මොරතොටවත-i

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මොරතොටවත


1. පිරිස යුත් සඟ තුරු දහම් රැස් යුත් අම යුරු දුර හළ මෝ අඳුරු බැතින් නමදිමි සුගත් නිසයුරු


2. දුසිරි හිම දුර හළ මන කමල් විකසිත කළ මුනි යුගඳුර පහළ සදම් දිනරද වඳිමි හැම කළ


3. ගුණ සුවඳ හමනා සුර නර සපද බඳනා සසුන් සර පිපෙනා වඳිම් මුනිසුත කමල නිතිනා


4. පොතත් දසනෙත් තත් තිනෙත් ගහනත් බරනෙත් රිවි තුරුපති තලත් රකිත් ඔබ හා මෙ මා ලෙව් සත්


5. තෙරුවන් වැඳ නැවත දෙවියන් අරක් කැර වෙත දම්කඳ සහිඳු වෙත පිහිටි ගුණ යස වනමි බැතිනිත


6. පොරණ එක් සමයෙක මදුර දෙස එක් පියසෙක දිජවරු අට දෙනෙක සතර වේදය ඉගෙන කෙළ දැක


7. සතර මදයෙන් ‍ දෝ ඉසුරු පිරිහීමෙන් දෝ කිසිම බියෙකින් දෝ නො වැස එහි ඒ ‍දිජවරින්දෝ


8. නික්ම ඉන් සිඳු පැන මෙ කී දිජවරු අට දෙන යාපා පටුන යන තොටින් සිරි ලක්දිවට ගොඩ පැන


9. කෝට්ටේ පුරවර ‍බුවනෙකබාහු නරවර රජ ව වැජැඹෙන වර කිවු යැ දැක උන් පැමිණි තොරතුර


10. තමමන් දන්නා සිප් සතර හැම පෙන්නා රජුන් සුපසන්නා සුදුසු ගම්වර ලබා උන්නා


11. මෙ කී දිජ අට දෙනා කෙරෙන් සුරු වන අපමණ බාල කෘෂ්ණ යැ යන බමුණු මුනුබුරු පතළ ගුණ නැණ


12. සීතාවක නුවර රජසිහ නමැති නරවර රජ සිරි විඳින වර ඔබට සේවය හැසිර පියකර


13. රන් බන්දි යුවළකි මනෝහර මුතු හරයකි ගම්වර කීපයකි හික්මැ වූ ගරුතර ඇතින්නකි


14. ලැබ මේ ඉසුරු කඳු රාජකරුණා පිරිසිදු රණසිංහ මුදලිඳු කියා පට බැඳි දියත පරසිදු


15. ඇමැතිඳුගේ සොඳුරු ‍ පෙළේ පස් වැනි මුනුබුරු පටබැඳි නමැති ගරු මැතිඳු ගේ පුත් ලොවට සුරතුරු


16. දැසි දැස් ගව මහිස් සපිරි වී අටු සතරැස් සරු කෙත් පැන් පහස් ගෙවතු ගහ කොළ පුවක් පොල් කොස්


17. විසිතුරු සළු බරණ තඹ ලෝ වළන් නො බි‍ෙඳන මේ ඈ නොයෙක් වෙන සිරින් මොරතොට පියස ‍සසොබන


18. නො රහත් සතුන් සතු ‍ වෙසෙසින් ඇලුම් කටයුතු මේ සැපෙහි බලගතු ‍ පෙමැර මොක් මඟ වෙතට වී නතු


19. පිරි තෙළෙස් වයසට පැවිදි වැයැටි ව යන විට මව් පියන් නො සතුට කරන බාදා නො ගෙන මනසට

20. ගිහි සැප හැර මහත් වනය අතැර ගිනි ගත් නික්මෙන සේ මදැත් සසුන් වැද ලැබ පැවිදි යහපත්


15. 3. මෙ මැ පටබැදි මහරු 20. 2. වනයක් ළැව් ගිනී ගත්


21. ගිහි වෙසට ඔබිනා තපසට සරුප් නො වනා තුන් දොරින් කෙරෙනා නොයෙක් දුසිරිත් ලකුණු ඇඳිනා


22. දියෙන් කිරි වෙන් කොට බොන තිසර රද විලසට දුසිරි මල පහ කොට හිරි ඔතප් පිළිවෙතට වී සිට


23. ස ත ර කමටහන් සිව් පස් විකුමෙක නොහැර හෙරණ සික සිව් සංවරයෙක නි ත ර මැ පිරුවන බණවර සතරෙක ප ව ර දහම් පද පදරුත් ‍නො වැළැක


24. පි ළි ම ල් රුපු අනුහස් යුත් බලවත් ද න ප ල් වරණාදිය මැඩ ජය ගත් බ ඹ දැ ල් සුතුරාදි නෙක බණ පොත් නොවැ තුල් අටුවා හා කැර ‍වන පොත්


25. නා ම මගද එළු සකු යන සකලා ලී ම කීම චන්දස් ගැන නුමුළා සෑ ම දේම අතැඹුල මෙන් දැකලා සෝම මඬල විලසින් ලොව පතළා


26. ප සි ඳු කරම් යැයි මෙ ලොවට යස කිත් පු බු දු සිතින් උඩඟු ව සුපිනෙක වත් මෙබඳු උගත් දහමේ කොතැනෙක වත් පු රු දු කෙළේ නැත එක අකුරක් වත්


27. සි හි න් නැණින් නරඹා පිරිසිඳ ලා ද හ‍ ම් බුදුන් වදහළ අති නිමලා කොහොන් සිතින් නූගත් බව දැක ලා ප හ න් වෙමින් වෙසෙසින් මන කමලා


28. ක ලා සපිරි පසළොස් වක් දවසේ ව ලා නුමුසු සිසි මඬලක් විලසේ ලොලා දියත කරවා දන මන සේ ක ළා පතළ දෙවියන් බඔ යසසේ


29. ලොබේ වුවත් කුහක ව ඉහ සැපතේ ‍ති බේ යසස් වැසිලා ගොස් අපතේ සු බේ පිනට බණ දැරුවොත් සතතේ ඉ‍ බේ දිවෙයි යස කිත් මුළු දියතේ


30. මෙලෙසින් බණ දැන ගෙන කෙළ පැමිණා ග ණ නින් විසි වස් ඇවිදින් යෙදුණා සි ය මි න් විත් තෙරවරු වැඩ සිටිනා ම ලු ක ම් කළ යුතු කල විත් යෙදුණා


31. ස ඟි ඳු න් සහ සියලු ම සහ පිරිසත් මැති යන් සහ පුරවැසියෝ ඇවොමත් නි රි ඳු න් හට සැල කරවා මෙ පවත් ම ලු ක ම් කරවන සැ‍ටියට සමු ගත්


32. සමු ගෙන අනතුරු ගිහි වෙස් ගන්නා ගිහි තැන නැවතත් නිරිඳුට පෙන්නා දැන ගෙන තුබු බණ වන පොත් දුන්නා ‍ වෙසෙසින නරනිඳු සඳ සුපසන්නා


33. දෙට කීත් සිරි රජ සිහ නර නින්දා තු ට කැර මොබ අබිමුකයට කැන්දා හැ ට හතරක් රන් බරණ පලන්දා පට සළු තුළ මඟුලැතු පිට ඉන්දා


34. ස ත ර දිසා වැසි සෙන් පිරිවරනා නොහැර වයන ලද පසතුරු ගොසිනා නි ත ර දෙ පස සලවා වල් විදුනා නු ව ර නොයෙක් විලසින් පැලැඹෙමිනා


35. ස රා නඳුන් වන ජය කොඩි බන්ද්රා අ රා එරාවණ නම් වරණින්ද්රු ප රා ද කැර යන ද්රප අසුරින්ද්රා නු රා ගමන් ගත් විලස මිහින්ද්රි


36. ක ර මි න් පෙරහර වෙහෙරට පැමිණා ද ම මි න් ගලවා එ පලන් බරණා සි ය මි න් ‍ වැඩි තෙරවරු වැඩ සිටිනා සොබමන් පොහො ගෙට වන් සඳ සෙමෙනා


37. ‍ සොළොස් සිය සැත්තා සයක් වස් සක වසින් පසු වූ තැ‍නා ස තො ස් වූ දුටු කෙණෙහි පින දැක තෙරිඳු'පාලී නැණැ සිනා නි‍ දො ස් වී උපසම්පදා කැර නිග්රෝද නම් කී තැනා උ දෙ ස් පසළොස් තුළත පාමක් නිමා වන පොත් කැරමිනා


38. අහංකාර වැ නොබා කෙසරකු විලස සඟ මැද බබළලා දහම් වදහළ රුවට පිරිසුදු ලෙසින් පාමොක් නිම වැ ලා පහන් වී වෙසෙසින් උපාලි තෙරිඳු සුරතල් බල බලා දහම් කඳ බිකු කියා අසදිස නම් එදා පරසිදු කළා


39. සු ත ත් අබිදම් විනය පෙළ'රුත් එතැන් සිට නිති බලබලා අ රු ත් දන රැස මනස දීලා පුරා නැණැසින් ඇහිඳලා මෙපොත් තෙවළා නිමා පස දී නොයෙක් තැන් කැරැ නිම වැලා සු ග ත් සසුනට ඉදිරි පස් වා දහස් පවතින වැඩ කළා


40. කාම යට සිත් නොලා බාලෙ ම

		            පැවිදි වි ගිජු වෙලා 	දහමට 

සෝම මඬලක් පිරී ගිය සේ සතර පුරවා නිතර සිත යට නාම හෙළු සකු මගද චන්දස් සුතුරු අබිදම් විනය ඈ සෙට සෑම දේට ම පැමින කෙළ දුටු කෙනෙහි දම්කඳු තෙරිඳු මොරතොට


41. එ වැ නි දම් රැස් වගුරුවා ඒ දහම් කඳ යති දිවයුරු සො දි නි කිත්සිරි රජ කමල පොබයා ලකිසුරු මෙ වැ නි විකසිත නරණ කමලින් නික්මවන ලද පියකරු දෙ වැ නි නායක ඉසුරු සුවඳක් දසත විහිදිණි දියතුරැ


42. මෙ ල ක් දිව සිත් රැගෙන සදහම් දෙසන්නට අමයුර රැඳු අ නෙ ක් කෙනෙකුට නො පිලිවන් මැ යි දහම්කඳ තෙරිඳුන් බඳු සි ය ක් ගණනක් ගිහි පැවිද්දන් සබෙහි කැර කැර පරසිඳු නොයෙක් ලෙස තුති කැර වඳාළා එ කිත්සිරි රජසිහ රඳු


43. දහම් වරුසා කරන මොරතොට ‍දහම් කඳ තෙරිඳුට නිති කසුන් පට සළු පිළි විසිතුරැ සිවුරු පිරිකර කැප ඇති උතුම් කිත්සිරි රාජසිහ නම් නිරිඳු සිරි ලක අදිපති වරින් වර බණ අසා පැහැදී පිදූ පුද ගණනක් නැති


44. අ ක ල් මෙ - ගැබින් සතුන් තුටු කැර වහින වරුසාවක් ලෙසින් කොවුල් නදයට නිගා කැර දම් දෙසූ සඳ සුමිහිරි බසින් වි පු ල් ගුණ යුත් එ කිත්සිර රජ සිංහ බුදුකුරු රදු විසින් දෙ ග ල් දොරුවේ වෙහෙර ලැබුණා දහම් කඳ තෙරිඳුට තොසින්


45. බැහැර කට යම් පසක් උදෙසා වෙහෙස වී යා නොදී නිතර ම වෙහෙර සුව සේ ඉඳින උත්සහ කරන සැටියට නිරුත්තියට ම ද හ ර හෙරණුන් ආදි කොට ඇති ඔබ ගෙ අතවැසි සඟුන් හැමට ම අ හ ර උදෙසා ලැබිණි ගංගා රාම වෙහෙරත් සහිත ගම බිම


46. අ ඳි න ගෙන පෙළ ගැඹුරු පදරුත් විමස විමසා සිත යුරූ කි ය න කල මහ තෙරිඳු මොරතොට දහම් කඳ තෙවළා දැරූ දෙ ව න රජසිරි පහළ සිරි රා - ජාදි රජසිහ ලකිසුරු ස ව න කැර දික් සහිය ආදී බොහෝ බණ පොත් නිරතුරු


47. ‍දෙ වැ නි නායක තෙරිඳු අතවැසි - වරුන් සුව සේ ගොස් එ තැන් වැස ‍ මෙ වැ නි බණ මොබ සේ ම සුපුහුණු නෙරෙත්ව යි වළදා මෙ දුන් පස අ ව ණි පල් රාජාදි රජසිහ නිරිඳු වෙසෙසින් වෙලා මන් ‍ තොස ලැ බි ණි තිර කැර දෙගල්දොරුවේ විහාරේ ගම්වලට සන්නස


48. මෙ වැ නි දිඩතර ගැඹුරු බණ රුත් සිත් හි ලා දරනා සුරූ අ ව ණි පල් රාජාදි රජසිහ නිරිඳු පුරවර පිරිවැරූ ගි හි ණි ‍ කරවා සියලු සඟ ගණ ඇතුළු පුරයෙහි නොව'තුරු ලැ බි ණි මොරතොට දහම් කඳ තෙරි ඳුනට නායක ‍තනතුරු


49. ස ක වසින් එක් දහස් සත්සිය අටට පත් වූ මෙ මැ වසේ ල ක උතුම් නිරිඳු ගෙන් නායක ඉසුරු ලැබිලා නිසි ලෙසේ ස ක ල සෙන් පිරිවරින් සමුදුර ගොඩ ගමන් ගත්තා ‍ ලෙසේ නෙ ක ය සිත් මො‍රතොට සුවාමි විහාරෙට වැඩියා තොසේ


50. අ ස ත් ජනයන් නුවණ නය න ඳ වුණොත් සඟනට දැන මුතු න ස ත් කුල දුසනාදිය කොට සසුන් සුගතිඳු ගේ මතු නි රු ත් හෙළු සකු මගද චන්දස් විනය දැනගත් බලගතු වි ය ත් කෙනකුන් බලා ‍නායක ඉසුරු ඔවුනට දියැ යුතු


51. යම‍ කුට පෙර නො ලැබුණු පන්දේරු-මේ ගම නට සරසා බැඳ අන්දේරු දිය තට පරසිඳු කරවන සිරු- අප සමි ඳුට ලැබුණ‍ ගරු තම්බෝරු


52. වෙරන් පත්තු කරවන සුළු එව්වා - රිපු ත ර ම් ගත්තු අයටත් නැති එව්වා ව ර ම් ගත්තු රජ බල පෙන්නෙව්වා - ගරු පු රම් පෙත්තු තෙරිඳුට පිම්බෙව්වා


53. නික්මෙන්නන් කුඩ කොඩි ‍ගැන්නෙව්වා - ගුණ මක් වන් නන් දුරු කැර පැන්නෙව්වා එක්වන්නන් තොස් තුති රැව් දෙව්වා- ගුරු සක්සින්නම් එක්ක මැ පිම්බෙව්වා


54. මෙ වු ල් බඳන නාටක දක්වන්නෝ - බෙර ද වු ල් ගසා ගෙන පෙර මග යන්නෝ කොවුල් නදින් තුති කවි පවසන්නෝ - සිත තැ වු ල් වෙලා මේ දැක තනනන්නෝ


55. ඉ න් ඉ ට සෑහෙන දේවල් මෙව්වා - පර මන්කොට හොරණෑ ගෙන පිම්බෙව්වා අ න් හ ට කාටත් වයනා එව්වා - ඔය ත ම් මැ ට පෙරැදුරැ කරට ‍ගැසෙව්වා


56. මැ ති ය න් සනෙදකු සහ ගරු පවා - මහ ‍ෙස න ර ත් මැතිඳුන් යෙදිලා ආවා ක ලෙ කත් යමකුට නොලැබුණු මේවා - මෙ‍ෙහ බ ල ව ත් කෙරුවා කරුණා බෝවා


58. බණ සිත්තම් කළ කල පල මෙව්වා - තව වෙන ඇත්තන් නො ලැබද හැම ඔව්වා ගුණ නැත් තන් දුක් ගිනි ඉසිලෙවිවා-බණ දැන ගත් තැන් යසලොව බැබැළෙව්වා


59. තා ප ස වෙසේ මතු පිට සී සම වදුරට ගැසුවා මෙන් වෙළුවා ලෝප ස ලැබැ අතවැසියන් නො තනා වරිගේ නෑදෑයින් බැලුවා නේ ර ස දුහ ගුණ විවසුන් හෙළු පෙළ දැක්මෙහි කීමෙහි අඳ ගොළුවා මේ ලෙස සමහරු නායක පදවිය කැරලා මෙ සසුන් පිරිහෙව්වා


59. තොසේ වෙලා අසතෝතින් පවසමි සසුන් නො නැස වැසෙනා ලකුණු ප සේ දෙමින් කැප කැරලා උත්සහ දනවා සතරෙහි පහදවනු වි සේ සයෙන් පිරිසුදු කැර හෙළු පෙළ සික්සාපදවල හික්මයවනු මෙසේ සුසික්සිත කරවා අනතුරු නායක ඉසුරට පමුණුවනු


60. පහන් වෙලා සුර තුර වැනි නරනිඳු දම්කඳ තෙරිඳු ගෙ බණෙහි සිතු සහම්පතී මහ බඹ රදු විලසින් නුවරින් වෙහෙරට මෙ මල්වතු යහන් නඟා වැඩමවන්න යෙදුණා තනතුරු ලැබිලා මෙ බලගතු දහම් විනය වෑකරණ උගත් තන් දැක ගෙන උත්සහ කෙරියැ යුතු


61. මෙ තු න් ලකට ඔබ වැනි වියතෙක් නැති තෙවළා බණ පෙළ රුත් ‍දැනෙනා මෙ ව න් මහිමවල් විසිතුරු කැර කැර යෙදිලා නිම නැති ගුණ වරුණා එ තැ න් පටන් අවවාදේ පිහිටා දෙ ලොවින් වැඩ සාදා කියනා උ තු ම් රාජගුරු තනතුර මොරතොට ‍ තෙරිඳුට දෙවියන් ගෙන් ලැබුණා


62. ක යි න් සිතින් පිරි සෙන් බලයක් නැති යමකු යුදට යනවා වාගේ ගෙ යි න් ගන්ට කිසි යම් දනයක් නැති සැප විඳිමැයි සිතුවා වාගේ ක දි න් මාරු වෙන්නටත් බල පැනි කන්-ටත් ඕනෑ යැ යි සිතුවා වාගේ ද හ ම් විනය වෑකරණ නො දන්නන් නො පැතියැ යුතු ගණ දෙට බෝගේ63. ද න් දු න් දේ බුදු පා මොන් කැරලා ‍ සාර මසක් නො කඩා වැ නිතිනා ප න් ද ම් පිත්තල පහන් පඬික්කම් ‍ සෙම්බු වටහපත් ආදියෙනා මන් මෙන් අට ළොස් සියයක් අගනා පිරිකර සඟ කටිනේ දෙමිනා පින් කම් කෙරුවා සඟ පස් නමකට වස් වසවා සඟිදුන් විසිනා


64. නිරිඳුට සැල කරවා වරම් ගෙන - සිව් දිගපති මැතියන් ඇනවා දිගු වැසියන් කැඳවා දිරා ගිය මල්වත්තේ පෝ ගෙය බිඳුවා නො විතර ගල් අදවා මිනිස් පම - ණක් උස කුමුදාසන බඳවා සිව් බිම ගල් බඳවා සතර දිග වාසල් දොර සතරක් සදවා


65. සිව් ජනෙලක් සදවා ඇතුළ දෙප - සේ ගල් ටැමි සොළසක් සදවා දැව ගෝනැස අඳවා සොයා උළු- මුදුනේ කොත් යුවළක් සදවා පස් මහලට බෙදවා ‍ ගෙ බේ උඩු - වියන් කසව් පේස ම බඳවා විසිතුරු තිර අඳවා අවට බිතු නානා විසිතුරු සළු බඳවා


66. නෙක විසිතුරු කරවා වියන් යට තුනක් ගෙ බඳ බණ'සුන් පනවා අසුන් නුදුරු කරවා පහන් සැදි ඉටි මල් රුක් යුවළක් සදවා වැල වරකා උදවා තොරණවල කදලි තැඹිලි වලු මල් බඳවා බඹ විමනක් අඳවා තැබීමෙන් පොහො ගේ විසිතුරැ කැර නිමවා


67. සි ය ක් නමක් කැඳවා මහත් බැති පෙමින් අසුන්වල වැඩ හිදුවා ම ස ක් නොකඩ කරවා පිරිත් බණ තුනක් එහිම පිට පිට කියවා නොයෙක් ලෙසින් රසවා සූප වැ- ජනයෙන් දන් වැටකුත් තබවා තු න ක් පිරිත් නිමවා පසුත් එහි රෑ බණවල් සතරක් කියවා


68. පොරෝවලින් සියයක් උදලු සියයක් කඩ කැති හා කැති සියයක් කි ල් ලෝ ටා සියයක් ගිරා සියයක් දංඩාසනයන් සියයක් දැහැත් පයි ම සියයක් කතුරු සියයක් පිඟාන් කුසලාන් සියයක් සැ ර ය ටි දඬු සියයක් කොට්ට සියයක් විසිතුරැ වීජිනි සියයක්


69. කළල් පැදුරු සියයක් ඇතිරිලි යුත් මුට්ටු තල පත් සියයක් ලෙංසු හාර සියයක් මේ කි දේ ඇර'ට පිරිකර සියයක් පන්සිය පණස් පහක් අදික දොළොස් - දහක් අගනා එකිනෙක් නායක තෙරිඳු උදක් පිදුවා වැය කැර ම මෙතරම් මුදලක්


70. අපා මඟට සුපිරි නමැති විස කටු ඇති අකුල් ලන්ට විපාක උපනුපන් යසස දියුණු දියුණ පළ කරන්නට උපාය දන්නා නායක යති සඳ පර ලෝ දිනන්නට යපා පනසකුත් පිදුවා අමුතු පැමිණ සඟවරුන්ට


71. මෙදා උපන් අත්බව සිය දහස් ගුණෙන් සපල වන්ට මෙදා මැ සිදුවුණු සුසිරිත් ඇත හැම අයටම පෙනෙන්ට පු දා පොරෝනත් අසූවක් හෙරණ පැවිදි සඟවරුන්ට එ දා මැ බුදු බව පැතුවා සසර සයුර ගොඩ දකින්නට


72. අ ග ප ත් නායක තනතුරු ලත් දම්කඳ මහ තෙරුන්ට සැ රි යුත් අනුබුදු හිමි මෙන් සසුනෙක නැණ සයුරු වන්ට පුහු පොත් ගෙඩි පන්හිත් සත- ළොසක් පමණ පිරිමැසෙන්ට ද ස ස ත් නමකට පිදුවා සිත් සේ බණ ලියා ගන්ට


73. සතක් විලස මුළු ලෝ අස- රණ සතහට සරණ වන්ට පොතක් සේ මැ රුසිරෙන් දහ- සක් සක්වළ එළි කරන්ට දිගත් පතළ කැර යස තෙද අණ සක ලොව වට කරන්ට කුඩත් සතළොසක් පිදුවා එ තැනට පත් සඟවරුන්ට


74. ලද පසින් කැප ලෙසට රස මස වුළින් එළවා අහර පානේ බණ දහම් වත් නො කඩ කරවා සාර මස හැම දවස් ගානේ උප සපන් පස් වැනි වසේ පස් නමක් වස් වසවා වසානේ කිසිවෙකින් උනු නොවූ පිරිකර සහිත දුන්නා කටින දානේ


75. උප සපන් තුන් වස පටන් එක් සාළියක් වරුසා තුළා මහ සඟුන් පුරවර රදුන් ලෝ හැම දනන් සිත් පහදලා අද දහම් කඳ යති උතුම් තිල- කට මුදුන් මල් කඩ වෙලා වන පොතින් රෑ බණ ලෙසින් එක් සිය දෙකක් බණ වදහළා


76. ප වු රු වාසල් අගල් කරවා වටින් වන උවදුරු නසා මි යු රු කොස් පොල් පුවක් රඹවන සදා නුඳුනුයනක් ලෙසා සි වු රු බත් පැන් ගෙවල් දී උත්- සාහ දනවා බණ නිසා ක වු රු ගණ දෙට වෙලා මේ ලෙස කොළෝ දෝ මෙ සසු‍නුදෙසා


77. නරා දීප දෙවිඳු ගෙන් නායක ඉසුරු ලැබ ඉඳ ගෙන මෙසේ පුරා තන පොහො මැදිරි ජනයන් ලවා වාසී සිව් දෙසේ ජරාවෙස් හැර සියක් ගුණයෙන් වඩා විස්කම් දෙව් ලෙසේ සරා වැඩ කරවා වදාළා සොදුරු දිව විමනක් ලෙසේ


78. අනෙක් මෙරටම සිවුරු යමෙකින් නො දක්වා දුසිරිත් නසා නොයෙක් පිළිවෙත් හැසිර තෙවළා ඉගෙන හෙළු පෙළ මුනි බසා මෙලක් දිව් වැසි සුගත් පුත් හැම කෙරේ වෙසෙ‍සින් නොවෙනසා ‍මවක් මෙන් මෙත් කුළුණු අදහස් ගුණය පිහිටා අසදිසා


79. එ වැ නි ගුණ මේ ගැබින් වසිනා දහම් වරුසාවට තොසින් අ ව ණි පල් වෙසෙසින් පහන් වී යෙදුණු මහ පණතේ ‍බසින් ග ව නි ලා සෙප්පුවෙක බලවත් පයි‍ඩයක් කරනා ‍ ලෙසින් ලැ බි ණි මුලු තැන් ගෙයින් ‍දානේ නිතර දිව බොජුනක් ලෙසින්


80. එ ක ක් දෙකකට සමත් අය නම් එමට සිටියෝ දිය කුසේ නොයෙක් දේටම සුර උතුමෙකි දහම් කඳ යති අස දිසේ මෙ ල ක් දිව බුදු සසුන් වැඩ කළ සග රජුන් හැර සෙ දවසේ සි ය ක් වසෙකින් මේ පිට නායක නමක් වූයේ නැත මෙසේ


81. නිත් ත බණත් විනයත් වනපොත් කැර ගත්ත සමත් ඇතුවා මැත් ත වරුත් දෙවියොත් ජනයොත් එහි බක්කි සිතක් සිතුවා ලත් ත පිළිත් සිවුරුත් නොයෙකුත් ‍ දෙයිනුත් අඩුවක් නැතුවා සිත් ත රුවත් මෙ පවත් අදිතොත් හොඳ පෙත්තක වත් යුතුවා


82. පැන වාදිඛ කුඹු පාටන සුවි සාරද හරිඳු දියතාමිත දුරි තාසන ජන පාලන දුමිඳු බණ සාගර කෙළ තාරණ කළ නායක තෙරිඳු සු‍විරෝවන පති තාරණ ලෙස වී දිය පසිඳු


83. නානා විද මායා දඟ පෑලා ඔහු දන්නා පීනා හිත ජානාවරු නූනා දද උන්නා ‍ෙම්නායක සාමී හට බූනා සුප සන්නා නානා විද තානා යස සාදා සැප දුන්නා


84. රැසේ දිලිසෙනා රිවි මඬලක් විලසින තබා - අති විසේ සයෙන් සරසා එ ලෙසින් සඳහම් සබා එසේ බණත් කියවා වියදම් දෙන්නා තබා - හැබ එසේ දෙන්න සිතුවොත් මදි දෑ බණ නොව තබා


85. දම් කඳ නායක සාමි විනා සිරිලක් තුළේ -වෙන අන්කොඳ දම් තෙවළා පදරුත් විපරම් කෙළේ පුන් සඳ මෙන් දිලිහී පැතිරී වෙසෙසින් දුළේ - ඔබ ඉන්වද ලෝක සුපූජිත රාජ ගුරුන් ‍කළේ


86. නැණින් ගුණයෙන් සමතා - යස තෙදින් බෙලෙන් විකුමින් සමතා උතුම් දම් කඳ මහතා-සැම දෙයින් පැසැසියැ යුතු යැ සසතා


87. සසුන් බබුළුවන්නට පැතුවා - මතු බුදුන් විසින් පසැසියැ යුතුවා එයින් දියත ඔබ දැනමුතුවා-මෙ මැ කලින් මෙබඳු උතුමෙක් නැතුවා


88. ව ත් සිත් දුහඟා‍දී නියුතා - ලොව නැ ත් මැයි කිසි තැනෙකත් දියතා ඇ ත් නම් වෙන සමතෙක් දියතා - පැමි- ‍ ණෙත් රජගුරැ තනතුරු දිපතා


89. දෙගල් දොරුව යැ යන වෙහෙර නවකම් කරවන පිරිසිදු අදහසින රජුට දන්වා වරම් ලැබ ගෙන


90. වැඩ හිඳින පිළිමෙක හොවී සැතැපෙන පිළිමෙක සත් රියන් මේ දෙක පුරුෂ පමණක් සිටි පිළිම දෙක


91. නොයෙක් තැන කැර ලා අමුතුවෙන් ලෙන බිඳ ලා පිළිමවල් බැඳ ලා නිමා විසිතුරු වලින් සකලා


92. මහතෙරිඳු ‍ මොරතොට වැඩ කැර පු සිත්තරුනට බොහෝ දේ වැය කොට නෙත් තබා සැම කරුම නිම කොට


93. වැඩ කෙරුවන් සැල ව දම්කඳ තෙරිඳු පරල ව නම මුත් ලොව සැල ව මොකට පත්වේ සසර නො සල ව


94. විසි දෙ නමක් ලවා පිරිත් දහමක් කියවා සතියක් දන් දෙවා අන්තයේ රෑ බණක් කියවා


95. ඇම තෙල් බෝතලා බෙහෙත් බඩු පොදි බැඳ ලා පිරිකරින් සකලා පුද කළා තුන් සිවුරු නො වළා


96. අනුරාද පුරවර අට තැන ම බැඳ කොඩි තිර සහිත අට පිරකර පුදා මහ පා දෙකක් කිරි 'හර


97. උප සපන් තෙක් සිට වරින් වර ගෙන මිලයට දන්ත දා රුවනට පිදු දෑ සමන් වැඩිය කෙළකට


98. අටපිරිකර තුනක තෙල් පහන් දස දහසෙක රිදීයෙන් මේසයෙක මහා කිරි පිඬු පා මැ විස්සෙක


99. පේය තිර දෙකකුත් විසිතුරු තිර ම ‍ තුනකුත් පට තිර ම දෙකකුත් මලිගාවට පිදූ මෙයිනුත්


100. උපසපන් දා තෙක් දුන් දාන බුදුපාමොක් තුන් සිය සූ සැටක් සඟරදුන්ටත් පිළී සතිසක්

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=මොරතොටවත-i&oldid=4856" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි