;වූ; සිහිලඹ, ශීතල ජලයෙහි; වැතිර, වැතිරී ඉඳ; මත ගජ කෙළින, මත්ත හස්තීන් ක්රීලඩා කරන්නා වූ; නිල්වලා ගඟින්, එනම් ගංගාවෙන්; එතෙර, පර තීරයට; නිල්වලා මගින්, නිල්වලාකුල් සහිත ආකාශ මාර්ග යෙන්; පියාසර කර, පක්‍ෂ ප්ර්සාරණය කරව.


115 මි පා සෙවන සිරිපා සර සැරුණ පෙ මා

මා පා විරබා කැරවූ නමින් ත මා

මා පා පටන් වැද එතනින් මිතුර තු මා

තා පා සතපමින් ‍යාගන් නිවා ගි මා

ප: යො:- මීපා සිරිපා සර සෙවන පෙමා සැරුණ වීරබා මාපා’තමා නමින් කැර වූ මාපා පටන් වැද එතනින් මිතුරු තුමා තා පා සතපමින් ගිම් නිවා යාගන්. ප: ග: ස:- මීපා, පරාක්රනම විජයබා යන නරෙන්‍ද්රනයන්ගේ; සිරිපා සර සෙවන, ශ්රී පාද පද්ම ඡායාවෙහි; පෙමා, ප්රේ මයෙන්; සැරුණ, හැසුරුනා වූ; වීරබා මාපා වීරබාහු මහ ආදිපාදයන් විසින්; තමා නමින් ස්වකීය නාමයෙන්; කැර වූ, කරවනලද්දා වූ;‍ මාපා පටන් වැද, මාපා පටුනට ප්ර්විෂ්ටව; එතනින්, එම ස්ථානයෙන්; මිතුරු තුමා, මිත්රොනත්තමයා; තා, යුෂ්මතාගේ; පා සතපමින්, පාද සන්තර්පනය කෙරෙමින්; ගිම් නිවා, ග්රීරෂ්ම තිර්වාතපනය කොට; ‍යාගන්, යාත්රා්ග්රෙහණය කරව.


116 ස ක් ක ල් සදිසි ලිය පද පහර වැදගෙ න

අ ක් මු ල් නොහැර මල් පිපි ගෝපළු සොබ න

දි ක් ග ල් තලින් යුතු සකි කැන් පිළඹර න

උ ක් ග ල් බැවුල ගෙවමින් මගට බැසග න


ප: යො:- සක්කල් සදිසි ලිය පද පහර වැදගෙන අක්මුල් නොහැර මල් පිපි ගෝපළු සොබන සිකි කැන් පිළඹරණ දික්ගල් තලින් යුත් උක්ගල් බැවුල ගෙවමින් මගට බැස‍ගන. ප: ග: ස:- සක්කල් සදිසි, ‍ශක්රොයාගේ ‍කාන්තාවන් හා සදෘශ වූ; ලීය; කාන්තාවන්ගේ; පද පහර, පාදප්රසහ රස; වැදගෙන, ස්පර්ශන කරගෙන; අක් මල් නොහැර, අග හා මුල් අත්නොහැර; මල් පිපි, මල් පිපීගියා වූ; හෝපළු, අශොක වෘක්‍ෂයන්ගෙන් ද; සොබන, ශොභන වූ; සිකි කැන්, මියුර සමූහයා විසින්; පිල මරණ, පිඤජාවර්තොන කරන්නා වූ; දික්ගල් තලින්, දීඝ පාෂාණ තලායෙන්; යුතු, යුක්ත වූ; උක්ගල්බෑරවුම, උක්ගල් බෑවුල නම් ප්රාදේශය; ගෙවමින්, පසුකරමින්; මගට බැසගෙන, මාර්ග්යට අවතීර්ණ ව.


117 සු පි පි ම ලී බ ම ර දැ ලි ත ම ලු වැ ලී මලා මැ ලී

තු ටු කොවු ලී ස කොලහ ලී සු පි පි ය ලී වෙනෙහි පු ලි

ල ප ළු හැ ලී සෙව න ව ලී පැ හැ සු නි ලී ගනවැ දි ලී

බ ල මෙ ම ලී තු රු සි ය ලී ව ළ වි දු ලී සිරිලක ලී


ප: යො:- සුපිපි මලී බමර දැලි තමලුවැලී මලාමලී තුටු කොවුලී සකොලහලී යලි සුපිපී වෙනෙහි පුලී ලපලු හැලී සෙවන වලී සුනිලී පැහැ ගනවැ දිලී මෙමලී තුරු සියලී විදුලී සිරි ලකලී වල බල. ප: ග: ස:- සුපිපි, සුපුෂ්පිත වූ; මලී, පුෂ්යන් හා; බමර දැලී, භ්ර මර ජාලාවෙන්ද; තමලු වැලී, තමාල - ලතාවෙන් හා; මලා මැලී, කුඩා මහත් මාලා වෘක්ෂයන්ගෙන් ද සමන්විත වූ; තුටු, සන්තුෂ්ටවූ; කොවුලී, කොකිලන්ගේ; සකොලහලී, කොලාහල සහිත වූ; යලි, නැවත; සුපිපි, සුපිෂ්පිත වූ; වෙනෙහි පුලී, වනොත්පලයන් ද ඇත්තා වූ; ලපලු, බාල පල්ලවයන්; හැලී, ධවල වර්ණව වූ; සෙවන, ඡායාවෙන්; අවලී, ආකුල වූ; සුනිලී පැහැ, අති නීල වර්ණධයෙන්; ගනවැ දිලී, සාන්ද්රාවර්ණපව බබලන්නා වූ; මෙ මලී තුරු සියලී, මේ මාලා වෘක්ෂ සියල්ලෙන් සමන්විත වූ; විදුලී සිරී, විද්යුලත්ලතාශ්රි්යෙන්; ලකලී, අලංකෘත වූ; වල, වනය; බල, අවලොකනය කර.


118 මෙ නි ඳු නි ලී පැ හැ ඉ සි ලී එ ව න වි ලී පියුමුප ලී

ව ත ළ සෙලී ව ග ල ම ලී රොණින ව ලී එනග ගු ලී

ස තු රු කැ ලී බ ම වි ස ලී යු තු යි ගි ලී පිරි සිලි ලී

නු බ කි ය ලී ස කි එ ක ලී දොලෙහි ගි ලී යව ඉපි ලී


ප: යො:- ඉඳු නිලී මෙන් පැහැ ඉසිලී වතළ සෙලී පියුමු පුලී වගල මලී රොනින් අවලී එන ගඟුලී සතුරු කැලී බම විසලී පිරි සිලිලි යුතු සිහිලී එවන විලී නුබ කියලී සකි දොලෙ හි ගිලී එකලී ඉපිලී යව. ප: ග: ස:- ඉඳුනිලී මෙන්, ඉන්‍ද්රලනීල මාණික්යලයක මෙන්; පැහැ, ප්රපභාව හෙවත් ආලෝකය; ඉසිලී, උද්වහනය කරන්නා වූ; වතළ, විස්තීර්ණම වූ; සෙලී, චඤචල ගතියෙන් යුක්ත වූ; පියමුපුලී, පද්මොත්පලයන් ආදී; වගල මලී, වැහැරී ගියා වූ මල්වල; රොණින් අවලී, රේණුන්ගෙන් ආකුල වී; එන එන්නා වූ; ගගුලී, නිර්ඣරයන්ගෙන් යුක්ත වූ; සතුරු කැලී, ශත්රැන සමූහයා හෙවත් සොර සමූහයා; බට, භ්රනමණය කරන්නා වූ; විසලී, විශාල වූ; පිරි, පිරීගියා වූ; සිලිලී යුතු, ශීතල ජලයෙන් යුක්ත වූ; එ වන විලී, ඒ වන තඩාගය; නුබ කියලී ආකාශය ප්රිකාශ ලුයේ විය. සකි, මිත්රමය; (යුෂ්මතා) දොලෙහි ගිලී, නිර්ඣර ධාරාවෙහි ගිලී‍;‍ එකලී, එකල්හි; ඉපිලී, මතුවී; යව, ගමනය කරව.


119 තු රු ප ත රා අ ත ර ත රා ර ඳ න ගි රා කැල නිත රා

කු සු ම ස රා රි ය සොඳුරා අ දි න ව රා බැරිව හැ රා

සැ ඟ වී සොරා පැ මි ණි යු රා මෙසි රි ස රා දැක නොහැ රා

තු ටි නු තු රා ත සි ත පු රා ය ව මි තු රා එවන තු රා


ප: යො:- තුරු පතරා අතරතරා නිතරා රඳන ගිරා කැල (කෙබඳුද) කුසුම සරා සොඳුරා රිය අදින වරා බැරිව හැරා සැඟවි සොරා පැමිණියුරා මෙසිරි සරා මිතුරා එවනතුරා නො හැරා දැක තුටිනුතුරා තසිත පුරා යව.

ප: ග: ස:- තුරු පතරා, වෘක්‍ෂ සමුහයාගේ; අතරතරා, අන්තරන්තරයෙහි; නිතරා, නිරන්තරයෙන්; රඳන, රඤජමාන වන්නා වූ; ගිරා කැල, ශුක පක්‍ෂි සමූහයා; (කෙබඳුද) කුසුම සරා, අනඞගයාගේ; සොඳුරා, සුන්‍දර වූ; රිය, රථය; අදින වරා, ආක්‍ෂීණ්යන කරගෙන යන කාලයෙහි; බැරිව, නුපුළුවන්වී; හැරා, හැරදමා; සැඟවී, ගුප්තව; සොරා, ‍චෞර භාවයෙන්; පැමිණියුරා, පැමිණියාක් මෙන් වූ; මෙසිරි ‍සරා, මෙවන් ශ්රී් සාරය; මිතුරා, මිත්රනය; එ වන තුරා ඒ වනාන්තරයෙහිදී; නොහැර, දැක අත්නොම හැර

හෙවත් සම්පූර්ණඅයෙන් දර්ශ නය කොට; තුටිනුතුරා, අධික සන්තුෂ්ටි‍භාවයෙන්; තසිත පුරා, තාගේ චිත්තය පූරණය කොට; යව, ගමනය කරව.


120 කර සුසුමෙන් උපුල් ලෙ ලී

බොත පය මුව ගිම විස ලී

ඔවුන් නුවන් සඳැස් පෙ ළී

පිල් බර සිරි විලස් හැ ලී


ප: යො:- සුසුමෙන් උපුල් ලෙලී කර විසලී ගිම මුව පය බොත ඔවුන් නුවන් සඳැස් පෙළී ගැලී පිල්බර සිරි විලස්. ප: ග: ස:- සුසුමෙන්, ආශ්වාස ප්ර ශ්වාස වාතයෙන්; උපුල්, උත්පලයන්; ලෙලී කර, චඤචත්වයට පමුණුවා; විසලී ගිම, මහත් වූ ග්රීනෂ්ම කාලයෙහි; මුව, මාශයන්; පස බොත, පැන් පානය කරනා කලහි; ඔවුන්, ඔවුන්ගේ; නුවන්, නෙත්ර්යන්; සඳැස්පෙළී, චන්‍ද්ර්ක පිඤජාවලියක් මෙන්වී; හැලී, නිර්ඣරයෝ; පිල්බර සිරි විලස්, මයුරයන්ගේ ශ්රීර විලාශයක් දැක්වූ.


121 ස ස ල ව ව න කැ ලා එ න ම ල් කලඹ ලා

රැ ඳි මු ව ර ද ලො ලා ම න ක ල් මිහිලො ලා

තු ගු තු රු අ ග පු ලා ස පු ම ල් සුවිපු ලා

උ ඩ නැ ගි දු ම් ත ලා පැ හැ දු ල් දිවුණ ළා


ප: යො:- වන කැලා, සසලව මල් කලඹලා එන මුවරද ලොලා රැඳි මිහිලොලා මනකල් තුගු තුරු අග පුලා සමුමල් සුවිපුලා උඩ නැගි දුම් තලා දුල් පැහැ දිවුණ අළා. ප: ග: ස:- වන කැලා, වන සමූහය; සසලව, චඤ්චලව; මල් කලඹලා, පුෂ්ප‍යන් කළඹාගත; එන, එන්නා වූ; මුවරද, මකරන්දයන්ට; ලොල, ලොලත්වයෙන්; රැඳි, රඤ්ජිත වූ; තුගු, තුඩග වූ; තුරු අග, වෘක්‍ෂාග්ර යන්හි; පුලා, පිපී ගියා වූ; සපු මල්, චම්පක පුෂ්පයෝ; උඩනැගී, ඉහළට උද්ගත වී; දුම් තලා, ධූම තලාවක‍; දුල් පැහැ, ජ්වලිත ප්රැභාව; දිවුණ, විගුණ කොට; අළා, එලවාලූහ.


122 ගු ම ග ත් මේ කුළුවන් මතැතු ‍න්ගේ

ද ම් ද ත් පැහැ දැක ලෙල විදුඅ න්ගේ

පෙ ම් සි ත් කර ගන සෙබඩුන් ල න්ගේ

ස ම් ප ත් වූ ගිරි රඟ සිකිර න්ගේ

ප: යො:- ගුම් ගත් මේ කුළුවන් මතැතුන්ගේ ලෙල විදු අන්ගේ දත් දම් පැහැ දැකගන සිත් පෙම් කර සෙබඩුන් ලන්ගේ සිකිරන්ගේ ගිරි රඟ සම්පත් වූ.

ප: ග: ස:- ගුම් ගත්, ඝොෂාග්රලහණයට පත්; මේ කුළුවන්, මේඝ කූටාකාර වූ; මතැතුන්ගේ, මතත හස්තීන්ගේ; ලෙල, ලීලොපෙත වූ; විදුඅන්ගේ, දිද්යුැල්ලතඞගයන්ගේ; දත් දම් පැහැ, දන්ත දාම ප්ර;භාව; දැක, දර්ශදනය කොට; ‍ගන, මෙඝයයි; සිත්, චිත්තයන්හි; පෙම්කර, ප්රේ‍ම උපදවා‍; සෙබඩුන් ලන්ගේ, මයුර ධෙනුන් සම්පයෙහි; සිකි, මයුරයෝ තුමු; රාගේ, නෘත්යෙ පිණිස; ගිරිරග, පර්වයත නමැති නෘත්යු භූමියට; සම් පත් වූ සම්ප්රාගප්ත වූවාහුය.


123 අ ද නා මතනෙතු නඳුනුයනෙ ක ළු

සොබ නා පිපි කුසුමෙන් සන් මුහු ළු

ර ඳ නා එහි දෙවඟන කැන් බැබ ළු

ස ද නා තුරු සළු පට වැනි යහ ළු


ප: යො:- යහළු මනනෙතු අදනා නඳුනුයන එකළු සොබනා පිපි කුසුමෙන් සන් යුහුළු එහි රඳනා බැබළු දෙවගන කැන් සදනා උතුරු සළුපට වැනි. ප: ග: ස:- යහළු, මිත්රනය; මනනෙතු අදනා, සිත් හා නෙත් ආකර්‍ෂණය කරනු ලබන්නා වූ; නඳුනුයන, නන්‍දනොද්යා නය හා; එකළු, එකාකාර වූ; සොබනා, සොභමානව; පිපි කුසුමෙන්, පුෂ්පිත කුසුම සමූහයෙන්; සන්, ගැවසී ගත්තා වූ; මුහුළු, වකුල වෘක්‍ෂයෝ; එහි, ඒ වනයෙහි; රඳනා, රඤජමාන වන්නා වූ; බැබළු, භ්රා ජිත වූ; දෙවඟන කැන්, දිව්යආඞගනා සමූහයා විසින්; සදනා, සර්ජිත කරනු ලබන්නා වූ; උතුරු සළු පට, උත්තර ශාටක පට්ටයන්; වැනි, සමාන වෙත්.


124 ලි ය කැ‍ ලේ යන මුව කැ ලේ

මි හි ලොලේ සර පුල් වි ලේ

ම ද නෙ ලේ නව පලු සැ ලේ

සි ත ඇ‍ ලේ දුටු කල ව ලේ

ප: යො:- ලිය කැලේ යන මුව කැලේ පුල් විලේ සර මිහිලොලේ මද නෙලේ සැලේ නව පලු වලේ දුටු ක‍ල සිතු ඇලේ. ප: ග: ස:- ලිය කැලේ, ලතා ගුල්මයෙහි; යන, යන්නා වූ; මුව කැලේ, මෘග සමූහයාගෙන් ද; පුල් විලේ, ඵුල්ල තඩාගයන්හි; සර, සඤ්චාරය කරන්නා වූ; මිහිලොලේ, මධු ලොලයන්ගෙන්ද; මදනෙලේ, මින්ද මාරුතරයන්; සැලේ, චඤ්චලවන්නා වූ; නව පලු, අභිනව පල්ලවයන්ගෙන්ද; වලේ, යථොක්ත වනාන්තරය; දුටු කල, දර්ශලනය කල කල්හි; සිතු ඇලේ, (යුෂ්මතාගේ) චිත්තාලය වන්න් වේ. (62)


125 ක න් ප සේ නිලුපුල් ග සේ

මෙ න් හ සේ ගමනින් ල සේ

ර න් රු සේ අඟනන් රැ සේ

ස න් තොසේ දැක මං බැ සේ


ප: යො:- කන්පසේ නිලුපුල් ගසේ හසේ මෙන් ලසේ ගමනින් රන් රූ සේ අඟනන් රැසේ දැක සන්තොසේ මං බැසේ. ප: ග: ස:- කන්පසේ, කර්ණාමපාසයෙහි; නිලුපුල් ගසේ, නීලොත්පල ගසනු ලද; හසේ මෙන්, හංස‍යන්ගේ විලාස‍යෙන්; ලසේ ගමනින්, ආලස්යී ගමනින් යුක්ත වූ; රන් රු සේ, ස්වර්ණි රූපයන් මෙන්; අඟනන් රැසේ, අඞගනාවන් සමූහයා; දැක, දර්ශණනය කොට; සන්තොසේ, සන්තොෂයෙන් යුක්තව; මං බැසේ, මාර්ගා්වතීර්ණණව.


126 ය ලි ම ල් කැ න් නව සල් ය ටී

සැ දු ණු ලෙ සි න් කර මල් සැ ටී

පැ හැ දු ටු ව න් වන ලෙස අ ටී

ය ව බ ල මි න් අඟනන් සැ ටී


ප: යො:- යලි නවසල් යටි මල් කැන් සැදුණු ලෙසින් මල් සැටි කර පැහැ දුටුවන් අටිවන ලෙස අඟනන් සැටි බලමින් යව. ප: ග: ස:- යලි, නැවත; නව සල් යටි, අභිනව ‍ශාල යෂ්ටියෙක; මල් කැන්, පුෂ්පසත්බකයන්; සැදුණු ලෙසින්, සර්ජිත වූවාක් මෙන්; මල් සැටි කර, පුෂ්පයෙන් සැට්ටයන් සදා; සැහැ, (එහි) ප්ර භාවත් වර්ණනය; දුටුවන්, දර්ශ්නය කළවුන්; අටි වන ලෙස, අභිලාෂ වන ආකාරයෙන් යුත්; අඟනන් සැටි, අඞගනාවන්ගේ විලාසය; බලමින්, අවලොකනය කෙරෙමින්; යව, ගමනය කරව.


127 කොකුම් ලියෙහි වැකි කොම ළ

වඳිමින් නුබ ගඟ රොන් ර ළ

පිවිස නැවත හිම වන ග ළ

එන නල විඳ වඩු කෙළ කෙ ‍ළ

ප: යො:- කොමල කොකුම් ලියෙහි වැකි නුබ ගඟ රොන් රළ වඳිමින් නැවත හිම වන ගළ පිවිස එන නල විඳ කෙළ කෙළ වඩු. ප: ග: ස:- කොමල, කොමල වූ‍; කොකුම් ලියෙහි, කුංකුම ලතාවන්හි; වැකී, තැවරී; නුඹ ගඟ, ආකාශ ගඞගාවෙහි; රොන් රළ, රේණුවජ්ටා‍වන්; (63) වඳිමින්, ඝට්ටනයව; නැවත, යලිත්; හිමිවන ගළ, හිමාලවන ඝටයට; පිවිස, ප්‍රවිෂ්ටව; එන එන්නා වූ; නල, මාරුතය; විඳ, වින්‍දනය කොට; කෙළ කෙළ, ක්රී්ඩා කොට කොට; වඩු, ගමනය කරව.