මන්දාරම් පුර පුවත-මන්දාරම් පුර පුවත iv

Wikibooks වෙතින්

සතර වැනි අදියර[සංස්කරණය]

       176  ඉ ක් බිති විමල දම් සුරි හිමි ඇවෑමෙ                 න
            දු ක් සන් හිඳුවමින් හිමි සේනාරත්                  න 
            ල ක් රජ බවට පත්වු සඳ විදිලෙස්                  න
            තෙක් තැන පහළ විය නෙක මිණි මුතු රත්            න


      177   පින් තෙද විකුම් සර හිමි සේනාරත්                 න
            තම සොහොයුරු නිරිඳු කළ අයැදුම ලෙස්            න
            තුන් ලක රජය සහ සහ සෑසී මුනි සස්               න
            නෙත් දෙක විලස රකිමින් දම් නිසි ලෙස්             න


      178   නිරිඳුට විමල දම් සුරිය         පින්             සාර

‍ අගමෙහෙසිය වු එ බිසෝ බණ් ඩාර

            සමගින පුත් කුමරු සපුමල්     බණ්             ඩාර
            නියතින සුරැකි  සෝයුරු බැති  යෙන්             නෑර


      179   පෙර නිරිඳුන් දවස ලක්දිව සියලු                 තැන
            කළ නව දියුණුව ද විදි ලෙස සලස                මින
            තුන්සිය සැටක් සෙන් ගෙන බෙංගාල             යෙන
            අත්තන කුඹුර මුංවතු ගම් දෙකට                  දුන


      180   සතුරු බිය නොවන ලෙස රකවල්               දෙමින
            සතර දේවාලයට පඞුරු සම                     ගින
            රැගෙන තේවමෙහෙ සඳහා පර                  දෙසින
            නොයෙක දනන් ඒඒ තැන්වලට                   දුන


      181   උඩරට වරෙක රුපු වියවුල් පැමිණි                තැන
            රජුහට සහායව දිරි ගුණ පෑ                     බැවින
            මැතිඳුට ගරු පුස්සල මංකඩ                   සොබන
            ගම්වර සමග රත්නායක නම ද                     දුන


       182   සිවුසිය පත්තුවේ සෙනරත් මැතිඳු                  බල
            උරණ ව රජුට බලසෙන් සමගින්                  විපුල
            “රජු හා මම ද එක නමි, දෙදෙන එක                බල”
             කියමින් වහසි බස් රට කැලැඹී                  එකල


       183   එ පු ව ත් මෙහි මඳක් විසිතුරු                  දැක්වීම
             ම තු ව ත් එබඳු දන හට වෙයි                   හික්මීම
             නොමදත් දෙමළ ප්රහතිකල් ජනයින්                 තරම
             සෙනරත් දිසාවේ කර ගෙන                    ගිවිසීම


       184   යුවරජු සමග සෙනරත් නරනිඳු               දෙදෙන
            රහසින උපා යොදවා මරවන                 ලෙසින
            රට තුළ දනන් කැළඹු බව නියම                 දැන
            මැතිවරු තිදෙනකුන් යෙදි විමසන             ලෙසින
 
       185   ගජනායක නමැති සෙන්පති ද               සමගින
             නිලාවතුර, පුස්සලමංකඩ ද                    යන
             තුන් මැතිවරු සේරත් මැතිඳුන්               රැගෙන
             විදි ලෙස සියලු තොරතුරු විමසමින්             දැන


       186   සෙ න ර ත් දිසාවේ සහ තම පිරිව               රින
             නො පනත් කමින් සතුරු ව රජුට සිටි           යෙන
             මැ ද හ ත් ලෙස විනිස කළ මැතිවරු            තිදෙන
             ම ර ණ ත් කරවනා ලෙස අණ දුන              එදින
      
       187   පි රි ස ද සමග ඔහු පෙර රජනිය              ලෙසින
             මු ල් සි ඳ ඇතුන් ලා පාගා මර                 වමින
             එ ම තු ද නින්දගම මාරුව කළ                බැවින
             හැ ම ස ඳ පසිඳු “මාරුද්දන”                  නමින


       188    පෙර ලක් දිව පැවති නියමය වු               ලෙසින
             සෙනරත් හට අයිති සතමුණු වී              කෙතින
             තරමක්   සලකමින් මතු නිදුකින්            යැපෙන
             අමුණක්  ඉතිරි කොට අඹුදරුවනට              දුන


       189   සන්හිඳුවා වියවුල් විදි විලසි                   න්න
             කටයුතු කළ ගජනායක මැතිඳු                 න්න
             ඌවේ දිසාපති පදවිය සමගි                   න්න
             ආදායමේ තනතුර පවරා දු                    න්න


       190   නිලාවතුර මැතිඳුට තිලින සම                 ගින
             හේවාහැට දිසාපදවිය දී                    එමෙන
             පුස්සල මැතිට හේවා වසම සම                 ගින
             හේවාහැටේ ආදායමේ නිලය                   දුන


       191   සෙනරත් නිරිඳු යළි බල පිරිවර              රැගෙන
             මතුරට බලන ලෙස වැඩි ගමනේ             දෙවන
             දනහට පහණ ඇල්ලේ මහවත              යනෙන
              හරනට ගිමන් මඩමක් කරවිය              සොබන     192  ත ව එ ක් කලෙක නො ම දැන මෙරට තොර           තුර
         සි ය ය ක් පමණ මිනිසුන් රැගෙන පිරි                  වර
         බමුණෙක් සොළිරට සිට ගොඩබැස                 ළතර
         සැ ක ය ක් නැතිව රට පෙළනට විය                 එවර


     193  බ ලී සෙනග යවමින් සමග පිරි                      වර
         සො ළී බමුණු අල්ලා රැගෙන සිරි                    කර
         දි ලී එ මතුරටපුර බද ව මන                        හර
         සොළී කොටුව බඳවා බෙලිහුලිනෙ                  තෙර


    194  තබමින ඔවුන් නිරතුරු එහි ම සිර                    කර
         අම්බලමේ කුඹුර නම් තුනමුණු කුඹු                    ර
         කරවා යළි දු මාවත් කරන මෙහෙ                    වර
         සඳහා වහල් මෙහෙයට සැලසී නි                     තර


    195   විමල දහම් සුරිය නරනිඳු විසි                        න
          පෙර තුන් ඇමති හට දුන් මාරුතුපත                   න
          අත්තන කුඹුර පත්තිනි දෙවොලට දෙමි                න
          කොටසක් දෙවොල්ලම් ලෙස ඉන් සලසමි              න


    196   සිව්මස බැගින් දර- දිය මුරය                     සමගින
          කෙත්-වත් මෙහෙය පන්දම් පනතට                දෙමින
          සදෙනකු දුරදනන් වාසය කර                      වමින
         “මාරුතුකුඹුර”යයි නම් කොට බෙදා                  දුන


    197    මතුරට බලන ලෙස වැඩි තුන්වැනි                 ගමන
          කඩදෙ‍ාර මොරපාය දෙ වෙහෙර වැඳ               තුටින
          පුදකර නොයෙක ගම්කෙත්වතු ද                සමගින
          පත්කර දුන්න ජනයන් තේවය                    කරන


    198    වල්බිහි පෙදෙස් දැක හේවාහැට                     සාර
          බංගලි ඈ දෙසින් ගෙන්වා පරිවා                    වාර
          සුසැටක් දන යවා එහි නිති වාස                     කර
          උඩගල,ඉල්ලගොල්ල ද හිල්පැන්                   කඳුර,


   199    සකුරුතල,  බෝදිගල,  කටුපන්                   වලය,
          මොරගල්ල, ද උඩවත්තේ මඩ                     පලය,
          මොරගල මඩිති, සමගින ගෝණා                   පලය,
          ගොණගම් නමින් කරවා එහි කෝ                  රළය    


       200   සිව් දේවාල මෙහෙ පවරා විදි                 විලස
             යළි මුංවත්ත අත්තනකුඹුර ත්                එලෙස
             සියක් අමුණු කෙත් සැම කල දෙවොල්           කිස
             වැවස්තා පනත් කරවා දුන                   සකස


       201   එලෙසින රට බලා වැඩි ගමන සිව්               වන
             හරවා කටු කොහොල් වැව් අමුණු සැම           තැන
             ආකර පනත ගබඩා ලේකම්                  ගණන
             කොට්ටව රාළ හට නිලකර බාර                 දුන


       202    මාකෙම්පේ ,උඩගම,බෝගමුව                 යන
             මේ තුන්දෙනා හට ඇළ මුණු ද සම              ගින
             කෙත්නිලය ද විදි ලෙස පවරා දෙ               මින
             කෝරළ පනත යළි පවරා බාර                  දුන


       203    බෝගමුවේ විකුම්සිහ පඬිහු නැණ               සර
              එම ලෙස කෝරළ නිලයට ද පත්               කර
              පල්ලේවෙල රාළ වෙත දත් වෙද              සතර
              ආදායමේ පණිවුඩ පත් කළ                   එවර


       204     වන රැකවල නිලය සඳහා සෑම                 වර
              ගල්කැටියා දියතිලකයට පත්                  කර
              කොහොක පෙදෙස වත්කඹුරාට නිල            කර
              ගන්නාවට යෙදී බඹරාගම                  සමර


       205    විල්කඩ සමග යළි මහවන රැකවල               ට
              මහරා වැදිහු හට පවරා බාර                 කොට  
              බමරාබද්ද නිල දී කොටිකා වැදි                 ට
              නයිමා වැදි තැබී මාවත් මේවර                  ට


        206    ඇත්පන්තිය අස්පන්තිය ද වෙන              වෙන
               වැවස්තා පනත් කර මෙහෙ මාරු               වන
               තුන්මුණු බෙඹියවෙල සමගින් හෝතැ          න්න
               මාරුපංගුවට විදිලෙස බාර                    දුන


        207    කොත්තා ,පනෝලා යන නම් ඇති          දෙදෙන
               විල්කඩ කඩවතේ මුරයට තැබි              එමෙන
               ඇත්කඹ පණිවුඩය පාසම්කඩද               වෙන
               වේගොඩ වැදිහු හට පෙර විලසින් ම             දුන 


         208    පැරණි ගම් එකුන්තිස තුන්කෝර              ළය
               මෙහෙකරුවන් වසන ගම් සමසාලි             සය
               මතුරට කෝරළය සුසැදුණු ගම් ද              සය
               ගොණගම් කෝරළය එම ලෙස ගම්           දසය


         209    මෙසේ සුසැදි ගම් සැටකින් යුතු               පවර‍
               ඉහළ හේවහැට අතුරෙනුදු වෙන්               කර
               හේවාවසම් සඳහා සතිස් ගම්                  වර
               නිලතල සමග සැම දුනි වැවස්තා               කර


         210    සෙත්කර ලක දනන් වඩමින බුදු             සසුන
               ග ම් බි ර අදහසින් දියුණුව කර              නිතින
               පි න් ස ර හිමි සෙනරත් නරනිඳු              නඳන
               සු න් ද ර පුරෙහි වසනා සඳ සිරි              වඩන


         211    පත් වී පෙර රජුන් කල උන් කොළොම්          පුර
               මත් වී ඉසුරුමදයෙන් ලොබ බැඳ එ             වර
               අත් කරනුව සිතා ලක සැමතැන නො          හැර
               පත් විය සටන් ප්රකතිකල් රුපුරැස              කුරිර


         212    එකල නැණති නරනිඳු සේනාරත්               න
               පැමිණ මියුඟුණට සමගින් පිරිවරි               න
               නිලාවතුරෙ මැති උන් වෙතට යවමි             න
               උපායකින් රවටා හැරි උඩරටි                  න


         213    නැවතත් වරෙක ප්රිතිකල් දන කොළෙ‍ාම්        පුර
                කුස්තන් තිනු සා නම් දෙටුහු මුල්              කර
                තෙදහස් සිහල ප්රවතිකල් සෙන් එකතු           කර
                නසමින් රට පැමිණි විලසින ගංවතු              ර


         214    මෙලෙසින් පැමිණි සඳ සෙංකඩගල   නුව        ර
                වි ග සි න් හිමිඳු සේනාරත්න නැණ ස            ර
                බ ල සෙ න් ඌව-මාතලයෙන්එකතු ක           ර
                ස තු ර න් සමග යුදයට සැරසී එව               ර 


         215    එ ක ව ර ඔවුන් හා පෙරමුණට නො පැමි        ණ
                පු ර ව ර අතැර ගියේ විලසින බිය වැදු           ණ
                එ ම ව ර රුදුරු ප්ර තිකල් සෙන් මද නුව          ණ
                සි ත යු රු සිහල සෙන් පසුපස්සේ යෙදු          ණ          216   බලසෙන් පිරිවරා නරනිඳු නියම               දැන
                ව ඩි මි න් ගිරිමුදුන් පසුකරමින් නො            මින
                කි ය මි න් වහසි මතු වන විපත නො ම          දැන
                සතු ර න් හට තමන් පසුපස ම දුව              එන


          217   වෙඩිසැර යවා මරමින් උන් තැනින්            තැන
                ම න හ ර ඌව ජනපදයට පැමිණි              තැන
                සි තු යුරු බලා ජයබිම රුපුසෙන් න             සන
                ක ඳ වු රු සදාගෙන බලසෙන් නවතමි            න


          218   දෙ ප සි න් සෙනඟ සිටුවා එහි රහසි           ලෙස
                සෙ බ ළු න් ටික දෙනකු ගෙන ගොස් ඉදිරි        පස
                ය ව මි න්  දෙතුන් වෙඩි සැරයක් පැරදි         ලෙස
                හ ඟ ව න්  නට පළමු ගියෙ විගස පසු           බැස


          219   ජ ය පි ට ජය රැගෙන ප්ර තිකල් දන එ             ස ඳ
                කි ය මි න වහසි බස් වැඩි වැඩිය ලුහු            බැ ඳ
                බි ය සැ ක නැති ව නැවතී හිරු බසින            ස ඳ
                සැ ර සු ණු බොජුන් පිසුමට සතුටින නො         ම ඳ


         220    එ වි ට නිරිඳු සමගින ඇමති පිරි                 ව ර
                අ ව ට සියලු සෙන් සිටුවමින වට               ක ර
                ලෙ ස ට ගාල් කළ ගජ රැළක සිර               ක ර
                එ ක ට නාද කරවිය නොයෙක යුද             බෙ ර


         221    එ ව ර සක්- දවුල්- තම්බැට-බෙර            ගො සි න
                නො හැ ර ගනුව නසවයි යන කොල           හ ලි න
                ස යු ර උදම් වී ගොඩ ගලනා                ලෙ සි න
                පැ ති ර විය සතුරු සෙනඟට බිය            නො ම ද


         222    අ සු වි සිහල උගුලෙහි ලෙස නො යා           හෙ න
                ව ට වී තමන් සිටිනා බව දැකී                 මෙ න
                බි ය වී පැල් සමග බඩු පොදි අයා              ගෙ න
                ඇ ර ඹී සොයන්නට රකවල් තැනින්             තැන


         233    නි ම ල නැණැති නරනිඳු ගුණයෙන්             මහත
                වි ක ල සතුරු දෙටු කුස්තන් තීනු               වෙත
                වි පු ල තෙදග පෑ යවමින් හසුන්                 පත
                එ ක ල මෙලෙස දැන් වී බියකරු                පුවත
       
         224    “නො දැ න සිහල බව අපවෙත ආ            බැවින
                දු ද න තොපට දඞුවම වෙයි   නියත         යෙන
                එ යි න තොප ගෙ ඉටු දෙවි සිහිකර         නොමින
                මැ රෙ න ලෙසට සැරසිය යුතු             උදැසන”


        225     එ හ සු න අසා වදනැති කටුක බිය             වැද
                නො ම දැ න උපා ගැළැවී යන ලෙසට          සෙද
                කි ස මි න විනාසය පත් දෙවිදු යැද             යැද
                රු පු ද න ඉතා දුකසේ රැ ගෙවු                 සඳ


        226     අ ත ට පැමිණි ජයසිරි ඇතිසෙන්             සිහල
                ස තු ට වඩන කව් ගී කියමින්                එකල
                එ ක ට පසඟ තුරු ගොස කරමින්             විපුල
                දි න ට දෙවැනි මෙමලෙස හිරු උදා            කල 


         227     ව ට කො ට සියලු ප්රෙතිකල් සෙන් සිව්          දිගින
                පි ට  පි  ට සිහල බලසෙන් මහ මේ         කුළින
                නැති කොට අතුරු ඊතල වැසි වස්            වමින
                එ ක වි  ට හරින්නට විය වෙඩි සැර        නොමින


         228    සි වු දෙස කඳු මුදුන් වල සහ පහත්             තැන
                පෙළ පෙළ සැදී සැගවී සිට ගෙන             ළගින
                ඊ ත ල පහර සහ වෙඩි සැරය ද               දුරින
                හ රි මි න පෙර වරුම නැසු නෙක සතුරු          දන


         229    එ ක ල කොළොම් පුර යුද තනතුරු            දරන   
                වි පු ල බලැති සෙන්පති සිහලුන්             තිදෙන
                පැ මි ණ අපගෙ සෙනරත් නිරිඳු දකි             මින
                යු ද වි සමග තම බලසෙන් බාර                 දුන


         230     ත ම ප ස සිහලසෙන් අමිතුරුව ගිය              සඳ
                එ වි ග ස ඉතිරි ප්රමතිකල් සෙනඟ යැද             යැද
                ප සු බැ සනො ගොස් බිහිසුණු පෙර මුණට        වැද
                යු ද බැ ස විදින්නට විය කුස්තන් තිනු              ද


         231     තු මු ලා ගොඩ ගමනොත මහසමුදුර 
                               දියකඳ ලෙස සිංහල        සේනා
                ව ට ළා ගෙන ප්ර තිකල් බලසෙන් හැම 
                                හරිමින් ඊතල වැසි        ලෙසිනා
                ප ත ළා දෙරණත ගුගුරුවමින් දෙප
                                සිත් නිරතුරු පිරි වෙඩි      හඩිනා
                කි ය ලා නො නිමිය හැකි මහ යුද විය
                                සතුරන් යම පුරයට අරි        නා


         232    වැ ටි ලා හෙල් පාමුල ප්රයතිකල් සෙන් 
                           තැන තැන මළකුණු ගොඩ ගැසෙ      නා
                දැ ක ලා ප්ර තිකල් දෙටු දෙවියන් යැදි 
                           පැමිණි දුකින් මුදනා ලෙසි           නා
                සි හ ලා රට ඉති කින් සිහිනෙන් වත් 
                           නොසිතන යුරු තද බැට කමි         නා
                එ ක ලා රුපුසෙන් සිහලුන් නො හැඳින
                           පැමිණි රිස්ස හැරි මේ ලෙසි          නා


         233    ග ළ නා ලේ දහරා ගඟ දිය ලෙස
                            සෙල්පිට සතුරන් වැටුණු තැ         නා
                හ ඞ නා අය නිම නැත වැටෙමින් එහි
                            රඹ වන ලෙස වැදි සැඞ පව         නා
                න දි නා නිර තුරු විය සිංහල සෙන් 
                            තැන තැන හිඳ ජයසක් පිඹි          නා
                එදි නා හිරුදෙවි අවර මුහුදු වන්
                            මේකරදර නො පෙනෙන ලෙසි      නා


         234     හි ර බැ ස ලා ගිය සඳ ලොව-ගනඳුරු කඳ පතුරු ව   මින
                බි ය වැ දි ලා ප්රගතිකල් සෙන් -කටයුතු නොම දැන පසු දින
                වෙහෙසවෙලා කන බොන පම-ණකුදු නැතිවඋන්හැමදෙන
                නිසල වෙලා සිටියේ අඳු-රෙ ම මීයට පිඹිවිල        සින


         235     එ වි ට සිහලසෙන් සැම තැන-ජයසිරි සඳ ගෙන් වන ලෙස
                අ ව ට වනය බබුළුවමින් -ගසමින ගිනිමැල සුව       හස
                ක ව ට වදන් කියති අයෙක්-නටති කෙනෙක් බෙර ගස ගස
                සි ත ට හැගෙන සින්දුරාග- කියති තවත් අය සහ    තොස


        236     සක් සිත්තම් කොම්බු නළා-පිඹිති තැනින් තැන    සමහරු
                මන්තර ජප කරති ඇදුරු-සමහරු බණ කියති       මහරු
                සුන්දර දෙව් පුරයක් මෙන් -එවන මෙලෙස විය    විසිතුරු
                විස්තර එම බලන ලෙසින-උදයගිරට ළං විය         හිරු


         237     වැ ඩ ම වමින එදිනා-උදයම-හිමි තුටුකර          සේනා
                අ ද ම රුපුන් මරනා-මැනවැයි-අණපණිවුඩ        දෙමිනා
                ක රු ම සතුරු සේනා-වටකර-අහස ගිගුම්        ලෙසිනා
                පු දු ම කරනා සුරනා-බියකරු- වෙඩිහඞ පතුර        මිනා


         238    කෙරෙන කලට දරුණා-මහයුද-හිරුදෙවිහු ද        එදිනා
                ගු ව න  මැදට පැමිණා- සිටි සඳ-සිය රැස් පතු       රමිනා
                ගි යෙ න නිසල වෙමිනා-ප්‍රතිකල්-කඳවුර සැම       අතිනා
                බි යෙ න වැතිර සිටිනා-උන් සැම- හිරබාරෙට      රැගෙනා         239     ද ක් ව මි නා  ප්රකතිකල් සිරකරුවන්-
                           සෙනරත් හිමි පාමුල             තබමින්
                 නෙක් ලෙසිනා ගරු බුහුමන් පෙරටුව-
                           ගම්බිර අවි සරම ද               පාමින්
                 න න් ව මිනා කුඩ කොඩි සේසත් නෙක-
                            මනහර පසතුරු ගොස           කරමින් 
                 න න් ර ටි නා පැමිණි ජනයන් එහි-
                            නරනිඳු හට දක්වා             කියමින්


         240      සත් රට හිමි වන දිසාපතින් හා-
                             නා නා දික් හිමියන්          සොබමන්
                 නෙක් තුරි තාලම් වයමින් නිරතුරු-
                             ඒ ඒ රට යුතු කොඩි          නගමින් 
                  දක් වන සිංහල ගරු ලීලා සහ-
                              ජය ගොස නිරතුරු පතුරු       වමින් 
                  නික්මුණු මහ පෙරහර මෙලෙසින් සැම-
                              වන බිම් කඳු හෙල් අලළ       වමින් 


         241      එ ස ඳ සෙනරත් නිරිඳු මිණිමුතු
                               බරණ සුදු සළු රුවන්       කිරුළඳ
                  පැ ළ ඳ සේසත් සමග මුතුකුඩ 
                               නඟා මැති පිරිවරින        මනනද
                  වැ ළ ඳ ජයසිරි නැගී ඇත්වා 
                               හනය සුරරද අසුන් සෙන්      බිඳ
                  නෙ‍ා ම ඳ ඉසුරෙන් තිසද පුර ලෙස
                                නික්මගත සෙංකඩ පුරට    සොඳ


         242     කෙමෙන පැමිණ සිට සෙංකඩගල             නුවර
                 ගි ම න නිවා සතපා බොජුනෙන්              මිහිර
                 දෙ මි න තිලින සැම දන හට සතුටු              කර
                 එ මෙ න මාන දුනු මැතිඳුනට සුර               විර


          243     සිවු-සත් කෝරළ ද ම‍ාතලය               සමගින
                  සබරගමු දිසා ඇතුළු ව සත්                  රටින
                  සපැමිණි යුද සමත් බටයන් ද               සමගින
                  මැතිඳුන් හට මාන සිරි දුන පිළි              වෙළින


          244     හේවාහැට ද මන්දාරම් පුර                  සමත
                  සොබළුන් සමග සුරුවිරු මැති‍වරුන්           වෙත
                  කරුණා සිරි දෙවු සැම පිළිවෙළ             නැවත
                 පළවේ මෙයින් මතු මන්දාරම්                පුවත


          245     පෙර සිට මෙ ලක්දිව තුළ යසසින්           දිමුත
                 රුපු මැඩ රණබිමෙහි ජයසිරි ලත්           මහත
                 ගලගොඩ මැතිඳු හට හේවාහැට            නියුත
                 තිර කොට ඇතකු හා ගම්වර දුන            මහත


          246     ස රා ස ඳ සෙ යසසින් පරසිඳු             හැමඳා
                  ප රා ජයක් නොම දුටු යුදබිම             කිසිඳා
                  ආ රා වේ මැතිඳු හට සෙනරත්            නිරිඳා
                  නි රා ගම්වර ද ඇතකු ත් දුන            පැහැඳා


          247     ද ස් කම් කළ නිලාවතුරේ මැතිඳු             හට
                  අ ස් වාහන සමග ගම්වර දී               සතුට
                  පුස් සල මැතිඳු හට ගම්වර නියම           කොට
                  කස් තානය උර පැළඳුව මාන               යට 


          248     සමත් කොහොක ගලගොඩ ගරු මැතිඳු        හට
                  ගම්වර කුළුණු සලසා දී                මානයට
                  සදෙනකු දුරදනන් දරදිය               මේවරට
                  බාර දුන්න මතුරට නිලය වෙන්            කොට


          249     මීගස්වත්ත ද රහඞකුඹුර මැති               ඳුන 
                  කස්තානය පලිහ ද වෙන වෙන ම            දුන
                  වීරසිංහ සහ ගරු වලහේන                යන
                  මැතිඳුන් හට සුදු අස් යුවළක්              දුන්න


          250     මැතිඳුන හීන්කෙන්ද ද විරසුරි              යන
                  ඇත්වාහන සමග කස්තානයක්              දුන
                  යටිවල මැති සහ හළුවඩන මැති             ඳුන
                  ඇත්වාහන පලිහ කරුණා පිණිස            දුන


          251     මදුවඹ ,ආරාවේ ,පුස්සල ඇමති             යන
                  කස්තානය කඩුව ඊගහ මාන               දුන
                  ඇත්පන්තියට යළි කරුණා සිරි  දෙ          මින
                  අංකුස ගම්වර දුන මැතිට හෝතැ            න්න


          252      ටික්කා, සිරා ,සොබන‍ා දුනුවා            තිදෙන
                  මැදිකැලෑව තුනමුණ මාරැතු              පතන
                  දේව මෙහෙය අත්තන කුඹුර බෙද          මින 
                  දෙමසින් දෙමස දරදිය මුරය ද            දුන්න        253    නයිමා කොත්තා ද යන දුනුවා             දෙදෙන
               සවරියා හොයේ මංකඩ මුර                බැවින
               තුනමුණු බිම සමග මඩපලද              බෙදමින
               මේවර සුවච නිල පංගුව නිසා                 දුන


        254    හෝතැන්නේ අව්චිල නිල සලස               මින
               මහවත් තුනේ කංකානම් නිලය                දුන
               පනොලා නම් දුනුවා සමතුට               එමෙන
               උඩඅරාව සුවච නිලපංගුවට                   දුන


        255    අත්තන කුඹුර පත්තිනි පර පුරෙන්            එන
               සදෙනට නිලපංගු විදි සලසා               දෙමින
               තුනමුණු බෝඅරා කෙත බාර කර              මින
               පවරා මසින් මස පත්තිනි මෙහෙය             දුන


        256    රණබිම වැටුණු සෙබළුන් වැන්දඹු           වන්න
               ලියන්ගහතැන්න මඩපල බාර                දුන
               පන්දම් පනත දෙව් මෙහෙකම් නිල          බැවින
               වට-අකුල් මඩිතිබිම බාර කොට               දුන


        257    මේලෙස රජය බද වියවුල් මුලින්              සිඳා
               රටතොට ඇවිද සිරි විඳිනා ලෙස            පැහැඳා
                කුමරුන් හා අගමෙසුන් සහ               නිරිඳා
                මඩකලපුවට වැඩි ගමනෙක් විය            එසඳා


        258     ගු ව න් මැද දිලෙන සුරවිමනෙව්            පවර
                ප හ න් ඇල්ල කරවු සිරි රජ               මැදුර
                ගි ම න් හැර  තොසින් සැතපුම් ලද          අයුර
                මෙතැන් සිට මදක් කියනෙමි කර           විතර


         259     පි න් තෙද බල යුතු සෙනරත් හිමි          රුවන 
                න න් දන උයන් පිවිසෙන දෙව්රද         ලෙසින
                පි න් සර පුත්රුවන් සහ නෙක පිරි          වරින
                ව න් දෙව්පුර සෙංකඩගල පුර             වරින


         260    ගැණ බලමින පිවිතුරු සුබ නකත්           දින
                නළුගණ රැගුම් කුණම් මුතු කුඩ ද          වෙන
                මැතිගණ සමග ඇත් අස් යුතු පෙරහ         රින
                මඩකලපුව බලා විය යන සුබග             මන
 


            261     දි න ක ර කුල අප හිමි වඩිනා            එදින
                    දෙ නු ව ර දුම්බර ද මාතලය            සමගින
                    නොමහැර සතර -සත් කෝරළ ද       තුම්පන
                    එ ක යු ර පැමිණ සැම දෙන පැතු සුබ      ගමන


             262     ස ඟු ර න් කෙත රජ මැදුරට පළමු          දින
                    වැඩියෙන් නිරිඳු එ පෙදෙස වැඩි සියලු       දන
                    අ ද රි න් පැමිණ ආසිරි සැපත පත          මින
                    බු හු ම න් දක්වමින් ගිය සඳ නෙක ලෙ       සින


             263     අ ප සේනා රත්න හිමි සඳ සපිරි             වර
                    වැ ඩ සිටිනා සඳ සඟුරන්කෙත            නුවර
                    ග න් නා වේ දියතිලකෙ ද ඇමති            වර
                    ම තු කියනා ලෙස සකසා කළ             අ දර


             264     දිගුනා පතිහු කොට්ටව දිනකට            දෙවර
                    නවසළු වැඩුම් කළ නිරිඳුට සපිරි             වර
                    මහවාසල මුරයට නිලා                  වතුර
                    ගරුතර මැතිඳු පත් විය අදරින             එවර


             265     උඩගම,පිළපිටිය, සහ පුස්සල ද            වෙන
                    මැතිවරු ගන්නාව දියතිලකය ද             යන
                    හේවායන් සසියක් අවට යොද             මින
                    තුන් පෙළ සිටින ලෙස මුර සැලසී       කෙමෙන


             266     යළි සිව්වාසල මුරකාවල               පිණිස
                     තබමින් අසරු හේවායන් සතර           දෙ ස
                     මංමාවත් මුරය ද අවට නිසි              ලෙ ස
                     සැලසුය එ මැතිවරු නිරිඳුට සහ          පි රි ස


              267    මාවේ, මාදන ද සෝලිය බණ්ඩා             ර
                     ලබුතල, බෝගමුව, පල්ලේවෙල, සත         ර
                     මාකෙම්පේ,වදවල,වෑගම, දති               ර
                     නියම් පයිඞ කළ මුරජාම අතව              ර


              268    දෙහිපේ, සමග දෙණියේ,විල්වල ති       දෙ න
                     පිටකට්ටුවේ මුර අතවරට යොද           මි න
                     දෙණිකේ,ඇසළමල්පේ,මැති මේ ව        ඩ න
                     තටු පත්-දර-දියට ගොණගම මැතිඳු        ව න         269     මෙ ලෙ ස ගිමන් හැර සතියක් ම  එහි        රඳා
                නො ල ස එයින් ඔබ ගමනට සිතු පැ         හැඳා
                වි ග ස පෙළින් සදමින් කුණම් එ             සඳ‍ා
                පි රි ස තොසින් නික්මුණි සමගින නි          රිඳා


         270     සුසැටක් කොඩි රැගත් ගොණම් උනත්       තැනා
                අරක්ගම-ඇකිරි-ඇල්ගම නැකති            දනා
                සොළෙ‍ාසක් රැගුම් පාමින් දන මනව        ඩ නා
                පෙරමුණ ගමන් ගත පසතුරු නද           මි නා 


         271     හෙල්ල- පලිහ-දුනු-සන්නාහ ලා           ගෙ න
                නිලාවතුරෙ මැති පෙරමුණ ඇතු පි          ටි න
                කොඩි-තුවක්කු-සේසත් යුවළ දර           මි න
                කොට්ටව මැති විය ඊළඟ ඇතු පි            ටි න


         272     ඇකිරියේ-බෝගමුවෙ- වෑගම ද සම         ගි න
                 පිළපිටියේ-මාවේ සන්නාහ              ගෙ න
                 සසියක් පමණ බලසෙන් රැගෙන වෙන     වෙ න
                 රණගී රැගුම් කර ඊළඟ විය ග             ම න


         273      සින්දු රාග කළගෙඩි නළු පිරිවරි            නා
                 කුණම් නැඟුණු රජ පිරිසෙහි විය ගම        නා
                 යළි නෙක නළු පිරිස් මැද නරනිඳු වඩි       නා
                 සේසත් සෙවණ රන්විසි ඇත්කුඹු පිටි        නා


         274      නන් යුරු කස හඞ ද තම්බොරු සක්න      දින
                  සෙන් සිය දහස් සැරසී පසු පසින්          වන
                  ගම්බිර තෙදැති හිමිසඳ සේනාර          ත්න
                  වන් මේ ලෙස පහන් ඇල්ලට සිරි ස        රින

         275      නි රි   දු කොහොක පසු කරනා සඳ    එ දි නා
                  නො ම ඳ සෙනඟ මතුරට තුළ සියලු      තැනා
                  පැ  හැ ඳ අදර ගරු බුහුමන් දක්ව        මි නා
                  වි ළ ඳ කුසුම් ඉස මඟ සැරසී නො         මි නා


         276      පිරිවර සහ නිරිඳු පහණැලි පෙළින්       සො ඳ
                  පෙරදිග බෙලිහුලින් හමනා පවන්          වි ඳ
                  විසිතුරු නොයෙක රන්කම් දිලෙන මන     න ඳ
                  පහණ ඇල්ල රජමැදුරට පැමිණි           ස ඳ


         277      මදුවඹ පොරණ නිලදරනා හළු           ව ඩ න
                  සළු-අබරණ -පසල් සලසා දුන         සො බ න
                  මඩුවේ,මැති සපුවින්නේ, සහ           එ මෙ න
                  වාහල දොරටු මුර පිළිගත සියලු           තැ න


          278     සිහසුන් රාවණා දජ ගෙන අසු           පි ටි න 
                  දෙසියක් සෙබළු මුර කළ සිට තුන්       පෙ ළි න
                  පුවක් ගොල්ල ,පුස්සල,මැතිවරු        දෙ දෙ න
                  මාවත් දෙකේ වාසල මුර ගත           එ මෙ න


          279     කපුකොටුවේ, මීගස්වත්ත,සම             ගි න
                  යටිවල,සහ පුස්සලමංකඩ ,ද             වෙ න
                  දරහඞුකුඹුර,බජ්ජල,මැති වල             හේ න
                  ඇතුල්කට්ටුවේ කිස සලසා              දු න් න


          280     හීන්කෙන්ද,අඹගහපිටියේ,             සො බ න
                  දලුමුර පයිඞ මේවර සපයා               දු න් න
                  අලුත්පිටිය,අරාවෙ,ද වැ‍ටකේ             ප ත න
                  උක්සකුරු රඹකැන් පලතුරු ත්              දු න


          281     වේගොඩ වැදි සහ දුරදන සොළෙස්         දෙ න
                  දර- දිය අතවර ද මෙහෙකම්වල          යෙ දු න
                  බෝගාකුඹුර, නාපටවෙල,තල             හේ න
                  බෝගාවෙල ,නැකති පසතුරු රැගුම්           දු න


          282     පල්ලෙංගච්චි,දමිළංගච්චි, සම              ගි න
                  ජංගච්චිල, ඩැක්කි නළුකම් කළ සො         බ න
                  මහරාබද්ද කරවන දනෝ වෙන            වෙ න
                  මහරා-මීරා ද පැණිසකුරු ගෙන             දු න


          283     ඇත්-අස් පන්ති කොටිකාබද්ද කර           ව න
                  ඇත්- අස්පයිඞ සැලසුණ තුන් පේරු         වෙ න
                  නයිමා-පනෝලා-කොත්තා පේරු            තු න
                  කළ කඩවත්-පන්දම් පයිඞ ද එ             මෙ න


           284     කලාල් දුන්න දුනුකේ බදු කරන             ද න
                   අමුණුමුල්ලෙ ජෙඩිහු බැඳි උඩුවි             ය න
                   පාවඩ දැමුය නාපටවෙල පේඩි              ද න
                   බාහනගල දනෝ හම්බා පයිඞ               දු න         285      ලියන්වෙල ද, මුංවත්ත ද පිළිවෙ             ළි න
                  දඩමස්-කුඩමස් පණිවුඩ කළ එ             මෙ න
                  අත්තනකුඹුරෙ වසනා සය පේරු            වෙ න
                  කසපමා තලිස්-කව්-ගී රැගුම්                දු න


          287      මේ ලෙස නිරිඳු සදිනක් වැඩහිඳ        යෙ හෙ න 
                  තුරුගොස රැගුම් දෙන නළුගණ පෙර       හ රි න
                  බෙල්හුලිනෙතෙර සැදි රජමැදුරට       ගො සි න
                  සදිනක් එහි ද ගනකර නෙක සිරි          ස රි න


          288     මන්දාරම්පුර සහ රට නොයෙක           තැ න
                  බලා සියලු සිරිසර සමතුන් හැ              ඳි න
                  කුළුණු වදන් පවසා සිතු පොබය            මි න
                  ඉදිරි ගමන සඳහා පණිවුඩය                දු න


          289      මතුරට පෙදෙස්වල අදිපති රදල            ද න
                   ගමන් අදහසින් පණිවුඩ ලත් සැ           ණි න්
                   අතැවැසියන් සමගින් නිලපංගු            වෙ න
                   නිරිඳුන් වඩින ලෙස සැලසුව මේ ලෙ        සි න


           290     පත්තිනි මැදුර නිලකරු දන අසු             ස ත
                   කුඩ-කොඩි දෙවා පෙරහර පෙරමුණට       ග ත
                   සක් -නළ-කෙම්බු පිඹිනා දන මුංව          ත් ත
                   සොළසක් පෙළින් පෙළ ඊළඟ ගමන්        ග ත


           291      බෝගාවෙල,නහපටවෙල,තල           හේ න
                   බෝ වීකුඹුර,සුවීසි දුර නැකති             ද න
                   පා වළලු ත් උරබා-උරමාල             ගෙ න
                   සැදී පෙළින් පෙළ පසතුරු රැගුම්           දු න


           292      දෙසියක් බළ සෙනඟ පෙළ පෙළ යොදව     මි න
                   පුවක්ගොල්ල-පුස්සල මැතිවරු දෙ         දෙ න
                   සිහසුන් රාවණා දජ පෙරටු කර            මි න
                   අස්වාහන නැගී ඊළඟ විය ග               ම න


           293      කොඩි-තුවක්කු අත්බර සුරත දර            මි න
                   බජ්ජල මැතිඳු ඊළඟ විය ඇතු පි             ටි න
                   දරහඞ කුඹුර,ය‍ටිවල,සහ සපුවි             න් න
                   ඇතුපිට නැගුණු සේසත් සුරතින් රැ         ගෙ න293 ඉඩමපිටියෙ සිව්පේරුවේ වෙන වෙන

       මෙහෙවර නිල කරන දුරදනයන් ස                          දෙන
       පිරුවට හැඳ මුල් කුණම ගෙන බැ                           තින
       පිරිවර නොයෙක දන මැද ඇරමුණු ග                         මන


294 දරහඞ කුඹුර ගරු මැතිඳුට නිල ක රන

       දුරදන සදෙන උසුලා කුණම දෙ                             වන
       අතුරු නො පෑ සිටි පිරිවර දන  මැ                           දින
       සෙමෙර පවන් ඇති කල විය ඊළ                            ඟින


295 පත්තිනි මැදුර නිලකරු දුර දන තෙ වන

       කුණම උසුලමින් ඊළඟ විය ග                              මන
       සලනා සෙමෙරපවනින් ගත සැනසෙ                         මින
       රජකුමරුන් සහ අගබිසව ද ව                              ඩින


296 පුස්සලමංකඩ ද,පුස්සල,වල හේන

       මඩුවේ,අරාවේ මැතිඳුන් නිල ක                             රන
       අතැවැසි වන දුර ජනයන් සොළොස්                        දෙන
       අනතුරු ගමන අතවර කදමල්ල                           ගෙන


297 ගලබඩ,බැලුම්ගොඩ යන ගම්වල ව සන

       ‍ෙමහෙකරු වසුම්පුර ජනයන් එ ම ලෙ                        සින
       මුල් තුන් කත් රැගෙන ගිය කල පිළිවෙ                       ළින
       නළුගණ ගමන් ගත සිත්කලු රැගුම්                          දෙන


298 සින්දු-රාග-කළගෙඩි-ඩැක්කි සම ගින

       ලීකෙළි-බමර කෙළි ඈ නළු පිරිව                           රින
       දවලැත් කුඹු මත රන්සිවි නැඟ යෙ                         හෙන
       සේසත් සෙවණ සෙනරත් නරනිඳු ව                         ඩින


299 අත්තන කුඹුර-මුංවත්ත ද ඇසළ තැන

       වැල්ලගිරිය-මාරුතුකුඹුර මැති                              ඳුන 
       ඇත්-අස් පන්ති-මාවත්මුර-පැනි ක                           රන
       පත්තිනි මෙහෙය කරනා‍ දන ද සම                          ගින


300 කෝල්මුර පයිඞ ඈ නෙක නිල ක රන

       දනන් සමග හේවා මෙහෙ කරන                            දන
       චාමර-පලිස් ඈ නෙක උපකරණ                           ගෙන 
       සින්දු-රාග කර අනු පෙරමුණට                             වන


301 මේ ලෙස අසිරිමත් ගමනින් නිරිඳු සඳ

       කඩවත විනිසහැල නහපටවෙල ද                         සොඳ
       සීතා-කුඹුහුගල මොනරාගල එ                            ලෙද 
       නුගගල කපුරුපතන ද දුම්කඩුව                            මැද


302 නරඹා සියලු තැන සිත්කලු දේ නො මඳා

      ඌව පුරෙහි මහකඩවත පැමිණි                            සඳා
      මැතිවරු එ දෙස නිරිඳුන් පිළිගති පැ                        හැඳා
      මතුරට සෙන් එසඳ ආපසු අව නො                          රඳා


303 මේ ලෙස සෙනරත් හිමියද-ඌව පෙදෙස සිරි දකි මින

      සුර ඇමති පිරිවර මින-මඩකලපුව පැමිණ සො                 බන
      නේක සිරිත් දවසැර එහි-කතරගම ද සමගින්                 වෙන
      වැල්ලවාය සහ බුත්තල-බදුලු මියගුණා බල                   මින


304 හැ මා සැපතින් පිරුණු දුම්බර-පෙදෙස සිරිසර නොමඳ විඳිමින

      ගෙවා තුන්මස් අඩමසක් යළි-පවරසෙංකඩ පුරට             වඩිමින
      දෙවා පමුණුත් මාන සමගින්-මැතිවරුන් හැම සතුටු           කරමින
      යොමා සදහම් මඟට ජනයන්-උතුරුවා ලක නොයෙක්        සැපතින 


305 මෙලෙසින් මාන කරුණා සලසා සෑමා

      නොලසින් බුදු සසුන සහ රකිමින්                          දාම
      සතොසින් බලා මනුනිය සුසිරිත                          සේම
      වෙසෙසින් දනන් තුටු කරවිය සැම                         දාම


306 රුපු බිය නො වදනා ලෙස රට සෑම තැන

      හේවා වසම් නිල දී යුද බාර                               වන
      සදහස් ඇමතියන් තුන්රට සලස                           මින
      තෙදහස් උයන් කෙත් කරවා බාර                          දුන


307 මතුරට ගොණගම හේවාහ‍ැට යළි ද

      හැර කටු කොහොල් බෙලිහුල කරවා හෙය                    ද
      පහණ ඇල්ල නවපල සෙවෙනි කර සො                      ඳ
      හේවා වසම් නිල පත්කර දුනි එහි                            ද


308 මේ ලෙස ලක අණ පණිවුඩ දී නො මින

      විදි ලෙස  සුරැක මනුනිය සහ බුදු ස                       සුන
      ස ද හ ස  දනන් රැක රජසැප විඳි යෙ                     හෙන
      දම් ලෙස  අනිස පළකර මරු මුවට                        වන


                    මෙතෙකින් මන්දාරම්   පුවත
                      සිව් වැනි අදියර නිමි.