මන්දාරම් පුර පුවත-මන්දාරම් පුර පුවත vi

Wikibooks වෙතින්

සවැනි අදියර.[සංස්කරණය]

390.තිදසපුර පැමිණි හිමි රජසිහ දෙවැනී

   දෙසිය දෙවිසි පිරි දෙදහස බුදු                                 වසිනී
   විමලදහම්සූරිය හිමිසඳ                                    දෙවැනී
   පැමිණි මෙ ලක් රජසිරි හිරු බදු                              තෙදිනී


391.වි ම ල දහම්සූරිය හිමි හිරු රැසින

   සි ය ල සතුරු ගනදුරු දුරු විය                             කෙමෙන
   එ ක ල කොළොම්තොට වැසි ඹ්ලන්ද                           දන
   වි පු ල පඞුරු ගෙන දී විසි සමගි                              යෙන 


392.කොට්ටියාර තම්මැන්නයද යාපන

   මඩකලපුව කතරපුර හම්බන්                              තොටින
   වෙන වෙන පඞුරු හැමකල ගෙනවුත්                         දෙමින
   හිමි සහ එකඟ වී විසි ඕලන්ද                                  දන


393.පමාවරද උත්තර දෙන්ට දස් වන

   සදෙනෙකු දනන් නිරිඳුට බාර කර                             මින
   බටහිරි දකුණු සිඳුතෙර පඞුරු පම                             ණින
   ඕලන්දා වැසි දන හට බාර                                   දුන


394.මෙම ලෙස රුපු අඳුරු සිඳ ලක සියලු තැන

   වඩමින සසුන්දම් සුසිරිත නිති යෙ                             හෙන
   රජසිරි විඳින සඳ ලක්දිව උපස                                 පන
   නොම පවතිනු විමසා දැන තතු ලෙ                             සින


395. පඞුරු යවා මැතියන් සහ රකඟ දෙසා

    සපිරි සැඳ සිල් ලැබ සඟගණ තෙ                              තිසා
    දෙවා උපසපන ලක්දන පියකු                               ලෙසා
    සසුන සමග දෙවෙහෙර වැඩුවේ ස                            කසා


396. අනිස දුක අනත බවමින් මහස ඟන

    සඟළ කහබහත් බැඳ පත ගෙන අ                              තින
    ගෙපිළිවෙළ සිඟා දිවිරැක නිසි ලෙ                             සින
    සතන දම් දෙසා සුසිරිත වැඩූ යෙ                             හෙන


397. දුසිරිත හැර වැසියන් සුසිරි වඩ මින

    සැදැයෙන පුදා සිවුපසයෙන් බික්ස                             ඟන
    දෙගුරුන් ඇදුරු කුලදෙටුවන් ද පුද                              මින
    දැහැමින් දිවි රකින නිති රජඅණ ලෙ                            සින


398.වෙසක් ඇසළපුද සහ දේවාල පුද

   සිරිත් සියලු බක්මස පැවැති විදි                                 ලෙද
   මහත් අදර බුහුමන් කරමින් නො                                 සිඳ
   පවත් වමින් වැසියන් සිත්ගෙන නි                                බඳ


399‍‍. අදරින සියලු රටවැසියන් සමගි කර

    තුන්රට වැව් අමුණු බැඳ කෙත්ගරු උයන්                           කර
    මනුනීතිය සමග සදහම් නිතර ගරු                                කර
    දැහැමින රජකරන සඳ ිරිවඩන                                  පුර


400.ලක්දිව නෙක ඉසුරු හැරන්නා ලෙසිනි

   ඕලන්දා වැසි සොර ජානකු                                    විසිනි 
   මහවැලි නදිය දෙපසෙහි වෙහෙර බි                              ඳිමිනි
   පැහැදුණු දන පැහැරගත් පුවතෙක්                             කෙමෙනි


401.සසියක් පමණ ඕලන්දා සොර දුදන

   සැටක් වෙහෙර සිඳ සරු දන පැහැර                              ගෙන
   මියුගුණු වෙහෙර පත්වූ පුවත අස                                 මින
   යෙදී ඇමැතියන් උන් ගන්නා ලෙ                                සින


402.ගලගොඩ , මඞුගල්ල , බෝගමුවේ එ මෙන

   බජ්ජල, යටිවැල්ල, අඹගහපිටිය,                                 යන
   මැතිවරු සදෙන දුම්බර හේවැමැ                                  ටින
   දෙදහස් බලසෙනඟ ගෙන ගොස් විග                              සින


403.අල්වා ඹවුන් නිරිඳුන් හට දැක්වූ තැන

   උදහස් වී බඩු සහ සොරුන් දකි                                   මින
   දරදිය මේ වරට ඒ ගරු මැතිව                                    රුන
   දොළසක් බැගින් පාවාදී ඹවුන්                                   ගෙන


404.සෙසු ‍ සොරු වෙහෙරවල නෙක රට මේව රින

   සකසා බෙදා ඒ ඒ තැන පාර                                     දුන
   යළිදු මෙ බව දන්වා ලියමින් හ                                   සුන
   ඕලන්දා පති වෙත යැවි තතු ලෙ                                  සින


405.උදහස නිරිඳු ගේ දැන ඕලන්දා දන

   එවිගස නෙක පඞුරු සහ අගනා ති                                 ලින
   සමගින සෙනෙවියකු එවමින් රජු වෙ                               තින
   අදහස ලෙස කමා පණිවුඩ ගත් සැ                                ණින        


406.ක මා කර ඔවුන් මතුකල ලක්දි වට

   ප මා වරදකුත් නොම ඇතිවන ලෙ                              සට
   ස මා දාන ගිවිසුම් කරමින් එ                                   විට 
   සැ මා ලෙස නතුව සිටියේ හිමි ස                                ඳුට


407.මේ ලෙස සතුරු බිය පිස ලක තුළ ප තර

   තුන්රට වැව් අමුණු කෙත් නෙක සකස්                           කර
   සපුරා ලක ඉසුරෙන් දන සතුටු                                 කර
   අමුතුව ගම් සමග මාවත් ද ඇති                                 කර


408.සැම කල සරු ඉසුරු අගනා ලක මහත

   පරදෙස රුපුන් හැරගත් තතු දැන                              නියත
    සතුරන් නොදත හැකි ගබඩා කර                              මහත
    රහසිව තබන ලෙස අදහස් කර                              නැවත 


409.පෙර සිට මෙ ලක ගරු කුලයෙන් පැවත එන

   රජ පස ඇමති වන හළුවඩන , දිඹු                              ලන
   මඞුගල්ලේ , මොහොට්ටාරච්චි, සම                             ගින
   ඇරව්වාවල, ද කොට්ටව, මැති ස                              දෙන


410. කරනුව රහස් ගබඩා නියම කළ තැන

    මැදමහනුවර සත් ගබඩා කරව                                මින
    තබමින එහි අනගි දේ රජිඳු තුටු                               වන
   පවරා මඞුගල්ලෙ මැතිඳුට බාර                                දුන


411.කඩදොරපිටිය මහගබඩාව ‍කොත් මල

   මියඟුණ වෙහෙර රන්කොත සමගින වි                          පුල 
   පසළොස් වෙහෙර රන්කොත් තබමින් ළ                        කල
   මොහොට්ටාරච්චි පවරා දුන එ                                කල


412.සදෙනකු ඇතුන් බර නෙකරුවන් සම ගින

   හේවාවසම් දේපල නිදන් කර                                මින
   රහස්මිගොල්ල නම් පියස වල                                පත
   දිඹුලන ඇමති හට සලසා බාර                                දුන


413. ඕකඳගලෙහි පෙර සිට ඇති සත්නි දන

    මහපැරකුම් නිරිඳු මිණිකිරුළ සම                             ගින
    දෙතිසක් වොටුනු ඇතුළුව නොයෙකුත් රු                       වන
    හළුවඩනා මැතිඳුන් හට බාර                                වන
   
 414.අඩගව් දිගැති දෙතිසක් අත් පුළුල්                            වන 
    දියතලාපවෙහි සඟුරන් කෙත මු                             දුන
   පෙර සිට පැවැත ආ තුදුසක් පර පු                            රෙන
   රහස්ගබඩා දැක සතුටුව සො                                බන


       415.    සුසැටක් ඇතුන් බර ඇති රුවන් සම                  ගින
              සදහස් තුවක්කු ද යළි පලිහ වෙන                   වෙන
              මහතුවක්කු කඩු සන්නාහ දහ                       සින                            
                 හෙල්ල දුනු තොප්පි සැ‍ට්ට ද සුවහ                    සින


         416     ඊයම් වෙඩිබෙහෙත් කූඩාර සම                      ගින
                 බෙහෙත් බුජම් ඉගිකැ‍ට පත්ඔත්තු                    සන
                 ඉලක්ක එලි අංජනම් සියලු  ‍ෙබහෙ                   තින
                 විසදුලිය කටුකපනා සහ වි                         දින


         417     පුරා  උපකරණ යුදබරණ  සම                     ගින 
                 උඩවෙල පහළවෙල  මතුරට  මැද වෙ               ලින
         ‍        බෝදිගොල්ල කටුපන්වල ගොණග                  මින
                 ඉල්ලගොල්ල  කිතුල්පෙ  සහ කෙත්වි              සෙන 
 
         418     හේවාවසම්කෙත් ලෙස  වැවස්තා                    කර 
                 මහගබඩා වැවස්තාපනත  ඇති                      කර
                 ගල් කැටියා සියලු මේවරට පත්                       කර
                 කොට්ටව මැතිට දුන ගබඩා බාර                      කර


        419      මෙලෙස යොදා රට බලනුව  වැ‍ඩිය                  වර 
                 සඟුරන්කෙත වාහල සහ දෙව්මැ                      දුර
         ‍        ජරපත් යවා මනරමි ‍‍ ෙලස සකස්                      කර 
                 පහණඇල්ල මාලිගය ද පියවි                        කර


        420      ඌව ද  කොත්මලය මාවත් සකස්                     කර 
                 විදි ලෙස  පිහිටුවා දුන මුරද  අත                      වර 
                 යළි සැම රටවල ද  අයබදු නියම                      කර
                 ඇති කොට  දන කුවෙරපුර‍ ලෙස   මෙලක්              තුර


        421      වැසියන් හට සියලු  සුවහපසු විදි                      කර
                 එලෙසින් පින් දහම් අපමණ දියණු                     කර 
                 පුද මින්  තෙරුවනට කෙත් වතු කැපඅ                   යුර
                 විඳිමින් මනුනිය සෙ රජ සිරි සියලු                     වර


        422     මෙලෙස ලෝසසුන් දියුණුව   කළ   නි                තින
                 විමල දහම් සුරිය සක්විති රු                           වන
                 සියලු දනන් සෝදුක්සයුර    ගල                     මින 
                 රුදුරු මරරකුසු ගති  අගය නොම                    දැන


           මෙතෙකින් මන්දාරම් පුර පුවත  සවැනි අදියර නිමි.