Jump to content

රජසිහ හටන-ii

Wikibooks වෙතින්

101 දරණ ජය සරඟ න නරණ සිරි පළ කරමි න අරණ ලොබ කරමි න පරණගම වාඩි ලා වඩිමි න

102 පානා බල යුද ට සේනාව සහ විකුම ට මානාවේ ඔය ට නික්ම එහි වාඩි ලා වැඩ සි ට

103 සුර සෙන් ගෙන තො සේ අසුර යුදයට යන සේ තුප්පිටිය පිය සේ පැමිණ වාඩිත් ලමින් සක සේ

104 එයිනතර නො ම සි ට ගොසින් කන්දේගෙදර ට වාඩිය ලා සොඳ ට මහත් පිරිවර සදා වැඩ සි ට


105 බදුලු පුර නොල සා සිටින සෙනඟට වන සා පමුණුවන විල සා පෙනෙව කී රඟට සෙන් සක සා

106 ගොසින් සෙද වෙත ප ත් වෙමින් බැඳ සුදු කොඩිය ත් කැර අලුයම් ‍දුරෙ ත් තබ්බවා මුර වෙඩිලි තුනකු ත්

107 පෙනුණු සඳ නොල සේ එරුපු පවසති මෙලෙ සේ අපට වන සොඳ සේ කාරියක් නො ම වේය වන සේ

108 සි තේ බිය වැද ලා වෙතේ සිටි රුපු දැක ලා එ තේ සිත සැක ලා අ තේ අවි පමණකුත් වෙවු ලා

109 යුදට කැර කෝ ලය පරංගින් සහ ආ ලය වුණු සෙන් නොසා ලය සිතා වාඩිය හරින ලී ලය

110 එරැය නො ම සිටිමි න සිරය සිටිතොත් කියමි න උසවූ කර එම දි න බලා පසු කරකැවි යන තැ න

111 විමසා ඉතික්ක ර තෙදින් බබළා සිත් කැ ර අල්වන සෙ එක් කැ ර නික්ම වැඩ පහරට නෙරුක්ක ර


112 යුදයට නොප ටුවා ලෙසින් සුර සෙන් බ ටුවා ඉස්සරට කැ ටුවා මහත් අතපත්තු සෙන් සි ටුවා

113 කළමුනිඳු විල සේ සතුරු සෙන් සිඳු නොල සේ වියළුම් කරන සේ මහත් තෙද අණ සකින් වෙසෙ සේ


114 දුටන් සිත් තුටු කො ට පෙනුණු සඳ සෙද වැඩ සි ට රිවි කුලග කිරුළ ට සදිසි අප මහ නිරිඳු මෙලෙස ට

115 රුපුන් කර ම ද්දන සසුන් කෙරුමට ව ද්වන රැගෙන බලව් ද්දන උසින් කරනා සඳ ජව ද්දන

116 පරංගින් වට ලා ඇවිද කිම පල තෙප ලා වෙන් වන ලෙස බ ලා මෙසේ එද කල්පනා කර ලා

117 සිනා කෝර ළේ මැහත් මැති සඳ පබ ලේ කත්තොට මැති දු ලේ සහ අමරකෝන් මන්ත්රි එක ලේ

118 පෑලියගොඩ දිමු ත් වැඩුණු සැපතින් අග ප ත් යුදට තෙද බලව ත් නැබළ වික්රලමසිංහ මැතිඳු ත්


119 මෙමැති සෙන් එක වී ට වෙන් ව පිරිවර සහතු ට ‍ඇවිදින් පළමු කො ට සොඳින් දැන සැල කරමිනෙම වි ට

120 ගැලවි රුපු නොලසි න ගියොත් එපහත රට පැ න තැන් තැන්වල සිටි න මෙඅප සිර තල කොසෙද කී තැ න

121 එකල මන්වා රය පරංගින් සම්බා රය එකකුත් නොවා රය නොහැර අල්ලනු මෙමට බා රය

122 කියා කරුණා කැ ර දිසා නම් ගම් පුවත ර දෙවා සොඳිනවස ර යවා සිර ‍පහරට ම එම ව ර

123 ල සේ නො ව ඉස්සරින් රැක්මට රජ දෙකට්ටුව හැර වදා රා රොසේ කළ රුපු නැසේ ගින්නෙක ලූ විලස් පළ කර අමෝ රා ය සේ දිසි කැර සොඳින් වැඩ සිට යුදට බලවත් සෙනඟ තෝ රා එ සේ රුපු සෙන් සිටින වාඩිය රක්කවා ඉඩමක් නො තෝ රා


124 එ ළූ මිග රුපු විරිදු කියමින් තම තමන් කරමින් ආන්ඩුව හැ ළූ වතුරෙව සිටින සෙනගත් පරංගිත් කරමින් මාන්ඩුව වෙළූ බිය ගින්නෙන් ම වාඩිය වෙන ලෙසක් නො ම දී ඌන්ඩුව දි ළූ අබිමන් නො හැර යුදයට දිවස මුව කරමින් පූන්ඩුව

125 මෙතුන් ලංකාදීපති අප මහ නිරිඳුතුම කුල කොත් සහස්ක ර රු ව න් මඬලග පත්ර ලෙලවා විදුලි සුවහස් මෙන් දිමුත් කැ ර දි තු න් මෙන් බළ සෙනඟ ගෙන රුපු සෙනඟ එළවා වැඩ නෙරුක්ක ර සටන් කර කර ගොස් මඟින් මඟ නායවෙල කඩවතට පත් ව ර

126 නි ළේ ලැබ ගෙන දිසා සත්කෝරළේ බළ සෙන් රැගෙන තද බ ද

     බ ලේ      පැවසු ලුවිස් තිසෙරත්
                   පරංගින් ‍ගොල්ලකුත් යුදෙන 	ද

ලොලේ කර රණ සිරි පතා එන විරිදු මිග බස් හැර බියෙන් ත ද කැ‍‍ ලේ වැද උන් තැනින් නොමරා අල්ලවා ගෙන්නමින් එක බ ඳ

127 දි න මි නේ පහරට ම රණ සිරි දරා වැඩ වාඩිත් ලවා ලා පන දි‍ නේ රන්දෙණිය වෙල වට කඳවුරෙව් සෙනඟක් සදා ලා යන මුණේ ඉස්සරින් රැක්මට රජ දෙකට්ටුව වැඩමවා ලා මුන පි‍ නේ මහිමයත් තද තෙද අණ සකත් මුළු ලොවට පෑ ලා


128 ළ ත ර අතපත්තුවේ බළ සෙන් ඉදිරි කර සිටුවා එකි ට්ටුව ත ඹ ර කර මඬලයක් මෙන් වැඩ පෙනුණු සඳ එපරංගි ක ට්ටුව ප ත ර එකදෝකිමි රැසක් සේ නිසෝබාමත් වෙමින් ගැ ට්ටුව එ ව ර ගැලවී යන්ඩ උපදෙස් බලා පහරක් නැති ව ත ට්ටුව

129 ත බ න ඔබමොබ මහත් වෙඩි ගොස අකුණු සෙණ හඬ සිය දහස් යු ත ස ම න ගිනි විදු නැ‍ඟෙන දුම් මේ කුළින් එවසා මහත් ගුවන ත එ යි න නික්මෙන උන්ඩ නොයෙකුත් වහර පොත් අපමණින් නොවැව ත ද කි න විමසන නොයෙක් සතහට කල් මෙදෝ යන ලෙසට එයුග ත

130 ම හ ත් වානර රකුස් ගනිමින් රාම රාවණ කළ යුදෙක්දෝ නොහොත් වෙපසිත් අසුර සෙන් සහ එසක් සුර සෙන් කළ යුදෙක්දෝ ය ළි ත් උපත ව ගැමුණු නිරිඳුන් දෙමළ සෙනගත් කළ යුදෙක්දෝ වි ය ත් කිවියර බලා පවසති මෙයුද කවුරුන් කළ යුදෙක්දෝ

131 අ ට් ට මේ රැක සිටින සෙන් දැක බියෙන් ප්රටතිකල් සෙනඟ රැ ස්වී සැට්ට ගලවා ගාල් වදිමින් බඩ ගගා යන රඟ නොල ස්වී ව ට් ට මින් සිටි ගුරුළු සෙනඟක් දැක මලානික වෙමින් අ ස්වී දු ට් ට නා සමුහයන් අලුතින් තමන් සැව හැර යන විල ස්වී


132 න මා ගත් දුනු තුවක්කුත් කග පලිස් ලංසත් සුසැදි දිගු මු න යොමා තම්මැට දවුල් සොරණෑ දාර කොම්බුත් යාන වාහ න නි මා වක් නො ව සැට්ට තොප්පිත් මුදල් පෙට්ටිත් නොගෙන තැන තැ න ද මා විත් කෑ සූකරන් මෙන් කිපී සිත් යන්නට සැදෙන තැ න

133 ගු ව න් මිණි කුල කොතක් බඳු මහ නිරිඳු පුරඳර ලෙසින් වැරසැ ර රු පු න් හට ළංවෙමින් වැඩ සිට දවල සත නංවමින් මුතු ස ර ව ටි න් රැක සිටිනා මහත් මැතිවරන්හට මහ සෙනඟ ගෙනත ර මොවුන් එකකුත් නොහැර අල්ලන ලෙස වදාළෙන් රැගෙන අවස ර

134 වේගිරියේ පසි ඳු එ ජයසුන්දර මුදලි ඳු වෙන් කරමින් සිරි ඳු ගොසින් වාසි කියා බස් රු දු

135 වැද රණ දෙරණ ත ද සතුරු ගිජිඳුන් මොළ සි ඳ විලසින් කෙසර ර ද දිනී එද තම බලය පා සො ඳ

136 උනම්බුවේ එදි සා දිපති උතුමා සක සා රුපුන් මැද පිවි සා ඇන්නෙ නෙක රුඳු රුපුන් වන සා


137 විජයසේකර න ම් අප්පුසාමි මනර ම් යුදට වැද තෙවිකු ම් විකුම් බල පෙන්වමින් අබිර ම්

138 ලංසවිය ගෙන සෙ ද රුදුරු රුපු සෙන් මැද වැ ද ඇන්න රඟ එක බ ද පෙනුණි පඹයින් විසුරුවන ලෙ ද

139 තොලොබොවත්තෙහි සො ඳ වැඩුණු සැපතින් මනන ඳ යුදට මිග බස් ත ද කියා වික්රසමසිංහ මැති ස ඳ

140 උගත් සරමෙහි ග ති පෙන්නා දුටන් කර තැ ති ගෙන ලංසයවි ගැ ති ඇන්න රුපු සෙනඟ මෙතෙකැයි නැති

141 යාලේගොඩ පසි ඳු අප්පුසාමි සිරි රැ ඳු ලංසවිය ගෙන රු දු කියා වාසී ගොසින් රණ සි ඳු

142 කළඹන ලෙස ර සේ රුපු සෙනඟ මැද පිවි සේ කළ විකුමන් ය සේ කියා නිමවනු කවුද සිත සේ

143 පියසෙහි අළුදෙ ණිය කලක් සිට වූ පවෙ ණිය මැතිඳු සිත අවේ ණිය නො වී වාසී කියා රැහැ ණිය


144 වෙමින් රුපු ම ද්දේ වැදී සිට රණ මැ ද්දේ එදින කළ යු ද්දේ වේය මුළු රට හැම පසි ‍ ද්දේ

145 අබයකොන් මැතිඳු ට සහජාත විකුමෙන් ඉ ට අප්පුසාමි තු ට කියා වාසි තෙපුල් යුදය ට

146 වළබ මුව නල ලෙ ද රොසින් ලංසය ගෙන ත ද ඇන්නා යුදෙහි එ ද රුපන් මෙතෙකැයි කියනු කවුරු ද

147 කඳුරේ හිමි නිස ක මුදලිදුට සහජාත ක අප්පුසාමි ල ක රුපුන් රක්නා ලෙසින් නොවැළ ක

148 විරිදු මත වා රණ කරමින් කුඹු විදා රණ සිපතින් එදා රණ දිනූ කිත් දිසි විය දා රණ

149 බණ්ඩ ගෙයි මැතිඳු ට නඳන සිරි ලත් මනතු ට අප්පුසාමි සි ට වැදි සංග්රාිමයට එම වි ට

150 විර සිරි කළ සතො ස් මඩලගය ගෙන පැහැදි ස් කැපූ සතුරන් හි ස් කියනු කවුරු ද පමණ තතු ලෙ ස්


151 යටිනුවරින් සපි රු මොලදණ්ඩ නම් ගමසු රු අප්පුසාමි ග රු යුදට මිග බස් කියා නොව දු රු

152 නො වි පස්සට අ ඩි පුරුදුකල් සෙන් මැඩ එ ඩි කස්තානයේ දැ ඩි ගණන් නැත එද කැපූ ඉස් ගෙ ඩි

153 පවර ගෝනහුග ම අප්පුසාමි නම් තු ම වැදී රුපු මැදෙහි ම කෙටූ රඟ සැල විය ලොව හැ ම

154 ගිරාගම අදිප ති නිය‍ිදේ නමින් යුත් මැ ති පරංගින් කැර තැ ති කපා සුණු විසුණු කැර ජය ග ති

155 මාදිනිගම ළක ල සෙබළිදු විජය සිරිදු ල පෙන්නා තමන් බ ල කැපී නෙක රුපු කැර කොලාහ ල

156 තුන්පනයෙන් පසි ඳු විජයකොන් ‍මහ මුදලි ඳු නික්තෙන් කළ පුරු දු රැගෙන කග පත කියා මිග රු දු

157 වෙපසිත් මෙන් සක ස් යුදයට වැදී නොව ල ස් කැර අබිමන් වෙසෙ ස් ගැසී පොලු නෙක පරංගින් හි ස්


158 විලසට රති න්දා කුලතුංග මුදලි න්දා සුරත නිති ර න්දා දිමුත් මඬලඟ වී සැරි න්දා

159 යුදයට කළ තර ඟ පරංගින් පණ නළ සු ඟ පොවමින් මනා ර ඟ කැරවි ඔහු සුරතෙහි ම ජය ම ඟ

160 ඉලංගත්තෝ නා භට නඳන සිරි පා නා සෙබළ අසමා නා කෙනෙකු නැති මෙන් තම සමා නා

161 කියා මිග ලෝ ලව තම පණට නොම ආ ලව බල අසුර ලී ලව ඇන්නෙ රුපු සෙනඟට නිකෝ ලව

162 විරිඳු මිග බ න්දා ගලගෙදර සෙබළි න්දා පරංගින් බි න්දා ඇන්නෙ තැන තැන එලුහුබ න්දා

163 යුදට සිත ප ත්තුව රුපු කරන එපොරො ත්තුව සපිරි නෙක ව ත්තුව සෙනඟ ගෙන සාරසිය ප ත්තුව

164 වලලගම විසිතු රු විජයකොන් මුදලිඳු ග රු යුදයට බස් නිබො රු කියා වාසි තෙපුල් බියක රු


165 සිතින් ගොස් රණ කෙ ළි මහත් විකුමෙන් නොපැකි ලි කග රකුසුට එදි ලි දුනිය තුටු කර විරිදු රුපු බි ලි

166 මොලගොඩ මැතිතු මා රුපුන් මැද වැද නොප මා කළ යුදෙහි මහි මා කිවත් කිවසර කලක් නොනි මා

167 ගෝනිගොඩ පිය සේ කුරුප්පු මුදලි සතො සේ පුරවා දිගු ය සේ කියා වහසි තෙපුල් නොල සේ

168 විජය සිරි නො මි දී රැගත් මඩලය ලෙල දී එදින යුදයෙහි දි රුපුන් ගෙළ උරිරයෙන් සේ දි

169 දුනුවිල සිරිම නා ඒකනායක මැති නා භට නඳන සිරි නා අප්පුසාමි රුවින් රති නා

170 යුදට වැද කුරි රූ කස්තාන නම් අබි රූ ගුරුළිඳුහට සු රූ කෙළේ නෙක රුපු නාග ගොදු රූ

171 අවත් සෙන් බී ම්බර විජය ගන්නා පෙ ම්බර ‍පත්තුවෙන් දු ම්බර මහත් සෙන් ගෙන යුදට ග ම්බර


172 බණ්ඩ ගෙයි මහ මැ ති හට නඳන සිරිනදිප ති අප්පුසාමි නි ති පුරුදු සඳහස රැගෙන විකුමැ ති

173 කිපී සැඬ නල යු රු වැදී සටනට නො ව දු රු පර රුපු තැඹිලි තු රු කපා පතිතය කෙළේ නොවතු රු

174 අබයකොන් මැතිව ර හට නඳන ගුණ පුවත ර මහත් බුජ බල ති ර අප්පුසාමී විකුම් සිරි ස ර

175 වෙමින් සිත රෝ සය මෙයුද දැන් ‍මට හා සය කියා දිත වේ සය විලස එද රුපු කෙළෙ විනා සය

176 එ පන්සිය ප ත්තුව සෙනඟ තදබල ව ත්තුව කීමට එයු ත්තුව කියා වහසි වඩන ප ත්තුව

177 සූර සිහ විකුමැ ති වීර සිරිකත විසු නි ති වාර යුදයට රු ති විරකෝනාරච්චි අදිප ති

178 ගොසිනි කුඹු විල සේ පරංගින් වෙත පිවි සේ රත් සැවුලන් ලෙ සේ ඇල්ලි එද තැන තැනෙහි විග සේ


179 පියස හිමි සක්මණ සෙබළිඳු රුපුන් වික්මන හරවා එ සක්මන ඇන්න ලංසවිය ගෙන දික්මුණ

180 හිමි රඹුක්වැ ල්ලේ කාලංචි නමුදු ල්ලේ අප්පු සුවිපු ල්ලේ කියා රණ මිග රුපු තැවු ල්ලේ

181 කැර දික් බිත ය සේ ලංසවිය ගෙන වෙසෙ සේ අත පුරුදු විල සේ ඇන්න රුපු පමණක් නොවන සේ

182 රණවීර සෙබ ‍ ළා රැගෙන කග සොමි උදු ලා ගොසින් මිග තෙප ලා ඇකිළ වී රුදු විරිදු කම ලා

183 අයුරු දජමි නා තලගුණෙහි අසමා නා මැති වීරකෝ නා පරංගින්හට යම සමා නා

184 දුටන් කැර තු ට්ටිය රැගෙන කග සංමැ ට්ටිය රුපු තුරඟ ප ට්ටිය ඉසුරුවා කිත් සිරි ද වැ ට්ටිය

185 උබය කුල පිරිසු ඳු අබයසිහ නම් සෙබළි ඳු අබය ව වැද විරි දු ලොබය හැරවිය කපා රුපු රු දු


186 වීරසේකර මැ ති නඳන සෙබළිඳු විකුමැ ති ලංසවියෙන් දිගැ ති ඇන්න රුපු මෙතෙකැයි ගණන් නැ ති

187 සේවාසැටෙහි සු රු බණ්ඩගෙයි මැතිඳුගෙ ග රු අප්පුහාමි සු රු කියා මිග අසුර බට සක් යු රු

188 රුපු සෙන් මැද ළත ර විරිදු ලංසය ගෙන ත ර විඳුරහකරුචි වෙ ර ඉසිර වී ඇන කැසුබ් පොතු යු ර

189 සමර රුසිරැති ර ම් විජය සිරි ගත් මනර ම් කුමර විකුමෙනුතු ම් සමරතුඟු අප්පුහමි අබිර මි

190 බලබදුරෙව් නොල ස් ගෙන කස්තාන කර දි ස් රන් තැඹිලි පල ලෙ ස් කපා ලිය නෙක පරංගින් හි ස්

191 සොඳුරු සිරි නායක මැතිතුම ඒක නායක යුදට බල නායක කැපී මිග රුපු කැර අ නායක

192 දස්කමෙහි මනර ම කොස්වතු පියස යන ග ම කස්තානය නොහි ම කැපූ හැටි හිස් නියම නැත හැ ම


193 උඩුවෙල පියස වැ ඩි සෙනරත් මැතිඳුහට එ ඩි නඳන සිරි ගත් දැ ඩී නයිදෙහාමි විකුම් සිරි වැ ඩී

194 කළ ගුණ නොද න්නා පරංගින් බිය ග න්නා රුදුරු බල පෙ න්නා ඇන්නෙ බඩවැල් දරණ ප න්නා

195 නෙක රක් පිරිවරි න දසගිව් යුදට නොලසි න කපිල සුර සෙන් ගෙ න රාම ලක්ෂ්මණ වඩින විලසි න

196 ඌවේ තුන්කි‍ඳෙ ත් මා‍තලේ එදිසාවෙ ත් මහ සෙන් ගෙන දිමු ත් සොඳට වැඩ රජ දෙකට්ටුව ම ත්

197 එරඟට ම යුද ක ර සුරත් සයුරෙව් පුවත ර ගල්වා ලේ වතු ර විකුම් බල පෙන්නවා සිරිස ර

198 පාදිලි පරංගි ත් මහත් බල කප්පිත්තො ත් සෙනඟ තුප්පාසි ත් එ කුස්තන්තිනු ද සා ජනය ත්

199 කපා එද වට ලා ගැලවෙනු නොදි රැක ලා මෙසේ යුද කර ලා ඇවිත් සෙන් සිටි ස‍ඳෙහි දැක ලා


200 න දි න් සරකල් උදය ගිරි හිස උදා වූ සරමිතුරු විල සේ සොඳින් සියලු ම සතුන් වත් සිත් පියුම් විකසිත කරමිනෙක සේ නොමින් මහ සෙන් පිරිවරා මහ නිරිඳු වැඩ සිට කුළුණුබර සේ එ තැ න් හි ම කොටුවකුත් බන්දා තරම් ගොඩ ගස්සවා විග සේ

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=රජසිහ_හටන-ii&oldid=4468" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි