මන්දාරම් පුර පුවත-මන්දාරම් පුර පුවත ix

Wikibooks වෙතින්

තුන් වැනි අදියර.[සංස්කරණය]

587 ලක්සිරි වැනුම කළ මන්දාරම් පු වත

       දෙවැනි බාග යුග අදියර කර ස                         මත
       කිත්සිරි රාජසිහ නරනිඳු බඳ පු                          වත
       මුල්කර කියම් මතු මන්දාරම් පු                         වත


588 ති ර ස ර විකුම් තෙද නැණ සියලු කැටි කර

       සු ර ව ර මෙලක එවු රුවෙකැයි කියනු                   හැර
       කිත් සිරි රාජසිහ දෙව් හිමි ගුණ ප                        වර
       විස් තර කෙලෙසකත් නොකළැකි වෙයි ඉ                 වර


589 පු ව ත ර විජය රජසිහ රජු අග මෙ හෙසී

       සොහොයුර සොඳුරු රුසිරෙන් දෙව් රූ ස                  දිසී
       න ය ක ර වස උපන් එ කුමරු මේ වි                     ලසී
       මැ ති ව ර හැම එක්ව ලක් රජයට ගි                      විසී


590 විජය රාජසිහ හිමි ඇමති පිරි වරා

       වඩන සඳෙහි මහවැලි ගඟ තොටිනෙ                    තරා
       සිරස වැසුම අබරණ ලා ගංඉ                          වුරා
       සිටිය ගඟෙහි දිය කෙළිමින් මේ කු                      මරා


591 සැඞ පවතින්ඔහු හිස වැස්ම ගනි මින

       ඇස් පමණින් ගිය ගුවනේ ලෙළ ව                      මින
       එම පවනින් ගෙනවුන් යළි තුබු                       තැන
       තැබු අරුමය පෙන්වා රජු ඇමති                        යන


592 මොහු හිස වැස්ම මහ මේගය හෝ කි සිම

       නවතන සමන් වුවකු නැති බව නි                      යම
       එ බැවින මතු මෙ ලක වැසි මැති ඇමති                  හැම
       රජසිරි බඳ උරණ නො ම විය යුතු කි                    සිම


593 එ කුමර සබඳ විදි පවසා ඇමති යන

       රජසිරි සුදුසු පැවතුම් නිපුණ කර                       වන
       විලසින සියලු විදි පනවා බාර                         දුන
       රජගුරු පවර සරණංකර හෙරණි                      ඳුන


594 අකුරු සිප්සතර සඳ ලකර විය රණ

       අටුවා පොත් සමඟ තෙවළා ඉගෙන                    බණ
       වේදය නිගණ්ඩුය නීතිය සදල                        කුණ
       මේ හැම නිමා කළ වෙත රජගුරු හෙ                   රණ


595 යළි යුද සිප් මතුරු සරම න් ඉඟි සි යල

      කොට්ටව ඇමති වෙත පුහුණුව ලැබ වි                     පුල
      සෙංකඩ පුර එකුමරු වැජ‍ෙඹනා                         කල
      විජය රාජසිහ හිමි ගති මරු ප                            බල


596 අසමින මහ අදිකාරම් ඒ පුවත

      රජකම නිසා වියවුල් සිදුවන                           මහත
      දැනගෙන වහා සඟවා රජු මළ                          පුවත 
      කැඳවන ලෙස මැතිවරු කරවිය                        පනත


597 සිවු- සත් දෙකෝරළ මාතල ඌව යන

      සිවුමහ දිසාව ද, වෙල්ලස්ස වල                         පන
      බින්තැනි සපරගමු කෝරළ තුන එ                      මෙන
      නුවර කලාවිය සමගින යළි ස                           වන


598 තමන්කඩුව සමගින් උඩ පළා න ද

       යන මේ අනුදිසාපතිවරු අට දෙ                         න ද
       සිවුසියපත්තු හේවාහැට තුම්ප                          න ද
       දුම්බර කොත්මලය උඩු-යටි දෙනුව                      ර ද


599 සත්රට පතින් සමගින රජ පනත් ලෙස

       එකුන් විසි මැතින් රැස්කරවා වි                          ගස
       සිරිත් ලෙසින මහ අදිකාරම් පි                          විස
       බුලත් දැගුම් ගරු කර නිමවා මෙ                       ලෙස


600 රජය සබඳ වන තොරතුරු අරඹ මින

       විජය රාජසිහ අප දෙව්හිමි මෙ                          දින
       දරුණු රෝග වැළදි පෙළෙනා බැ                        වින
       නොරිසි විය බිණුමට මැතින් සම                        ගින


601 නිරිඳු රෝග දින දින බලවත් බැ වින

      මෙලක රජය ගැන මතු වියවුල් නො                     වන
      ලෙසින පුවත්ඇතිවන දැනගනු රි                         සින
      යෙදුණ ඇමති අදහස් පවසන‍ ලෙ                         ස


602 එබැවින නැණ ගුණැති රජ කමට හිමි වන

      නිසි තැන මෙ වර සලසා සැම එකම                     තින
      සත්රට සිව්දිසා අනුදික් පති වි                          සින
      මතුලක දියුණු සලසනු යාපති මෙ                       දින


603 නැණ සර තතු විලස දැනගත් රජ සි රිත

       දැහැමි මෙ ලක රජහිමි පිනැතියෙක්                        ඇත
       අදිකාරම් තුමෝ ඔහු පුවත පව                             සත
       අප සැම සිත් ද ඊට ම සමවනු නි                           යත


604 පෙ ර ම ත් අපට නරනිඳු දන්වා ති බෙන

       කු ම රෙ න් ගුණැති වෙයි ලක් රජය නිසි                     වන
       අ ප සි ත් තුළ ද මැනවැයි ඔහු ම පව                        තින
       ර ට දි ක් පති වැසිහු අදහස කෙබඳු                         වන?


605 මෙපුවත අසා එහි උන් සැම ඉසුරු දන

       නෙක රට වැසි දන ද එකමත ව සිටි                       යෙන
       දිගුපති රටපති ද අදහස එම ලෙ                            සින
       එකමත බැවින් ඊට ම අප ද එක්                            වන


606 මෙලෙසින මතු රජය බඳ සැම නියම දැන

       පසවී සිටින යුරු ඒ සැම ගිවිස                           ගෙන
       මැති සහ ඇමතියන් එකුමරු දක්ව                         මින
       සුදු සළුවෙ න් සරසා යළි විදි ලෙ                          සින


607 රජගුරු හිමිඳු සහ මහසඟන දකි මින

       එපුවත නියත පවසා අවසර රැ                           ගෙන
       මැතිගණ රැස්ව සළුවඩනා දිය ව                          ඩනා
       බරණින මෙලෙස සැලසු සුබ මොහොත                   ගෙන


608 ඔටුනු නළල්පට රන්සොළු අවුල් හර

       නුපුර තඩඟ වළයම් ගැටනිවුල්                            හර
       පස් රූ පා වළලු එක්වැටි පට ති                            සර
       පමුදු පදහ පෙහෙරැස් බන්දන උ                            දර  


609 පාසළම් පාබරණ පාමුද-කාදු කාප්පු ද සිරෝ ජාල

       පට්ටකාරම් කන්බරණ කයි-පෝට්ටු තුලි වැලි රුවන්           ජාල
       ගිව්ලකර ඇත්කුන්න අඟදා-බරණ සිළුමිණිරුවන්             මාලා
       රුවන් මිරිවැඩි පට්ටොඩම් නග-වඩම් මුතුහර පට්ට            ජාලා


610 බාහුදණ්ඩි මිණිවළලු ගිගිරි ද-කයිවඩම් රන්සවඩි මුතු හර

       පාදසංක පද කිංකිණික පද-ජංග ඔරවසු බරණ කේ              යුර
       පාදකකුද රන්සළුද පදනක-විජත් අත්මුදු කො‍ෙඞාල් මන        හර 
       පාදගුල් කසිසළු තිහිරි සළු-පළඞි පොරොන්දු ද සමග පද         සර


611 හින සැද එකාවැළ රන්හුය ද සම ගින

       පටවත් මෙ සිව් සැට බරණින් සරස                      මින
       නාතදෙව් මැදුර වඩිමින් පෙර හ                         රින
       මඟුලබෙර තේව පුද කර ගරු‍ ලෙ                       සින-


612 කිත්සිරි රාජසිහ තම දැහිඟුල් ප තෙක

       ලියවා නාත දෙව්රුව තබවා අ                         තෙක
       ගරු ලෙස රැගෙන යළි එය පෙරහරින                   තෙක
       දෙරටුව දෙවොල වැඩ අණබෙර ලා සැ                 ණෙක


613 පින්සිරි නාතදෙව් මහරජ හිමි වි සින

       සිරි පිරි මෙ අප නරදෙව් හිමි වෙත සොබ                  බන
       කිත්සිරි රාජසිහ නම දුන සිරි අ                         තින
       පවතිනු දන්ත ලක ඔබ අණ සිට මෙ                      දින


614 දෙව්මැදුරින් බැස යළි ගරු පෙර හ රින

       පැදකුණු කොට වීති ම‍ැද වැඩ සහතො                    සින
       දළදාමැදුර වැද පුදසිරි සලස                           මින
       පනවා අසුන් එහි දෙපසෙහි පිළිවෙ                      ළින


615 රජගුරු හිමිඳු පාමොක් දෙ වෙහෙර ව සන

        හිඳුවා හෙරණ වැඳ ලැබ සරණ තෙරු                    වන
        අගතිය නොව ගිවිස රට රකිනා ලෙ                     සින
        පිරිතෙන් මඟුල් ආසිරිවාද ලැබ                        ගෙන-


616 පුදකර නොයෙක පස සඟගණ සහ එ වර

        රටපති පිරිවරින පිවිසී රජ මැ                           දුර
       ‘ විජය රාජසිහ රජ හිමිහු’සග                           පුර
        ගමන වියයි හරවා නුවර අණ                         බෙර-


617 ලෙස පෙර සිරිත් රජකය ගරු කොටරැ ගෙන

        සත්වට වෙළා දුහුලින් සහ පටව                        තින
        කළු නිල් දද අතුළ දෙන අනගි තබ                      මින
        කළු අස් යුවළ යෙදු රිය තබා නො ල                   සින-


618 තුරු ගෙ‍ාස් අවමඟුල් කර දද කොඩි රැ ගෙන

        නෙක රටවැසි දනන් විය පෙරමුණ ග                    මන
        අවි දුනු රැගත් බටපෙළ සරඹ පා                        මින
        දෙදහස් පමණ විය අනුපෙරමුණ ග                     මන-


619 . ඇත් අස් බළපතිහු සන්නාහ ලා ගෙන

        කඩු දුනු බළ පතිහු යළි සොළොස් බැ                     ගින
        රණගී රැඟුම් කර ඇණවුම් විදි ලෙ                        සින
        ගිවුලුම් පැරැත් බලසෙන් ඊළඟ ග                        මන-


620 යළි පරදෙස තානාපතියන් ග මන

        අනතුරු ඩැක්කි ප‍න්තෙරු ලී සරඹ                      යෙන
        කස සක් නළ- කුළල් කිංකිණි රාව                      යෙන
        චාමර පලිහ තේවා ගෙන විය ග                          මන-


621 උඩුවියන් සෙමර තල්වැට තේව යෙන

        පනසක් වැඩිය දුක් සනසන බික් ස                       ඟන
        දෙසදුන් සුරදාරු මිලිල ද ඈ ද                           රින
        කපුරුත් සුවඳ තෙල්රිය ඊළඟ ග                         මන


622 දෙපසින් අවමඟුල් ගී පෙළ නිති ග යන

        දෙණ තැබු රිය ගමන විය අනතුරු එ                      යින
        පසු පස අවමඟුල් වෙස් ගෙන රැඟුම්                      දෙන
         සොළසක් බැගින් සිට පෙළ පෙළ විය ග                   මන


623 දෙපස කස පෙළින් යුදබල පිරි ව රින

         කිත්සිරි රාජසිහ දෙව්හිමි වැඩම                         වන
         පසු නෙක ඇමති කෝරළ පන්ති වෙන                   වෙන
         සිදු ගොඩ ගමන් ලෙස මහසෙන් පසු මු                   හුන


624 මෙලෙසින් අවමඟුල් විදි පාමින් නො යෙක

         දෙසඳුන් ඈ දරින් සෑ බ‍ැඳ සොළොස                    නෙක
         මළබෙර රැඟුම් දුක්මුසු වදනින් නො                    යෙක
         සෑතුළ දෙණ අරා ඉස සුවඳ තෙල්                      නෙක


625 අනිසි-දුක අනත බික්සඟන දෙසු වර

         තෙරුවන් සරණ සිල් පිහිටා සැම නො                    හැර
         නෙක පස සමග දහසක් වතින් පුද                       කර
         සෑ ගිනි ලා සිව්පල අවමඟුල්                            කර


626 රිය හා අසුන් යුවළ ද හැර ගඟිනෙ තෙර

         පවරා සෑ බැඳුම් අළු හරනා අ                            යුර
         නොහැරා දිය කෙළිය බැස කිලුටු දුරු                     කර
          පෙරළා නුවර වැඩි දෙව්හිමි සපිරි                        වර


627 දෙසති යවා සුරපුර ලෙස පුර ස රසා

       පිළී රඹ තොරණ කුඩ කොඩි පුන්ක                     ලසා
       හිරු බවනෙව් සිහසුන රුවනින් ස                       රසා
       සුබමොහොතින් කග බැඳ සිහසුන් පි                     විසා-


628 තරිඳු සිරි පැරයු මැතිගණ ගහන තරා

       වැඩහිඳ වඳාළේ සිරිසරිනි තර                          වරා
       විදිලෙස එසඳ මැතිවරු පිළිවෙළ නො                    හැරා
       බැහැදැක සිරිත් යුරු දැක්වු බැති අ                       ද රා


629 පළමුව බැහැදැක මහ අදිකාරම් මහනිලමේ

                               බැහැදැක තුතිපුද        න ම ක ර
       තෙවෙනුව හේවාහැට පතිවරු සහ හේව
                               වසම්පති බැහැදැකි       එ ක ව ර
       සිව්වැනි බැහැදැක තුති කළ අදිපති සමග
                               වෙනත්දන එකවර       දු ම් බ ර


630 පස්වැනි සාරිස්පත්තුව මාතල උඩ

                               පළාත මැති බැහැදැකි    එ ක ව ර
       සවැනි ව සිවු-සත්කෝරළ සත්වැනි
                           තුන්කෝරළ පති බැහැදැකි    තු ති ක ර
        සපරගමුව තුම්පන අටවැනි වද නවවැනි
                                 කොත්මල වලපන    න ම ක ර
        ඌව බදුල්ල ත් බිම්තැනි ගිරිවා නුවර 
                                  කලාවිය බැහැදැකි    එ ක ව ර 


631 පසු හේවාමුරජාම සමග නෙක තේව

                                කෝල්මුර බැහැදැකි     එ ක ව ර
        තානපති ලේකම් මඞු ඈ දන නෙක
                                පති නිලකුරු වැන්දෝ    තු ති ක ර
        ඉන්පසු පරජනපද රටවල පති වැන්දෝ
                                හිමිසඳ මැසිවිලි        ක ර ක ර
        ඕලන්දසෙන් වෙනුවෙන් ආ මැති තිලින
                                සමග බ‍ැහැදැකි තුතිපුද      ක ර


632 සමපනසක් සඟහු දෙ වෙහෙර විදි වි ලස

         සඟළිස පටිය බැඳ වට හුය ඇද දෙ                      පස
         තුන්සුත මඟුල්ගය සෙත් පිරිත කර                   තොස
         සෙත් කළ නෙදෙස් හරනුව පිරිත් පැන්                


633 අසනුව පිරිත දෙසනා ගරු බික් ස ඟන

         සිහසුන ඉදිරි බැස රන් පලස වැඩ                     හුන
         අනතුරු පාවාඩ තුරුනද පෙරහ                       රින
         වහසල පැමිණ වෙහෙරට වැඩි බික්ස                  ඟන


634 රජසිරි ලැබ නො බෝදින වැඩහිඳ යෙ හෙන

         ලොව නෙක සිරිත් ගැන සිත නැමුණු මෙලෙ             සින
         තම සුව තකා මෙරමා හට දුක් දෙ                     මින
         යළි සුවයෙන් පිරිහේ නෙක අමන                     දන


635 එබැවින් මෙසුව අන් දුක දැක දැක නෙ තින

         විඳිතොත් තනිව මා සුරු බව පල කු                   මන
         සිසි තම ගුණය මිහිතල සැම අත්ක                   රන
         මා ලද සුව ද දුන එලෙසින් උතුම්                     වන


636 දුනත් පසය විය උඩ ලා සියලු දන

         කැටක් අහස ලූ ලෙස එය නොතිර                    වන
         දුනොත් බෙදා ලොව සතහට නැණප                  හන
         රුකක් විලස මුල්බැස ගත් සුතිර                      වන


637 මෙම ලෙස අනගි නැණදන කෙලෙස ලක් පුර

         වැසි හට ගෙන දෙම් ද සිතමින් නොයෙක්               වර
         සරණංකරබිසන් යති වෙතින සියැ                     දුර
         පිළිවිසි වැසියනට සුව දෙවන විදි                     නිර


638 සි රි බ ර රජිඳ ලක්වැසි සුවසිරි ප තන

         ල ක් පු ර සිතාවක් නරනිඳු සමග                    වෙන
         මු ල් ක ර ප්ර තිකල් මිසදිටු දෙවු                      දින
         ල ක් පු ර ඉසුරු පිරිහුණ සැම දිනෙන්                  දින


639 අ ත් ක ර සුවය ලක්දන සැමට ම දෙ වන

         වි ස් ත ර කියම් සකසා සවණ කළ                   මැන
         දු ර හැ ර අඳුරු මිසදිටු දුසිරිත හෙ                    ළන
         ති ර ක ර දහම් සිප් සදසතර දුන                     මැන


640 තිර නැණපහන ලැබ දුක නිදුක දකි මින

         දුලද මල දුරැර හැර දුසිරි තිය                       තිය
         සුසිරි දිරි වඩා සුව මෙලොව සම                    ගින
         වැඩුම නිති ලබා පරලොව ද සැම                   තැ


641 දුක සේ ලද සතර සදහම් උතුම් වන

           මා හා කැටිව සැඟවේ නො ලැබ ලක                  දන
           එබැවින නිරිඳ! සද හම් සිප් සත දෙ                   වන
           විලසින පළමු පිළිවෙළ සලසවනු                   මැන


642 එම සඳ නිරිඳු තුම ලක්වැසි සියලු දන

           තුන් බස වෑකරණ පෙළදම් සමග                   වෙන
           සියල් සිප් සතර රජගුරු හිමි වෙ                     තින
           උගනුව නො හැර විදි සලසාලුව කෙ                මෙන


643 උගත් පෙළදහම් ඈ සමතුන් හැ ඳින

           දෙවෙ‍ෙහර පුර සතර වාසල් වෙහෙර                 යන
           සතැන සතරසැල් සැම පසය තබ                    මින
           උගනුව වැවස්තා කළ නිරිඳු හැම                    ද න


644 සුදුහුම් පොල ද අම්පිටිය ද නිත්ත වෙල

           ගංගාරාම වෙහෙර ද නුවර සිව්                      පල
           ගම්වර දෙවා සිප්සැල් වැවස්තා                     නිල
           පත්කර ඉගනීම අත්කළ දන සි                      යල


645 රුහුණු මුහුදුකර ඈ රටෙහි වෙන වෙන

           මිසදිටු අඳුරු හැර සදහම් සතර                      දුන
           සමනොළ ඈ මිසදිටු බලය සිදී                     මින
           නිමල දම්පියුම පොබකළ සියලු                   තැන


646 ස ල සා දියුණු මග ලක නො හැර සැම තැන

           නොලසා නිල දෙවා රට රැකුමට සො                බන
           සතොසා සිරි විඳිත සඳ පුර සිරිව                    ඩන
           පි වි  සා සමිඳු වෙත රජගුරු ගුණ ග                හන


647 අම යුරු බසින තුටු කර අදරු වඩ මින

           සිතයුරු පවර සියතින් පසය පුද                   මින
           පිවි තුරු සතර රජසිරි මෙ ලක සසො               බන
           රජ ගුරු හිමි නිසා ලද මෙ අප නිය                 තින


648 ලක බ‍මිඳේ පවර සිරි ගෙන දුන් වි පුලා

            හිමි ස‍ඳේ කුළුණු ඈ ගුණ යුත් සි                 යලා
            කවර ‍ෙද්  ලබනු අබිමත ද? වහ                 සලා
            මෙම ස‍ඳේ දෙසනු මැන අපට නොකු              හුලා


649 ප ත ළ ගුණ රජිඳ! පින්සිරිනි බබ ළන

          මෙක ල සියම්පුර රජ ඈ සැම පු                     දන
          උ දු ළ මහවෙහෙර පරපුරෙන පැවැ                 තෙන
          නි ම ල උපසපන ලක්පුර දෙවනු                    මැන


650 දි ව යු ර කුලග නරනිඳ! පින්සිරි සො බන

          ර ජ ගු රු ඉසුරු කිසියම් දේ නොම ප                තන
          අ ම යු රු උපසපන නො කිලිටි දෙවනු               මැන
          පි න් ස රු රජිඳ! එමැ අප හට පමණ                 වන


651 ර ජ ගු රු හිමිඳ! දසසිල් ඈ ගුණ න දන

          සි ත යු රු ගෙන දෙවමි ලක්පුර උපස                පන
          මැ ති ව රු නෙරට පවසා මෙම සුබ හ                සුන
          වි සි තු රු පඞුරු සලසා තිලින දෙව                 මින


652 ඊරියගම ඇමැති සහ විල්බාගෙ දර

          පට්ටපොල ද ඇල්ලේපොල ඇමති                  වර
          අසිත්ලියද්දේ යන මෙ පස් මැති                    වර
          සමගින කළමනා සැපයු වෙලගෙ                   දර


653 සමුදුර ගමන් පෙර දත් ඇමති සම ගින

          තෙවිසි දන බලන් සහ මෙහෙ කිස ක               රන
          ඕලඳ දන ද දත් සිඳු තරණ නිය                    මින
          මේ ලෙස සුබ මොහොත් විදි නියම යෙදු            තැන


654 සැම කිස නිමා කළ මැති සහ හැම පි රිසා

          සහ තොස තිලින ගම්වර සලසා නො              ලසා
          බු දු ව ස තෙයානු දෙදහස දෙසිය                 වසා
          සු බ කි ස පෙරගමන පෙර මුහුදින් පි              විසා


655 යන රඟ සියලු විදි සලසා දුන තු ටින

          මැතිගණ නියම ලෙස සිය පිරිවර රැ              ගෙන
          පෙරදිග මුහුදු තොට හම්බානේ ග                මන
          සිතුලෙස සියම් පුරවර පැමිණ සසො              බන


656 සියම් අගරජද සඟරජු ද වෙන වෙන

          අනගි පුදපඞුරු දෙවමින් නෙක ති                ලින
          කිත්සිරිරාජසිහ නරනිඳු සුබ හ                   සුන
          සියම් අගරජුට අදරින් දෙවු                     තැන657 අ ම යු රු පියබසින් හැම දන සතුටු කර

          සි ත යු රු සුව පහසු සලසා එපුර                     වර
          සු ර ගු රු බඳු සියම්පුර පසඳු ගරු                     තර
          ගුණ සරු උපාලි මහතෙරිඳු සැල                     කර


658 ප ත ළ ගුණ කුළුණු හිමිසඳිනි පින් සර

          වි පු ල දකුසෙව් ලොව පසිඳු හැම                    වර
          මෙ ක ල රජ ඇමති සැදැහැති දන ප                  වර
          නි ම ල උපසපන නිති පනති ලක්                    පුර


659 සියම් උපසපන අප මෙපුර සුන් වර

          එකල ලක පසිදු සිරිසර අනුර                       පුර
          පැමිණ අයැදි සඳ ගරුතර මහවෙ                   හෙර
          පඞුරු උපසපන පුදකර දුනි එ                       වර


660 එබැවින් හිමිසදිනි! ඔබ ලක් ඉසුරු තුමා

          සැදැහැ පෙරදැරිව කළ සොඳුරු අයැ                  දුමා
          පිළිගෙන පුරුදු තෙවරු විනෙකම්                   සෑමා
          සමගින වඩිනු මැන ලක්පුරවර නො                  පමා


661 නරනිඳු මෙලෙස පිළිවෙත් පෙර පැවසු සඳා

           තෙරනිඳු උපාලි එය පිළිගෙන පැ                   හැඳා
           තෙවළා දම් නිපුණඅරිමුනි මහතෙ                   රිඳා
           විනය ඇදුරු වන මහනම් මහතෙ                    රිඳා


662 සමගින අතිරේක දසවග මහස ගද

           එලෙසින පුරුදු කැපකරු ඈ පිරිව                    රද
           මනරම විනය විසිතුරු රන්කම් පො                  තද
           ගනිමින පවර අගනා පඞුරු ත් පු                     දද


663 සුවසේ පැමිණ සිඳුපිට ලක්පුර ග මන

           කිත්සිරි රාජසිහ නිරිඳුට සුබ හ                    සුන
           සැලකළ සඳ නිරිඳු ලද සක්විතිරු                  වන
           විලසින පිනා යෙදු මැති විදි සලස                  වන


664 ගජනායක ඇසළපොල වන්නි මැති ඳුද

          කොබ්බෑකඩුව රන්වත්තේ දඹග                    මද
          පිළිමතල‍ාවේ ගොලහැල රඹප                     තද
          දිඹුලන පලිපාන පිලපිටි ගලගො                    ඩද


665 කිවුලේගෙදර උඩුකිඳ අංගම්ම නද

          කපුලියද්දෙ අත්තරගම මැදවෙ                    ලද
          නුගවෙල දුල්ලෑව දුනවිල උඩු                    වේද
          හුළුගල්ලේ ගන්තල දවුලාන                      ලද


666 කප්පාගොඩ යටවර ගෙ‍ාඩමුන් නේද

           බෝගමුවේ ඇකිරිය මහවැලිම                        ඩද
           කොට්ටව යන මැතිවරු සෙන් පිරිව                    රද
           නැව්තොට පෙරමුණට පෙරහර යැවු එ                  සඳ


667 සුතිස් ඇමති සුරකුමරුන් ලෙස දි ලෙන

           සැරසී රුවන් මුතු අබරණ පටව                      තින
           සේසත් සෙමෙර වල්විදුනා සුරත                    ගෙන
           ඇත්වාහන පෙළ පෙරටුව විය ග                     මන


668 බෙර මද්දල කස සක් සිත්තම් න දින

           නළුපෙළ විපුල ඒ ඒ රටෙහි වෙන                   වෙන
           සිඳුගොස පැරයු ගම්බිර මහපෙරහ                    රින
           තිරිකුණමලේ නැව්තොට වෙතට පැමු                ණුන


669 සතපා මහසඟ සියම්පුරෙන් ලක්-

                          දිව්පත් මැතිගණ සහ නො            මිනී
           නියමා දින සුබ මොහොත පැමිණි සඳ-
                          දෙරණා බිඳ යන හඬ             ලෙසිනී
           නෙක තාලම් බෙර පන්තේරු විණා-
                          දවුල් නළා කොම්බු ද හ             ඬිනී
           සුරපා යුරු රන්කුනම් දෝලා මහසඟනට සලසාරු         විනී


670 ඇත් වාහන රන්සිවිපුදපඞුරුත් සියමේමැති පෙරමුන ගමනා

           යුත් වාහන ලක්මැති පිරිවර සහසුරැකිව විදි සලසා      සොඳිනා
           පත් මහවත් සැම සරසා සුදුවැලි 
                             රඹතොරණද බැඳ උඩුවිය          නා
            ලත් නාමය සිරි පුජිත පෙරහර 
                           මහගඟ තොට සපැමිණි කෙ       මෙනා


671 එදිනා ලක්පුර පෙර නො ඇසු විරු-

                           නොයෙක් අරුම විසිතුරු          තිබුණා
            වණනා‍ මුව දහසින් වත් කිසිකල-
                           නොම හැකි නෙක සිරිසර         දිළුණා
           සොබනා විස්කම් දෙව්රද විසිතුරු-
                         මැව් වැනි විය ලක්දිව්              පැමුණා
           නොමිනා මහගංතොට සිට සෙංකඩ-
                         පුර හැම සක්පුර සේ             පෙනුණා
    
         

මෙතෙකින් මන්දාරම්පුරපුවත දෙවැනි භාගයේ තුන්වන අදියර නිමි.