මාධ්‍යවිකි:Post-expand-template-argument-category

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම පිටුවල, සැකිලි විචල්‍යයන් හරියාකාර දැක්වීම පැහැර හැරීම පිළිබඳ ගැටළු පවතී

"https://si.wikibooks.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Post-expand-template-argument-category" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි