මාධ්‍යවිකි:Titleblacklist

Wikibooks වෙතින්
# This is a title blacklist. Titles that match a regex here cannot be created.
# Use "#" for comments.


.*?\/index\.php*     # no  index.php
(?:.*?\/)?index\.php(?:\/.*)?


 # 
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=මාධ්‍යවිකි:Titleblacklist&oldid=3692" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි