Jump to content

රජසිහ හටන-iv

Wikibooks වෙතින්


301 කොතෙක් යුද අටිය ට අවත් රුපු රණ අටිය ට කිවත් රොස කැටිය ට විපත් වෙත් ගත් මඅත සොටිය ට

302 පැමිණ බලවත් ත ර පන්සියපත්තුවෙන් ස ර කියා වහසී ත ර වීරකෝනාරච්චි ගරුක ර

303 එහි තුන් සිත් විසු ම් කරවා නිබඳ මනර ම් මඅත කගයෙහි ගි ම් රුපුන් ‍ෙගළ නල රතින් සනහ ම්

304 යසින් පිරි සේක ර උතුම් තම කුල සේක ර මැති වීරසේක ර කියා වහසී බස් රොසේ ක ර

305 යුදයට පසු නො වෙන ම් කියන විලසට එතර ම් අවි සරමෙහි උතු ම් මෙදා වෙද පානේ පුරුදුක ම්(52)

306 සදා ජය සාද න විදානේ දෙහිපාද න උදාරය පෑද න කියා වහසී බස් උපා දැ න

307 විරුසිරි ළඳු න්නේ සෙනෙහස බෝව දූ න්නේ මෙ ආ විරිදු න්නේ විදිමි එකතුත් නොහැර දු න්නේ

308 අබයසිහ නා මා දිපති නයිදේ පේ මා යුදට බලරා මා ලෙස කියා මිග විරිදු මේ මා

309 උඩරටට සටන ට එන එන පරංගින්හ ට පෙරත් දුන් විලස ට දැනුත් දෙමි කස්තානයෙන් බැ ට

310 අදිකාරි මැතිතු ම් සදිකාරණෙහි මනර ම් කොස්වතු පියස හි ම් මෙසේ යුදයට පැමිණ පවස ම්

311 කරමි රුපුහට ව ද හරිමි ඔද බිඳ රුපු සි ඳ දමමි බැට දී සො ඳ දෙවමි කස්තානයෙන් නොවර ද

312 සක්මණ පියස ග රු දිසානායක මැති සු රු සෙන් සමඟින් මහ රු කියා වාසි උතුම් රණසු රු

(53)

313 ලෙසින් ගිනි කැ ටියේ කිපී තද රණ අ ටියේ කළ රුපු අරි ටියේ කපා ලමි අලමදන් සැ ටියේ

314 යුදට නර සිංහා විකුම් බුජ බල සිංහා මුදලි ජය සිංහා කියා වාසී තෙපුල් සිංහා

315 ලෙවන් සිත් විලසි න ලංසවීය ගෙන දිලිසෙ න මහත් රුපු රඹ ව න දමමි පොඩි කර මත වරණ මෙ න

316 තලගුණෙහි මා නා පසිඳු ගරු සිරි පා නා මැති වීරකෝ නා කියා වහසී බස් අනූ නා

317 දිගත යස අ න්දා ලංසවිය මනන න්දා රැගෙන සිර ර න්දා අනිමි රුපු පෙරමුණේ බි න්දා

318 දූටන් නෙත් සිත් වි සි නැබළතර දෙසතර රි සි කියා වහසි නි සි විකුම්සිහ අප්පුසාමි ර සි

319 ම අතසිපති න්නේ ඉසුරුවා නොලසි න්නේ තැඹිලි පල මෙ න්නේ කපමි ඔළු ගෙඩි පරංගි න්නේ


(54)

320 රුපු යුද වැළැ ක්කු තද බල ලොවට දැ ක්කු සෙන් කොඩිතුව ක්කු කියා වහසී බස් නොයෙ ක්කු

321 මෙඅප යන ඉස්ස ර තැබුවත් මෙර සරස් කැ ර වෙඩිලි සෙණ ඉස්ති ර තබා පොඩි කර දමමු සිස් කැ ර

322 ඌවේ දිසාප ති වූ මහ විජයකොන් මැ ති මහ සෙන් ගෙන කැමැ ති කියා වහසි බොහෝ විකුමැ ති

323 දෙරණඹර දෙදර න සෙණ මෙන් නදැති පතර න වෙඩිලවියෙන් දරු ණ දමා පොඩි කර දමම් රුපු ර ණ

324 සේවසැට ළං ගා අංපිටියෙ මනරං ගා මැති සමරතුං ගා කියා වහසි බස් වරං ගා

325 කෙළක් ගණනි න්නේ අහිත් රුපු කිපෙමි න්නේ අවත් යුද ව න්නේ තැනෙහි පවසම් බලය දු න්නේ

326 රුපු මුව කළ නිහ ඬ නයිදෙ සෙබළිදු ගලගො ඩ සිටි දුහද මන් මැ ඩ තියා වහසි සිතින් අඩද ඩ

(55)

327 මහත් බල නොමඳි නි පෙන්වා විකුම් විගසි නි රැගත් කග විදු ගි නි සුළෙන් දහනය කෙරෙම් ‍රුපු වි නි

328 උඩුවෙලෙහි සොබ නා සෙනරත් මුදලි මැති නා සෙනඟ මැද සිටි නා කියා වහසි උතුම් ලෙසි නා

329 පාණදුර පරසි දු වීරකොන් මහ මුදලි ඳු දිර විකුමට රු දු වාර වාසි කියා නුමුරූ දු

330 ජයසිරි නිවෙස් ක ළ බුජෙහි පෙන්නා යුත් බ ල කගින් මුවහත් ක ළ ගසම් රුපු සෙනඟ පර සක්ව ළ

331 නිති දෙවන දා නා මාතොට විජයකෝ නා යුදට බල පා නා කියා වහසී දිත සමා නා

332 මඅත ක ස්තානය රැගෙන රුපුනි ස්තානය විඳ ජය ස්තානය කෙරෙම සිරිහට බුජ ස්තානය

333 නො දී සරුපට ඉ ඩ වසන මෙන් අහිතුන් තු ඩ කියා වහසී දි ඩ දිසානායක මැති වේරගො ඩ

(56)

334 ලංසවිය ලෙල වා මයන මුණ රණ ලොල වා සිටියොත් නිසල වා දමමි මහමෙර වත් උගුළු වා

335 පරංගින් සහ න ද මෙආ බල සෙන් ඔද සි ඳ කරන්නට වැද යු ද අපි ම ඇත වෙන සෙනඟ කුමට ද

336 එදිසාවට ඇවි ත් සිටිය මාතොට සෙනඟ ත් අනිකුත් මැතීවරු ත් කියත් වාසී තෙපුල් බලව ත්

337 වැලිගංපුර පසි ඳු ගුරුනාථ නම් වණිගි ඳු හට නඳන සිරි රැ දු කියා වාසී එමැති නැණ සි ඳු

338 කරළ බස් දෙ ඩුවේ රුපුන් සිඳ මන් වැ ඩුවේ මඅත ජය ක ඩු‍ෙව් කෙරෙම් විරුසිරි මඟුල් ම ඩුවේ

339 රුවින් දිසි ජී වේ මොහොට්ටි මැති ඌ වේ අමරගුරු සේ වේ කියා වහසී බස් බොහෝ වේ

340 තන්තිරමින් නොම ඳ යන්ඩ නොම දි වල් වැ ද රුදු රුපු මුවන් ත ද අල්ලවා දෙම් මනැණ දැල බැ ඳ

(57)

341 යසින් දිගු කළ එ ළි තද යුදට සිත් නොපැකි ලි කියා මිග බස් දි ලි අප්පුසාමි තුම කොඩිප්පු ලි

342 වැද යුදයට තුමු ල් ඇනලා රුපුන් වෙර තු ල් ලංසවියෙහි උදු ල් සිසාරම් ගෙන අතුණු බඩ වැ ල්

343 පියස හිමි කොරතො ට අප්පුසාමි මනතු ට නතිඳු සිරින් සි ට කියා වහසි මහත් විකුම ට

344 මෙවර සටනෙහි දී නොගෙන අවියක් ඔරැ දි රුපු ගවහට වැ දී පන්නවම් වේ වැලෙන් බැට දී

345 පෑලියගොඩදීප ති මහත් වික්රලමසිහ මැ ති සෙන් සමඟින් බලැ ති කියා වහසී බස් අබය ග ති

346 විරිදු මිග දෙ ඩුවේ රුපුන්හට වින කො ඩුවේ විජයසිරි වැ ඩුවේ බලය පෙන්නම් මඅත ක ඩුවේ

347 යුදට සිත් පි රියේ බසැති උක් මි ස රියේ කියා මිග දි රියේ සමරකොන් මැතිඳු බෝමි රියේ


(58)

348 මඅත දිගු ල න්සේ බලය පෑ නොව ස න්සේ විරිදු රුපු ව න්සේ කෙරෙම් වෙරඹට පත් පුළු න්සේ

349 සීතාපුර පව ර පෙරුමපුලි මැතිඳුට ස ර මුනුබුරු වූ ළත ර කියා මිග මැතිඳු ජයසේක ර

350 මඅත සිත් විලස ට රැගෙන බාවිත කළ ඉ ට ලංසවිය ම දිග ට කෙරෙම් රුදු රුපු ළමස් ගොදුර ට

351 ඉඳුරුව පියස ග රු අදිකාරි මැතිඳුට සු රු සහජාත සිරි දැ රු අප්පුසාමි කියා මිග ස රු

352 මුණයට මුණය ලා වසවතුගෙ බල විපු ලා අවත් ගිරිමෙවු ලා දමම් ලංසයෙන් ඇන මොළුගු ලා

353 බෙල්ලන්තුඩුවෙ ග රු මැතිඳු තුම සව් සිරි දැ රු දෙසතර සිතිනි බි රු කියා වහසී තෙපුල් විසිතු රු

354 රණ මඬල නොල සා වැදී බල පෑ සක සා රුපු සැවුළන් රැ සා උකුසු මෙන් ගොස් ගෙනෙම් විග සා(60)

355 රුවින් මින්කොත්හ ට සොඳින් වැඩි සිට මනතු ට මහත් බල වික්ම ට කියා වාසි මැතිඳු කත්තො ට

356 සිතින් රණ සි වියේ අවන් රුපු සෙන් සෙ වියේ මකස්තාන වියේ දුටුව උන් කළ එපින් ගෙ වියේ

357 නො වී සිත සස ලේ තද රණ විකුම් පත ළේ කියා මිග තෙපු ලේ මැහත් මැති හිනාකෝර ළේ

358 මඅත ජය සා දේ ලංසවිය සිතු පෑ දේ රැගෙන නොපමා දේ පන්නවම් ඇන රුපුන් මූ දේ

359 නමිතත්ත නායක උදුල මැති බන් නායක හට නඳන නායක කියා වහසී එමැති නායක

360 මහෝ පඬිවර සේ උපා නුවණින් වෙසෙ සේ කරුණාව විල සේ විජය සිරි ගෙන දෙවමි සතො සේ

361 මෙසේ මහ මැති‍ඳො ත් සමඟ නොයෙකුත් සෙනඟ ත් කුලනුකුලන් අය ත් කිවො වහසි වෙමින් එක සී ත්(60)

362 විකුමට නදා රා සැල කළ එමිග නෑ රා විමසා වදා රා පවර රජසිහ රජ උදා රා

363 යන අසුර යුදය ට එසක් දෙව් රජු විලස ට මහ සෙනඟ සහතු ට නික්ම වඩිනා ‍ස‍ඳෙහි විගස ටී

364 පෙර කුවේරා පුරට යන යක් සෙනඟ මෙන් එන පරංගින්හ ට මන උදාරා රඟින් වැඩ සිට පෙරමු ණේ රැක බැටය දෙන්න ට අසුරසාරා විකුම් යුත් එදිසාවෙ සෙන් සමඟින් පසන් කො ට හැර වදාරා ම‍ාතලේ මහ නිරිඳු රුක්අත්තන හින්න ට

365 ලෝජ නන් විදු සතුටු කර දෙන විතරණින් සිත්මිණෙව් බබ ළා බෝජ රජ මෙන් පසිඳු වදනම් බුජයවාසිරි මැදුර කර ලා තේ ජ රිවි රැස් පතළ කර නෙක රුදු රුපුන් සිත් කුමුදු අතු ළා රා ජ සිහ නරදේව තුම යුදයට මහත් සෙන් සමඟ වැඩ ලා
(61)

366 නුවර ගිනිලා එගන්නොරුවට කරකැවී එන ස‍ඳෙහි නො රැ ඳි වට ම රැකලා යන්ඩ ඉඩමක් නොහැර මුල්ගම්පළ පමෙහි දී විරිදු තෙපලා යුදට ගිය ප්රැතිකාල් රුපු සෙන් මැදට එවැ දී සෙදින වටලා කපන්නට අවි රැගෙන ඇරඹුම් කළ තැනේ දි

367 මන්මෙන් කොඩියෙන් නුබ ගැබ සපුරා තුඟු නොප ටූ වන් මෙන් ගිජිඳුන් තුන් මද උන් උන් පෙර නුදු ටූ මන් බන් වෙර ප්රුතිකල් රුපු විරිදුන් සහ කුදිටු වන් නෙන් අප සෙන් යුදයට දෙසෙනඟ පෑ නොපි ටූ

368 විපුල යුගත ගණ ගැබ තුළ කෙළ සුවහස් සෙණ එක වි ට ගුගුළ හ‍ඬෙව් තබන වෙඩිලි දෙපස අවට මෙන් ගිනි වැ ට තුමුල බලැති අප සෙන් විරිදුන් මුණයට මුණ ලා සි ට එකල සටන් සුනුකොටුවේ සිට යන තුරු නොහැර තොට ට

369 බල වික්මන් යුතු අප හිමි රදසිහසල වැඩ සිටගෙන දැක එක් තැනකදී මඳක් සිරිපා තඹරන් ‍සසොබ න වැද කොක්සන් හඬලා සිට ගත් අත නනවිත් දමමින දෙකඩක් ව ම බිඳී ඔවුන් ගියෝය තැන තැන වැටෙමි න(62)

370 තලගා මිටි මූට්ටු තලපත් තල් වැට සිරිතලප ත් කුසගාණට බත් පිස කන තඹ හැළි තඩ වෙඩි බේතුත් ගෙනගාමින් ගිය කුලියෝ නෙක කන තෙල් කුකුළන් කත් මරගාතින් දමා දුවති වල් වැද නො ම දැන වාරුත්

371 රෝස් පාන් විස්කෝතුත් මංවරෙයල් දෝසි හෙ ප්පු ප්රාත ස් කු බරණිවල පිරු අරක්කු බි වන උඩු ප්පු දා ස් ගණන් සාල් ඔලඟු කෑම පිම නන් වගු ප්පු නා ස් තිරක දැම්මෝ බිද පාගා කරමින් කුල ප්පු

372 උ ද ක් පස්සවු දනන් වෙන් වූ ගජන් මෙන් අබිමන් මැඬී ලා නැ ත ක් සෙනඟක් බැඳී එද කළ යුදට නොම සිට බුරුල් පා ලා ල ස ක් නො ව මහ මඟ බොහෝ වන කෝඩුපාඩුත් විඳ බිඳි ලා ගියොත් ඇත පණ රැගෙන ගැලවි සිතා බිය ගින්නෙන් තැවී ලා

373 සැ ට් ට තොප්පිත් එදෝලා අන්දෝරු අරමන විරිදු කොඩි කු ඩ පෙට්ට පියලිත් නොයෙක් ආයුද බඩුත් දමමින් නැතුව මග ඉ ඩ කට්ටුවත් එපරංගි කන්නඩි කාබේරි සෙනඟක් කඩින් ක ඩ හෙට්ටු විඳ විඳ ගොසින් එහ කිරිවත්තලාවේ නැගි සෙල උ ඩ


(63)

374 නොහැර වාඩිය ලමින් සිට එහි මුරතලත් වට පිට සදා ලා අ හ ර පමණක් නොලැබ දියවර විවරකුත් නො ම බි ගැසි ලා එ ත ර සිත් මෙන් උසවූ කර කර අතර අතුරක් නොව පිරි ලා ප ව ර නොයෙකුත් සෙනඟ සමඟ ව මෙහිදිවත් දිනමුය සිතා ලා

375 කෙළ ගණන් අත් තුවක්කුත් කොඩි තුවක්කුත් සදමින් සදි ස්වා දු ල වගින් වග වෙඩි වරින් වර තබ තබා දුමයෙන් ව ස්වා ව ළ බ ගින්නක් ලෙසින් ළෙයි තුළ ඇවිළ ගත් ගිනි කඳ නොදි ස්වා බ ල පරන්ගින්නේ මෙසේ යයි පෙන්නමින් සිට සිත සරො ස්වා

376 උ න් ත කා පලියට මියන්නට ගෝව පුරයෙන් එවන සුර බ ට ලෙස් නෙකා රුපු පරංගින්හට දුන් බැටෙන් එද ඇවිත් සෙල පි ට විත් කකා ගොස් බැද්ද සිටලා කිපී සිත් සිටි වගුන් විලස ට සිත් ව කෑමක් විවර නොලැබි මෙසේ තද බද යුද කරන්න ට

377 දු ල් ලා බල සෙන් හැම දෙන අපේ ම අය වෙද පෙර යි ට ලොල්ලා කර ගෙරියන් වට කර සිටිනේ තව ම කුම ට තු ල් ලා එක මෙදෑතුරේ නාවොත් වෙන් වී මෙරඟ ට අ ල් ලා එකකුවත් නොහැර පොළු ගස්වමි සෙට දවස ට

(64)

378 කි යා එකරුණා ‍කළ රඟ ලැවුවෙන් එද අණ බේරී ද යා සිතක් නො ම දි උන් වෙත මෙන් අල පත වා රී බ යා පත් ව සිත් හරිමින් වෙන් ව කඩින් කඩ පෑරී එ යා පත්ව ඇවිදින් දැක්කෝ සිංහල සෙන් තේ රී

379 හැමවිට ගමහීර නේක විතරණ කර්ණාඩවතා ර විකුමට තද ශස්ත්රැහ වාර රජ ගජ කණ්ඨීර පු ර මනතුට සත්යත ප්ර වාදි ජීව රූප සමභූ වා ර යුදයට රජසිංහ රාජ ගරු වින රාමානුසා ර

380 ගෙන රන් සඳහස ලෙලවා සහස් විදුලි කැලුම් ලෙසි න නු බ මි න් කැල කීර තාර ඔද කළ පුන් සොමිඳු සිරි න මු තු බ න් දව දුල සත නංවා නුදුරු ව වැඩ සිට ගෙ න රුපුසෙන් එකකුවත් නොහැර අල්ව කියා වදහළ තැ න

381 අ හ ස් පොළෝ කඳු ගිරි කුළු දෙදරා ඉසිරෙන විලස ට වෙසෙස් අකුණු කෙළ දහසක් ගන්නා විලසින් එක වි ට නොලස් ව අපමණ වෙඩි තබ තබා මහත් වෙඩි සෙන් සි ට ස රො ස් පැපෑ රුදු රුපු රණ පොඩි කරවති වැද යුදය ට
(65)

382 වා න ම් කමලේත්තු බේ මාරන සොඳ දික් තුවක් කු මා න ම් දැන තිබෙන බොන්දිකුලා මහත් කොඩි තුවක් කු ඌ න ම් නැති පෙදරනේර තුවක්කු දෙක එක තුවක් කු බෝගුම් සදි තුවක්කු සහ ගෙන යුදයට නොව පරක් කු

383 අයෙක් පරංගින් මැද වැද ගසති මුගුරු පොලු පහ රින් අයෙක් රුපුන් දමා දෙරණ මඬිති නේක පද පහ රින් අයෙක් රැගෙන කස්තානය කපති තරම් එක පහ රින් අයෙක් මෙරඟ බලා සිටිති නුදුරු ව මින් නන් අහ රින්

384 ස ම හ රු කොක්සන් හඬලා සිටි ප්රුතිකල් රුපු ගො ල්ලේ වැද සාරු ව ඇන ගෙන යෙති කෙළිනා කෙළියක් තු ල්ලේ ස ම හ රු තම තම අත ගත් දුනු ලා අදිමින් බෙ ල්ලේ විරු සිරු ලොබ වන සෙ තරම් කපති දමා පද ප ල්ලේ

(66)

385 උ න් සැඬි දෙමළුන්ගේ බසට දේසේ සිට ඇවිත් මෙර ට දු න් පඬි නඩි කා බී සටිනට ඇවිදින් වෙමීන් නිව ට ක න් නඩි සෙබළුන් සිටි සිටි තැනිනල්ලා ඇන බිඳ ඇ ට ගොන් ගෙඩි‍යන් සේ ම ගෙනෙති බැඳ වැළමිටි අයා පිට ට

386 කා ගෙරි මස් වැඩුණු අඳුන් දිවීයන් සේ ‍අගුණ කප ට

	රා  වෙරි         මදයෙන් ඇවිදින රඟ

පෙන්වන අක‍ට වික ට කා බෙරි සෙබළුන් අල්ලා දමා තැනින් තැන මිහි පි ට ආ ඟි රි තලවමින් අනිති කුසට ඇනුම් බදා දෙපි ට

387 අ ල් ල ගෙරින් කියා අයෙක් සිටියදී ම තරම් කප ති කොල්ල මාඬ කකා අයෙක් උනුනුන් ඇන කොටා ගනි ති ගැ ල් ල පිඹුරු සේ නඟුලිස් පෑගී සමහරෙක් නසි ති සෙ ල් ල මට ම අයෙක් අසම මේ රණ කෙළි බලා සිටි ති
(67)

388 ගොන් තලමක් සිටි ගාලට වන් වග සුවහස් විලසි න ම න් දිඩ බල අප සෙන් වැද පරංගිනල්වා කපමි න ස න් තුට සක්කරම් පෙට්ටි කොට්ට කුලිච්චම් ‍සසොබ න අ න් ති ම වන තුරු ම පටන් ගත්තු කොල්ල බඩු අපම ණ

389 රි දී තැටින් අදාග කඬු රිදී මුංඩි ගුරුලේ ත්තු බැඳි ඉණ කස්තාන මුට්ටු සිංහ මූණ කළ වා ත්තු රි දී සවඩි රන් මුදු රන් මාල බරණ එලි පී ත්තු වැ දී ගත්තු මහත් කොල්ල සැට්ට තොප්පි ජගලා ත්තු

390 අයෙක් පරංගින් අල්වා බදති බඳිති වෙමින් ඔ ට්ටු අයෙක් එරුපු අඬති වඳිති මරව කියා නොකර ගැ ට්ටු අයෙක් රෙනෝළුවේ සිටිති වෙමින් බයින් බීරිතට්ටු අයෙක් කැපූ තරම් බාගු උදුරති කරමින් සර ට්ටු

391 ක ප ති කොටති තරම් ගනිති අනිති බඳිති මාල කඩ ති වි දි ති එළති පණ ඇති නැති කියති බලති අවි උදුර ති දු ව ති පනිති එළවති මිග විරිදු කියති වෙඩිලි තබ ති කෙරෙති මෙගති තෙදැති රාජසිහ නිරිඳුගෙ සෙනඟ බලැ ති

(68)

392 ප රං ගි අත තිබුණ නේක පෙදරනේර කයි තුව ක්කු අරන් ඔවුන්ට ම ගොල්ලෙක් ගසති ගාත කර උළූ ක්කු තරන් කපන්නට සමහරු වූ සඳ මඳකට පර ක්කු අරන් තිබවූ කොල්ල අයෙක් ගෙන යෙති අවි කැර උරු ක්කු

393 තුති කැර කොපමණ කියතත් කිමමුතු අප නිරිඳු පි ‍න්ම වැර සැර පෑ පරංගින්ඩ අප සෙන් යුද පත් රොසි න්ම පිටිකර පැහැරපු පහරින් පැන මූණින් කීප පි ම්ම වැටි තැන තැන පපුව ගැසී අපමණ රුපු මළෝ ඉන්ම

394 බාග රුපුන් බැඳ ගෙන එති නොමරා අත කර වලං ගු බාග රුපුන් අල්වා බිම දමා තලති ලෙස පොළොං ගු බාග අලින් සේ පරංගි ගෙනෙති දමා පා විලං ගු බාග නොමරමින් එක වර මරති සුඟක් කර සුනං ගු

395 ගෙරිමස් කන්නට එක් වූ එරට උපන් තුප්පා සිත් පිරිවැස්සන් ඇඳක සිඤෙරුකම් කරනා අය පාසිත් මරි මස්ටක කවිසිත් කන්නඩි පරංගි නන්දේ සිත් සුළු මස් වැද කොටන ලෙසින් දමා තැනින් තැන පා සිත්

(69)

396 අ ට් ට මකට පැන ගැලවී දුවන කුදිටු පරංගීන්ඩ ව ට් ට ම රැක සිටියෝ උන් අල්වාගෙන උනු උනු න්ඩ සැ ට් ට ඇඳුම් බැඳුම් කඩා ගෙන කිපෙමින් සිතින් ච න්ඩ වැට්ටි නිලා තලති කියා පරුස තෙපුල් අන්ඩ ද න්ඩ

397 ත ත් තේ දිය සමහර රුපු කට කෙළ වියලි වැතිරෙ ති චි ත් තේ බිය නොහැරී කොළ අතු කඩමින් අයෙක් නිලැ ති අ ත් තේ කෙළි පාන ගිරව් මෙන් මන් මැඩෙමින් වෙවුල ති වි ත් කෑ රුපු රණ බිම නෙක ඉත්තෑවුන් සේ පෙරළෙ ති

398 කන්ද උඩට යුදට ඇවිත් පරංගින්ගේ මැඬි විකුම් ඇන්ද සැට්ට තොප්පි කඩා ගන්නා තුරු නො පා මොරො ම් අ න් ද මන්ද වෙලා සිටිති නිසල ව මෙන් බිතු සිතුය ම් වැන්ද ම මිස නොවැඳ කැපුම් කෑවෝ නො ම වෙත්ය නික ම්

399 අයෙක් පුරුදුකල් රුපු සෙන් බිය ගිනි වෙලි වෙලි තැවෙ ති අයෙක් මෙඅප ගෙනත් නැසුවෙ සුඹුදුවාය කියා කිය ති අයෙක් එජනරාලට අවලාද තෙපුල් කියා බනි ති අයෙක් වෙඩිලි මැද වැටෙමින් ඊ මැද මරගාත කෙරෙ ති


(70)

400 දෙ දි සා වෙ දෙකට්ටුව ම මැද සිට ගෙන විරිදු න්නේ නොලසා දෙමුණෙන් යුද කර කැපූ තරම් නොමඳි න්නේ ජ ය සා දන ලෙසට දෙගොඩ කැර වූ රඟ කුම් වැ න්නේ ස ක සා පොල් කෙළියට පොල් තර‍ඟෙට ගොඩ කළ මෙ න්නේ

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=රජසිහ_හටන-iv&oldid=4470" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි