මුද්‍රණ තාක්ෂණය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ප්‍රධාන ඡන සන්නි‍දෙන ධාරාවන් අතරින් මුද්‍රිත සන්නි‍වේදෙනයට හිමිවන්‍‍නේ ඉතා වැදගත් ස්ථානයකි.මුද්‍රණකරුවන්,තාකෂනඥයින්,මුද්‍රණ නඩත්තුකරැවන්,මුද්‍රණ කළමනාකරුවන්,ප්‍රකාශකයින්, මුද්‍රණ අමුද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදකයින්,මුද්‍රණ සැපයුම්කරුවන්,මුද්‍රණ පර්යේෂකයින්,මුද්‍රණ පර්යේෂණ ආයතන,පර්යේෂණ තාක්ෂණ විධික්‍රම,මුද්‍රණ පාසල්,මුද්‍රණ ගුරුවරුන්,මුද්‍රණ උපදේශකවරුන් ලොවට හදුන්වා දීම අරමුණු කරගත්

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=මුද්‍රණ_තාක්ෂණය&oldid=3330" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි