Jump to content

රජසිහ හටන-iii

Wikibooks වෙතින්

201 ළතර ජනරාලගේ තරම ද අඛයකොන් කප්පිත්තාගෙ තරම ද සපරගම් පුර දිසාපතිකම් කළ එකප්පිත්තා‍ෙග තරම ද නොමරමින් ඇල්ලු දුමින්ගුස් කරුවා ද නොයෙකුත් පරංගි ද එවර සෙනෙරත් මහා නිරිඳුන්හට දක්කවන විලස හැරි ස ඳ

202 එ දි ත සේනා දිනා සුර සෙන් කෙළින සැණකෙළියෙව් මනෝහ ර දි ග ත දෙදරන විලස වෙඩිලිත් මහත් පසතුරු ගොසත් කරත ර ස හි ත කැර කුඩ කොඩිත් නංවා නොයෙක් පුරවැසි සෙනඟ එක්කැ ර උ දි ත ලෙස කෙළි කෙළියො නිරොහී දුටු දනන් නෙත් සිත් සතොස් කැ ර

203 එ සේ තරමුත් පරංගිත් උඩරටට හැර එයුදෙන් දිනා ලා වි සේ ස ව උඩ පාත රට සිව් දිසා සෙනඟත් ගෙන සැදි ලා ය සේ දිසි කැර සමග කැර තුන් රාම රද විලසින් දිලි ලා ල‍ සේ නො ව මහ නිරිඳු එතනින් නික්ම වැඩ වෙන වාඩි ලා ලා


(32)

204 ස ප ර ගම් පුර වර අරණ කැර රුපුන් බැඳි බළ කොටුව ති රවා නො තර තුඹසක් විවර වත් ගරු නො කොට බිඳ සුණු විසුණු ක රවා නොහැර එහි උන් පරංගිත් කප්පිත්තනුත් අල්ලවා ත රවා ප ත ර කළ තම තෙදණ සක පෑ බන්දවා උඩරටට අ රවා

205 සොඳින් පස් දහ රට උතුම් භය සමඟ රණ බාවිත නිකෝ ලා ග ම න් ගත් ගිරි පෙළක් මෙන් තැන් මත ගජන් එසොටිත් ලවා ලා සෙ දි න් කොළඹක් බින්දවා අරවන්ඩ නෙක උපදෙස් සදා ලා එ යි න් නික්මි මහත් බළ සෙන් පිරිවරා වැඩ කුමර ලි ලා

206 සෙ ද ට දික් ගජ සවන් දෙදරන විලස වෙඩි කෙළ දහස් ත බබා යු ද ට කොටුවල සිටි පරංගිත් නොයෙක් සෙනඟත් බියෙන් ඔ බබා ද ස ට වන්නිත් එ වැදි පත්තුත් තුන් සිංහලෙත් සොඳට ල බබා ලොවට එක් පූජිත ව සව් සිරිසරින් කග බල විකුම් පො බබා

207 නංගවා ගෙන විරිදු කොඩි සමරමුත් නන් වන් වලා විලස ට බංග කරවන ලෙසට සතුරන් ඉසුරුවා නන් අවි කැලුම් ව ට පෙන්වමින් තද බල විකුම් ගති අසුර සෙනඟක් ලෙසින් එක වි ට ළංව ළු කොළොම් පුරෙහි කඳවුර අඩිසි කර වාඩි ලා වැඩ සි ට


(33)

208 ල ස ක් නො ව සිත් සතුටු කැර සිවු දිසාපතිවර කැර සමු ද්දී මැ ණික් දෙවියන පලිස් දළැතුන් සමඟ නෙක වරි සමාන ද්දී සි ස ක් නො ම පා කරන යුදයට රජ දෙකට්ටුව වැඩ සිටි ද්දී උ ද ක් කරුණක් නිසා සෙංකඩගල නාම පුරයට වඩි ද්දී

209 සැ දී යුදයට මැණික්කඩවර බළ කොටුව බින්දවා දමමි න මෙදී පය හිමි මෙ අප මහ රජතුමා මහ සෙන් ගෙන වගුනු මෙ න

     එ  දී රිය සිත් නො වී ගාලට සිරව 
     				සිටි ගව රළක් විලසි			න 

වැ දී එහි උන් පරංගිත් කප්පිත්තනුත් සෙද අල්ලවා ගෙ න

210 බෙ ලෙන් සක් අවි එසිවුරඟ සෙන් රැගෙන සක්වළ බෙයද වට කැ ර කෙළින් නට වැඩ සොඳින් ආපසු වඩින සක්විති රජ සිරින් ස ර ගු ව න් මිණි කුල කිරුළු මහ රජතුමා බළ සෙන් ‍සමග පිරිව ර ප ස න් සෙංකඩගල පුරෙහි රජ මැදුර වැඩ සව් සිරි විඳින ව ර

211 කී ර තා ර වන් කිත් සවරම් බැඳ දිගු යටග සොඳ ට ගෝරමාර සෙනඟක් මෙන් වටලා එ කොළොම් පුර ව ට සූ ර වී ර ගති පා යුදයට අන්දයම් බැද සි ට ආ ර බා ර කරමින් ගම්බිම් රටතොට දිසාවල ට


(34)

212 ම හ ත් මන්ත්රිබවරු බළසෙන් අස්වූයෙන් උදව් නො ලා පිටත් නො වී කොටුවල උන් පරංගි ඒ සිදුර බලා ඇවිත් යුදට වැද කපමින් වාඩිත් පස්සට කර ලා එ සි ත් ලෙසට ලබ්බා ගෙන ගත්තු පාත රට සවි ලා

213 ගෝවා පුර විසුරේගෙන් එවු කඩදාසියේ රඟ ට සේ වා කම් නොකරන ලෙස ගිවිස දෙරට සන්තානෙ ට මේ වා බොරු නොවන ලෙසට බස් දී දිවුරුමුත් සොඳ ට කී වා රඟ පරංගිනුත් අරවා ගෙන සැමනුණු විට

214 පු ර ස ක් නිකර ව සදමින් සෙංකඩගල නම් පුර සො ඳ යු ග ස ත් විලසට ම සිතින් එක සේ කරුණාව පැහැ ද වෙනසක් නො ව රට දෙකට ම දෙවමින් සව් සැපත් නොම ද බ ර ස ක් විලසින් විකුමට ජයසිරි සමගින් වැඩහි ඳ

215 ති ස ක නයන කළ විස්කම් මැව් පඬි රජ පාය අයු රු නොයෙක රඟින් කරවූ දෙල්තොට නව මාලිගා රුසි රු එ දැ ක වදාරන විලසින් වැඩලා සිටි ස‍ඳෙහි නුදු රු නි සැ ක මහත් පිරිවර හා සැරසී නැඹ සේ ම තඹු රු
(35)

216 එ ස ක් වරින් පඬුවස් නිරිඳුගෙ දිවි දොස් හරින මා රු උ ද ක් බලා රා අසුරිඳු ගනිමින් අවතාර ඌ රු මෙලක් පුරට ගෙන්වා එන ලෙස පෙනෙමින් සිහින බී රු ල ස ක් නො වි මලය නිරිඳු ඉදිරි ඇවිත් පැන්න සී රු

217 වි පු ල බලැති ඌරෙක් උකු ඇන වෙත වන් විගස නොස රු විකල ව සිටි සෙනඟ උදව් නුණෙන් සිරි අතින් සපි රු අ ස ල සිටිය අයගෙ සෙල්ලයක් ගෙන ඇන ‍වදාළයු රු එකල නොයෙක් අය ම බලා දැක්කෝ තබතබා පඬු රු

218 ප ඬු ර ට ගෝවේ විසුරේ එව් තුඟු තර මහ තුරඟු ට නැ ඟු ම ට කවුරුවත් සමත් නොවනා රග දැක කුළුණ ට ර සු ප ට පා සලම් ලමින් බැඳ කලනෙන් කලන රඟ ට ගෙනතට සිරි මට්ටිය පෙර නකුල රාජතුම විලසට

219 උ දු ල මහා නිරිඳු එතුරඟිඳුගෙ පිටින් වඩින දවස සි සි ල අගලකින් පැනලා ඉවුරක් නො ව සැරෙන විග ස එ ක ල නොක්කමින් අසකට පැන ලා වැඩ සිටිය විල ස නැබළ වලා තරඟු පිටින් බට වැනි බිම නුවන්සහ ස

(36)

220 අ ග්ර බ්රා හ්මණ විජෝති වෙද මතුරු සත නිපුණොත් චි ත්රල මීර වාක් කතික උග්රු මාන මන්ත්රිිවරු ත් වි ක්රල ම සම්පන්න කතික උග්රව මාන මන්ත්රිදවරු ත් වි ප්රල දේස විද්යාකධර කාව්යමලක්ෂණ ඇදුරො ත්

221 පි රි චන්ද්රක කිරණ නිකර කිත් සිරි සදමින් දස දෙස හ රි ලෙසින් පුළුලුර තල කමලාලය කරමින ව ස සි රි ලකට හිමි වූ මහ නිරිඳු නිසා කරෙව් දිව ස සි රි නාමයක් දැරුවොත් සො‍ඳෙයි කියා සැලකල බ ස

222 අ සා එමහ නරනිඳුතුම මෙවෙනි ‍වචනයක් නොනැව ත උ සා වි කර සැල කරන්ඩ කාරණයක් කිම පුළුවුත වි සා ර ද ව ලෙව සාසන දෙක රක්නා ලෙසට උදිත නිසා බැතින් සැල කළ සඳ කරුණාවට ඔබ ගැති ස ත

223 ලොව සත් නට අගපත් කර පතතොත් බුදු බව වේ මය කරතොත් නෙක සෙනඟක් ගෙන බලවත් රණ ජීවේ මය අස තොත් නිති සවනත් කර කිවි ඉස්තුති බාවේ මය ගනි තොත් ජය සිරි ලක්සණ රජසිහ සිරි ‍නාමේ මය

224 කි යා මෙසේ වදාළ රඟ මුදුනත් කැර මහ මැතිවරු ද යා සිතින් කියති මෙසේ සැල කරමින් බසක් සොඳු රු වැයා මත් ව දෙරට රැගෙන සීතා පුර වඩින අයුරු එ යා පත් ව දැරුවොත් ඔබිනෙය රජසිහ නාමය ග රු

225 උ ද ක් එසේ සැල කළ බස් අසා වදාරා කැර පෙම නැ ත ක් කලක් උන් පර රුපු සෙන් සිඳ බළ කොටු බිඳ හැ ම මෙලක් පුරය එක සේසත් සෙවණක් කරමින් නොහැර ම රජෙක් කවුද දිනකර කුල මා මිස නිල ලන්ඩ එනම(37)

226 එ සේ වදාළ බස් අසා මන්ත්රි වරුන් සමඟ ව සි ට දි සේ යසැති සෙනෙරත් මහ නිරිඳුන් සිත් කරුණා කො ට එ සේ ස කැර සුඛ මොහොතුත් බලා උතුම් මඟුල් ලෙස ට නිසේ විතව තුන් ලක බළ සේනාවත් එක්ව සොඳට

227 ලෙ සි න් රාජසිංහ විකුම් පානා බුජ බල රහිනු ත් මෙ තුන් රාජ සිංහලයට හිමි වූ නුඹමිණි කුලෙනුත් සොඳින් රාජසිංහ නිරිඳුහට මුනුබුරු වූ සිරිනුත් උ තු න් රාජසිංහය සිරි නාමෙන් පැමිණෙට රටට ත්

228 ගි ර ගි න් පෙර නැ‍ඟෙමින් තද කිරණින් දිසි දිනිඳු ලෙස ට ත ද ම න් කළ දුදනන් ‍මන කොඳ මෙන් නෙක ඇකුළුම් කො ට සු ද න න් මන පියුමන් රණ විහිදුම් කරමින් හැම වි ට මෙලෙසින් දස දහමින් රට වවමින් සිරි විඳින කල ට

229 තිරසර මඟක් ගුණ නැණ සයුරෙව් ගැම ර දිර තර විකුම් සෙනෙරත් රජ දිවසක ර සිරිසර උතුම් සෙංකඩගල පුර පැහැ ර සුරපුර සිරි වැඩියෙන් සුර රද පව ර


(38)

230 අ ස මි න් එතෙපුල් සතුටු ව කරවා පසතුරු ගෝස ත් නොමඳින් එකොළොම් පුර වර කෙළවා මහ නිරෝගි ත් යු ද ම න් කළ දියගු ද මේලු ද කාස්ත්රැ් ජනරාල ත් ස ම ගි න් එමැණික්කඩවර මහ කප්පිත්තා මෝරු ත්

231 විකුමෙන් දැඩි එකොළොම් පුර කොටුවේ මහ කප්පිත්ත ත් ඉසුරෙන් ලොකු තරමින් වැඩි පිදල්ගු මහ කප්පිත්තො ත් නුවණින් වැඩි සිදිදායේ අයත් නොයෙක් කසාදයො ත් ලියමින් හැර ගෝවේ විසුරේහට සෙද කඩදාසිත්

232 ගොන් ගෙඩියන් මෙන් කංසා අබිනුත් කා රා බි ම ත් න න් දැඩිකන් පානා කාබෙරි කන්නඩි සහ ජාවි ත් ම න් දැඩි බෙන්කාලොත් පරවර අවගුණ මරිමේරු ත් සෙ න් වැඩියෙන් ගෙන්නා සිංහල සෙන් නො සිතා නම්බු ත්
(39)

233 පෙර සිට රට සවි ලා සිටි නොයෙකුත් සොල්දාදුවනු ත් රට තොට දැන ගන්ඩ සොඳට කොළඹින් ගත් පරංගිනු ත් එ ක වි ට එ දිසා සතරෙහි කප්පිත්තන් සහ සෙනඟ ත් ස ට න ට සිත් පිරියෙන් එක සේ එක් වීමෙන් සැවොම ත්

234 වල් වූ ගම් අලින් ලෙසින් දෙගුණ කරන තුප්පාසි ත් තුල් වූ එකොළොම් පුරයෙහි නොයෙකුත් අඩු කුල සෙනඟ ත් මුල් වූ තම කුල දෙවියන් යැද කියන්ඩ දැන මිස ත් කල් වූ විට පව් අරින්ඩ එක්කර ගෙන පාදිලිනු ත්

235 කඳු රුක් ගිරි කුළු වෙරළත් යුග අත් සැඬ නලිනිදි රි සිඳු ගත් ගොඩ ගමනක් විලසින් රළ පතරින් ඉති රි සි දු ර ක් අතුරක් නොවනා රඟට මහත් සෙන් සපි රි රු දු සි ත් කිපෙමින් වළබා මුව නල සිළු මෙන් පැති රි

236 සොල්වා මහමේරුව මුත් උදුරා පොඩි කරමුව යන තු ල් වා රම් තෙපුලුන් කියමින් වාසි බස් වෙන වෙ න එ ල් වා නෙක කොඩි සවරම් විරිදුත් බන්දවා රැගෙ න ම ල් වා නට නික්ම ව ගොස් වාඩිය ලා සිටි නොලසි න

(40)

237 මෙදෙරණ අප මිස ඇද්දැයි යන සිත් සිතමින් බෝ සේ ත ද ර ණ වහසි බැන බැන කියමින් උන් උන් බා සේ දෙ ද ර න මෙන් අහස පොළොව කරවා පසතුරු ගෝ සේ නෙකරණ පොඩි කරන ලෙසට උඩගු සිතින් කැර‍‍ රෝ සේ

238 ලී ලා සිරි නාද තුරම්පෙත්තු දාරත් පිඹ තො ස මා ලා දී මුදල් පෙට්ටි පියලින් බන්දමින් සහ ස දෝ ලා අන්දෝරු කුණමුත් ගෙන්වාගන නොවල ස කෝලා හල කරමින් රණ රුපු බිඳ ජය ගන්නා ලෙ ස

239 මැණික් ගුවන් කුල සිරි රජසිහ නිරිඳුගෙ සෙනඟ දැල ට ග නි ව් වියක් නො ව ගොස් පැන අසු වන මහ මුවන් ලෙස ට මැණික් දීප එකසත් වෙයි සිතමින් ගත්තොත් උඩර ට මැණික් කඩවරට ගොස් එහි සොල්දාදුවනුත් එක් කො ට

240 සු ර න් නොමින් පිරවරමින් සිටිනා සක් දෙව් පුරය ට ස ම න් සිතින් මෙර මුදුනට නික්මෙන අසුරන් විලස ට ස සු න් පිහිටි සෙංකඩගල නම් යුත් පුරවර ගන්න ට සොඳින් මහත් සෙන් බලනේ කන්දෙන් ගොඩ නැගෙන කල ට


(41)

241 තිසක් නන්දන මහත් බරසක් දෙවන සුව කරුණා සිහිල් ලැ බ එතික් කල කුල පවර රජසිහ නිරිඳු සිරි ලකඟනට වල්ල බ පසක් කර සක් සිරින් වැඩ සිටිනා ස‍ඳෙහි රජමැදුර නිල්ල බ ලසක් නො ව ගොස් සැල කෙළෙන් රුදු රුපුන් එන රඟ රණ විපුල් ලොබ

242 ප ව ර සළු වඩනා වංඝ විමනත රුවන් පහනෙව් සුර පු රා ප ත ර සෙංකඩගල උතුම් පුරවරෙහි ආදිය සිරි නොවා රා සමර රුසිරෙන් දිමුත් අතපත්තු ‍නම් මහ මැතිසුරු උදා රා එවර පරමාදයක් නොව ගෙන්නවා කරුණාකර වදා රා

243 නැ ත ක් දවසක් පාළුවට ඇර තිබුණු නුවරස එයින් රුපු ස ත කොතෙක් ආවත් ඇතුළු වූවා වෙත මඳක්වත් ඊට ගරු නැ ත අ වො ත් ඉන් එකකුත් නොහැර අල්ලවමි සිත් කරුණාව නොනැව ත සි ර ත් අස් කර මුරත් සදවා සිටින ලෙස හැර එමැති මනු දී ත

(42)

244 ඌ ව තුන්කිඳ දිසාවට ඇතුළත් ව සිටිනා නොයෙක් අයට ත් සේ ව යෙන් රඳනා මහත් බල උතුම් රට ම‍ාතලේ කොනට ත් බෝව සෙන් එන ලෙසට ලියමින් ඇරිය සන්හස් කර මුදුන් ප ත් පී ව ලංකාරයෙන් සැරසී සොඳට වඬමින් කරබිමන් සි ත්

245 පුරම් පේසි නොකර පොරණ සිට නරවරහට ම ලැබෙ න පරම් පරාවලින් සොඳට කිළුටක් නොවෙමින් පැවතෙ න සරම් උතුම් බුජ බල මහ විකුමන් පානා නොමඳි න සුරම් ලෙසින් රැස් වූ අවුදින් දෙනුවර සෙන් අපම න

246 ස ම් බ ව රුපු ගජකුම් බිඳ හරින කෙසර සිහ විලස ට ග ම් පහ යුද සුර සාරසියපත්තුව සහ බලව් ට

     දු ම් බර පන්සිය පත්තුව සෙනඟත්                                          			     සමඟින් එක වී 			ට 

පෙම් කර මහ සෙන් ඇවිදින් සිටියෝ උඩ ගම පස් ර ට

247 හේ වා හැට දොළොස්බාගෙනුත් එබුලත්ගම්පති නුත් සේ වා බල මහත් සපිරි ඌවේ තුන්කිඳ රටි නුත් සේවා රණ බලැති උදක් වෙල්ලස්සෙන් මතුරටි නුත් බෝවා ‍ සෙන් ඇවිත් රැස් ව සිටියෝ වෙත රණ අටි නුත්


(43)

248 රුසිරු බදුලු පුරවර තිරුවානා ගම්පහ බලව ත් රුදුරු එකඳුකර ගම්පහ යන නෙක රටවල සෙනඟ ත් සතුරු සෙනඟ පිදුරු විතර නොතකා ජය ගන්ට අවු ත් වි දු‍ රු කඳයුරක් මෙන් සිටියෝ මාතොට මන්ත්රිපවරු ත්

249 රත් දල කිතුලාන යාල පානව මාගම් පුර සි ට යුත් බල වැල්ලෙවා පාළුගම එතිරුක්කෝවිල රට සිත් දල වැදිපත්තු කොට්ටියාරම සමඟින් මාතො ට නිත්දුල වන්නින්ගෙ නොයෙක් රටිනුත් සෙන් අවු එක වි ට

250 එ දි සා තිරිකුණාමලය කලාවැව ද සුරුල්ල දිඩ ත ර සා සිරියාල මාදුරය ගන්තල සහ උඩුගො ඩ නොලසා අනුරපුර කොනෙගි නොයෙකුත් සෙන් ගෙන රුපු මැ ඩ ජ ය සා දන විලසට මාතලේ රකින නිරිඳුන් වැඩ

251 සිරිබර යුගඳුරු මුදනෙන් සත් සිත් පියුමන් නඳ කො ට එකවර රිවි මඬල දෙකක් පෑවු විලසින් මෙලොව ට රුපඳුර දුරු කරන ලෙසින් දෙකට්ටුව ම එක් ව සොඳ ට ස මු දු ර විලසින් ආ මඟ සෙන් සහ වැඩ සිටිනා විට
(44)

252 ස ස ලා නො වී මුරයේ සිටි සෙන් එය ඳ සි ට ලා තිබූ වෙඩිලුත් ගරු නොකොට ත ඳ ඇණිලා ගොසින් යුදයට වදිමින් පැහැ ද ගිනි ලා නුවර ආපසු කරකැවෙන ස ඳ

253 අසා ඒ තොරතු රු මහත් මැති‍ඳෙක් වැඩක රු වැඳ සිරිපා තඹු රු සැලකෙළෙන් කරුණා වැඩුම් යු රු

254 මඳහසිනි කෝ පා ගෙන කග කැලුම් සේ පා රුපුනල්වන උ පා වදාළෙන් රජසංහ මිහි පා

255 අසුර සෙන් විල සේ සොඳින් සතුටු ව එක ‍ සේ යුදයට යන ලෙ සේ කියත් වාසි තෙපුල් මෙලෙ සේ

256 සොමි ගුණ ගිහි ණියේ මහත් මැති අළුදෙ ණියේ රුපුහට අවේ ණීයේ කියා වහසී බස් රැහැ ණියේ(45)

257 මහත් විකුමෙ න්නා පෙරත් යුද සෙන් ප න්නා කගෙහි බල පෙ න්නා දනින් රුපු සත් ම බැට දු න්නා

258 උතුම් යාලේගො ඩ අප්පුහාමි තර දි ඩ නො වි බස් මුළු දො ඩ කියා වාසි එදිරි මන් මැ ඩ

259 මාන්නය උඩ ර ට තිබෙන විලසින් කලක ට මඅත කග උරඟු ට කෙරෙමි රුදු රුපු දැදුරු ගොදුර ට

260 ජය සිරි කළ කැමැ ති විකුම් බලයෙන් අදිප ති කියා වහසි රු ති මහත් උඩ පළාත දිසාප ති

261 මඳකුත් සිත් පැකි ලි නොවමින් පුරුදු රණ කෙ ළි කග රකුසුට එදි ලි කෙරෙම් පර දෙස් රුපු සැවුල් බි ලි

262 මුදලිඳුගෙ කඳු රේ අප්පුහාමි සොඳු රේ යුදට නො ව සිදු රේ කියා වහසී තෙපුල් රුදු රේ

263 මැඩ විරිදු කොලහ ල පෙන්නා විපුල් බුජ ඛ ල රුදුරු ‍රුපු ගජ මො ළ බිඳිමි කෙසරිඳු සේ ‍මනෝ ඛ ල

(46)

264 කළ යස මදි ච්චි දොළොස්බාගෙක දි ච්චි යුදට නො ව දි ච්චි කියා මිග වන්නි ආර ච්චි

265 ඇවිත් රුපු යුදය ට කෙතෙක් කිව තද ‍සරොස ට ම අත කග දුටු වි ට දිවෙත් නියතය නොසිට වනත ට

266 ඉඹුල්දෙණියෙහි ග රු අප්පුහාමි සිරි දැ රු විකුමට බස් නිබො රු කියා වහසි මනා විසිතු රු

267 ඇවිත් රුපු ස ත්තු කළත් කොච්චර තෙ ත්තු උදක් සිරි යු ත්තු මකස්තානෙට නො වෙති ප ත්තු

268 පායින්ගමු පිය ස් විජයසේකර නම් දි ස් අප්පුහාමි තො ස් කියා වහසි රුපු විකුම් බ ස්

269 මඅත මනන න්දා ලංසවිය මිග බ න්දා රැගෙන යස අ න්දා අණින් මර සෙනඟ වත් බි න්දා

270 යටිනුවර දුල් බ ල මහත් සිරි මිහිකල් කු ල ජයසිරි අසල් ක ළ කියා වහසි මැති ටි‍ඟොල්ව ල


(47)

271 කරමින් ලෙව් තො සන් කමලගන කර එව සන් රැගෙන කශ සුප සන් ගසම් රුදු රුපු ළමද අව සන්

272 පැවති තෙක් මේදි නි පවෙණි සව් සව් බෝගෙ නි මැතිඳු ගම මාදි නි කියා වාසී තෙපුල් සේ ගි නි

273 යුදට අරමුණු කැ ර එදිරි ව මෙමා යනස ර වෙපවිත් නම් අසු ර අවත් ලංසෙන් අනිමි ඔහු වෙ ර

274 සිරිත් ලෙස කුල ශ ම අප්පුහාමි වලග ම විජයසිරි කළ පෙ ම කියා වහසී බස් ‍මනෝර ම

275 විලස සිඳු ගි න්නේ කිපි සිත් පරංගි න්නේ කෙටුමට සොඳි න්නේ ‍මමය පෙරමුණට ම පනි න්නේ

276 ගෝනුහුගම රුසි රු සමරකෝන් මුදලිඳු ග රු රණ කෙළියට රුදු රු කියා වහසි බස් නොකොට ග රු

277 විකුම් සිත් පු රණ ලෙස කර යුද විදා රණ රැගෙන කග දා රණ කෙරෙම් රුපු ගජකුම් විදා රණ
(48)

278 රුදුරු කටුකුළු ග ම් දසයෙහි පවර මනර ම් අතපත්තු මැති පෙ ම් සිතින් වහසි කියා අඛිර ම්

279 තියුණු දිගු මුණ යු ත් ලංසවීය ගෙන දිලිම ත් නොතකා මඳක් ව ත් ‍සිදුරු පත් සේ කෙරෙම් රුපු ග ත්

280 තුන් පණයෙහි පුරු දු විකුම් බලයෙන් පරසි දු විජයසිහ මුදලි ඳු කියා වාසි මිග තෙපුල් රු දු

281 විලස සිත් මා නය රුපුන් කැර අවමා නය රැගෙන කස්තා නය කෙරෙමි විරුසිරිහට විමා නය

282 වැලිවිට සරං ගා රුවින් යුත් මනරං ගා මැතිඳු කුලතුං ගා කියා වහසි බස් වරං ගා

283 කගය ගෙන විග ‍ සේ ලෙලවමින් සඳ රැස සේ ‍මුල් සිඳිමිනෙක සේ කපා ලමි රුපු කදලි වන සේ

284 බණ්ඩගෙයි මැතිඳු ට නඳනප්පුසාමි තු ට මහත් බළ කෙටුම ට කියා වහසී බස් නියම කො ට


(49)

285 ම අත දුනුතුර පි ට වසන අඬයෙන් ගුරුළු ට රුපු නා ගොදුරු කො ට සදමි දුටු දුටු තැන නොහැර ව ට

286 හිමි වූ ගම වල ල විජයකොන් මහ මැති දු ල යුදයට මනෝ බ ල කියා වහසී තෙපුල් නොපැකි ල

287 දිගු විරිදු බ න්දා මඅත දිසි සිරි ර න්දා කග කළමුනි න්දා හට පොවන් රුපු සයුර බි න්දා

288 කුලපති ව බූ මී රුපුහට පිටු නො පා මී යුදට බල පා මි කියා විජකොන් අප්පුහා මි

289 එතුරුරජ කැ න්සේ වැදකුළන පියුම න්සේ මඅත දිගු ල න්සේ රැගෙන සින්දම් රුපුන් ව න්සේ

290 කිවි කමල නඳ ක ළ අප්පුහාමි දුනුවි ල වැදී මහ සබ තු ල කියා වහසි තෙපුල් තද බ ල

291 විරිදු රුපු සේ නා කස්තානයෙන් පී නා මතු යුදට නේ නා රඟ කෙරෙමි බුජ බලෙන් පා නා

(50)

292 යුදයට මනෝර ම උදුල මැති හීනාග ම පාමින් උදාර ම කියා වහසි බස් විසේස ම

293 රැගෙන කග දි ස්සේ අරවා යුදෙහි රි ස්සේ කපා රුපු නි ස්සේ කෙරෙමි විගසට මපාබි ස්සේ

294 විජයසිරි පෙම්බ ර සෙනෙරත් මැතිඳු දුම්බ ර විලසට නුවන්බ ර කියා වහසි බස් විකුම් බ ර

295 කරන නෙක අඬි ත ඩි රුපු එළා බිම මැඩ එ ඩී සිඳින මෙන් කස ගෙ ඩී කපමි කස්තානයෙන් ඔළු ගෙ ඩී

296 රුවින් පෙර රති ර ද නිකර සැරසී සිට සො ඳ කියා වහසි ත ද අබයකොන් අප්පුහාමි සො ඳ

297 යස කර දිග න්තේ අරවා යුදට චි න්තේ මඅත ජය කො න්තේ තබමි රුපු ළයෙහි බලව න්තේ

298 මහත් බල දාය ක ලෙසින් පූජිත මූල ක කියා වහසී නෙ ක අප්පුහාමි ඒකනාය ක


(51)

299 කොතෙක් රුපු රුදු රූ අවත් මා අත රුසි රූ ලංසවියෙන් දැ රූ දමම් ඇන ඇන ලෙසින් පඹ රූ

300 මහී කුලසේක ර මුදලි තුම ජයසේක ර මැද සෙනඟ සාග ර කියා වහසී බස් මනෝහ ර

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=රජසිහ_හටන-iii&oldid=4469" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි