මන්දාරම් පුර පුවත-මන්දාරම් පුර පුවත i

Wikibooks වෙතින්

නමො බුධාය

ප්රථමභාගය

පළමුවැනි අදියර1. අමත සුව ගෙන දෙන සුගත දම් සඟ තෙරුවන ගුරු දෙගුරු සමඟින වඳිම් නිරතුරු නොමඳ බැතියෙන


2. සිරිමත් තුන් ලොවග සෑසී මුනි වසින දෙ දහස් එසියනූ බක් පුර දිය වකින විකුම් ඇදුරු මම් නිල ලද හළු වඩන මන්දාරම් පුවත පළකරමි සැකෙ වින


3. සොළී රටත් බෙංගාලය දඹ දිවිත‍ දකුණෙන් මුහුදු හිමි මෙ ම ලක සිවු දිගින සිඳු සහ දැදුරුඔය සමගින් කළු ගඟින මායමපුරය ඉම් කර ඇති බව දන්න


4. මහවැලි ගඟ ත් කළුගඟ සහ සිඳු තෙරින ඉම් කළ රට රුහුණ යයි පෙර සිට කියන‍ දැදුරුඔය ත් මහවැලි කරදිය වැලින පිහිටි රජරට මෙම තුන්ලක දන්න


5. තම්මැන්න නුරපුර සීගිරි විජිත පුර කපුගල් පොළොන්නරු බද පිහිටි පුර වර පසනූදහස් සිවුලක්සය ගම් පවර සැදුණි නොයෙක් කෙත් වත් උයනින් සාර


6. දඹදෙණි කෝට්ටේ සීතාවක් එපුර ඇත්සෙල් යාපව්ව ගම්පල මාය පුර දෙලක්සයක් හා කෙත් පටුණු විසිතුර තිබේ පනස් දහසක් සැදුණු ගම්වර


7. මහගම් බදුලු සෙංකඩගල කතර පුර මියුගුණා පුරය බද රුහුණු පුර වර පසනූදහස් සත්ලක්සය ගම් පවර සෑදී තිබේ තුරුකුරුදිව සෙ දන සර


8. ද හ ස ක් වෙදගම්ය කි රි ග ම් ප න් සියය ත ටු ප ත් එක් විසිය දි ය ග ම් තුන් සියය ද හ ස ක් මුතු ගම්ය කු ළු ග ම් තුන් සියය සොළොසක් රි දී ග ම් මි ණි ග ම් එ ක් සියය


9. රන්ගම් දහසි නවදහසක් වෙළඳ ගමා ගොන්කර අටතුරාසිය සිය උයන් ගමා නවදහසක් බමුණු පන්සිය උදෙවි ගමා දෙදහස් පැණිසකුරු පන්සිය බුලත් ගමා


10. දෙදමස් දෙසිය දෙසැටකි වැවස්තා ගමා විස්සකි අටදහස් සිහිනුක් සකුරු ගමා සිවුලක්සෙකි පටුණුසර සේනානි ගමා දෙසියසැටකි සුරදන වැසි පසල් ගමා


11. පන්සිය සූසාලිස් විසිදහසකි සෑමා මුතු රන් රුවන් ගබඩා අරමුදල ගමා සිවුසිය දෙතිසෙක්දහසක් ගම් සෑමා හළ දන වැසි ගත්තර යයි දනු නියමා


12. දෙදහස් සසිය දෙසැටකි පුදවෙහෙර ගමා නවසිය සැට පඬුරු ලූ පුදදෙවොල් ගමා සසියකි කෙවුල්ගම් තුන්සිය නෙවැදි ගමා කඹුරු නැකැති ඈ වැයි ගම් දහසි හැමා


13. සූසැටක් පට්ටලය දෙදහස් කම් හල්ය දහසක් සිත්තරය පන්සිය හී වඩුය සියයක් ගණිත හේවාදුර නව සියය සිප් කරනා ගම් නවසිය සැත් තෑය


14. නවසිය සැටක් ගම් තුන්ලක සළු වියනා කලාල් දහසි සත්සියතිස කුළු වියනා ලීවඩු දහසි පන්සිය සැට හුණු කරනා දුම්මල සසිය සත්සිය දස තෙල් සිදිනා


15. සදහස් සසියපනසක් තුන්ලක වැව්ය‍ තුදුස්ලක්ස සුසැටක් බැඳි ඇළ වල්ය දෙපනස් ලක්ස සැත්තෑදහසක් කෙත්ය අනූදෙකෙළ විසිගක්සය මුල් බිජුය


16. මෙ තුන්රට’තුරෙන් රුහුණේ දෙස උතුර මහවැලිගඟ ද බෙලිහුල සහ යටි නුවර විල්කඩ විමන්පව් ඌරාකොටු කඳුර ඉම් කළ රට දන්න හේවාහැට මිතුර


17. මුහුදුවිමන් වදනා දෙව්දුවක මෙන රටමැද ගලායන සුවිසල් මාඔයෙන නෙක ගම් පටුළණු කෙත් වතු සහ ගෙටුයනික හේවාහැට බෙදුණු ගම් තිස තිස බැගින


18. දියතිලකය, ගත්නාවය, කොහොක යන මෙගොඩ තිසේ තුන් කෝරළයක් ම වන මහඔය ඉදලකඳු දියතලපව් මුදුන මැදි රට දියතිලක කෝරළ බව දන්න


19. මාඔය ඉදලකඳු රහතුන්පව් මුදුන පේරකන්ද ගන්නා කෝරළ දන්න ඉදලකන්ද දියතලපව් බෙලි හුලින පහණඇල්ල කොහොඹට සීමාව වන


20. මෙතුන් කෝරළේ ගරු තනතුරු දරන රදල මුදලි ගොවිමහසල් උතුමන්න මෙහෙකුල සමග හේවා ගබඩා දරන සතලිස් මෙහෙකරුන් මෙහෙකම්වල යෙදුන


21. කඹූරු රදා කුඹුකරු නැකැති සමගින වසුත්පුර පන්ත හුණු බජ්ජන් තෙදන විසු ගම් සමග දහසක් ගම් පිරි වරින මෙගොඩතිස පෙදෙස ගම් සතලිසක් වන


22. ගෝලියබණ්ඩාර, ලබුතල, කොට්ට වය මාවය, නීලවතුර, පුස්සල මං කඩය ගලගොඩ,බෝගමුව, බජ්ජල, පිළ පිටිය මෙගොඩතිස පෙදෙස මේ දනුව රද ලය


23. පස් මහබෝ තුන් මහවෙහෙරකින් දුල මෙගොඩතිස පසිඳු විය පෙර සිට විපුල‍ ලක්සෙත් කළ පැරකුම්බා නිරිඳු කල සොලීරටින් ආ කපුපත්තිනි ගොල්ල


24. මෙගොඩතිස පඬුරු පුද ලැබ නොපැ කිල්ල ඌවපුර ගමන් ගෙන අත්තන ගොල්ල නිලඹ සදිසි සපුතුරු යට සෙව ණැල්ල සලඹ තබා නැවතී පත්තිනි ගොල්ල


25. ගි ම න් හැර බොජුන් පිස කා බී තොසින ග ම න් යන ලෙසින් එහි ගොස් බැලූ තැන බි ර න් නද දෙමින් නයි වට කොට තොමින ළ ඟි න් වත් නුදුන් ඉන්නට කපු වත්ත


26. බි යෙ න් දිවූ කල කපුවන් ඉවත පැන ව ටි න් තුඹස් බැඳගත තුන් දවස කින ද කි න් තට සළඹ එහි නොතිබුණු බැවින දු කි න් වැලප කපුවෝ සිය රටට වන


27. දෙරට සෙනඟ පැමිණි එහි එ පුවතින පිහිට ලබාගෙන පැරකුම් නිරිඳු ගෙන ඌවපුර පැවැති පත්තිනි කුල වලින තේව සමඟ ගෙන්වා කපුවන් දෙදෙන


28. පත්තිනිමැදුර කර සපුතුරු කපා හැර සොළෙ‍ාස් මෙහෙකරුන් සහ නියම අත වර ඌවපුරෙන් ගෙන්වා වාස තිර කර ‍ කෙත්වතු සකස් කරවා අත්තන කුඹුර


29. සතමුණු කෙතෙක් කරවා යළි මුං වත්ත උයන් සමග කරවිය සොළොසමුණු කෙත මන්දාරම් පෙදෙසෙහි මෙම දෙගම් යුත පෙරහර තේව විදිලෙස කරවි පතත


30. රුපඳුරු සිඳ ලක්දිව් සිරි සෙත දුන්න බුවනෙක බුජ නරනිඳු මුල් ගුණ පුන්න කෙත්වතු බෝ සෑය මුනිමැදුරු සමඟින කඩදොර මොරයාය දෙවෙහෙර කර දුන්න


31. මලියදෙව් හිමිඳු ගෙන ආ මෙ ලක් පුර රන්දෙණ රනින් නිමි බුදු පිළිරූ සතර තෙමනක් එයින් තබමින් පෙර රුහුණු පුර තුන්වෙහෙරක පුදපෙරහර තැබි නිතර


32. එක් පිළිරුවක් නිති ලකිසුරු රජ මැදුර සෙසු දා සමග තබමින් පුද කරන වර දඹදෙණි පුර බුවනෙකබා හිමි පවර රකිනුව පිළිමහිමි සතුරන් ගෙන් රුදුර


33. පහණ සෙල්පෙළින් සැදි ලක රුහුණු පුර සුරැකි උස්පියස වන මන්දාර පුර පත්තිනි මැදුර අස මොරතුරිනි විසි තුර මොරපා වෙහෙර කරවා බෙලිහුල ඉවුර


34. නෙක පුද මුරජාම අතවර නියම කර රන් පිළිරුව තැබූ එහි රැකවරණ කර යළි දු නෙකදහස් අගනා සූවිස් තර ස‍ෙසාබන පිළිරුවක් පිරිසුදු රනින් කර


35.	රහස්දොර අටලු පත්තිනි මැදුර 	අස

ක ඩ දොර වෙහෙර කරවා නිරිඳු සහ තොස අ ත ව ර මුරජාම කෙත්වතු ද මේ කිස ප ත් ක ර එ පිළිරුව තැබු සුරැකි විදි ලෙස


36. මේ ලෙස පැවැති හේවාහැට සමගි න්න දෙනුවර කොත්මලය ද ඌව වල පන මන්දාරම් පුර අයපඬුරු සම ගින රජසිහ නිරිඳු ගිරිතවසර හට දුන්නමෙතෙකින් මන්දාරම්පුර පුවත පළමුවැනි අදියර නිමි.