මාධ්‍යවිකි:Gadgets-definition

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Changes to this page should first be discussed on Wikibooks:Gadget/proposals or Wikibooks_talk:Gadget.

Please add an entry for any new gadget to the table at Wikibooks:Gadget#Currently_installed_gadgets to make maintenance easier.


browsing-gadgets

  • GoogleTrans[ResourceLoader]|GoogleTrans.js
  • ImageAnnotator[ResourceLoader]|ImageAnnotator.js
  • Navigation_popups[ResourceLoader]|popups.js|navpop.css

editing-gadgets

  • HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js
  • wikEd[ResourceLoader]|wikEd.js

interface-gadgets-editing

  • edittop[ResourceLoader]|edittop.js
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=මාධ්‍යවිකි:Gadgets-definition&oldid=11825" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි