මාධ්‍යවිකි:Gadget-EnhancedUndelete

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

EnhancedUndelete: On the undelete page, select all checkboxes or invert your selection to make it easier to selectively undelete revisions.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=මාධ්‍යවිකි:Gadget-EnhancedUndelete&oldid=7257" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි