මාධ්‍යවිකි:Ipbreason-dropdown

Page contents not supported in other languages.
Wikibooks වෙතින්
 • සාමාන්‍ය වාරණ හේතූන්
  • සාවද්‍ය තොරතුරු බහාලීම
  • පිටුවලින් අන්තර්ගතය ඉවත්කිරීම
  • බාහිර අඩවි වෙත අයාචිත-තැපැල් සබැඳියන්
  • විප්‍රලාප /පල්හෑලි පිටු තුලට බහාලීම
  • තැතිගන්වනසුළු හැසිරීම/හිරිහැරකිරීම
  • බහුගණ ගිනුම් අපයෙදුම
  • නොපිළිගතහැකි පරිශීලකනාමය
"https://si.wikibooks.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Ipbreason-dropdown" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි