මන්දාරම් පුර පුවත-මන්දාරම් පුර පුවත x

Wikibooks වෙතින්

සිව්වැනි අදියර[සංස්කරණය]

 672    ලක්සිරි වැණුම් කළ මන්දාරම්පු                       වත
        අදියර තෙවන යුගබාගයැ කර ස                      මත
        කිත්සිරිරාජසිහ නරනිඳු බඳ නැ                       වැත
        විස්තර කෙරෙම් මතු මන්දාරම් පු                      වත


673 කිත්සිරි රාජසිහ නරනිඳුහු සිරි මත

        පත්වන සියම් මහසඟ මැති දැන පු                     වත
        සත්දෙන ඇමති පත්කර ලක්දිව ස                     මත
        සක් පුර සදිසි කොට සැරසු පුර නි                     යත


674 ලක්දිව එසිරිසර සැලසු සුරු සමත

        සත් පල ඇමතියන් සහ සැරසුම් ම                    හත
        සිත් තොස ‍වඩනු වස් මතු ලක්දන නි                  යත
        විස්තර කියම් මතු මන්දිරම් පු                        වත


675 මඩුගල්ලේ රජපස දුම්බර මැතිය

        වලස්මුල්ලෙ සෙනරත් දම්රජ                      පඬිය
        පුවක්ගොල්ලෙ වීරසුරි මතුරට                     මැතිය
        සමත් මුල්ලෙගම එකනායක                      මැතිය


676 උඩගම දිසානායක සඟුරන් කෙතය

        දෙහිගම නවරත්න අතපත්තුවෙ                    මැතිය
        එමලෙස අරාවේ හේවාහැට                       මැතිය
        පණිවුඩ යෙදුන සැරසුම මේ සත්                   මැතිය


677 ති ර ස ර ඇමති නරනිඳු පණිවුඩය ගෙන

        පි රි ව ර දන යොදා සෙංකඩපුර ද                   වෙන
        ග ඟ තු ර ටැම් සඳා ගඟ දෙගොඩ සම                 ගින
        සු ර පු ර සදිසි කළ ගම් අඩ සියලු                   තැන


678 ප ත ළ මෙතුන් ලක මහවැලිගංතොට

                 සොළොස් සොළොස් පෙළ ටැම්         සිටුවා
        ව හ ල සතින් යුත් සුරපායක් කළ
                  එසිය සොළොස් රියනින්              නිමවා
        දව ල වතින් සේසත මුදුනේ සැදු
               රන්කොත් රන්මිණිදැල්                 ලෙළවා
        වි පු ල විමන් යුගපසළොස් දෙපසේ
               කුසුම් පහන් ගබඩා                      දුල්වා


679 නිමල විමන් තුළ දෙපය විසල්මඟ

                      යොවුන් දනන් පෙළ පෙළ           වෙමිනා
          ද ව ල කුසුම් ඉස මිණිවැට සේසත්
                      වල්විදුනා වැඩු දෙපස                යෙනා
          අ කු ල සොඬින් යුත් ඇත්පෙළ සිතුයම්
                       ඉරහඳතරු බැඳි උඩු                 වියනා
          වි පු ල විමන් තුළ මහසෙන් සැරසී 
                       රාව කරති තුති ගී                  නදිනා


680 වි ම න් කුසෙහි දජ පතාක කිංකිණි

                        රැළිපාලම් මුතුලැල්              සොබනා
          දෙගන් දෙරටු රඹ තොරණ ද පලවැළ
                       සුදිලේ පුන්කුඹු කලස               යෙනා
          ගඟින් එතෙර එම‍ලෙස සත්පායක්
                       කරවා සත්තැන මන                නදනා
          දෙමින් රාව මිණිකිංකිණි රන්කොත්
                       පෙළින් දිලුණි ඒ සෑම               තැනා


681 අ ත රි න් රන්පා උඩුවියනුත් බැඳ

                        අඩගව් මඟ දද බැඳ නො             මිනා
          සැ ම තැ න් සපු නා පුවක් තැඹිලි සහ
                        ඉද්ද සමන් මහනෙල් ම             ලිනා
          තු රු සු න් දෙපයේ පතළ වෙළඳසැල්
                         මංගල වීතිය කර රු               විනා
          සැ ම තැ න් මඟ සහ සිරිවඩනා පුර
                         අලකාපුර සිරි රැදි එ               දිනා


682 නැ ණ ව ත් නිරිඳු කිත්සිරි රජසිහ ප වර

          ම හ ව ත් නගර සරසා මෙලෙස දෙ වෙ               හෙර
          සු ර ක න් සදිසි සළුබරණින් සැදි සො                 ඳුර
          සි රි ම ත් මෙහෙසි සහ රජමැදුර පිරි                   වර


683 සමගින දවල සළු ඈ බරණ මන හර

          නෙකරට ඇමැති සෙන් නළුගණ සහ ප               තර
          පෙරමුණ පැමිණ සුරපා ඇතුළ ගං                   තෙර
          පිළිගත් සියම් මහසඟ මෙලෙසින් එ                   වර


684 පෙරමුණ දවල සළු බරණින් සැදුණු දන

          කුඩ කොඩි පහන්වැට පුන්කලස දර                  මින
          සසොබන පලිහ මුතුකුඩ සේසත් රැ                 ගෙන
          දෙපසින මග සැදී සුරැකිව වැඩම                     වන
              


685 යළි තලි නළා බෙර දවුලුත් තම් බෝරු

            අලි ඇත් අසුන් පුදගත්ජන විය                      සීරු
            යළි ගී නැටුම් නළු තෙදහස් පන්                   තේරු
            පිළිබඹරු මහසෙන් පුද අත                        පෑරු‍


686 සුරරජ සදිසි කිත්සිරි රජසිහ රු වන

            සිය පිරිවර සමග ඊළඟ වැඩම                      වන
            කොඩිතුවක්කු ලේකම් ඈ දුර ද                     රන
            තෙදහස් මැතිහු ඊළඟ විදි ලෙස ග                   මන


687 යළි දෙනුවර සිවුසියපත්තු මහ දන

             මහකොඩි පෙරමුණට ගෙන ඊළඟ                  මන
             රාවණකොඩිය සිහසුන් කොඩියද  රැ               ගෙන
             හේවාහැට දුම්බර සෙන් විය ග                     මන


688 උඩපළාත තුම්පන සෙන් විදි ලෙසි න

             නෙළුම්මල් කොඩිය පෙරමුණ කර ගම               න
             සිවු කෝරළේ ඉරහඳ කොඩිය ද රැ ගෙ               න
             මහසෙන් පෙළ සෑදී ඊළඟ විය ගම                  න


689 සිහරූ කොඩිය යළි පෙරමුණු නඟා ‍ගෙ න

             සත්කෝරළේ මහසෙන් ඊළඟ ගම                  න
             සුදු පටකොඩිය පෙරමුණ රැගෙන මහ ද              න
             මාතලදිසාවේ ඊළඟ විය ගම                       න


690 සපරගමුදිසාවේ පටකොඩිය පෙර මු න

             මහසෙන් පෙළ සැදි ඊළඟ විය ගම                  න
             බේරුඞ කොඩිය සකසා පෙරමුණට  ගෙ             න
             කෝරළතුනේ මහසෙන් ඊළඟ ගම                  න


691 මයුරාකොඩිය පෙරමුණ රැගත් වගප න

             ඌව බදුලු අඩසඳ කොඩිය පෙරමු                  න
             නුවරකලාවිය ඇත්රූ කොඩිය ගෙ                  න
             නික්මුණු මෙලෙස ලකුණින් යුතුව මහ ද              න


692 සිඳුදිය ගොඩ ගමනා- ලෙස සෙන්-සෙංකඩපුර වදිනා

             නෙක පුදපඞුරු ගෙනා-සපැමිණ-තුන්ලක නෙකර     ටිනා
             පතළ සාදු නදිනා-ගොස කර-පැමිණි එ මහ         සේනා
             සෙංකඩ පුර එදිනා-තෙත් කළ-සතුටු කදුළු          වලි


693 නන් විසිතුරු රුවිනා-සැරසු-වීදි පෙළින් යමිනා

           විසල් මළුව මැදිනා-පිවිසි-මහ මළුවට             ගොසිනා
           ලක්දිව හෙරණ ගණා-සමගින-සියම් පුරෙහි          සඟනා
           සතපා පහසෙවණ- දුරුකර-ගිමන පසය             දෙමිනා


694 විස්සම් මැවු ලෙසිනා-සැරසු-නන් විසිතුරු රුවිනා

           පන්සල් පෙළ පැමිණ-මල්වතු-පොහොය මළුව      සොබනා
           නෙක සුමිහිරි පසිනා-සතපා-පින්සර මහ             සඟනා
           වෙස්සන්තර ලෙසිනා -නරනිඳු-පින් සිදුකළ           එදිනා


695 සඟගන උපාලි හිමි ඈ වෙත පැහැ ඳා

           සිවුපස පවර පිවිතුරු සියතින් ම පු                    ඳා
           සිතුලෙස සඟන සතපා කල් යවන ස                  ඳා
           දෙදහස දෙසිය සානු වස අපමුනි                      ඳා


696 ක කු ළු රැ ස පැමිණ සිටි දිනකර පව ර

           ඇ ස ළ ම ස තුදුස නිති පැමිණි කිවි පු                  ර
           ස ව ස ප ස රැගෙන මැති සමග පෙර හ                 ර
           නි රි ඳු තොස පිවිසි වෙත මල්වතු වෙහෙ                ර


697 පි වි තු රු පසය සියතින් මහ සඟන පු ඳා

           ගු ණ ස රු උපාලී පාමොක් මහතෙරි                   ඳා
           වි සි තු රු වටාපත පිළිගන්වා නැම                    ඳා
           අ ම යු රු උපසපන කරනුව අයැදි ස                   ඳා


698 සකසා ගාමසීමා මල්වතු වෙහෙ ර

           නොලසා සියම්දෙස සිට පැමිණි ලක් පු                 ර
           අතැවැසි උපාලි හිමි හෙරණ වත්ස                    ර
           පවරා උපසපන් දුන එදින මුල් ක                     ර


699 සිරිලක නො ම පැවති බෝකල් උපසප න

           කැලුමෙන සුබ පහන යළි දැල්වු බැවි                 න
           සියනෙත දහර වගුරා රජ ඇමති ද                   න
           අදරින නොයෙක උස්සව කෙළි විඳි එදි               න


700 පසුදින සියම්දෙස මහසඟන සමඟි න

           ලක්දිව හෙරණ සහ රජ මහ ඇමති ය                න
           මල්වතු වෙහෙර සපැමිණ රටවැසි නො‍මි             න
           නියමින උපසපන් විදි සැලසු මෙලෙසි               න


701 අවිසුන මහවෙහෙර තෙරවර පරපුරෙ න

           මල්වතු වෙහෙර නායක දුරය උසුල               න
           පාමෙක් හෙරණ කොබ්බැකඩුවේ නද              න
           සකසා පළමු කරවිය එහි උපසප                  න


702 අස්ගිරි වෙහෙර නායක දුරය සමගි න

           පෙළදම් නිපුණ ගුණපාමොක් හෙරණ ව           න
           නාවින්නේ දම්දැසි මුනිපුත් රුව                  න
           සකසා දෙවෙනි වර දුන් ගරු උපසප              න


703 පෙළදම් සතසතර පස් බස සමග වෙ න

           මනරම් දුන සීල ගුණබරණින් දිලෙ               න
           ගුණතුම් හෙරණ වැලිවිට යසගොස රඳ            න
           නොලසින් යෙදු කරනුව යළි උපසප              න


704 දම්දැරු හුළංගමුවේ සිල්වත් හෙර ණ

           බඹරදෙණියෙ දුන ඈ ගුණ යුත් හෙර             ණ
           පෙළදම් නිපුණ තිබ්බොටුවාවේ හෙර            ණ
           මෙලෙසින් උපසපන කළ එදින ම කළ           ණ


705 කුකුළුරැස තෙවන පුණුපෝ ඇසළ ම ස

           මල්වතු වෙහෙර ගම්සීමා තුළ පිවි               ස
           සියම්දෙස එකුන්විසි සඟන අත් ප               ස
           නොහළ ඇදුරු පරපුර හෙරණුන් මෙලෙ          ස


706 සරණ සිල් සමග දසසිල් දී විදි සේ

           දෙවු සඳ උපසපන මහසෙන් හිඳ දෙප            සේ
           වෙඩි සක් නළා බෙර ඈ පතළ විය ගො           සේ
           පුද පෙරහර සමග ආදර කළ සතො              සේ


මෙතෙකින් මන්දාරම් පුර පුවත දෙවැනි භාගයේ

සිව්වැනි අදියර නිමි.