මන්දාරම් පුර පුවත-මන්දාරම් පුර පුවත iii

Wikibooks වෙතින්

තුන්වැනි අදියර[සංස්කරණය]

89. මෙ වි ල ස ලෝසසුන් තටු කළ සියලු තැන රජසිහ නම් රුදු නරනිඳු පළමු වන මරුමුව පැමිණි සඳ ලක්දිව සෙන දෙ මින පැනසර විමල දම් හිමි රජ බවට වන


90. එ ක් සිය පන්තිසෙක දෙදහස බුදු වසින ල ක් රජවංසයෙහි නැගු ජයකොඩිය වන ස ක් විනි විමලදම්සූරිය හිමි රුවන ල ක් නුබකුස උදාවිය දිනකර ලෙසින


91. විමල දහම් හිමි රජ පැමිණ මෙ ලෙසින නිමල සසුන් දියුණුව නිති සලස මින නැසුව එ රජසිහරජ ලක උපස පන කෙමෙන සසුන් කෙත දියුණුවට ගෙන දුන


92. ලක් වැසි දනන් බිය සන්හිඳුවා තුමුල මහබෝ මහවෙහෙර පොත්ගුල් ඈ සියල නටබුන් වැඩිදියුණුව ද සලසා එකල සදහම් පොත්පත් ද ලියවාලුව විපුල


93. දළදාපුද සමග සිවුදේවාලයෙ ද පෙර තිබු විලස සලසාලුව සියලු පු ද සමනොළ සමග සිවතවුසන් ගත් තැන් ද සඟනට ගෙන දුන්න පෙර ලක පැවැති ලෙ ද


94. ලක්දිව සසුන් නසමින් තැන තැන එකල සත් සිවමඬුලු වදමින් බිය නොව තුමුල ලක්වැසි නොයෙක රටවල සිටි දන සිහල එක්වී නිතර කරනට වූහ කල බල


95. ලැබෙන සොලී රටිනා නෙක දෙමළ බල සිවගෙණ උදාරම් කරමින් සිටි පබල අසමින විමලදම්සූරිය හිමි එකල රජ අණ කළා හැර යන ලෙස දෙස සිහල

96. එසඳ සිවතවුස් ලැබ පර දෙසිනි බල තවද සමගි කරවාගෙන දන සිහල ඉසුරු පුද දෙගුණ ලෙස කරමින් විපුල නිසරු කොට විසි රජ අණ නො දැන බල


97. සමනොළ සීගිරිය සහ දියනල පවද ගින්තොට ගල්මඩුව මන්දාරම් පුරද මුතුගම යන මෙ සත් තැන බලමඬුලු බැඳ සෙන් සහ නොයෙක සිවතවුසන් විසූ එසඳ


98. සත් සිවමඬුලු පැතිරී සිටිය බල ඇති එක් විට පහර දීමට සුදුසු විකු මැති නෙක් බලසෙන් යොදවා සමගින් ඇමැති දැක්විය රාජකරුණා පඬුරුත් කැමැති


99. එ ක් සිවමඬුල්ලට තුන් තුන් දෙන බැගින එ ක් විසි ඇමති කෙනෙකුන් අවිපස් දැනෙන හි ක් මුණු යුද සරඹ සෙබළුන් සහ නොමින එ ක් විට යැවි නරනිඳු උදහස් වෙමින


100. ඉ න් දෙටු තවුස් සමගින් දෙමළ බල යුත ම න් දාරම් පුරය දිනු ඇමැති වත ගොත දු නු පඬුරු ද කළ නෙක විකුමෙන් මහත මි න් මතු පළකරමි මන්දාරම් පුවත


101. එකල සසිරි මන්දාරම්පුර සමග ඌව පෙදෙස නිසැකව කරගෙන වසඟ සතළොස් දහස් පමණැති යුද බල සෙනග ගිරි නම් තවුස් ගන්නට පිරිවර සමඟ


102. සිවුකෝරළය යටිනුවර ද දුම්බරි න පිරිසිදු රාජපස ගරුතර කුලවලි න වීරසුරි, දිවාරත්න, ද හළුවඩ න පණිවුඩ යෙදුණු යනුවස් බලසෙනග ගෙ න


103. පණිවුඩ පතත් ලද ඒ මැතිඳුන් තිදෙන තම තම පෙදෙස රණසුරුසෙබළු සමගින මෙහෙකුලවල අතැවැසි නෙක දනන් ගෙන සම ගොත් හේවාහැට දෙනුවර දුම් බරින

104. මදුවඩ, ආරාවේ මැති සහ වලහේ න හීන්කෙන්ද, මීගහවත්ත, සමගි න වීරසිංහ, දරහඬකුඹුර ගරුව න උඩු, යටි දෙකෝරළ මැති දෙපොළ සමගි න-


105. නායේ රාළ සහ මඩුවේ, ඉලුක් තැන මේ ලෙස පසිඳු දොළසක් ඇමැති සම ගින මෙහෙකුල දනන් සහ පිරිවර ද වෙන වෙන පසළොස් දහස් රණසුරු බලසෙනඟ ගෙන-

106. සෙංකඩගල පැමිණ නරනිඳුහු දකිමින හේවාහැට මැදින් විදිලෙස විය ගමන විමලදහම්සූරිය සක්විති රුවන මෙවිලස යළි ඇමැති හට පණිවුඩය දුන


107. “රට දැ සසුන සුසිරිත හළ ඒ දුදන සමගින තවුස් නසනුව එඩි මැඩ ලමින තෙපි යවු, ගතිවු, තවුසන් හා ඒ දුදන දෙවනුව බලසෙනඟ හා අප වෙයි ගමන”


108. මාවය, පුස්සල, ද බජ්ජල මැති තිදෙන එකල නවදහස් සෙන් හේවා හැටින රැගෙන පළමු නිකිමුණු සෙනඟ සමගින සූවිසි දහස් සෙන් බෙලිහුල් තෙර‍ට වන


109. දුනු කඩු පලිහ ලාගෙන සන්නාහ යෙන සැරසී දෙතෙර බෙලිහුල සිවු කඳු මුදුන රණබෙර හඬින් වෙඩිසැර ජයගොස තදින එඩිතර වී සෙනඟ රැක සිටි සියලු තැන-


110. ඒ බව දත් සිවසෙන් සන්නාහ ගෙන තම පස සිටි සිහලසෙන් හා පිරි වරින ඇන කොටමින් අංගම් විසගිනි එවන යළිඳු යකුන් අවතාර ද කර එවන


111. එවිලස සිලහ සෙනඟ ද එඩිතර වෙමින අංගම් මැඩ පෙරළා අංගම් යවන හරිමන යකුන් අවතාර ද කර යවන ඇන කොටමින් විසගිනිසැර නෙක යවන


112. රණබෙර ‍ ගොස කරවා - සිවසෙන් - සැමතැන බිය ගන්වා ති ර ස ර බල පෙන්වා - සිරකර - බැඳ බැමි නොම සොල්වා එ ක ව ර මං වස්වා - යන එන - හසරක් නො ම දක්වා ව ට ක ර සෙන් සිටුවා - ඔල්වර - හඬ දහසුන් ගන්වා


113. සු න් ද ර සිංහලමැති බලසෙනඟින් - සිවමඩලට ළංවී ග ම් බි ර තෙදබල පා එඩි මැඩ උන් - ඔළුගෙඩි පොඩි කරවී සු න් ද ර සිරිපිරි පුර මන්දාරම් - ගිගුම් ලවා සෙල්වී සුන් කර හැර ගිරිතවුසා අබිමන් - ගෙඩි බැට දී ඇල්වී


114. එ කල මැතිතුරු පිරිවනින් දුළ - කලාපිරි නිසයුරුට සමවන ද වල අස්රජු අරා දසදිග - කිරුළුකුළුමිණිරසින් හොබවන වි මල දම්හිමි දිවසුරා බදු - බැලුම්ගොඩ සපුවින්න යනතැන වි පුල සෙන් සහ පසඟතුරු ලැබ - සිහල යුදකෙළි බලා වැඩහුන


115.සි හ ළ සෙන් මේකුළින් නිරතුරු -

                      එසඳ සරවැසි වසින්නට	විය

ප ත ළ තද වෙඩි අකුණු පහරින් - අහස ගුගුරන කලක් මෙන් විය පෙරළ මින් කොටු අටලු සිව බල - මඬුලු බිඳ සමතලා කර විය උ දු ළ රන් කැටයමින් යුතු සිව - රූප කඩමින් පුරය සේ දිය


116. අං ගම් හරින ඇදුරන් දැන - අල්වා උන් හැඳි පිළියෙන පන් දම් ලෙස ගල්වා තෙල් - තැන්තැන්වල ගිනි ලවමින හැං ගී සිටි උමං ඇතුළ - සෙබළුන් හිරකර තබමින පන් නා ගෙන ගොස් දුවනා - සෙබළුන් හිරබාරෙට ගෙන


117. දෙව්පුර සිරි පැරයූ - කුඩ කොඩි - නැඟූ නෙක තුඟු පහ යෙන් නන් විසිතුරු දෙව්රූ - බබළන - මනහර සිව දෙවො ලින් බිම් සම කොට පෙරලූ - විලසින් - රඹවන වන් මදැ තුන් සුන්දර සිරි වැනැසූ - ඒ පුර - සැම තැන ගිනි ලව මින්


118. යම්තම් පණ ගළවා - ගිරි නම් - තවසර බැඳ අල්වා තැන් තැන් වල සැඟ වී - සිටි සෙන් - ගෙඩි බැට දී අල්වා උන් උන් හැදි පිළියෙන් - පිටි අත් - කර බැඳ සිර කරවා උන් සැම ලක්හිමි පා - මුල තැබු - රට කෑ රිසි හරවා


119. ත වු සා සමග දැක රිපුසෙන් ලක් උතුමා එ ලෙ සා ඔවුන් බඳිමින් මුව උඩට යොමා ව න සා ලනුව ගිරියේ වැලි ලා නොපමා වි ග සා බාර කළ අතවැසියනට හැමා


    120   එ ස ඳ ඔවුන් ගෙන ගොස්  බෙලිහුල්                  තෙරට
          බොරළු ලමින් ගිරියේ යැවු මරු                       මුවට
          සතොස වෙමින් සෙබළුන් සහ මැති                    ඳුනට
          එ දෙ ස එයින් පසු දුන්නුය පඞුරු                     කොට


    121   පසළොස් ඇමතියන් සහ බට පිරි                      වරය 
          කරුණාපණත් කර මන්දාරම්                         පුරය
          අත්කොට දෙවු සන්හස් විදි සිරි                       සරය
          දක්වම් මෙයින් මතු වතගොත තොර                   තුරය


    122    සල් සපු නා පනා රඹ සහ පුවක්                       තුරු
          මල් උයනා අත්කළ ගිරි තවුස්                         සරු
          කර නියමා පිරිවර තුන් ඇමති                         වරු
          දුන් කරුණා පණතින් ගැත්තන් ප                      ඞුරු


    123    පරවියාගල ද රත්නිඳ බෙලිහුල                         න
          දෙණියාරාව මායිම් තුළ සපුවින්                        න
          දිවාරත්න මැතිහට කරුණා දෙමි                       න
           හද තුළ පිරුණු සතුටින් පඞුරට දුන්                      න


    124    හළුවඩනා නිලමෙට කරුණා දෙමි                      න
           බෙලිහුල දෙණියකඳුරත් මහ අරාවෙ                     න
           නුගයපතන මායිම් දෙණිය සරු ව                       න
           කරුණාපණත් කර ජය පඞුරට දුන්                      න


    125     වීරසුරි මැති හට කරුණා දෙමි                         න
           දෙණියකඳුර බෙලිහුල නුගය කඳුරි                      න
           පුවක්අරම හිමි කර පිටිය සරු ව                        න
           හද පිරි කුළුණු ලා ජය පඞුරට දුන්                       න


   126     සුන්දර රාජපස සිටි තුන් ඇමති ය                       න
           පෙම් අතවැසි ව ආ තුල තිදෙ                         න
           විදි ලෙස කුළුණු පවරා වෙන වෙනප දෙමි                න
           පැවැරූ සුවච නිලයට ගරු ඇමති ය                     න


   127     රුදු යුද පැමිණි ගරු මැතිඳුන් සිත් ලෙසි                  න
           බජ්ජම් සමත් දුනුවා සදෙනට තොසි                     න
           දිවිගල රත්නින්ද ඈයා කෙළි පත                       න
           දියකඩ මඩිති ඉම්කර කුළුණින් දුන්                     න


    128  දෙරගල් පව් මුදුන විල්කඩ ද  කෙ‍ාහොකි                 න
         මන්දාරම් පුරද බෙලිහුල ඈ පත                         න
         උඩහේවා හැට බද මෙ කී දෙ යෙදු                       න
         නින්ද පනති හැම කල ගරු ඇමති                       න


    129   පණිවුඩ පනත් කරවා යට කී                      ලෙ සි න
          කඩුදුනු පලිහ අවිමාන ද සලස                        මින
          මේවර පිණිස දුරයන් සදෙනකු                     දෙ මි න
          මාරුතුපතන මේවර පංගුවට                          දු න


    130    මේ ලෙස ජයපඞුරු මානද දී                    යෙ හෙ න
          සාසන දහම් හා සුසිරිත රැක                      නි ති න
          නො පනත් දනන් හැර රජපස කර                  ව මි න
          රට මතු රකින ලෙස තුන් මැතිඳුනට                   දු න


    131    විමල දහම් සුරිය සක්විති                         රු ව න
         “ මතු රට තෙපි රකිව” යි වදහළ                     බ සි න
          එතැන සිට මෙ ලක්තුළ “මතුරට”                  න මි න
          පසිඳු විය නො සිස් මැයි මහතුන්                    ව ද න


    132    යුද වැද ගොර බිරම් බලසෙන් පිරි                   ව රි න
          ජයසිරි ළඟා කර දුන් රණසුර                        ව න
          මහවේ,අරාවේ,පුස්සල,වල                        හේ න
          රජපස පසිඳු වන මැතිවරු සතර                     දෙ න


    133    අලවතුපිටිය සහ වැදි පස් කුල ද                    වෙ න
          අච්චිල්ලා තිදෙන ද හී වඩු ස                       දෙ න
          පෙරදිග බෙලිහුලින් සරු මනරම් උ                   ය න
          යොදුන් අඩගව්ව හැම විදි සලස                     මි න


    134    ඌව කඩවත්තේ බෙලිහුල සමගින්                     න
          අම්පිටිඔය ත් මන්ද‍ාරම් පුර ද වෙ                      න
          සුරියපතන සහ දරමිටියාගලි                          න
          නම් කර තවුස් කරුණා පනතට දුන්                    න


    135    මඬුවේ සමග රතමක යන මැතිඳුන්                    න
           ඇතැවැසි දෙදෙනට ද කරුණා සිරි දෙමි                 න
           අත්තනකුඹුර අම්පිටිහොය ද හිමි ව                    න
           හිමකැටපනත කරුණා පනතට දුන්                    න


   136  විරසිහ ඇමති හට සහ ගැති තිදෙ                        න
        අත්තන කුඹුර උඩුතුල් හොය ද හිමි ව                     න
        සීතාමුදුන ඉම්කර වැටකේපත                          න
        නින්ද බුත්ති කරුණා පණතට දුන්                      න


   137   උඩුවල,යටිවල, ද නායේ ඇමතින්                       න
        උඩුතුල් හොය ද අම්පිටි හොය සමගින්                    න
        වැටකේ පනත පෙරදිග පියස සසොබ                     න
        නින්ද පනත් කොට කරුණාවට දුන්                      න


   138   දරහඞකුඹුර ඇමතිඳු හට රණ සු                         ර
        අතැවැසි දුරදනන් සහ කුළුණු ගම්ව                      ර
        සීතාකන්ද උඩුතුල්හොයින් ඉම් ක                       ර 
        උඩුතුල පියස දුන් කරුණාවට එව                       ර


   139   මීගස්වත්ත,මදුවඹ යන ඇමති ය                        න
        උඩුතුල සමග සීතාගිරි මොරතුරි                        න
        බෙලිහුල් ඔයින හිමි කර නාපටපත                     න
        සිත පිරි වඩවමින කරුණාවට දුන්                      න
   140   හීන්කෙන්ද, බජ්ජල සහ ඉළුක් තැ                      න
        තුන් මැතිඳුනට සහ අතැවැසියන් සදෙ                   න
        බෙලිහුල් සහ මුංවතු සීතා ගලි                         න
        නාපටපනත ඉම්කර නින්දට දුන්                       න


   141   මෙවිලස පනත් සලසා හැම ඇමතිය                    න
         ඌව යෙදුන් ඉම පසුගන්වාලමි                        න
         මතුරට නිලය සැමකල පවතින බැවි                   න
         පනත් නිල මාන සැලසු මතු කිය                      න


142 වීරසුරි,දිවාරත්න, ද හළුවඩ න

         රාවණ කොඩිය, තොප්පිය , සහ රන්වති                න
         හේවාවසම වාසලදුරය සමගි                        න
         හළුවඩනා නිලය ද වෙන වෙන ම දු                   න


143 උඩුවල, යටිවල ද යන මේ ඇමතිය න

         මතුරට දෙ කෝරළ නිල එම විලස දු                  න
         හීන්කෙන්ද , පුස්සල, යන දෙ මැතිඳු                  න
         වාසල ආරච්චි ගරු තනතුරු දුන්                     න


     144   මඩුවේ,ආරාවේ, වලහේන, මැතිඳු                    න
           ආදායමේ ලේකන අතපත්තු දු                       න
           දරහඞකුඹුර, බජ්ජල, යන ඇමතිය                    න
           දුග්ගන්නා වහසල තනතුරු දුන්                      න


     145   ගුණමා, වලඹුවා, යන හි වඩුවන්                    න
           මහරාබද්ද , කොටිකාබද්ද , වෙන වෙ                න
           සලසා ගම්පංගුව ද විදි ලෙස දෙමි                    න
           හීවඩුකමේ පණිවුඩ මේවර ද දු                      න


     146   ඩිංගා, පැටි ,පිංචා,බජ්ජම් තිදෙ                      න
           දඩවැදිකමේ පණිවුඩ බාරයට ව                     න
           ටික්කා, සිරා, සොබනා, බජ්ජම් තිදෙ                 න
           පණිවුඩ පනත් හේවා අතවරෙහි ව                   න


     147    රණබෙර රැගුම් කළ දුර නැකති ජනය                න
           පොරගල මඩිති බිම පවරා බාර දු                   න
           අත්තනකුඹුර, මුංවත්ත ද පෙර ලෙසි                 න
            දේව මෙහෙය සඳහා පවරා දුන්                    න


     148    පි න් ස ර විමලදම් සුරිය හිමි රුව                   න
           සු න් ද ර තිලින දී වැසියන් පිණයමි                  න
           ග ම් බ ර පෙරහරින් බලසෙන් පිරිවරි                න
           දෙව් පු ර සදිසි සෙංකඩපුරවරට ව                  න


     149   සිවසෙන් බිඳ පලවා-ලක සත්-තැනහුන් කොටු බඳ       වා
           මිසදිටු දුර හරවා-ලක්තුළ-මුනිදම් මඟ වඩ             වා
           සවනක් දද ඔසවා-නුවර ද-රට සැමතැන සොඳ          වා
           උත්සව ගොස කරවා-සැමදන-සහ පෙරහර කර         වා


     150   ද ළ ඳා පුදක ර මි න්-නිරතුරු- දන පින් ලොබ කර       වා
           මුනිදම් නිති වඩමින්-වැසියන්-නෙක සිප්කම් යොද      වා
           උත්තරකුරුරැදිව මෙන්-ලක්දිව-සැම සම්පත් පුර        වා
           යාපන ඈ දිවයින්-අත්කර -රුපුසෙන් බිඳ හර          වා


     151    නෙක දෙස නෙක සම්පත්-රන් මිණි-මුතු සිඳුගොඩ කර  වා
           ලක තුළ සිප් කම්හල්-තැන තැන-දහස් ගණන් කර      වා
           සම්මානත් දෙවමින්-නෙක දන-සිප්කම්වල යොද       වා
           තැන යන දෙය නැතිසේ-ලක්දිව-සියලු දෙය ම සද      වා
   
    152   හම්බන්තොට ගිරිවා-ඌව දෙ-දුම්බර බිම්තැන්            නා
          සපරගමු සහ සත්-කෝරළ-මන්නාරම් තිබෙ             නා 
          යකඩ ලොහෝ කම්හල්-එකසිය-සැක්තෑ පමණ ව         නා
          කරවා දහස් ගණන්-නිරතුරු-නෙක දන වැඩ කර          නා


     153   රත්නපුරය තුන් නව කෝරළ ද බුලත්ගම හිනිඳු          ම
          වෙල්ලස්සේ කිවුලෙගෙදර දියවානේ සහ විල්ග           ම
          මන්දාරම් පුරයෙහි විල්කඩ ද මැණික් ගඟ රන්ග           ම
          සිව් සැත්තෑමැණික් රුවන් කරවා ආකර මනර            ම


     154   තුන්-සිවු-සත්-නවකෝරළ අනුරාපුරය ද සමගි           න
          රුහුණු කතරගම් ගිරිවා සිවුසියපත්තුව ඌවෙ            න
          දෙනුවර සහ හේවා හැට බදුලු සමග දෙ දුම්බරි           න
          මාතල වෙල්ලස්ස ද කොත්මල හේවාගම් වලප          න


     155   දෙදහස් කෙත් සහ කපු වී පලතුරු නෙක උයන් වතු        ද
          මෙලෙසින් සදවා සැම දන නිකරුණ කල් නො යවන ලෙ    ද
          කැටයම් නිමි නෙක සිප් සත ගබඩා කරවා මනත          ද
          දනයෙන් ලක උතුරා සැම දන පොබකරවා මන කො       ඳ


    156    එ සියල් කෙත් වතු දියුණුව පවතින විලසින් නො නැ       සී
           නෙක කම් තතු දන්නා පඬිවරු නිල දෙවමින් සැල         සී
           ගොවිතැන් සහ ඒඒ දෙස නෙක කම් කරවන විල          සී
           සොළොසක් මහ ඇමතිවරුන් පොරොත්තු වනලෙස සැලැ   සී 


    157    කිවුලේ, ඇරැව්වාවල,සහ රඹප                      නය 
           අඹතැනි,මහන්තේ ,සහ එල්ලාව                     ලය
           දුනුවිල,කප්පාගොඩ,ඉද්දාම                        ලය
           රත්නායක,සේරත්,මල්ගම්ම                        නය


    158    කාරියවසම්,රජපස,අඹගස්පි                        ටිය
           සුරියවසම්,යන ගරු ගොවිකුල සි                     ටිය
           නෙක සිප්කම් දත් මෙ සොළොස් මහ මැ               තිය
           ඒ ඒ රට දියුණුව සඳහා යැ                          වුය


    159    සිප් සත නිපුණ ඒ මහමැතිවරු කෙරෙ                  න
           රත්නායක අඹගස්පිටියේ දෙදෙ                       න
           උතුරු ඌව මන්දාරම්පුර සොබ                       න
           හේවාහැට සමග යැවු බාර කරමි                      න


    160   මෙම රට දියුණුවට අණ ලැබු එ මැතිව                  රු
          පෙර සිට ගරු ලෙසින හේවාහැට මිතු                   රු
          ම තු රට පැමිණ වැසියන් සමග සිතයු                   රු
          එ ක විට කළෝ ගොවිතැන සිප්සත ද ස                 රු


    161   ත තු දැ න රුවන් රත්නායක මැති සොබ                න
          හෙ න හු න දියබුබුළ ඈගල්පව් මුදු                    න
          නෙක තැන ඌව විල්කඩ සාරමසකි                   න
          ගෙ න දුන සතලිසක් ආකරයෙන් රුව                  න


    162   එ බැවින් සමන් රත්නායක මැතිඳු හ                   ට
          දිවිගල් හොය උතුර විල්කඩ බටහිර                    ට
          මන්දාරම් පුරය දක්වා දකුණත                        ට
          ඉම්කර දුන් බෙලිහුල්හොය පෙර දිග                   ට


     163   එලෙසින් ඇමති අඹගහපිටියේ විපු                     ල
          මන්දාරම් පුරය මැදවෙල පහළ වෙ                    ල
          සුවඳැල් අරම මැදිලියවෙල ඉළුක්වෙ                   ල
          දිය නිල් ආර බෝගා කුඹුර ගල්වෙ                     ල


     164   කුරුඳු ආර ගල්බඩාර කොල්ලු කෙ                    ත
          ඉද්දල්වෙල ද ගල්ගහකෙත අමුණු කෙ                 ත
          මෙලෙසින් සතාසු කෙත් වතු එසිය ස                  ත
          බඳවා වැව්-අමුණු ත් එමෙන විසි ස                    ත


     165   උතුරු ඌව හේවා හැට ද සමගි                       න
          මන්දාරම් පුරය හිම් කර සෑම තැ                      න
          වැසියන් යොදා කරවු කෙත්-වතු රැසි                  න
          සකසා සාර කරවිය රට තුන්වසි                      න


     166   මෙලෙසින් සමත් අඹගහපිටිය මැතිඳු                  ට
           උතුරට කොහොක දොරගල් පවු බටහිර               ට
           දකුණට පුවක්ගහරාකඳුර හිම් කො                   ට 
           මීගස් අරම පවරා දුන් මානය                       ට


     167    යළි වැඩි නිරිඳු රට තොට සිරි බලනු ව                ට
           නෙක ගරු මාන සලසා දී සමතුන                    ට
           දෙතිස් ඇවරි රඹකැන් දැක්වු සතු                    ට
           නළල් පටක් බැඳි මඞුවේ මැතිඳු හ                    ට


    168   ඉතා කුරිරු දිවියකු සත බිය කර                     න
         අසා පුවත තැන තැන ගවයන් නස                   න
         විසා රද ‍ව ගොස් සීතා කඳු මුදු                      න
         යවා වෙඩි සැරය වෙඩි කෑ දිවි සැණෙ                න


    169   කැටිවු කෝපයක් විලසින් රජු වෙත                   ට
         පතිනා දැක හනුව ඉරමින් දෙපලු කො                 ට 
         දිවියා නසාලූ මදුවඹ මැතිඳු හ                       ට
         අංසා යුද ද පෙහෙරැස දුන් මානය                     ට


    170   අරුම අමුණු බැඳ කළ සත් අමුණු කෙ                 ත
         පසිඳු අරාවේ නැණවත් මැතිඳු වෙ                    ත
         නොයෙක බරණ පස් ආයුද සහ දිමු                   ත
         ඇතකු පඞුරු දුන රන්සිවි සමග යු                     ත


    171   දෙවැනි ව කතරගම් පුර වඩිනා ගම                   න
         සැඞ වලසකු මරා විකුමන් කළ බැවි                   න
         මතුරට පෙදෙස ලැබ කෝරළය කරව                 න
         යටිවල මැතිට ඇත්වාහනයක් දුන්                    න


    172   අ ත ර මගදි නරනිඳු හට ඒ ගම                      න
         ප ත ර රෝග වැළඳුණ දුක් උපදව                    න
         එ ව ර නිපුණ ලෙස පිළියම් කළ බැවි                  න
         ස ත ර වේද දුන බජ්ජල මැතිදුන්                     න


    173   මෙලෙස මෙ තුන් ලක සැම සමතුන් හැඳි              න
         නොයෙක මාන සම්පත් වෙන වෙන දෙමි              න
         සතොස වඩා වැසියන් දහම යොද මි                  න
         සසුන දියුණුව ද දිවිහිම් කරවමි                      න


    174   ස ක සා පිහිටි මායා රුහුණු රට තු                    න 
         ග ව සා සියලු කෙත්වතු සස් පලතුරි                  න
         වෙසෙසා රන් රුවන් ඈ නෙක සම්පති                න
         ති ද සා පුරය වැනි කළ ලක්දිව නිති                  න


    175   නි ම ල සසුන සහ ලක වැඩු මේ                ලෙසින
         වි ම ල දහම් සුරිය නරපති                      රුවන
         ප බ ල මර පනිඳු ගති සත දුක්                  දෙමි න
         කි කල කවුරු වෙති මරු වෙත ළං               නොවන


              මෙතෙකින් මන්දාරම්පුර පුවත තුන්වැනි අදියර නිමි