මන්දාරම් පුර පුවත-මන්දාරම් පුර පුවත vii

Wikibooks වෙතින්

දෙවැනි භාගයේ

මුල් අදියර[සංස්කරණය]

423 ලක්දිව වැණුම් කළ මන්දාරම් පු වත

        පළමු බාග   මෙලෙසින් කරමින් ස                                   වත
        විරපැරකුම්  නිරිඳසිහ  දෙව්හිමි  පු                                     වත
        මුල්කර කියම් මතු සුදනෙනි  අසනු                                   යුත


 424     විමල දම්සුරිය  හිරු  ලක්පති දෙ                                      වන
        පිවිසි  මර අවර පසුකර නොබෝ                                      දින
        මහිම තෙද නුවණ යුතු ඔබ පිත්රු                                     වන
        දිලුණ මෙ තුන්ලක රජ සිරි පත් වෙ                                    මින


 425     විරපැරකුම්  නිරිඳූසිහ හිරු අණ   රැ                                  සින
        ‍ෙතර සිට මුහුද රුපඳුරු බිඳුණේ එ                                     දින
        පෙර නොපනත් කළ නෙක ඕලන්ද                                   දන
         දරු  ලෙස හිමි සැම දින  සැලකු අද                                 රින


 426     හිමි සඳ කලණ ගුණ යුත්  ලක්පති ප                                 වර
         කිසි සඳ  නුදුට  පසමිතුරකු  මෙලක                                  තුර
         රජ  බඳ සියලු වග සැම තැන සකස්                                 කර 
         අනු  බඳ  ඕලන්ද දන  හට කළ  අ                                  දර


 427     ලක්දිව  සැම දනන් සිය දරු ලෙස   නි                               තර 
         යක් බු පිසස්  කිසිවකු නො කළ අන                                  දර 
         කල් වැසි ලොපල් නියතින් සැලසු නො                              හැර
         මල් පල අකල් සැම තැන දැරු  සියලු                                තුර


428      මෙම වර  මෙලක රජපෙළපතින පැව                              තෙන
         බණ් ඩර  වලිය ‍බෝවිය  ලක බොහෝ                             තැන
         රජි  සුර පතා අදිපති දනෝ  නොල                                 සින
         අන දර  යුද  කැරලි  ඇති  කළෝ දින                              දින
          

429 දියුණුව ලෝසසුන් නොම සලකා එ වර

         සැම  දන කග ඉවත නො තබා  කළෝ                              වැර
         ගොවිකම ඇ නො කළ නො  වැඩු සිප්ස                             තර
         ‍ෙතදහස ගම් පාලු විය මෙලෙස   ලක්                               පුර


430 පර දෙස ද‍තෝ ලක්දිව නසනුව පි විසා

         අනදර  අවුල් ඉපදු දත වෙත ර                                   හසා
         උනුනුන් බේද කර අදිපති  දන ව                                  තසා
         ලක්පුර ඉසුරු ලබනුව  දිරි ලති මෙ                              ලෙසා


431. ඉසුරු ලද නොයෙක් රටවල බණ් ඩාර

        ඇදුරු  බමුණු හන්ද්ර රු ගොවි  මහ                       සාර 
        ගෙ‍ාපලු සමඟ පවතින විදි තිර                          සාර
        අයුරු නැසෙන මැතිවරු කළ විස්                         තාර 

432     අසමින්  වීරපැරකුම් හිමි මෙම                         පුවතා
        නියතින්  ලක් රජය පවතින ලෙස                       දිමුතා 
        නුවණින් වැවස්තා පනවන්නෙමි                         සිතා
        වැසියන් පිළිවිසී  කුමකැයි  කරනු                        ය


433 බණ්ඩරවලිය ලක් තුල පවතින මෙ වරා

        රජසිරි බඳ වග උත්තර සෑම  උ                       දුරා 
        නුමුසු පරපුරක් රජසිරි ලබන                         යුරා 
        වැවස්තා කළොත් දියුණුව  වෙයි ඉ                    ඳුරා


434 එහෙයින් මෙ ලක බණ්ඩරවලියට සෑමා

        රජසිරි  බඳ උරුමය මුල්සිඳ                          ලීමා
        ලක් රජයේ මතු වියවුල් දුර                          ලීමා 
        වේයයි  පැවසු නිරිඳුට  මැතිවරු                      සැමා


 435     යළිදු හිමි ! මෙ ලක මුසු රජ කතුන්                    හැරා
        සොඳුරු රජඟනක හට මෙහෙසි  තන                  තුරා
         දෙමින රාජපරපුර  කළොත් පිවි                      තුරා
         එයින අවුල් හැර සිරි  වැ‍ෙඩයි  හැම                 වරා


436 අසමින් එබස් මැතිඳුන් පැවසු සෑමා

         වීරපැරකුම් නරනිඳුසිහ  රජ  උ                      තුමා
         පිවිතුරු රජදුවක මදුරාපුර නි                        යමා
         අගමෙහෙසුන්  තනතුර තැබුවේ නො                 පමා

437 දරු ගබ් නො ලැබ එබිසෝ මද කලක් වැසා

         මරු මුව පිවිසි දී ලක්දනට දුක්                      රැසා 
         නරනිඳු  එසඳ  වියොදුක දිරියෙන්  ඉ               වසා 
         දුරුකර පව්  ලොසසුන් වැඩුවේ වෙ                සෙසා


438 දළද්රරමැදුර සමනොළ මියුගුණු වෙ හෙර

         නවකම්  සමග පුද පිළිවෙත් කළ නො                 හැර   
         මහවැලි නදිය  කරවි හෙයක් මන                   හර  
         ‍ෙබහෙත්පසය දුන ගිලනුන් හට   නො               හැර  


439 මැගියන් හට කිරි උක් සකුරු සම ගින

        තැබවිය පස මංමාවත නොයෙක්                                    තැන
        සඟනට පිදී සිව්පසයෙන් සියලු                                       දින
        බණපොත් ලියා සදහම් කියවී එ                                     මෙන
                         
                      

440 මනරම් කෙතක් සිය’තින කොට සැදැ යෙන

          දළද්රම හිමිට සහ බික්සඟනට ද                                     දුත
          නවගම් සදා දෙසැටක් ගෙවතු සම                                 ගින
          ලක්දිව සියලු දිළිඳ්ර න් හට  බාර                                    ද්රාන 


441 සමනොළ පැමිණ වඳිනුව සිරිපා සු ගත

          ලක්සපාන සිට දෙපසින් ම මහ                                    වත
          සරසා නවලක්සයක් පහනින් දි                                    මුත
          පිදු  සියතින තෙලින් තල තැඹිලි සිදු                                හත


442 එකල රුදුරු කාපිරි අවජඩ ගො ල්ලා

          තම්මැන්නා පුර සැම ජනයින් අ                                   ල්ලා
          පැහැර බරණ රන් මුතුමිණි සිය                                    ල්ලා 
          නොතරම් කළෝ ‍ෙගවුයන් සැම ගිනි ද                            ල්ලා


443 මෙපුවත අසා නරනිඳු උදහස් වෙ මින

          තිදෙනකු ඇමැතියන් යැවු කටුපුළුල                              යෙන
          මැතිවරු එ සැම කාපිරියන් අල්ල                                 මින
          දක්වාලු ගෙනගොස් සැම නරනි                                 ඳුන
444        සුපයි දනන් සහ කාපිරියන් සු                                   සැට
           ගහලගමේ සිරකරමින් සැම ක                                  ලට
           වසුරු-කුණුකසළ- ඇත්කුණු ඇදී                                  මට
           තැබවිය  ඔවුන් හට වෙන වෙන නියම                           කොට


445        දර හඬකඹුර පුස්සල වලහේන                                   යන
           උන් ඇල්ලු මැතිනට කරුණා දෙ                                මින
           කස්තානය ඇත් අස්වාහන ද                                  වෙන
           මැදවෙල  කෙතේ ආද්රනයම් බාර                                 දුන


446 යළි සමනොළ වඩිනුව සහ පිරිව රින

          ලක්සපාන ගොස් රජු රැ නැවති                                 තැන 
          මදැතකු නරනිඳුහු  ඉදිරිවැ  පැමිණි                             යෙන‍
          පිරිවර වල් වැදුණ බියවී තැනින්                                තැන
     

447 මතුරා දැත පෑ ඇතු පලවාලුපු යෙන

      කොට්ටාව මැතිට කස්තානය පළඳ                            මින
      මුදලි දිසානායක පදවිය සම                                 ගින
      සඟුරුවන් කෙතේ සතමුණු බාර                              දුන


448 සැඩ දිය ගැලු කල මහවැලි ගං තො ටින

      දිය කෙළි වැඩිය සඳ මැතිගණ පිරිව                          රින 
      සැඩ දිය පහර මැද හිමි පිහිනන ග                           මන
      සැඩ වතුරෙන් ගෙන ගිය යටි ගං සැ                        ණෙන


449 මැතිවරු සහ පිරිවර දන සිටි දෙ තෙර

      නෙ‍ාකඩව පැමිණ වෙහෙසී පසුබසින                        වර
      හළුවඩනා මැති දෙණියේ බල                               වීර 
      නරනිඳු තුමා උසුලා සිය ළයෙහි                            කර


450 බලයෙන් දෙපය පැමිණි ගංතෙර සැ ‍ෙණක

      අද රින  කමා කොට සිටි නිරිඳු බැහැ                        දැක
      සතොසින පඬුරු දී මැතිහට ගම්  ව                        රෙක
      නිල දුන වලපනේ  ආද්රහයමැ එ                             වක


451 නන් රට වැසි මැති බලසෙන් පිරිව රින

      වන් දන පිණිස මියුඟුණ වඩිනා ග                         මන
      රන් ටැඔ තොටෙහි වැඩසිට  හිමි ගල මු                      දුන
      යන් නට වද්රැළේ සමතුන් එ දිය                           පැන


452 සැම දන හෙළා මුව බිමැ නො බැණ උන් තැන

      ලෙළදෙන නුවන් බජ්ජ්ල මැතිඳු සසො                      බන
      වෙළමින වරළ හිසවට දෙකන් වස                         මින
      වදිමින නිරිඳු සමු ගෙන සැඩ වතුරු                       පැන


453 පවතින අහස ගෙන යන පුලුනක් ලෙ සින

      මඩිමින  ගැඹුරු දිය කඳ නො සි‍ට  කිසි                      තැන
      සැණෙකින පිහිනමින් ගොඩ වී යටි ග                       ඟින
      අවු දින නිරිදු  බැහැ  දැක සිටියේ යෙ                     හෙන


454 අද රින නිරිඳු අත ගා ඔහු හිස මු දුන

      එග ලින නො බැස සිට ගම්වරයක් දෙ                       මින
      වල  පන දිසාපති පදවිය ද සම                            ගින
      ගරු වන දෙදුම්බර  සෙන්පති  පදවි                        455 වඩි මින් නිරිඳු හේවාහැට මුල් ග මන

      මහ දන් වල - මොරපා දෙවෙහෙර  සො                       බන
      පුද මින් රන් පිළිම සේසත් යුවළ                             කින 
      බර පැන් දුන සියලු නවකම් කරව                            මින


456 වෑ ගම් වෙහෙර යන පෙත්මග කරව මින

      නව කම්   මුනි මැදුර කරවාලිය එ                          මෙන
      මන රම්   මැදුර යළි කරවා  අරත්                           තන
      දුමි  දුන්   හට  පවුරකුදු කරවිය සො                       බන


457 පිළපිටියේ උඩගම සහ දැලිවෙ ලය

      ඇකිරිය ඇසළමල්පේ පල්ලේ වෙ                           ලය
      හීන්කෙන්ද  මදුවඹ යටි වැල්                              ලේය
      වීරසිංහ  මඩුවේ අලවතුපි                                  ටිය 


458 නුගයායේ යන මේ ගරු මැතිව රුන

      හේවාපන්න  අණ සැලසුම  බාර                             දුන
      ඇත්පන්තිය අස්පන්තිය ද  බෙද                             මින
      වැල්ල ගිරිය ගලුකේ දෙගමට දු                             න්න


459 මහගබඩා සත බාරය පෙර ලෙ සින

      කොට්ටව ඇමති බෝගමුවේ හළුව                          ඩන
      අරාවෙ කපුකොටුවේ සහ වල                            හේන
      පුස්සලමංකඩ සත් මැතිඳුන්ට                               දුන


460 බමරබද්ද කොටිකාබද්ද සම ගින

      දුනුකේබද්ද මහරාබද්ද ද  එ                             මෙන
      කුරුඳුබද්ද සහ කුඩමසු බද්ද                              යන
      දෙගමට වැල්ලගිරි මුංවතු මෙ හැම                           දුන


461 දඩමස් බද්ද මීරා බද්ද සම ගින

      මීරිය බද්ද කුළුපොතු බද්ද වෙන                          වෙන
      ගල උඩ මොරගොල්ල ඇල්ගම උනන්                      තැන
      මාරුතුවෙල යන මේ ගම්වලට                             දුන


462 ඇල්ගවරා අල්ලනුවස් වැඩි ග මන

      කෝවිල් දෙක ඕකඳගල  මොරප                           තන
      නවකම් ඔප්පුකර වැකඩ මොරතැ                          න්න
      කෙත් දෙක දේවමෙහෙයේ  පඬුරට දු                       න්න


463 යළි කොත්මලේ සහ ඌවේ මහව නය

       රට මැද පාර වලපන හෙය මහව                           නය
       දුම්බර සහ සෙංකඩගල  මහව                             නය
       වෙන වෙන නියම විදි සලසමින කර                         විය


464 සොලිකෝට්ටේ හඟුරන් කෙතද වෙන

       පහණඇල්ල රජමන්දිර නවක                             මින
       පුවක්ගොල්ලෙ පුස්සල කොට්ටව ති                        දෙන
       ඇතුල්කට්ටු විදි වාසල් බාර                               දුන


465 පිටකට්ටුවෙ මුර පංගාරතු එ මෙන

       දරදිය අතවර ත් මේවර සලස                              මින
       පස් මේකරුවනුදු පත්කර විදි ලෙ                           සින
       කඩවත් මුරජාම හැම සැලසී  සො                          දින


466 හේවාහැට ද මතුරට මෙලෙස සැම තැන

       දියුණුව සතොස සැලසු බව අරුම                          වන
       මෙදෙසට රුදුරු දුක් ඇති කළ උදහ                         සින
       මෙ පුවත සිත් තැවුලි කරවයි මතු කි                       යන


467 ඉතා දිගු කලක් සව් ඉසුරු බැබ ළුණ

       සැමා රජුන් දිනු ,විසු නොයෙක මැති                       ගණ
       හෙවා හැට සබඳ ලොව රකින සුර                         ගණ
       පමා බවය නිරිඳුන් උදහස් ක                             රුණ


468 බොහෝ නිදන් ඇති පිරි නෙක රන්රු වන

        මහාසාර කුල ගොවි බමුණන් ව                          සන
        සැදී තුදුස් සියදහසක් කෙත් උ                            යන
        හෙවාහැට ත් දුම්බර දෙනුවර ද                          වෙන


469 සිවුසියපත්තු මතුරට පියස සම ගින

        මහදන බාර මහමැති පදවිය දෙ                          මින
        සරුවන සියලු ගබඩා බාර කර                           මින
        දෙමළකු වඩිග පෙළපත පත් කළ බැ                       වින


470 සමාදිය දුරැර රජු සමඟ සැම දන

        කොලාහල කැරලි අතදර කර  ත                         දින
        මහාදන ඇමති පිරිවර ද  මර                            මින
        නිමා නැති අවුල් ඇති කළ සියලු                         තැන


471 ගිනි ලෙස කිපි නරනිඳු අන් සැම ර ටින

     යුද සෙන් එවු මුත් සුරු විරු පසිඳු                             වන
     අදහස නොසිදු වුයෙන් නරනිඳු එ                            යින
     පරදෙස ඕලන්ද සෙන් යැවු සියලු                            තැන


472 ගිනි ලා හේවහැට මතුරට ද සම ගින

      දුර  ලා කැරලිකොලහල අදිපති තෙ                         දන
      බැඳ ලා හේවාහැට දුම්බර ද දෙර                            ටින
      වැනසු දෙදහසක් සෙන් අදිපතිහු                           දැන


473    මේ ලෙස දෙනුවර ද යළි නො හැර වල                      පන
       කොත්මල සමඟ බින්තැන්න ද සියලු                      තැන
       සිවුසියපත්තුව ද මතුරට ද එලෙ                           සින
       වැනසු  ඉසුරුමත් දන රුදු උදහ                           සින


474    නිලාවතුර කොට්ටව අඹලියැද්                             දය
       පිළපිටියේ උඩගම සහ දැලිවෙ                            ලය
       ලබුතල බෝගමුව සහ පල්ලේවෙ                          ලය
       ඇකිරිය ඇසළමල්පේ යළි බජ්ජ                          ලය


475 පුවක්ගොල්ලෙ රතමක යටිවැල් ලේය

       දරහඬකුඹුර මඬුවේ වලහේ                              නේය
       මීගස්වත්තෙ දෙණියේ සපුවින්                           නේය
       අරාවේ සමඟ පුස්සල මංක                               ඩය


476 අදිපතිකමින් කොලහල කළ මේ හැ මට

        දෙවමින් මරණවද උන් හැම පෙළප                        තන
        හැම දේ අහිමි කොට උන් සතු නිලත                       ලට
        අන් රට දනන් පත් කළ නරනිඳු එ                         විට


477 සෙසු අතදරට මැදහත් ජනයන් අ තර

        යැවු සමහරුන් අත්රට දන අහිමි                          කර
         කෙත්වතු සියලු වාහල දෙයට එක්                       කර
         සැම වැසියන් ගිල්ලුව දුක්මහස                          යුර


478 කල් ගතවී රජහු උදහස තිවුණු සඳ

         මාතල සපරගමු සිවු -සත් කෝර                         ළඳ
         ඌව වෙල්ලස්ස දෙස තෙක මැතිව                       රුඳ
         අදිකාරම් සත්කට්ටුව රැස් ව                           හිඳ


479 මැතිගණ රජුට පැවසු මෙලෙස විස් තර

        ලක්දිව පැවති තෙක් හිමි සඳිනි පින්                          සර
        පරදන ඇමති තනතුරු ලද මෙයින්                        පෙර
        නැත ඇසුමට වත් මෙම හැර කිසි ම                         වර


480 රජබඳ සියලු දේ සිය දිවිමෙන් ර කින

        අපමණ ඇත ඔබ රජයෙහි සුර                            දන
        පුරුදුව ඇමැතිවරු ඇති කල පරපු                         රෙන
        මැතිදුර පැවරීම නො ම වටී පර                           දන


481 අනදර මෙලෙස සිදුවු කරුණ දැන ගෙන

        අදහස දෙවනු මැත වැසියනට කුළු                        ණින
         නො කුලන් කුලවතැයි යනු දහමක් නො                   වන
         සිය දන වද යෙදුම හිරුගොත නොගැළ       ‍             පෙන


482 මෙපුවත අසා නරනිඳු මනුතිය ස මත

         සැම දන අයිති තනතුරු උන් උන් ම                     වෙත
         පෙරදින විලස පවරා උන් සතුම                         හත
         සැම දෙය බාර කොට දුනි නො අඩුව නැ                   වත


483 වද යෙදුවන් සතු වු තනතුරු සි යලා

         උන් පරපුරට පැවරී වතගොත අ                         සලා
         දැවු ගෙවතු වන්දිය සැම දේ ස                          රිලා
         මහගබඩා අරමුදලෙන් දුනි සි                           යලා


484 හේවාහැට වැඩිය රජු තුන්වැනි ග මන

         පහණඇල්ල වහසල සහ පිරිව                          රින
         වැඩ සිට සියලු විදි සලසා පෙර  ලෙ                     සින
         වැවස්තා ද වෙන් කල මුරජාම                          ගැන


485 කොත්නාමංකඩ මුර කරුවන් දෙ දෙන

         විල්කඩ මහතැන්න දුම්මල බද්ද                        දුන
         නයිමල මංකඩේ මුර සමසක් බැ                        ගින
         දෙදෙනකු තබා කඹබදු සදෙනකුට                      දුන


486 සිතාකන්ද මුර බටගල්ලට දෙ මින

         උඩුතුල හොයේ මුර ජංගව්ලවිට                        දුන
         ආඳාඔයේ මුර ආ‍ඳොළුවට දෙ                         මින
         වක්කුඹුරට මාඔය කඩවත දු                          න්න


487     අත්තන කුඹුර පත්තිනි මැදුර සැම                          දින
        තෙල්වියදම් සරිලන ගණන බෙද                          මින
        බුලතයාට කංකානම් නිල දෙ                             මින
        මීරියබද්ද පංගුව දුන විල්ක                               ඩින


488 පන්දම් පනත මාරුතුවෙල නියම වන

        දෙගුණ කර බෙදා පුස්සලයාට                            දුන
        ඇසළගස්තැන්න අත්තන කුඹුර                           යන
         තොවිල් දෙ ගම දෙව්මැදුර බාර                          දුන


489 සඟුරන්කෙත තෙල්වියදම ගොණග මින

         තොවිල් තේව අතවර විදි පෙර ලෙ                       සින
         තොරණපතන විල්වල සහ උනත්                        තැන
         දුන දෙවෙහෙරට මාදන්වල අරත්                         තන


490 විල්වල සැම පනත් ගමපංගුවට දුන

         පුජාතොරණ නියමය මහගමයි                          න්න
         පුජාතොරණ අතවරවිදි අරත්                            තන
         මැදපිටියට සලසා පණිවුඩ දු                            න්න


491      පුජාතොරණ මහදන්වල සැල                           සීම
         මහගමපංගු අතවරපංගුව නි                            යම
         තොරණපතන අතවර සමග වෑ                          ගම
         බඹරගම ත් ඇළවටුපංගුව නි                            යම


492 කඩදොර තොරණඅතවර සහ මුර ජාම

         නැකැතිදුර සමග ගමපංගුව නි                           යම
         මොරපායේ තොරණඅතවර විදි                         සෑම
         වැල්ලගිරිය ගමපංගුව කළ නි                           යම


493 හඟුරන්කෙත ඇකිරිය සමග වෑ ගම

         ගලඋඩ කිතුල්පේ විල්වල ගොණා                      ගම
         දෙසිපේ උඩුතුලේ අම්පිටිගොඩ                        සෑම
         ආවරිදනන් බදු මහගබඩා නි                           යම


494 ලියන්වෙල ද අත්තනකුඹුර සම ගින

         වැල්ලගිරි උනත්තැන සහ බෝව                        ලින
         කොට්ටල්බදු හෙල්ල අවි තෝමර ද                    වෙන
         කොඩිතුවක්කු හේවා වසමට දු                        න්න


495 රන්කඩුපට්ටලේ පැවතුණු තල හේන

        මතුරට පුර ඇමති සහ හේවා   ප                       න්න
        කඩු සන්නාහ සලසා වැඩිපුර ති                        බෙන
         මහගබඩා විදි නියමෙට බාර                            දුන


496      මේ   ලෙස වැවස්තා සැම රට නියම                    කර
         තුන්ලක වැඩි දියුණු සලසා ලෙසින                       තිර
         සිව්දෙව්මැදුර සහ දළදා පුද නො                        හැර
         තිරකර වසන සඳ රජු සිරිවඩන                          පුර


 497     නිවසන කොළොම්පුරයෙහි මිසදිටුන්                     පති
         වනසන බුදුසමය නායක දේව                          ගැති
         විල සින පහතරට උඩරට දන ද                         නිති
         ගන්වන ලෙස මිසදිටු දිරිලයි නි                         යති
      
498      ඔහු බස් ඇදහීම සත් උඩරට ව                         සන
         කිසිවෙක් නො කළේය වදනින බික්ස                    ගන
         අදහස් මුදුන් පමුණනු වස් නොයෙක්                    තැන
         සිල්වත් සඟුන් නෙක වැනසු විස දෙ                     මින


499      උඩරට රජ යුවරජ මැතිගණ නි                        තින
         සිය නෙත විලස ගරු කොට අදරින ර                    කින
         සරණංකරබිදන් හෙරණිදු ගුණන                        දන
         විස දී නසනු වස් යෙදු කාපිරි දු                         දන


500 ඔහුබස් ගිවිස නුනුවණ කාපිරි දුදන

         තිදෙනෙක් ඌව පසුකර සීතා                         මුදුන
         කඩවත් පැමිණි ගොළු බැව් ලියවු                     හසුන
         දක්වාලුව හිඟමන අවසර                           බැවින 


501 ගෙන්වා උන් මතුරට කඩවත් තුළට

         සොලීකොටුව සිරකර තබමින්                        එවිට
         ඇතුල්කට්ටුවේ මැති දෙවමින් දු                       බැට
         ඇසු මුත් කතා නො කළෝ ගොළු ලෙසින                සිට


502 සැටියෙන ඔවුන් යෙදු පරසතුරන් විසින

         විම සන පුවත් රටතොට වරයනැයි                     යන
         සැකයෙන ඇමතිවරු මතුරට පුර                     වසන
         නොමයන ලෙස සිරකර තැබු උන්                  තිදෙන503 අන් තිදෙනෙක් එලෙස ම මියුගුණු මැදින

       දුම්බර පැමිණි සඳ උන් ගැන සැක                       සිතින
       අල්ලා ඔවුන් මඩුගල්ලේ මැති                         එමෙන
       යැවු මතුරට පුරයට විමසන                           ලෙසින


504 උන් ගැන කරුණු විමසු මුත් කිහිප දින

       කිසිවක් නො කී ගොළු බිහිරුන් වෙස් රැ                   ගෙන
       එනමුත් නැණැති මැතිවරු සැක කොට ත                    දින
       කාපිරිබස් දැනෙන මිනිසකු කැඳව                         මින


505 සිරකර තැබී එක් තැන ඔවුන් සම ගින

        ගියකල පසුව මද කල් රහස රැ                           දින
        කොඳුරා උනුන් ආ තතු පැවසු බැ                         වින
        පසුදින ඇමැති බැට දී කරුණු ඇසු                        තැන


506 දෙව් ගැති ගෙන් මහත් අත්ලස් ලබා ගෙන

        සරණංකර හෙරණිදු මරනා ලෙ                          සින
        විසදීමට ආමුයි උන් කී බැ                              වින
        පසුදින යැවු නරනිඳු වෙත උන් ස                       දෙන


507 සැම තතු අසා නරනිඳු ඔවුන් සිර කර

        සැලකර යැවු සඳ එ පුවත කොළොම්                      පුර
        අදිපති විමසමින් දැන සියලු විස්                          තර
        දෙව්ගැති රුදුරු හැරියේ පිටුවහල්                        කර


508 යළි පෙරළා පතක් එවු එවැනි අන දර

        මතු නොවනා ලෙස ගිවිසුම් කර ප                        තර
        එම පතිනා .තුටු වු  මුත් රජ එ                           වර
        වද දෙමිනා කාපිරි මැරවිය රු                            දුර


509 අදහස් දත් බැවින් මිසදිටුවන් එ සඳා

        සරණංකර හෙරණිඳු සඳ වෙත නි                        බඳා
        මුරකරුවන් සොළසක් රැදෙවෙහි                       යෙඳා
        සියැස ලෙසත් රැකියේ සිව්පසය                         පුඳා


510 රජසිරි ලැබියයුතු දු දරු නැති බැ වින

        හෙරණිඳු සහ ඇමැතියන් අදහස් ලෙ                      සින
        මදුරාපුර පිරිසුදු රජ කුලෙන්                            එන
        සිය මෙහෙසිය සෝයුරු පින් ගුණ නැ                     ණින


511 අගපත් වඩිග කුමරිඳු දකුණු අත ගෙන

      සරණංකර හෙරණිඳු අතෙහි තබ                            මින
      මෙකුමර හට දහම් සිප්සතර ද දෙ                           මින
      සසුන ද රජය රක්වනු මැන මතු යෙ                         හෙන


512 මෙලෙස බාර කොට පැවරූ සඳ නි රිඳා

       කුමරු ඇසුරු කොට සරණංකර ය                          තිඳා
       ඉගෙන නොයෙක සිප්සත සදහම් මු                         නිඳා
       වසන අතර බුදුසසුනෙහි සිතු පැ                            හැඳා

513 වීරපැරකුම් නිරිඳුසිහ නරනිඳු මෙ ලෙස

       නිර කොට ලක රජය මතු පවතින වි                         ලස
       නිරතුරු වඩවමින් තිදොරින් කුසල්                          රැස
       ගොර මරු මුව පිවිසි පළකළ දම් අ                          නිස


මෙතෙකින් මන්දාරම් පුර පුවත

දෙවැනි භාගයේ

මුල් අදියර නිමි