මන්දාරම් පුර පුවත-මන්දාරම් පුර පුවත viii

Wikibooks වෙතින්

දෙවැනි භාගයේ දෙවැනි අදියර[සංස්කරණය]

514 වීර පැරකුම් නිරිඳු සිහ හිමි බඳ පුවත

        විසි තුරු වැනුම් කළ මන්දාරම්                           පුවත
        අදි යර පළමු යුගබාගය කර                            සමත
        සිරි සර විජයරජසිහ කියනෙම්                           සිරිත


515     විර පැර කුම් නරනිඳුසිහ රජිදු                            සඳා
        රුදු රුබි රම් හැරගත් සඳ මර උ                           රිඳා
        දස රජ දම් දැනගත් තෙද බල දි                         නිඳා
        ලක රජ දම් වැඩු විජෙරජසිහ ර                          ජිඳා


516 තිමලා සිල් දුනහ දම් රැකි නොයෙක ලෙස

        තෙවලා දම් සමඟ සද සතර පස්                          බස
        තෙවලා දත් සියලු ලොව පතළ කිත්                     ගොස
        සියලා සත් සිත්ගත් ලක ද පර                           දෙස


517 හි ක්මු ණු තුන්සිකයෙහි පෙළදම් උ ගෙන

        සු දි ලු ණ පොරණ සිට කිරි සයුර සඳ                     මෙන
        පැ ව තු ණ මහවෙහෙර සඟගණ පරපු                     රෙන
        ගු ණ ගණ සපිරි වැලිවිට හෙරණිදු සො                     බන


518 වැජඹෙන සඳ සිරිවඩනා පුරයෙ හෙන

        ස පැ මි ණ මහ ඇමැති ගණඅදිකාර                      යන
        සැම විරපැකුම් හිමි සගපුර ග                           මන
        තිරකර සැලකළෝ හෙරණිදු හට එ                       දින


519 එ ම ස ඳ පවර සරණංකර යති සො බන

        ම න න ඳ සිප් සතර කුරු පෙළදම් උ                    ගෙන
        දි ලි ස ඳ අයුරු රිවිකුල රජ පෙළප                       තින
        පු ර බ ඳ මදුර රජකුලයෙන් පැවත                       එන


520 එකුමරු පවර සැරසුණ සව් බරණ යෙන

        සියතින ඉදිරි කර දක්වා ඇමති                          යන
        රජබඳ වග කියා හැම පැවති නොල                      සින
        මැතිගණ අයිති සලසා ලක බාර                         දුන


521 හි මි සඳ කුළුණු බස ලක්පුර වැඩ කැමති

        හැ ම ලෙ ද බුහුමනින් පිළිගත් මහ                     ඇමති
        කි සි ස ඳ හෙළ කිරුළ පරදැයට දී                      නැති
         එ ම ස ඳ පළමු ඔහු හිස තබනු වස්                      සිති522 ල ක් පෙ ර සිරිත යුර සරසා ඔහු නොමි න

       ප ත් ක ර මැදුර සිරි දළදා ගිවිස ගෙ                           න
       ල ක් පු ර වැසි ඇමති පහදා දැකුම් ගෙ                         න
       ස ක් බෙ ර රැඟුම් ගෙන නොමදා තුරුගොසි                    න


523 සඟළ කහබහන් සැරසුණු මහ සහ න

       දෙපස ජයමඟුල් ගය දෙසත තොලසි                         න
       ඇමති  හළුවඩන දියවඩනා දෙදෙ                           න
       කිරුළ සුබමොහොත පළදා විදි ලෙසි                        න


524 නාත දෙව් මැදුර පත්කර පෙරහරි න

       නාම පත පවර අත් කරවා දෙමි                            න
       සෑම තුරු නොහැර ගොස කරවා දෙමි                       න
       සෑම සිරි පතර පත්කර සිහ අසු                             න


525 ල ක් ප ති නම ඇමති ඇස් වු සඳ සොබ න

       ම හ මැ ති දි සා ප ති අනුදික් පති ද වෙ                      න
       ර ට ප ති තා න ප ති අන් වැසි ද වෙන වෙ                    න
       දැ න ග ති ඉ තා බැති පෙම් දැක්විය එයි                    


526 විරපැරකුම් දෙව්හිමි සගපුර ගම න

       පවසා යළි සිව්දිග අණබෙර ගොසි                          න
       රැඟුම් අවමඟුල් කරවා නියමයෙ                           න
       බුහුමන් අදර දැක්වී ලක සියලු ද                           න    


527 ආදාහන කිසි නිමවා තෙවැනි දි න

       කගලිය පැළඳ දෙව් හිමි සඳ සිහ අසු                        න
       පිළිගෙන ලක් රජය විදි ලෙස ගිවිසමි                       න
       පෙරහරිනා වැඩි හිමිසඳ රජවිම                            න


528 පිළිගෙන මෙලෙස ලක්රජසිරි සොළොස් දි න

       දළදාමැදුර දෙවෙහෙර සහ රජවිම                          න
       පුර රට දනව් ගම් මාවත් ද සැම තැ                         න
       මුතුලැල් පුන්කලස රඹතොරණ දදයෙ                      


529 සුරපුර සදිසි කොට ලක්දිව සියලු තැ න

       පිවිතුරු පුද පසය දෙවමින් මහසඟ                         න
       ගනඳුරු නසා මුළු ලක දල්වා පහ                          න
       සැමරට දනන් හට දෙවමින් රස බොජු                      න


530 රණකෙළි ‍ඔට්ටු මල්ලවපොර ගුවන් කෙළි

      අං කෙළි  රැඟුම් බෙර මද්දල පහන්                        කෙළි
      දුනුකෙළි  ඩැක්කි සහ පන්තේරු පොල්                    කෙළි
      ගිනිකෙළි  සරඹ තලි බුම්මැඩි ද ලී                         කෙළි


531 සිං කෙ ළි නළා හොරණෑ සක් වස්කු ලලී

       වැදි  කෙළි  බහුරු ගැටබෙර තම්මැටද                       වුලී
       යොන්කෙළි  නාගසින්නම් තම්බොරු ප                      ටලී
       සැණ කෙළි  මේ ලෙසින කළ ලක්වැසි ළ                    කල


532 මන හර කෙළි නරඹා-නරනිඳු-සොළොස් දිනක් තු ටිනා

       ගම් බිර පෙරහරිනා-වැලිවිට-හෙරණිදු වෙත ගො               සිනා
       සුන් දර පිය බසිනා-පද වැඳ-ගම්වර සලස                     මිනා
       ලක් පුර පළමුවනා-තනතුර-දුන රජගුරු න                     මිනා


533 ලක් රජ සිර පැමිණ-පළමුව-සසුනෙහි තනතු රෙනා

       පුදකර අදිකාරම්- ඇමති ද- දිගුපති දියව                      ඩනා
       තනතුරු පෙරලෙසිනා- නෙකරට -පැවතුණු දීඑ                මෙනා
       යළි සැම මන්දාරම් - පුරයෙහි - තනතුරු දුන කෙ              මෙනා


534 පත්කර මේ ලෙසිනා- තනතුරු -සැම රට ඇමති යනා

       ලක්දිව සියලු තැනා-කෙත්වතු-වගාව කරව                    මිනා
       ඒ ඒ රට පැමිණා-පලතරු- දක්වාගෙන තු                     ටිනා
       සමතුන් හැම හැදිනා -කරුණා-සිරි දුන පියබ                   සිනා


535 දෙනුවර බින්තැන්න සමඟ- වලපන යළි දුම්බර පුර

       සිව්-සත්කෝරළ දෙක සහ- සපරගමුව අනුරා                   පුර
       මාතල තුම්පන සාරිස් -පත්තුව කොත්මලය ප                   වර
       හේවාහැට යන සැමතැන- තිලින මාන දී මන                  


536 මන්දාරම් පර සමතුන්- හට කරුණා සිරි දෙව මින

       දෙවියන් වීකරල් කපා-දුන් බෝගමුවේ මැති                   දුන
       රන්කම් සළු යුවළක් සහ - රන්මාලය පඬුරට                   දුන
       තෙළෙස් වියන් රඹකැන අළ-මඩුවෙ මැතිට රන්සළු             දුන


537 විසිතුරු රඹ නෙරළු උයන්- කරවු අඹලියද්දේ ද

       උඩගම දැලිවෙල නීලා-වතුරේ බෝදණ්ඩෙ මැති                 ද
       පිළිකට්ටු වළයම පේ-රැස් ගිව්බරණය කර පු                    ද
       සරුකෙත් කළ නායේ මැති-ඳුට රන්මාලය දුන සො               ද


538 දෙව මින් මෙලෙස සම්පත් සමතුන් හැදින

       එලෙ සින් වීර දනහට නිල සලස                          මින
       බල මින්  සියලු රටතොට පුර පිවිසෙ                       මින
       ගෙව මින් රජ පැමිණි තුන්වස් මේ ලෙ                      සින


539 බලකොටු සතක් බඳවා මාවත් හැදින

       නිල කොට තෙළෙස් දහසක් සුරු සෙබළ                    දන
       කලබල අවුල් හැර රුපු එඩි බිදින                        මෙන
       නිල කළ වැවස්තා සැම හේවා                          ගමින


540 මෙලෙස අරක් සදමින් ලක සියලු තැන

       වැඩිය ගමන මන්දාරම් පුර දෙ                           වන
       සොලීකෝට්ටේ වැඩහිඳ රජවි                           මන
       කතිකා කර සෙන්පති ඇමැති සම                         ගින


541 ඌවදෙසින් පැන එන සැම සතුරු දන

       සීතාගලින් බැස හේවාහැට මැ                            දින
       සෙංකඩගල නො එන ලෙස ගෝණාප                     තන
       වඩු සර‍ියන් ගන බලකොටු බැඳ ත                         දින


542 බීනා කර සතුරන් එඩි බිඳ හ රිනා

       ඈතාමෙර ගල වත් සැණෙකින් බි                         දිනා
       සීතා පෙර මාවත නො වදින ලෙ                         සිනා
        දැතාගොර තුවක්කු සවිකර මු                           දුනා


543 තුන්සියයක් බටයන් මහ- තුවක්කු මුරජාම පිණිස

        නවසියයක් කොඩිතුවක්කු-සෙබළුන් යොදමින් එම          ලෙස
        දෙසියක් සෙබළුන් යෙ‍ාදමින්- කදමලු බර උසුලන           ලෙස
        කඩුදුනු අතවර නියමින්- සසියක් විය සෙබළ               පිරිස


544 උඩවෙල සමග ම‍ැදවෙල යළි පහළ වෙල

        මැ‍ටිබේඹිය මාරුතුවෙල ඉළුක්                          වෙල
        බෝදිවෙල ද ගොණගම් වෙල කිතුල්                     වෙල
        නඩත්තුවට දුන හේවාදන සි                             යල


545 දඩමස් බදු ද මීරිය බදු කරන දන

        බදුසමගින් හේවාමෙහෙයට දෙ                          මින
        කොත්තාමංකඩ ද තයිමාමංක                           ඩින
        මුර හරවා හේවාමෙහෙ බාර                             දුන


546 නයිමල් ගුණමල් ද කොත්තා යන ති දෙන

     සිව්-සිව්මස හේවාමෙහෙයට දෙ                               මින
     දරහඞකුඹුර රාළ ගෙ අතවර ක                                රන
     දුරදන බෙදා සදෙනකු මෙහෙ පිණිස                            දුන


547 ලියන්වෙල ද මාරුතුවෙල අතව රින

     දොළසක් කදමල්ල මෙහෙවර පිණිස                           දුන
     ඇත්- අස්පන්ති දෙක පාලනය වෙන                          වෙන
     පෙර විදි තුබු ලෙස පවරා බාර                                 දුන


548 ගෝණපතන කොටුවේ පාලන ද වෙන

     සීතාකන්ද විල්කඩ මුරය සම                                 ගින
     මහතුවක්කු පෙළ නිලය ද අණ දෙ                             වන
     පුස්සැල්ලේ මැතිඳුන් හට බාර                                 දුන


549 කොඩිතුවක්කු සහ කඩු දුන පයිඞ යට

     බෝගමුවෙ ද ආරාවෙ මැති නියම                            කොට
     විල්බාවේ සහ පුස්සල මංක                                  ඩට
     අණ දෙන පයිඩ පත්කළ හේවාපෙ                             ළට


550 කොඩිතුවක්කු කඩු හතගෑම සම ගින

     වැල්ලගිරියෙ හංගිඩියට බාර                                 දුන
     තටුකොළ දරුදිය ත් අතවර ද සම                             ගින
     මානාකොල වැසි තුන්පේරාවට                              දු න


551 සීතාකන්ද දෙමසක් මුරය සම ගින

     කුරුඳුඔයේ මුරජාමය ද එලෙ                               සින
     මුල්ලේගම අන්දරවැව, මැතිව                              රුන
     මෙහෙකරුවන් සොළසක් සහ බාර                           දුන


552 ගෝණපනත කොටු අස බෙදු බෙලිහු ලින

     මන්දාරම්පුර රජමැදුර සසො                                බන
     කරවා රහස් පුරයක් ලෙස තබා                             ගෙන
     නිල සහ වැවස්තා පත්කළේ වෙන                          වෙන


553 සොලීකොටුවෙ හළුවඩනා නිලය ලද

     දික්දෙණියේ මැති වෙන්කර ඉන් එ                           සඳ
     දුන මන්දාරම්පුර රජමැදුර                                  බද
     ඇතුල්කට්ටු මුර හළුවඩනා නි                               ලද


554 පහණඇල්ල රජවාසලෙහි සැම දින

     ඇතුල්කට්ටුමුර කළ වීරසුරි                                යන
     මැතිඳුන් හට සොලීකොටුවේ හළුව                          ඩන
     නිලය සමග මුර පවරා බාර                                දුන


555 සපුවින්නේ දරහඞකුඹුර මැති ඳුන

     ආදායමේ නිලපවරා දී එ                                මෙන
     මතුරට සහ හඟුරන්කෙත යන දෙ                          තැන
     පංගාරතු නිල ගලගොඩ මැතිට                             දුන


556 හේවාවසම් සැම මුරජාම කර වන

     යටිවැල්ලෙට මතුරට කෝරළය                            දුන
     මේ නිමවන පනත් සැපයීම හැම                            දින
     මිගස්වත්තෙ මැතිඳුට දුන පෙර ලෙ                          සින


557 කඩවත් මුර තුන් තුන්දිනට බෙද මින

     හම්බාමුරය දර- දියපනත සම                              ගින
     දමිළංගච්චි සහ ජංගච්චි දෙ                                මින
      හඟුරන්කෙත නිල දුන පෙර විදි ලෙ                         සින


558 මෙ ලෙ ස පනත් ඇතිකර ලක නිසි ලෙ සින

      වි ල ස සතුරු උවදුරු මතු ඇති නො                        වන
      නො ල ස මුරජාම සලසා සියලු                           තැන
      ස තො ස නොහැර වඩමින් ලක සියලු                       දන


559 පි වි තු රු සිය බොජුන සියතින්ම පුද මින

      නි ර තු රු අදර කර සුවදුක් විමස                           මින
      සි ය ගු රු පවර සරණංකර හිමිරු                           වන
      අ ම යු රු පිය බසින සැලකළ මේ ව                         දන


560 ස ත ර කුරු ඔවා නැණ ගුණ ද සම ගින

      ඉ සු ර සමග ලක්දිව රජය ගෙන                           දුන
      ප ව ර සුර ඇදුරු බඳු හිමිඳ ! ම වෙ                         තින
      ක ව ර දෙය ලබනු රිසි දැයි කියනු                         මැන


561 ප ත ර ගුණ නිරිඳ! දිනකරගොන් සො බන

      ඉ සු ර කිසිදු කම් තැන එය නො ම ප                       තන
      මෙ ව ර බික්සඟන ඇතිකර උපස                          පන
      ප ව ර බුදුසසුන තිරකර රකිනු                           මැන


562 සි රි ද ළ දා හිමි මහබෝ සමග වෙන

     සු ප ත ළ වෙහෙර දියුණුව ලක සියලු                       තැන
     ව හ ස ළ අරුම නොම වෙයි පස බික් ස                      ගන
     පි ළි වෙළ උපසපත ලබනුව දෙසනු                        මැන


563 සි රි සි දු හත් අප මහබෝසත් රුවන

     පි රි සු දු සත්පියුම් පිට වැඩි සිහ                          නදින
     හි ඳ වි දු රස්නේ මරු බිඳ බුදුවු                            තැන
     ම න රැ ඳු දම්සක් දෙසු තැන ද වැද                        ගෙන


564 පි වි තු රු උපසපන ලොව පවතිනා තැන

     සි රි දැ රු මැදමඞුලු ඈ දෙසෙහි සොය                     මින
     සි ත යු රු ලබාගෙන එනු සඳහා යෙ                      හෙන
     දි ව යු රු කුල!නිරිඳ! අප එහි යවනු                       මැන


565 එ ම ව ර නිරිඳු හිමියනි! ගුණ නැණ පිරුණ

      ස මු දු ර සියලු කල බිහිසුණු වෙයි                      තරණ

‍ ඔ බ හැ ර මෙ ලක තැන කිසිවකු පිළි සරණ

      ප ර තෙ ර අන් යතිහු ගිය මැන යුතු                     නුවණ


566 මු සු ක ර පරසමය හා දෙසු බුදු වදන

      නෙක ව ර නොයෙක් දෙන තෙරපු ලක් දි                  වින
      ප ර තෙ ර නොයෙක දෙස වන් බව පසිදු                 වන
      අ ප හැ ර ‍ කෙනකු නැත එය නිසි ලෙස දැ               නෙන


567 සැ රි යු ත් ඇ නො සිඳුණු මහසඟපෙ ළින

      පි ළි වෙ ත් සසුන්දම් නොකිලිටි වැ පැවැ                 තෙන
      නොලදොත් සුපිළිපන් පරපුර ම සරු                     වන
      ප ල නැ ත් එයින් නො රැකෙයි සැසී ස                    සුන


568 වි ය වු ල් ගහණ වු නෙකැදුරු පරපු රෙන

      පිළි වෙත් නොනිසි වෙයි මරම ද රකහ                   යන
      ස ම ය ත් දෙව් මුසුය මොංගොලි-කොරි-                  චීන
      ලැබු වත් උපසපන කම් නැත ඒර                       ටින


569 පින් ස ර යතිඳ! සිරිලක කජතුරු වැන්න

      මැ ති ව ර සමග මුනිදම් පිළිවෙත්                     දන්න
      ය ති ව ර වෙන ත් පිරිවර දන සම                    ගින්න
      ප ත් කර යවම් ඒ ඒ රට විම                        සන්


570 සුගතිඳු සසුන පිරිසුදු මහසඟ පෙළින

     පැවැතෙ න උපසපන ඇති යම් දෙසක්                          දැන
     අව යළි උපසපන ගෙන දෙවමි එ                           දෙසින
     හිමි සඳ! සිත තැවුලි නොව වැඩහිදිනු                          මැන


571 නිරිඳුනි! පනත දියුණුව සුගතිඳු ස සුන

     කම් නැත සෙවුම මෙංගොලි සහ කොරි                         චීන
     දඹදිව මැදමඞුලු සහ දෙස ද අර                               මන
     මරම් රට සියම් දෙසට ද යවනු                               මැන


572 එම සඳ නිරිඳු සැම කිස නිපුණ මැති වර

     සමගින සසුන් දම් දත් පවර යති                              වර
     සිඳු තරණය සමත් ඕලන්ද පිරි                               වර
     හම්බන් දෙකක් යැවි පිරිවරින පර                           තෙර


573 හිප්පොල, බෝගමුව, පුස්සලමංක ඩද

      උඩුව, ගන්තලේ සහ අන්දරවැ                              වැද
      සමත් මෙ මැති සදෙනා සහ පිරිව                             රද
      උරලෑවත්තේ මැදගම යන යතිව                             රුද


574 සමුදුර ගමන දත් දන සහ ඕල න්ද

      හේවාවසම් දෙපනස් මෙහෙකරුව                           න්ද
      සපිරුණු දෙ නැව් දඹදිව අරමන දෙ                           සද
      ගමනෙහි යෙදු මරම්රට සියම්පුර                             ටද


575 දඹදිව මැදමඬුලු ගිය දන පුවත් දැන

       වසකින් දෙමස් වැඩි පෙරළා අව යෙ                       හෙන
       අරමන මරම් සියමේ ගිය හම්                             බාන
       දෙවසක් හැර අව එහි සියලු තතු                           දැන


576 මිසදිටු ගිමන මැලවී අනියම් ලෙසින

       දඹදිව දෙ තැන පවතී නො නිසි ව                         සසුන
       සඟගණ උපසපන් හැර හෙරණ ව                         වසන
       රජගුරු හිමිඳු වෙත සැලකළ මෙම                         හසුන


577 නා නා විලස් සැරසුම් පිළිවෙත් ද රන

       නා නා පරපුරැති නෙක විදියෙන් සි                         ටින
       රකඟ මරම් අරමන දෙස බික්ස                            ඟන
       වර වර උපසපන් ලැබ සැකය දුර                           ලන

578 එක එක පරපුරෙහි දොස් නියත කිය මින

       තැන තැන අවුල් කර සික ඇවැත් නොත                    කන
       දළගති නො සන්හුන් සමගිය නොම ව                     ඩන
       රජගුරු හිමිඳු හට කී තතු ඇති ලෙ                         සින


579 සිරිලක අනුරපුර මහවෙහෙර සඟ ගන

     පරපුර සහ මරම් පරපුරෙන පැවැ                       තෙන
     දෙසඟන සියම්රට සැම පෙදෙස පව                     තින
     සඟලිස බැදුම ඈ සැම වත් ම සම                        වන


580 විමසා එ බස් රජගුරු හිමිසඳ ප වර

     දෙසඟන පරපුරෙන් පවතින සියම්                       පුර
     සරුවන පිළිවෙත් ද යළි නො සිඳ පර                     පුර
     පිළිගති උපසපන ලැබුමට අනුර                        පුර


581 එමවර මරම් -රකහින් ලක පැමිණි දන

     පෙරකි වදන් ඇවටිලි නො ම පිළි රැ                    ගෙන
     තිරකර පැවසු සඳ දෙස සියමුපස                        පන
     එහි මැති දුන දන යෙදු නරනිඳු නො                     සින


582 දූතකමෙහි යෙදු මැති සිදු පිට ග මන

      සැඞ පවතින් පෙළා නැව් අනියම් ම                     ගින
      කොදිව් රැසක් ඇති අන් දෙසකට ගො                   සින
      පැමිණි සියම් පුරවර කල් ඉක්මෙ                      මින


583 පතළ සියම්දෙස තෙදබල අග ර ජිඳා

      අනගි පඞුරු සිරිසන්හස් දී ප                          හඳා
      මියුරු වදන් ලැබ එපුරෙහි වසන                       සඳා
      මරණ හසුන ඇසු විජෙරජසිහ නි                       රිඳා


584 එසඳා සියම් අගරජ නැණගුණ රු වනා

      පැවසු මැතින් කැඳවා ලක මෙම ව                     දනා
      පළවි මෙපුර ලකිසුරු බඳ මළ හ                       සුනා
      නො වේ එයින් පල ගෙනගිය උපස                    පනා


585 එබැවින් ගරු මැතිහු ලක පෙරළා ගො සිනා

      ලැබුවත් එහි රජසිරි අදහස් හැ                         ඳින
      යළි මෙහි පැමිණ සඳ සැම විදි සලස                    මින
      නොලසින් දෙවමි අත්කර වර උපස                     පන


586 එසඳ ඇමති අගරජු වදහළ බසි නා

      පැමිණි මෙලක විගසින් සිය පිරිවර                     නා
      විජයරාජසිහ රජු සුරපුර ගොසි                        නා
      දිලුණි එසඳ කිත්සිරි රජසිහ නර                       නා


මෙතෙකින් මන්දාරම්පුරපුවත දෙවැනි භාගයේ

දෙවැනි අදියර නිමි.